Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Politechnika Rzeszowska rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Rzeszowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Uchwała nr 85/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania uchwały nr 43/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) Senat Politechniki Rzeszowskiej, uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1 Przepisy ogólne

 

§ 1

 1. Uchwała określa warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, zwanej dalej „Uczelnią”.

 2. Politechnika   Rzeszowska   prowadzi    rekrutację   kandydatów    na   studia    pierwszego i drugiego stopnia na określone kierunki studiów, profile kształcenia (ogólnoakademicki     i praktyczny) i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne), z zastrzeżeniem ust. 8.

 3. Rekrutację przeprowadza Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „MKR”, powołana przez rektora.

 4. Tryb  powoływania  komisji  rekrutacyjnej,  zakres  obowiązków  i  zadań  związanych      z rekrutacją na studia wyższe określa zarządzenie rektora.

 5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 6. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6 przysługuje odwołanie do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia obowiązujących na Uczelni. Decyzja rektora jest ostateczna. Na decyzję rektora przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 8. O przyjęcie na studia na określony kierunek, poziom i profil kształcenia nie może się ubiegać osoba będąca studentem tego kierunku studiów, na tym samym poziomie i profilu kształcenia.

 9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 2

 1. Przyjęcie na określony kierunek studiów odbywa się w ramach określonej przez rektora liczby miejsc.

 2. Rektor określi liczbę miejsc, o której mowa w ust. 1, w terminie do końca maja 2019 r.

 3. MKR ustala dla każdego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na studia w ramach liczby miejsc, o której mowa w ust. 1.

 4. MKR ogłasza listy osób przyjętych na pierwszy rok studiów.

 5. MKR  przeprowadza  rekrutację  uzupełniającą  dla  kandydatów,  na  studia  stacjonarne    i niestacjonarne pierwszego stopnia, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w  wyniku odwołania, o którym  mowa w art. 44zzz  ust. 7 ustawy z  dnia     7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 6. W przypadku niedostatecznej liczby kandydatów decyzję w sprawie uruchomienia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz formie studiów podejmuje rektor.

 7. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w terminie określonym odpowiednio w § 3 będzie mniejsza od liczby miejsc, o której mowa w ust. 1 określonej dla tego kierunku, rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, wyznaczając termin jej przeprowadzenia. Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale, w terminie określonym odpowiednio w § 3.

 

§ 3

 1. Ramowy termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 jest następujący:

  1. od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. – dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego;

  2. od 1 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r. – dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

 2. Szczegółowy   harmonogram   poszczególnych   etapów    postępowania    rekrutacyjnego w ramowych terminach rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, zwany dalej „harmonogramem  rekrutacji”,  w  tym   termin  przeprowadzenia  egzaminu   wstępnego   z uzdolnień artystycznych na kierunek architektura rektor określi w terminie do końca maja 2019 r.

 3. Termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku ustala dziekan właściwego wydziału, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 4. Uczelnia może, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, uwzględnić szczególne potrzeby kandydata i dostosować organizację egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych na kierunek architektura oraz egzaminu sprawdzającego dla kandydatów na studia drugiego stopnia do jego potrzeb lub udzielić innej formy wsparcia w trakcie rekrutacji.

 

§ 4

 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi:

1) 85 zł;

2) 150 zł - w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych.

 

 1. Opłata obowiązuje na każdy kierunek (z wyłączeniem kierunku wskazanego przez kandydata w ankiecie osobowej - formularzu PODANIA SIR w trakcie rejestracji internetowej, jako kierunek równoległy) i formę studiów oddzielnie (stacjonarne lub niestacjonarne). Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 

§ 5

 1. Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia są bezpłatne.

 2. Studia  niestacjonarne  pierwszego  i  drugiego   stopnia  są  odpłatne.  Wysokość  opłat     za kształcenie studentów na poszczególnych kierunkach studiów określi rektor w drodze zarządzenia w terminie do końca maja 2019 r.

 

§ 6

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

  3. decyzji ministra;

  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

  5. decyzji administracyjnej rektora.

 

§ 7

Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

 

§ 8

 1. Uczelnia  prowadzi  rekrutację  kandydatów  na  studia  pierwszego   i  drugiego  stopnia   w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów, zwanej dalej „SIR” przez stronę internetową www.prz.edu.pl.

 2. Rejestracja  internetowa   jest  dostępna  całą  dobę  w  okresie  rekrutacji,  wynikającym    z harmonogramu rekrutacji, w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych przez kandydata wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa działa     w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).

 3. Uczelnia zapewnia kandydatom dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających kandydatom dokonanie rejestracji w SIR.

 4. Rejestracja kandydata w SIR jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.

 5. W celu rejestracji w SIR kandydat:

  1. zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer wygenerowany przez system SIR);

  2. wypełnia i zatwierdza ankietę osobową (formularz PODANIA SIR), podając informacje m. in. o dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów;

  3. ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia:

   1. dokonuje wyboru kierunku podstawowego i ewentualnie kierunku równoległego,

 1. wskazuje poziom i wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na określony kierunek studiów;

 2. ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:

  1. dokonuje wyboru kierunku,

  2. wskazuje ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz wskazuje odpowiednio do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji obowiązujących na określony kierunek studiów:

 3. wynik z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i kompetencje kandydata,

 4. średnią ocen ze studiów wyższych,

 5. liczbę punktów ustaloną za uzyskane przez kandydata efekty kształcenia;

 6. wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia w wysokości podanej w SIR na indywidualny rachunek bankowy o numerze wygenerowanym przez SIR.

 7. Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną prawidłowo w przypadku, gdy zostaną wprowadzone przez kandydata wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, zostanie wybrany kierunek studiów oraz zostanie wniesiona przez kandydata opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia i kandydat na osobistym koncie rejestracyjnym uzyska potwierdzenie wpływu opłaty.

 8. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

 9. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian spowodowany awariami sieci niezależnymi od Uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów Uczelni.

 10. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy do:

  1. wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych;

  2. wyboru oraz ewentualnych zmian kierunków i form studiów;

  3. przekazywania przez MKR informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym wyników kolejnych etapów oraz terminu i miejsca składania dokumentów.

 11. Osobiste konto rejestracyjne kandydata jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące z zastrzeżeniem, że decyzja w sprawie odmowy przyjęcia na studia jest przekazywana kandydatowi również w formie pisemnej  i tylko w takiej formie ma moc prawną.

 12. Uczelnia   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   skutki   niezapoznania   się   kandydata   z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

 13. W systemie SIR jest prowadzona archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej zmiany.

 

Rozdział 2

Studia pierwszego stopnia

 

§ 9

 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię oraz ma świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z  poszczególnych przedmiotów, o których mowa w  ustawie z  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 1. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu maturalnego lub wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów określonych dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. W przypadku kierunku architektura dodatkowo są brane pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim będący obywatelami polskimi powinni legitymować się dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub uzyskali wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w zakresie od 80% do 100%.

 3. Wymagań określonych w ust. 3 nie stosuje się do kandydatów, którzy legitymują się dyplomem IB lub dyplomem EB, lub innym zagranicznym świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

 4. Przepisy ust. 2, dotyczące egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości oraz jego wyników, stosuje się odpowiednio do egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, egzaminu zagranicznego, jeżeli wynikające z niego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, oraz egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem, dyplomem IB lub dyplomem EB, o których mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy, oraz wyników tego egzaminu.

 5. Kandydat na studia prowadzone na Politechnice Rzeszowskiej, będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem zasad postępowania rekrutacyjnego, obowiązujących na dany rok akademicki, na zasadach określonych w uchwale Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

 6. Kandydat na studia będący laureatem konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, w tym organizowanego przez Uczelnię jest przyjmowany na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w uchwale Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską.

 7. Na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty, uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tych studiów. Wniosek powinien być złożony do MKR w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia pod rygorem odmowy jego uwzględnienia.

 

§ 10

 1. Kandydat na studia pierwszego stopnia będący cudzoziemcem, posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, może się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia pod warunkiem uznania świadectwa lub innego dokumentu za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Uznanie świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą odbywa się na zasadach określonych w art. 93-93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i może nastąpić:

  1. z mocy prawa w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4;

  2. w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty w przypadku, o którym mowa w ust. 5.

 2. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 93 ust.  1 ustawy z  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty):

  1. świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym,  uprawniające  do  ubiegania  się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;

  2. dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

  3. dyplomy EB (European  Baccalaureate)  wydane  przez  Szkoły  Europejskie  zgodnie z Konwencją  o  Statucie  Szkół  Europejskich,  sporządzoną  w  Luksemburgu  dnia  21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).

 3. Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych (art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

 4. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty  wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa albo innego dokumentu (art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

 5. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 albo ust. 5, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program studiów kierunki studiów wyższych albo  może  być uznane za dokument  potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program studiów kierunki studiów wyższych (art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

 6. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązującym na danym kierunku studiów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 7. MKR ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady przeliczania wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z uwzględnieniem § 9 ust. 5. MKR podejmuje decyzję w formie uchwały.

 8. Przyjęcie na studia kandydata, o którym mowa w ust. 1, następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.

 9. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR, a po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na określony kierunek studiów do złożenia kompletu wymaganych dokumentów, zgodnie z zapisem § 14 i § 19, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

 1. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, który uzyskał w 2019 r. świadectwo lub inny dokument za granicą, dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie lub dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską  zgodnie   z   Konwencją   o   Statucie   Szkół   Europejskich,   sporządzoną   w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), a nie otrzymał świadectwa   lub   innego    dokumentu    albo    dyplomu    w    terminie    wynikającym  z harmonogramu rekrutacji, może być warunkowo dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego,  po  złożeniu   zaświadczenia   o   uzyskanych   wynikach   końcowych   w ukończonej szkole średniej lub z egzaminu maturalnego.

 2. Kandydat, o którym mowa w ust. 11, jest zobowiązany dostarczyć odpowiednio oryginał świadectwa lub innego dokumentu albo dyplomu wraz z jego tłumaczeniem na język polski w terminie określonym przez Rektora w decyzji w sprawie warunkowego przyjęcia na studia. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów w terminie określonym w decyzji, osoba warunkowo przyjęta na studia traci prawo do podjęcia tych studiów.

 3. Do kandydata będącego obywatelem polskim, który uzyskał świadectwo, dyplom lub inny dokument za granicą, przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio.

 

§ 11

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia odbywa się ze wskazaniem kierunku, poziomu, profilu i formy studiów wymienionego w tabeli:

 

Kierunek studiów

Poziom, profil i forma studiów

 

architektura

studia    pierwszego    stopnia             (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

budownictwo

(studia w języku polskim i angielskim)

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

inżynieria środowiska

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

ochrona środowiska

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

 

inżynieria materiałowa

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

lotnictwo i kosmonautyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

mechanika i budowa maszyn

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

profil ogólnoakademicki studia stacjonarne

studia niestacjonarne

mechatronika

(studia w języku polskim i angielskim)

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

transport

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

profil ogólnoakademicki studia stacjonarne

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

profil ogólnoakademicki studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

 

 

biogospodarka

studia    pierwszego    stopnia             (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

biotechnologia

(studia w języku polskim i angielskim)

studia    pierwszego    stopnia             (inżynierskie)

profil ogólnoakademicki studia stacjonarne

studia niestacjonarne

inżynieria chemiczna i procesowa

(studia w języku polskim i angielskim)

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

profil ogólnoakademicki studia stacjonarne

 

technologia chemiczna

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

profil ogólnoakademicki studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

 

automatyka i robotyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

profil ogólnoakademicki studia stacjonarne

 

elektronika i telekomunikacja

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

profil ogólnoakademicki studia stacjonarne

 

elektrotechnika

(studia w języku polskim i angielskim)

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

energetyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

 

informatyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

inżynieria i analiza danych

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

 

inżynieria medyczna

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

matematyka

(studia w języku polskim i angielskim)

studia pierwszego stopnia (licencjackie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

 

mechanika i budowa maszyn

studia prowadzone w Stalowej Woli

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil praktyczny

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

studia prowadzone w Stalowej Woli

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil praktyczny

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

bezpieczeństwo wewnętrzne

studia pierwszego stopnia (licencjackie) profil praktyczny

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

finanse i rachunkowość

studia pierwszego stopnia (licencjackie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

logistyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

zarządzanie

(studia w języku polskim i angielskim)

studia pierwszego stopnia (licencjackie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

zarządzanie w sporcie *

studia pierwszego stopnia (licencjackie) profil praktyczny

studia stacjonarne

 

Profil ogólnoakademicki – profil programu studiów obejmującego zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub  dyscyplinach,  do  których przyporządkowany jest  kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50 % liczby punktów ECTS i uwzględniający udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.

Profil praktyczny  –  profil  programu  studiów  obejmującego  zajęcia  kształtujące  umiejętności  praktyczne  w wymiarze większym niż 50 % liczby punktów ECTS.

* Rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona po uzyskaniu uprawnienia do prowadzenia studiów, nadanego   w drodze decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 1. W zgłoszeniu internetowym, stanowiącym podanie o przyjęcie na studia, kandydat - poza kierunkiem podstawowym - ma prawo wskazać drugi kierunek studiów, tzw. kierunek równoległy, na którym chciałby studiować, przy czym z danego zgłoszenia internetowego kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów.

 2. Kierunek równoległy kandydat może wskazać wyłącznie na tej samej formie studiów, co wybrany kierunek podstawowy, tj. odpowiednio na studiach stacjonarnych lub na studiach niestacjonarnych.

 3. Wybór kierunku podstawowego i równoległego odbywa się w terminie rejestracji internetowej na studia. Po tym terminie kandydat nie może dokonać zmiany wybranego kierunku podstawowego lub równoległego.

 

§ 12

 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego, z wyłączeniem kandydatów, o których mowa w § 9 ust. 6.

 2. Liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym jest ustalana dla:

  1. kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „nowej matury”

   • według zasad określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

  2. kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury”

   • według zasad określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

  3. kandydatów posiadających dyplom:

 1. Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

 2. Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską  zgodnie  z  Konwencją  o  statucie  Szkół  Europejskich,  sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10)

  • według zasad określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 1. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje o kolejności na liście rankingowej kandydatów.

 2. Kandydat, który poza kierunkiem podstawowym wybrał drugi kierunek równoległy, uczestniczy równocześnie w postępowaniu rekrutacyjnym na obu kierunkach.

 

§ 13

 1. MKR podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganej minimalnej liczbie punktów, uprawniającej do przyjęcia na określony kierunek, poziom i profil oraz formę studiów pierwszego stopnia.

 2. Przyjęcie na studia następuje w ramach planowanej liczby miejsc, zgodnie z następującymi zasadami:

  1. w pierwszej kolejności są przyjmowani kandydaci będący laureatami oraz finalistami olimpiad stopnia centralnego;

  2. pozostali kandydaci są przyjmowani na podstawie listy rankingowej, w kolejności określonej sumą punktów, uzyskaną w postępowaniu rekrutacyjnym, ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach nr 1-3 do niniejszej uchwały, w liczbie odpowiadającej planowanej liczbie miejsc, pomniejszonej o liczbę kandydatów przyjętych na podstawie § 9 ust. 6.

 3. Na postawie listy rankingowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, tworzona jest lista podstawowa kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, w ramach planowanej liczby miejsc na określony kierunek studiów.

 4. Kandydaci, którzy z powodu wyczerpania planowanej liczby miejsc nie zostali umieszczeni na liście podstawowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, tworzą listę rezerwową.

 5. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na określony kierunek studiów ma obowiązek złożyć  komplet  dokumentów,  o   których   mowa  w   §   14,   w   terminie   określonym w harmonogramie rekrutacji. Złożenie wymaganych dokumentów stanowi podstawę do przyjęcia na studia w drodze wpisu na listę studentów.

 6. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 5, jest równoznaczne z rezygnacją       z podjęcia studiów i skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 7. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną umieszczeni na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia po zwolnieniu miejsc przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy podstawowej, którzy nie potwierdzą podjęcia studiów przez złożenie wymaganych dokumentów, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 8. Podstawą do skreślenia kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia może być również stwierdzenie przez MKR niezgodności danych podanych w procesie rejestracji internetowej z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata.

 9. Kandydat, który został równocześnie zakwalifikowany do przyjęcia na dwa kierunki studiów podstawowy i równoległy, ma obowiązek wskazać kierunek, na którym chce podjąć studia, i złożyć komplet dokumentów, o których mowa w § 14, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Zapis ust. 6 i 8 stosuje się odpowiednio.

 10. Kandydat  zakwalifikowany do przyjęcia na studia, który potwierdzi  podjęcie studiów     i złoży komplet wymaganych dokumentów zostanie przyjęty na studia w drodze wpisu na listę studentów.

 

§ 14

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów, o którym mowa w § 13 ust. 5, jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:

  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) - wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;

  2. kandydat z tzw. „nową maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości, kopię aneksu do świadectwa dojrzałości wydanego przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  3. kandydat z tzw. „starą maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią, a w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, również kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopię zaświadczenia o wynikach       egzaminu       maturalnego       z       poszczególnych       przedmiotów,   o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  4. kandydat posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku świadectwa lub innego dokumentu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlegają uznaniu w drodze decyzji administracyjnej  kuratora  oświaty  za  dokument  poświadczający  w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, również decyzję kuratora wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument uzyskane za granicą – oryginał świadectwa lub innego dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  5. kandydat posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez  organizację  International  Baccalaureate  Organization w Genewie – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ –  oryginał  dyplomu  należy  przedstawić  do  wglądu  MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  6. kandydat posiadający dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  7. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim są zobowiązani przedłożyć dodatkowo kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 2. Niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, o którym mowa w § 13 ust. 5, skutkuje utratą prawa do przyjęcia na studia.

 3. Kandydat - cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć:

  1. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,

  2. dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia,

  3. dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów, o których mowa w ust. 4 określi Rektor w terminie do końca maja 2019 r.

 5. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, biogospodarka, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy wraz z potwierdzeniem dokonania wpisu na listę studentów.

 6. Kandydaci, o którym mowa w ust. 6, są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia zajęć.

 

Rozdział 3 Studia drugiego stopnia

 

§ 15

 1. Do odbywania studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która spełnia ustalone przez Uczelnię warunki rekrutacji oraz ma tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

 2. Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia drugiego stopnia na danym kierunku studiów jest posiadanie przez kandydata kwalifikacji i kompetencji wymaganych do podjęcia tych studiów.

 3. Szczegółowe zasady weryfikacji kwalifikacji i kompetencji na dany kierunek studiów oraz warunki i tryb rekrutacji zostały określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 4. Kandydat, o którym mowa w  ust.  1,  który nie  otrzymał  dyplomu  ukończenia  studiów  w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji może być warunkowo dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego, po złożeniu zaświadczenia o ukończeniu studiów.

 5. Kandydat, o którym mowa w ust. 4, jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału dyplom ukończenia studiów w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia zajęć.

 6. Postępowanie rekrutacyjne na studia odbywa się ze wskazaniem kierunku, poziomu, profilu i formy studiów wymienionego w tabeli:

 

Kierunek studiów

Poziom, profil i forma studiów

 

architektura

studia    drugiego    stopnia             (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

budownictwo

studia    drugiego    stopnia             (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

inżynieria środowiska

studia    drugiego    stopnia             (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

ochrona środowiska

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

 

inżynieria materiałowa

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

lotnictwo i kosmonautyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

mechanika i budowa maszyn

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

mechatronika

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

transport

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

biotechnologia

studia    drugiego    stopnia             (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

technologia chemiczna

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

automatyka i robotyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

 

elektronika i telekomunikacja

studia    drugiego    stopnia             (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

elektrotechnika

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

energetyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

informatyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

 

matematyka

studia    drugiego    stopnia             (magisterskie)

profil ogólnoakademicki studia stacjonarne

 

 

mechanika i budowa maszyn*

studia prowadzone w Stalowej Woli

studia drugiego stopnia (magisterskie)

profil praktyczny studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

bezpieczeństwo wewnętrzne

studia drugiego stopnia (magisterskie)

profil praktyczny studia stacjonarne studia niestacjonarne

finanse i rachunkowość*

studia drugiego stopnia (magisterskie)

profil praktyczny studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

logistyka

studia drugiego stopnia (magisterskie)

profil ogólnoakademicki studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

zarządzanie

studia drugiego stopnia (magisterskie)

profil ogólnoakademicki studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

Profil ogólnoakademicki – profil programu studiów obejmującego zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub  dyscyplinach,  do  których przyporządkowany jest  kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50 % liczby punktów ECTS i uwzględniający udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.

Profil praktyczny  –  profil  programu  studiów  obejmującego  zajęcia  kształtujące  umiejętności  praktyczne  w wymiarze większym niż 50 % liczby punktów ECTS.

* Rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona po uzyskaniu uprawnienia do prowadzenia studiów, nadanego   w drodze decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 16

 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.

 2. Liczba punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje o kolejności na liście rankingowej.

 3. MKR podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganej minimalnej liczbie punktów, uprawniającej do przyjęcia na określony kierunek, poziom i profil kształcenia oraz formę studiów drugiego stopnia.

 4. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w § 19, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji stanowi podstawę do przyjęcia na studia w drodze wpisu na listę studentów.

 

§ 17

 1. Ocena na dyplomie jest przeliczana na punkty przez odpowiednią wagę, ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej.

 1. Średnia ocen ze studiów wyższych jest przeliczana na punkty przez odpowiednią wagę, ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej, według poniższego zestawienia:

  1. gdy najwyższą oceną w  skali ocen jest ocena    5      – waga 0,6;

  2. gdy najwyższą oceną w  skali ocen jest ocena    5,5 – waga 0,55;

  3. gdy najwyższą oceną w  skali ocen jest ocena    6      – waga 0,5.

 

§ 18

 1. Kandydat na studia drugiego stopnia będący cudzoziemcem, posiadający dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem uznania dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą  za  uprawniający  do  ubiegania   się  o   przyjęcie  na   studia   drugiego   stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Uznanie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za granicą, w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w art. 326 i 327 ustawy.

 3. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązującym na danym kierunku studiów, na zasadach określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 4. MKR ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady ustalenia ostatecznej liczby punktów branej pod  uwagę  w  postępowaniu  rekrutacyjnym.  MKR  podejmuje  decyzję w formie uchwały.

 5. Przyjęcie na studia kandydata, o którym mowa w ust. 1, następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.

 1. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR i złożenia kompletu dokumentów, zgodnie z zapisem § 19, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

 2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, który uzyskał w 2019 r. dyplom potwierdzający ukończenie szkoły wyższej za granicą, a nie otrzymał dyplomu w terminie wynikającym    z harmonogramu rekrutacji, może być warunkowo dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego, po złożeniu zaświadczenia o uzyskanym w ukończonej szkole wyższej wyniku końcowym, a w przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wymaganej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia będzie warunkowo przyjęty na studia.

 3. Kandydat, o którym mowa w ust. 7, jest zobowiązany dostarczyć oryginał dyplomu wraz   z jego tłumaczeniem na język polski w terminie  określonym przez Rektora w decyzji        w sprawie warunkowego przyjęcia na studia. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów w terminie określonym w decyzji, osoba warunkowo przyjęta na studia traci prawo do podjęcia studiów.

 4. Do kandydata będącego obywatelem polskim, który uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.

 

§ 19

 1. Kandydat  na  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  drugiego  stopnia  jest  zobowiązany   w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:

  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;

  2. kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  3. zaświadczenie o uzyskanym wyniku z egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów. W przypadku absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy przystąpili na studiach pierwszego stopnia na danym kierunku studiów do I części egzaminu dyplomowego (weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych podczas studiów) traktowanego na równi z egzaminem sprawdzającym posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia - zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych zwierające m.in. informację o wyniku weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych podczas studiów (dotyczy kandydatów na kierunki studiów, na których kryterium kwalifikacyjnym jest w szczególności wynik egzaminu kompetencyjnego);

  4. kandydat posiadający dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły wyższej uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

 1. Kandydat – absolwent uczelni innej niż Politechnika Rzeszowska jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo kopię Suplementu do dyplomu - oryginał Suplementu do dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

 2. W przypadku Suplementu do dyplomu, w którym nie odnotowano uzyskanej przez absolwenta średniej ocen ze studiów, obowiązującej w ukończonej szkole wyższej, skali ocen lub osiągniętych podczas studiów efektów kształcenia oraz w przypadku braku Suplementu do dyplomu kandydat, o którym mowa w ust. 2 jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo:

  1. zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o obowiązującej w uczelni skali ocen;

  2. zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej ocen ze studiów, ustalonej    odpowiednio    do    szczegółowych    warunków    i    trybu    rekrutacji,    o których mowa w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, obowiązujących na określony kierunek studiów;

  3. wykaz    osiągniętych   na    ukończonym    kierunku    studiów              efektów           kształcenia potwierdzony przez dziekanat Uczelni, na której kandydat studiował.

 3. Kandydat na studia drugiego stopnia  na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne,  finanse   i rachunkowość, logistyka, zarządzanie  jest  zobowiązany  do  złożenia  zaświadczenia  o uzyskanej średniej z toku studiów pierwszego stopnia (średnia ważona z całego toku studiów pierwszego stopnia).

 4. Niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1 - 4, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

 5. Kandydat - cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć:

  1. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,

  2. dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia,

  3. dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów, o których mowa w ust. 7 określi Rektor w terminie do końca maja 2019 r.

 7. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, technologia chemiczna otrzymają   skierowanie   na   badanie   lekarskie   do   lekarza   medycyny   pracy   wraz    z potwierdzeniem dokonania wpisu na listę studentów.

 8. Kandydaci, o których mowa w ust. 8, są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu  właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia zajęć.

 

Rozdział 4

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

 

§ 20

 1. Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję z potwierdzenia efektów uczenia się, zwana  dalej „kandydatem”, może się ubiegać o przyjęcie na studia na określony kierunek, poziom i profil oraz formę studiów w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

 2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, może się ubiegać o przyjęcie na studia na rok akademicki, w którym studia będą prowadzone zgodnie z programem studiów będącym podstawą przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się.

 3. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być  większa niż  20% ogólnej liczby studentów  na tym  kierunku poziomie  i profilu.

 4. Rekrutacja  na  studia  w  wyniku  potwierdzenia  efektów  uczenia  się  jest  prowadzona  w terminie określonym odpowiednio w § 3.

 5. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR, wskazując kierunek studiów, na którym dokonano potwierdzenia efektów uczenia się i wpisania uzyskanego wyniku oraz do złożenia kompletu dokumentów, odpowiednio do zapisu § 14 w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub § 19 w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji. Dodatkowo jest zobowiązany dołączyć decyzję komisji ds. przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się.

 

§ 21

 1. Rekrutację na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przeprowadza MKR.

 2. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.

 3. MKR tworzy listę rankingową uszeregowaną według uzyskanych przez kandydatów wyników z potwierdzenia efektów uczenia się, uszeregowanych w kolejności od najwyższego do najniższego.

 4. Wynik uzyskany w trybie potwierdzenia efektów uczenia się decyduje o kolejności na liście rankingowej.

 5. MKR podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganym minimalnym wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, uprawniającym do przyjęcia na określony kierunek, poziom i profil oraz formę studiów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 22

Załącznik nr 1 do uchwały nr 85 /2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020 dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „nowej matury”

 

§ 1

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w przypadku „matury 2002” - w części zewnętrznej) z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, z uwzględnieniem ust. 3.

 3. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura dodatkowo jest brany pod uwagę wynik egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 4. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z  poszczególnych  przedmiotów  są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, zgodnie z ust. 10.

 5. W przypadku kandydata, który na świadectwie dojrzałości ma odnotowane z określonego przedmiotu wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym i na poziomie  rozszerzonym,  w   postępowaniu   rekrutacyjnym   jest   uwzględniany  poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

 6. Kandydatowi będącemu absolwentem szkoły lub oddziału dwujęzycznego, który na egzaminie maturalnym wybrał - jako przedmiot dodatkowy - język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania i który na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik egzaminu maturalnego z tego języka na „poziomie dwujęzycznym”, przyznaje się 100% punktów na poziomie rozszerzonym.

 7. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, maksymalnie z czterech przedmiotów, decyduje o kolejności na liście rankingowej kandydatów na określony kierunek studiów.

 8. W  przypadku  braku  na   świadectwie   dojrzałości   przedmiotu   branego   pod   uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym na określony kierunek studiów (wyszczególnionego w ust. 10), kandydat otrzymuje z tego przedmiotu w postępowaniu rekrutacyjnym „0” punktów.

 9. Jeżeli postępowanie rekrutacyjne dla określonego kierunku studiów przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów (wyszczególnionych w ust. 10 odpowiednio w pozycji    3 i 4), uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

 1. Wagi, o których mowa w ust. 4, określa tabela:

 

 

 

Kierunek studiów

 

 

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Wagi stosowane do wyników uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu

maturalnego

Poziom

podstawowy

rozszerzony

architektura

egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych *

 

wynik końcowy egzaminu z rysunku

x 5

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. historia lub historia sztuki

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

automatyka i robotyka

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. historia

 4. wiedza o społeczeństwie lub geografia

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

x 1,5

biogospodarka

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. biologia lub chemia lub geografia albo fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

biotechnologia

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. biologia lub chemia albo fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

budownictwo

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

elektronika

i telekomunikacja

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

elektrotechnika

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

energetyka

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. fizyka i astronomia/fizyka lub chemia

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

finanse i rachunkowość

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. geografia lub historia

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

x 1,5

 

informatyka

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

inżynieria chemiczna i procesowa

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. chemia lub fizyka i astronomia/fizyka albo informatyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

inżynieria i analiza danych

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

x 4

x 4

inżynieria materiałowa

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. fizyka i astronomia/fizyka lub chemia

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

inżynieria medyczna

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

x 4

x 4

inżynieria środowiska

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. fizyka i astronomia/fizyka lub chemia albo biologia lub geografia

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

logistyka

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. geografia lub fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,5

x 2

x 2

lotnictwo

i kosmonautyka

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

matematyka

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

x 4

x 4

mechanika

i budowa maszyn

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

mechanika

i budowa maszyn

studia prowadzone w Stalowej Woli

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

 

 

mechatronika

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

ochrona środowiska

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka

 4. biologia lub chemia albo geografia

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

technologia chemiczna

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. chemia lub fizyka i astronomia/fizyka albo biologia lub informatyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

transport

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

zarządzanie

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. geografia lub historia

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

x 1,5

zarządzanie i inżynieria produkcji

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

zarządzanie i inżynieria produkcji

studia prowadzone w Stalowej Woli

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. matematyka

 4. fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

zarządzanie w sporcie**

 1. język polski

 2. język obcy nowożytny

 3. wiedza o społeczeństwie lub biologia

 4. matematyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2

x 1,5

 

*

Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na kierunek architektura zostały określone

w § 2 niniejszego załącznika.

**

Rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona po uzyskaniu uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku, nadanego w drodze decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 2

 1. Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek  architektura są:  wynik  egzaminu  wstępnego z uzdolnień artystycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych dla kierunku architektura w pozycji 1-4 (patrz tabela zamieszczona w § 1 ust. 10).

 2. Egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych ma na celu sprawdzenie posiadanej przez kandydata wyobraźni przestrzennej oraz wiedzy, uzdolnień i umiejętności z zakresu:

  1. przedstawienia rysunkowego  opartego na  elementarnym warsztacie rysunkowym   i posługiwanie się wiedzą o perspektywie oraz dostrzeganie kształtów i proporcji;

  2. rysunkowej kompozycji o charakterze architektonicznym;

  3. wyobraźni architektonicznej.

 1. Zadania egzaminacyjne są realizowane za pomocą rysunku odręcznego, perspektywicznego w technice  ołówkowej,  walorowej  na  białym  papierze  formatu:  50 cm x 70 cm.

 2. Egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych składa się z dwóch zadań egzaminacyjnych (z dwóch prac rysunkowych) i jest podzielony na dwa etapy, odpowiadające dwóm dniom egzaminu.

 3. Tematy prac rysunkowych obejmują:

  1. etap I - rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji – brył elementarnych lub pochodnych tych brył;

  2. etap II - rysunek z wyobraźni - kompozycja o charakterze architektonicznym.

 4. Każde z zadań egzaminacyjnych jest oceniane odrębnie w skali ocen od 2,0 do 5,0.

 5. Oceny uzyskane z poszczególnych zadań egzaminacyjnych (prac rysunkowych) przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

 

ocena

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,0

punkty

100

82

64

46

28

0

 1. Wynik końcowy egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych jest sumą punktów uzyskanych z obydwu etapów egzaminu.

 2. Warunkiem uczestniczenia kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest uzyskanie oceny pozytywnej - min. 3,0 (dostatecznej) z każdego etapu egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 3. Wynik końcowy egzaminu z uzdolnień artystycznych oraz wyniki z egzaminu maturalnego   maksymalnie   z   czterech   przedmiotów    są   przeliczane   na   punkty,    z zastosowaniem wag określonych dla kierunku  architektura  w  tabeli  zamieszczonej w § 1 ust. 10 i z uwzględnieniem zasad określonych § 1.

 4. Suma  punktów  uzyskanych  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  z  egzaminu  wstępnego   z uzdolnień artystycznych oraz egzaminu maturalnego decyduje o kolejności na liście kandydatów.

 

Warunki i tryb rekrutacji

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 85 /2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020 dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury”

 

§ 1

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią albo świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę oceny z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, wyszczególnionych w § 1 ust. 10 załącznika nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem ust. 3 i 4, przy czym:

  1. oceny z egzaminu dojrzałości są traktowane na równi z wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi na poziomie rozszerzonym w systemie „nowej matury”;

  2. oceny ze świadectwa dojrzałości lub w przypadku kandydata, który dysponuje dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej są traktowane na równi z wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi na poziomie podstawowym w systemie „nowej matury”.

 3. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura dodatkowo jest brany pod uwagę wynik egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 4. Uzyskane przez kandydata oceny, o których mowa w ust. 2, są przeliczane proporcjonalnie ze skali ocen „starej  matury”  na  skalę  wyników  egzaminu  maturalnego  wyrażoną  w procentach w systemie „nowej matury”, według zestawienia:

 

Ocena z egzaminu

Wynik wyrażony

Ocena z egzaminu

Wynik wyrażony

dojrzałości wyrażona

w procentach

dojrzałości wyrażona

w procentach

w sześciostopniowej

w systemie

w czterostopniowej

systemie

skali ocen

„nowej matury”

skali ocen

„nowej matury”

celujący

100

bardzo doby

100

bardzo dobry

85

dobry

70

dobry

70

dostateczny

30

dostateczny

50

 

 

dopuszczający (mierny)

30

 

 

 

 1. Przeliczenie wyników uzyskanych zgodnie z ust. 4 na punkty dla poszczególnych kierunków studiów oraz ustalenie ostatecznej liczby punktów uzyskanej przez kandydata następuje na zasadach określonych odpowiednio w § 1 załącznika nr 1 do uchwały.

 2. W przypadku kandydatów na kierunek: biotechnologia, biogospodarka, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna dolicza się dodatkowo po 2 punkty za egzamin dojrzałości z następujących przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia, geografia.

 

§ 2

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na kierunek architektura określa § 2 załącznika nr 1 do uchwały.

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 85 /2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020 dla kandydatów posiadających dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) lub dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate)

 

§ 1

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate), wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę wyniki Matury Międzynarodowej IB z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, wyszczególnionych w § 1 ust. 10 załącznika nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem § 3.

 3. Uzyskane przez kandydata wyniki są przeliczane proporcjonalnie ze skali wyników Matury Międzynarodowej IB (poziom podstawowy 2-7, poziom rozszerzony 0-7) na skalę wyników egzaminu maturalnego wyrażoną w procentach w systemie „nowej matury” (poziom podstawowy 30-100%, poziom rozszerzony 0-100%), według zestawienia:

 

„Matura Międzynarodowa” – IB

(International Baccalaureate )

Wynik wyrażony w procentach w systemie

„nowej matury”

 

Poziom

 

Wynik na dyplomie IB

podstawowy SL

rozszerzony z wyłączeniem

przedmiotu

matematyka HL

rozszerzony

dla przedmiotu matematyka

 

7

100%

100%

100%

6

86%

86%

100%

5

72%

72%

100%

4

58%

58%

100%

3

44%

44%

75%

2

30%

30%

50%

Granica zdawalności

1

-

15%

25%

0

-

0%

0%

 

 1. Przeliczenie wyników uzyskanych zgodnie z ust. 3 na punkty dla poszczególnych kierunków studiów oraz ustalenie ostatecznej liczby punktów uzyskanej przez kandydata następuje na zasadach określonych odpowiednio w § 1 załącznika nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) na podstawie wyników pisemnej części egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Europejskiej.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym  są brane pod uwagę wyniki Matury Europejskiej EB      z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, wyszczególnionych w § 1 ust. 10 załącznika nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem § 3.

 3. Uzyskane przez kandydata wyniki są przeliczane proporcjonalne ze skali wyników Matury  Europejskiej   EB   na   skalę   wyników   egzaminu   maturalnego   wyrażoną w procentach w systemie „nowej matury”, według zestawienia:

 

Przyporządkowanie poziomów Matury Europejskiej EB do poziomów egzaminu maturalnego w systemie „nowej matury”

Wynik na dyplomie Matury Europejskiej EB*

Wynik wyrażony

w procentach w systemie

„nowej matury”

Przedmiot egzaminacyjny

Liczba godzin tygodniowo

Poziom

nauczania i egzaminu

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Język ojczysty L1

4

podstawowy

9,51-10,00

100%

100%

Język ojczysty L1

4+3

rozszerzony

Język obcy L2

3+3

dwujęzyczny

9,01-9,50

90%

90%

Język obcy L2

3

(przez 7 lat)

rozszerzony

8,51-9,00

80%

80%

Język obcy L3

4

(przez 5 lat)

rozszerzony

8,01-8,50

70%

70%

Język obcy L4

4

(przez 2 lata)

podstawowy

7,51-8,00

60%

60%

Język obcy L5

2

(przez 2 lata)

elementarny**

7,01-7,50

50%

50%

Matematyka

5+3

zaawansowany

6,51-7,00

40%

40%

Pozostałe przedmioty

od 4 do 5

rozszerzony

6,00-6,50

30%

30%

Pozostałe przedmioty

od 2 do 3

podstawowy

0,00-5,99

0%

0%

 

*

Egzaminy Matury Europejskiej  są  oceniane  w skali 1-100,  a  następnie  wynik jest  dzielony przez 10    i zapisywany na świadectwie w skali 1-10, przy czym minimalna ocena zaliczająca wynosi 6.

**

Poziom egzaminu „elementarny” jest traktowany na równi z poziomem podstawowym.

 

 1. Kandydatowi, który złożył egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, przyznaje się 100% punktów na poziomie rozszerzonym.

 2. Kandydatowi,  który   złożył   egzamin   z   matematyki   na   poziomie   zaawansowanym z elementami wiedzy na poziomie uniwersyteckim, przyznaje się 100% punktów na poziomie rozszerzonym.

 3. Przeliczenie wyników uzyskanych zgodnie z ust. 3-5 na punkty dla poszczególnych kierunków studiów oraz ustalenie ostatecznej liczby punktów uzyskanej przez kandydata następuje na zasadach określonych odpowiednio w § 1 załącznika nr 1 do uchwały.

 

§ 3

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura dodatkowo jest brany pod uwagę wynik egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 2. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na kierunek architektura określa § 2 załącznika nr 1 do uchwały.

Komentarze (1)

Ola odpowiedz

Kiedy będzie egzamin z rysunku na prz w roku 2019/20