Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu rekrutacja 2019 

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym w Radomiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2019/2020.

 

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Uczelnia dokonuje rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w ramach liczby miejsc określonej przez Senat Uczelni, przy czym zwiększenie ogólnej liczby osób, które Uczelnia może przyjąć na studia stacjonarne powyżej 2% liczby studentów przyjętych na te studia  w  poprzednim  roku  akademickim,  może  nastąpić  na  podstawie  decyzji  Ministra  Nauki     i Szkolnictwa Wyższego.

 2. Limity  przyjęć  na  kierunek  Lekarski   określone  są  decyzją  Ministra  Zdrowia  w  porozumieniu    z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok określa załącznik nr 5.

 4. Rekrutację na studia prowadzi się na następujące kierunki studiów:

 

 

Kierunek

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

jednolite magisterskie

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

jednolite magisterskie

Administracja

·

·

·

·

Architektura wnętrz

·

·

Bezpieczeństwo i higiena pracy

·

·

Budownictwo

·

·

Dziennikarstwo

·

Ekonomia

·

·

·

·

Elektrotechnika

·

·

·

·

Filologia polska

·

·

Filologia

 • specjalność filologia angielska

 • specjalność filologia germańska

·

·

·

 

·

·

·

 

Fizjoterapia

·

Grafika

·

·

·

·

Informatyka

·

·

Inżynieria materiałów medycznych

·

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

·

·

Kosmetologia

·

Lekarski

·

·

 

Lingwistyka stosowana1

·

Logistyka

·

·

Malarstwo

·

Matematyka

·

·

·

·

Mechanika i budowa maszyn

·

·

·

·

Mechatronika

·

·

Pedagogika

·

·

·

·

Pielęgniarstwo

·

·

·

Praca socjalna

·

·

Prawo

·

·

Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

·

·

Sztuka mediów i edukacja wizualna

·

·

·

·

Technologia chemiczna

·

·

·

·

Towaroznawstwo

·

·

·

·

Transport i logistyka

·

·

·

·

Turystyka i rekreacja

·

Wychowanie fizyczne

·

·

Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody

·

 

 1. Liczba miejsc określona na poszczególne kierunki może być w uzasadnionych przypadkach zmieniana przez Rektora, na wniosek komisji rekrutacyjnych w ramach ogólnej liczby, o której mowa w ust. 1.

 2. O przyjęcie na I rok studiów:

  • pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

  • drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia – tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

 3. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty mają możliwość przystąpienia do rekrutacji uzupełniającej.

 4. Przepisy dotyczące egzaminu maturalnego oraz jego wyników stosuje się odpowiednio do egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, egzaminu zagranicznego, jeżeli wynikające  z niego  uprawnienie  do  ubiegania   się   o   przyjęcie   na   studia   wyższe   zostało   potwierdzone   w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, oraz egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem, dyplomem IB lub dyplomem EB, o których mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy, oraz wyników tego egzaminu.

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą obowiązani są dodatkowo złożyć: tłumaczenie świadectwa potwierdzone przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie z kuratorium oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania) o równoważności świadectwa uzyskanego za granicą  z polskim świadectwem dojrzałości, a w przypadku, braku równoważności – jego nostryfikację przeprowadzoną w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 447 z późn. zm.). Nie dotyczy to osób, które posiadają świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) lub Matury Europejskiej (European Baccalaureate).

 2. Obywatele polscy, kandydaci na studia drugiego stopnia z dyplomem uzyskanym w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia, składają oryginał dyplomu wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie ma umowy  o uznawalności  wykształcenia,  dyplom należy nostryfikować w trybie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1467).

 3. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia określa załącznik nr 4.

 4. Uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów   pierwszego    stopnia    i    jednolitych    magisterskich    zostały    określone    w    uchwale Nr 000-4/1/2017 Senatu UTH Radom z dnia 25 maja 2017 r. obowiązującej na lata 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

 5. W przypadku, gdy o przyjęcie na kierunki, o których mowa w § 4 ust. 3 ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja rekrutacyjna może zastosować inną niż ustalona formę kwalifikacji, uwzględniając stopień niepełnosprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.

 6. Absolwenci szkół pomaturalnych i college’ów, ubiegający się o przyjęcie na studia, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu jak pozostali kandydaci na studia.

 7. Student może studiować na więcej niż jednym kierunku studiów. Podjęcie dodatkowego kierunku studiów możliwe jest wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego.

 8. Zasady ubiegania się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na określonym kierunku, poziomie, profilu studiów ustala Senat UTH Rad. odrębną uchwałą.

 

§ 2

 

Organy przeprowadzające postępowanie rekrutacyjne

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących etapów:

  1. rejestracji na studia,

  2. postępowania kwalifikacyjnego,

  3. składania dokumentów,

  4. wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

 2. Rekrutację przeprowadzają i decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR) powołane przez dziekanów.

 3. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan.

 4. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy:

  1. udział w opracowywaniu procedur rekrutacyjnych,

  2. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,

  3. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć na studia i doręczenie tych decyzji kandydatom,

  4. wyrażanie stanowiska w sprawach odwołań i skarg składanych przez kandydatów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR), w związku z postępowaniem rekrutacyjnym,

  5. sporządzanie list osób przyjętych na studia,

  6. sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego,

  7. archiwizacja pełnej dokumentacji dotyczącej postępowania rekrutacyjnego.

 1. Organem odwoławczym od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Rektora w składzie określonym w statucie Uczelni.

 2. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, który sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego w Uczelni.

 3. Nad  przestrzeganiem  przyjętych  zasad  rekrutacji  czuwa   Pełnomocnik  Rektora   ds.   Rekrutacji   na I rok studiów.

 

§ 3

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia

 

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.sirk.uniwersytetradom.pl w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia, zwanym dalej SIRK.

 2. System SIRK jest dostępny dla kandydata z dowolnego komputera podłączonego do internetu:

  • w okresie rejestracji – w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów,

  • poza okresem rejestracji – w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).

 3. Uczelnia  zapewnia  dostęp  do  stanowisk  komputerowych   umożliwiających  dokonanie  rejestracji w systemie SIRK.

 4. Rejestracja kandydata w systemie SIRK, w terminach określonych harmonogramem rekrutacji, jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.

 5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest:

 1. założyć osobiste konto dostępowe do systemu SIRK,

 2. dokonać wyboru formy studiów, wydziału oraz kierunku studiów,

 3. wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych,

 4. wprowadzić, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1, dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,

 5. wnieść w określonym terminie opłatę rejestracyjną na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez system SIRK; dokonanie opłaty po terminie oznacza unieważnienie rejestracji.

 1. Kandydat może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków studiów, przy czym przy składaniu dokumentów wskazuje kierunek podstawowy.

 2. Rejestrację uważa się za wiążącą po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 5.

 3. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia, lub podania informacji nieprawdziwych.

 4. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez kandydata hasła dostępu do osobistego konta w systemie SIRK osobom trzecim.

 5. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezapoznania się kandydata podczas przebiegu postępowania rekrutacyjnego  z informacjami  umieszczanymi  na  jego  osobistym  koncie w systemie SIRK oraz na stronie internetowej www.rekrutacja.uniwersytetradom.pl.

 

§ 4

 

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów

 

 1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sporządzenie wspólnej listy rankingowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na wybrany kierunek studiów na podstawie:

  1. wyników ze świadectwa dojrzałości,

  2. dodatkowego sprawdzenia umiejętności i predyspozycji kandydata do studiowania na kierunkach wymienionych w ust. 3,

  3. ocen ze świadectwa ukończenia szkoły,

  4. egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej w przypadkach przewidzianych w niniejszych zasadach,

  5. konkursu dyplomów ukończenia studiów wyższych,

  6. oceny kwalifikacji nieformalnych lub na podstawie sprawdzenia złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów.

 

 1. Szczegółowe kryteria oraz zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów określają załączniki:

  1. nr 1 – rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie,

  2. nr 2 – rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie,

  3. nr 3 – rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia.

 

 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy ustalonej liczby miejsc, przyjmowani zostają wszyscy kandydaci, wobec których wydziałowa komisja rekrutacyjna stwierdziła na podstawie złożonych dokumentów spełnienie warunków przewidzianych w niniejszych zasadach z wyjątkiem kierunków:

  1. Architektura wnętrz,

  2. Grafika,

  3. Malarstwo,

  4. Sztuka mediów i edukacja wizualna,

  5. Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody,

na które wprowadza się celem sprawdzenia umiejętności i predyspozycji kandydata, dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

 1. Formami sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jest ocena prac twórczości własnej dla kierunków: Architektura wnętrz,  Grafika,  Malarstwo,  Sztuka  mediów i  edukacja  wizualna, Wzornictwo  ubioru i akcesoriów mody.

 2. Zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym jest mowa w ust. 4:

  1. oceny sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dokonują komisje egzaminacyjne powołane przez dziekana wydziału prowadzącego kierunek studiów, w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej właściwej dla danego przedmiotu;

  2. przebieg sprawdzianów uzdolnień kierunkowych jest protokołowany, a wynik punktowany.

 3. Zasady kwalifikacji kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie:

  1. na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, według malejącej wielkości wskaźnika rekrutacyjnego W, sporządzana jest dla każdego kierunku studiów lista rankingowa, która określa kolejność przyjmowania na studia;

  2. wydziałowe komisje rekrutacyjne, uwzględniając ustaloną liczbę miejsc na dany kierunek, określają wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego W kwalifikującą do przyjęcia na I rok studiów i sporządzają listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową; komisje ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do umieszczenia kandydata na liście rezerwowej;

  3. umieszczenie kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia  nie jest  równoznaczne  z przyjęciem na studia;

  4. kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia (w przypadku rekrutacji uzupełniającej oraz na studia niestacjonarne – kandydat dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego) zobowiązany jest dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, w ustalonym i nieprzekraczalnym terminie wskazanym w indywidualnym powiadomieniu, a także podanym do publicznej wiadomości; niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych;

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na więcej niż jeden kierunek studiów, przy dostarczeniu dokumentów, wskazuje kierunek podstawowy;

 1. powstałe wolne  miejsca  na  listach  osób  zakwalifikowanych  do  przyjęcia  będą  uzupełniane,  z zachowaniem  kolejności,  z   listy   rezerwowej   do   wypełnienia   ustalonej   liczby   miejsc,  w terminach określonych harmonogramem rekrutacji;

 2. po dokonaniu weryfikacji dokumentów, wydziałowe komisje rekrutacyjne wydają stosowne decyzje oraz sporządzają listy osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, przy czym przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy uzyskali tę samą najmniejszą liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia2;

 1. o przebiegu postępowania rekrutacyjnego kandydat jest informowany na bieżąco na stronie internetowej uczelni dot. rekrutacji oraz poprzez system SIRK (komunikaty oraz na osobistym koncie dostępowym do systemu);

 2. o podjętej przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji (o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia) kandydat zawiadamiany jest w formie pisemnej.

 1. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania i stanowiska wydziałowej komisji rekrutacyjnej decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja jest ostateczna.

 2. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów z powodu braku miejsc oraz kandydaci zarejestrowani na kierunek studiów, który nie został uruchomiony z powodu niewystarczającej liczby chętnych, mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów, na którym planowana liczba miejsc nie została wypełniona, z zachowaniem zasad obowiązujących przy rekrutacji na dany kierunek bez wnoszenia dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

 3. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na I rok studiów stacjonarnych, ubiegając się o przyjęcie    na   kierunki    studiów    niestacjonarnych,    przystępują    ponownie    do              postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla danego kierunku studiów i ponoszą nową opłatę rekrutacyjną.

 4. Na kierunkach, na których ustalona liczba miejsc nie zostanie wykorzystana może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest według zasad rekrutacji podstawowej.

 5. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.

 

§ 5

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (lub jednolite magisterskie) zobowiązani są złożyć w wyznaczonym terminie i miejscu następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu SIRK;

  2. świadectwo dojrzałości (albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) – kopie poświadczone przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów;

  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania3;

  4. aktualną fotografię kandydata zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5 cm x 4,5 cm);

  5. kopię dowodu osobistego lub – w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość poświadczoną przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów;

  6. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w systemie SIRK;

  7. świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w przypadku „starej matury”; kopia poświadczona jak w pkt 2.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oprócz dokumentów wymienionych  w ust. 1 zobowiązani są złożyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub wypisem  z przebiegu studiów – kopia poświadczona przez osoby przyjmujące dokumenty oraz dokumenty wskazane w szczegółowych zasadach przyjęć na studia drugiego stopnia (zał. nr 3).

Kandydaci na studia drugiego stopnia nie składają zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców podany jest w załączniku nr 4.

 

 

§ 6

 1. Opłata wnoszona za postępowanie kwalifikacyjne związane z przyjęciem na studia podlega zwrotowi w całości na wniosek kandydata jedynie w przypadku:

  1. rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia zgłoszonej przed terminem zakończenia rejestracji, określonym w harmonogramie rekrutacji,

  2. niezdania egzaminu maturalnego; podstawą zwrotu opłaty jest zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

  3. unieważnienia rejestracji w wyniku wniesienia opłaty po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji,

  4. nieuruchomienia kierunku studiów.

 2. Zwrotu opłaty dokonuje się na wniosek kandydata na wskazane przez niego konto.

 3. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej powinien być złożony do dnia 30 listopada roku kalendarzowego w którym przeprowadzane było postępowanie rekrutacyjne.

 

§ 7

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Warunki odpłatności za studia określa umowa w formie pisemnej zawarta między Uczelnią a studentem. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem na każdy rok akademicki.

 

§ 8

Uczelnia zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów w przypadku zmian obowiązujących przepisów.  Zmiany nie mogą zostać   wprowadzone   w toku rekrutacji.

 

§ 9

Niniejsze zasady zamieszcza się na stronie internetowej Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu www.uniwersytetradom.pl.

 

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2019/2020

 

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2019/2020.

 

 1. Użyte w niniejszych zasadach pojęcia odnoszą się:

  1. „egzamin dojrzałości” – do „starej matury”,

  2. „egzamin maturalny” – do „matury 2002" oraz ,,nowej matury” (od 2005 r.).

 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki studiów, na których liczba kandydatów przekroczy ustaloną liczbę miejsc, wprowadza się wskaźnik rekrutacyjny W umożliwiający ustalenie wspólnej listy rankingowej dla kandydatów, którzy zdawali „starą maturę”, „nową maturę”, Maturę Międzynarodową potwierdzoną dyplomem  IB  (International  Baccalaureate)  oraz  Maturę  Europejską EB potwierdzoną dyplomem EB (European Baccalaureate). Wskaźnik rekrutacyjny stanowi sumę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 3. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z wartości wskaźnika rekrutacyjnego. Wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego kwalifikującą do przyjęcia na  I rok studiów określają wydziałowe komisje rekrutacyjne, przy czym minimalny wskaźnik rekrutacyjny dla kierunków Sztuka mediów i edukacja wizualna, Malarstwo, Architektura wnętrz, Grafika, Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody, wynosi 15 pkt.

 4. Niezależnie od liczby kandydatów przeprowadza się dodatkowe sprawdziany uzdolnień na kierunki:

 • Architektura wnętrz,

 • Grafika,

 • Malarstwo,

 • Sztuka mediów i edukacja wizualna,

 -   Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody.

 1. Do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego dokonuje się następujących przeliczeń:

  1. oceny, ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości przelicza się na  liczbę punktów wg tabeli 14,

 

Tabela 1. Przeliczanie ocen ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły średniej na liczbę punktów.

 

Skala ocen

Punkty

Skala ocen

Punkty

celujący

100

bardzo dobry

100

bardzo dobry

85

dobry

70

dobry

70

dostateczny

30

dostateczny

50

 

 

dopuszczający

30

 

 

 

 1. wyniki ze wskazanych przedmiotów części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty. Procent wyniku dla obu poziomów – podstawowego i rozszerzonego – równy jest liczbie punktów,

 2. wyniki ze wskazanych przedmiotów egzaminu  maturalnego  wyrażone  w  punktach  w  skali od 1 do 100 przyjmuje się bez zmian,

 3. wyniki ze wskazanych przedmiotów egzaminu Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wyrażone dla obu poziomów podstawowego i rozszerzonego, przelicza się na skalę ocen nowej matury zgodnie z tabelą 2,

 

Tabela 2. Przeliczanie wyników egzaminu Matury Międzynarodowej IB oraz Matury Europejskiej EB.

 

Matura międzynarodowa (IB)

Skala ocen 1–7

Matura europejska (EB)

Skala ocen 1–10

ocena

z dyplomu IB

punkty na poziomie

ocena

z dyplomu EB

punkty na poziomie

podstawowym

SL

rozszerzonym

HL

podstawowym

rozszerzonym

7

100

200

9,51 – 10,00

100

200

6

85

170

9,01 – 9,50

90

180

5

70

140

8,51 – 9,00

80

160

4

55

110

8,01 – 8,50

70

140

3

40

80

7,51 – 8,00

60

120

2

30

60

7,01 – 7,50

50

100

1

0

0

6,51 – 7,00

40

80

 

6,00 – 6,50

30

60

1,00 – 5,99

0

0

 

 1. wyniki ze wskazanych przedmiotów ze świadectw ukończenia zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej przeliczane są przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną według przyjętych przez nią zasad.

 2. Wymagania wiedzy i  umiejętności  stanowiące  podstawę  przeprowadzania  egzaminu  maturalnego  w części zewnętrznej (pisemnej) uznaje się za równoważne  z wymaganiami egzaminu dojrzałości      w części pisemnej i ustnej.

 3. Dla poszczególnych kierunków studiów wskaźnik rekrutacyjny jest obliczany zgodnie z tabelą 3.

 

Tabela 3. Zestawienie wskaźników rekrutacyjnych W na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.

 

Wydział

Kierunek

Wskaźnik rekrutacyjny W

 

 

Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Administracja

W = H (lub WOS) + 0,5Jp + Job

Ekonomia

W = M (lub G) + 0,5Jp + Job

Towaroznawstwo

W = M (lub Ch, F) + 0,5Jp + Job

Prawo

W = H (lub WOS) + Jp + 0,5Job

 

 

Materiałoznawstwa,

Technologii i Wzornictwa

Technologia chemiczna

W = M + Ch (lub F) + 0,4Job

Kosmetologia

W = M + Ch (lub F) + 0,4Job

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W = M + Ch (lub F) + 0,4Job

Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody

W = Tw + 0,1Jp

 

 

 

 

 

 

Mechaniczny

Mechanika i budowa maszyn

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Logistyka

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Budownictwo

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

 

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Inżynieria materiałów medycznych

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

 

Informatyki i Matematyki

Informatyka

W = M + I + 0,1Job

Matematyka

W = M + I (lub Ch, F) + 0,3Job

 

 

 

Sztuki

Architektura wnętrz

W = Tw + 0.05Hszt a)

Sztuka mediów i edukacja wizualna

W = Tw + 0.05Hszt a)

Grafika

W = Tw + 0,05Hszt a)

Malarstwo

W = Tw + 0,05Hszt a)

 

 

Transportu

i Elektrotechniki

Elektrotechnika b)

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Transport i logistyka b)

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Turystyka i rekreacja c)

W = M + F (lub Ch, B, G, H) + 0,3Job

Mechatronika b)

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

 

 

 

 

 

 

Filologiczno-Pedagogiczny

Filologia polska

W = Jp + Job

Filologia

 • specjalność filologia angielska

 • specjalność filologia germańska

 

W = 0,5Jp + Jang W = 0,5Jp + Jniem

Pedagogika

W = Jp + Job +0,3H

Praca socjalna

W = Jp + Job +0,3H

Dziennikarstwo

W = Jp +Job

Lingwistyka stosowana5

W = 0,5Jp + Jang+ Jniem

 

 

Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej

Fizjoterapia d)

W = B (lub Ch, F) + 0,5Job

Pielęgniarstwo d)

W = B (lub Ch, F) + 0,5Job

Lekarski d)

W = B + Ch + F (lub M)

Wychowanie fizyczne d)

W = Jp+ B (lub F, Ch) + 0,5Job

 

Objaśnienia oznaczeń:

B – biologia, Ch – chemia, F – fizyka, G – geografia, H – historia, Hszt – historia sztuki, I – informatyka,  Jang   –  język  angielski,  Jniem   –  język  niemiecki,  Job   –  język  obcy  nowożytny,   Jp   –  język  polski,    M – matematyka, WOS – wiedza o społeczeństwie;

Tw – ocena prac twórczości własnej dla kierunków: Architektura wnętrz, Grafika, Malarstwo, Sztuka mediów  i edukacja wizualna, Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody (portfolio z minimum 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3), punktowana w skali 0¸30 pkt;

 

 1. z kandydatami posiadającymi świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie „starej matury” przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną z historii sztuki, punktowaną w skali 0¸10 pkt;

 2. dla kierunków: Elektrotechnika, Mechatronika, Transport i logistyka w przypadku gdy M = 0 i F (lub Ch, I) = 0, wskaźnik rekrutacyjny wynosi 0;

 3. dla kierunku Turystyka i rekreacja, w przypadku gdy M = 0 i F (lub Ch, B, G, H) = 0, wskaźnik rekrutacyjny wynosi 0;

 4. kandydaci zobowiązani są do złożenia oryginalnego, ważnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (Medycyny Pracy), o braku przeciwwskazań do studiowania, przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; badania lekarskie kandydatów przeprowadzać mogą wyłącznie lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).

 1. Wskaźnik rekrutacyjny jest obliczany według odrębnych zasad dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie „nowej matury” oraz „starej matury”, i tak:

  1. dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną:

B, Ch, F, G, H, Hszt, I, Jang, Jniem, Job, Jp, M, WOS – jest równe większej z liczb: P albo 2 R, gdzie:

P – liczba  punktów  odpowiadających  wynikom  egzaminu  maturalnego  z  danego  przedmiotu  (z części pisemnej) na poziomie podstawowym,

R – liczba  punktów  odpowiadających  wynikom  egzaminu  maturalnego  z  danego  przedmiotu  (z części pisemnej) na poziomie rozszerzonym;

 1. dla kandydatów (z wyłączeniem kierunku Lekarskiego) ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku złożenia egzaminu dojrzałości (stara matura) wydanym przez szkołę:

B, Ch, F, G, H, I, Jang, Jniem, Job, M, WOS – jest równe podwojonej liczbie punktów uzyskanych   z przeliczenia oceny z pisemnego albo ustnego egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu, przy przyjęciu do przeliczenia wyższej oceny,

Jp – jest równe sumie punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego,

0,05Hszt – wynik rozmowy kwalifikacyjnej z historii sztuki punktowanej w skali 0¸10 pkt,

przy czym, tym kandydatom przy wyliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego z brakującego przedmiotu przypisuje się punkty wynikające z przeliczenia oceny końcowej z tego przedmiotu ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i przyjmuje się 50% liczby punktów wynikających z przeliczenia oceny końcowej.

 1. Dla kierunku studiów  Ekonomia(  specjalność International  Business  and  Finance) realizowanego w języku angielskim i dedykowanego obcokrajowcom, w odniesieniu do studentów z krajów nieanglojęzycznych wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 1. Wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego na kierunek Lekarski dokonuje się, biorąc pod uwagę:

  1. w przypadku przedmiotów obowiązkowych - biologia i chemia:

   • wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; wymogiem formalnym  jest  uzyskanie  minimum  30%  punktów  odrębnie  dla  każdego  z nich;

   • wyniki egzaminu Matury Międzynarodowej IB lub Matury Europejskiej EB z poziomu rozszerzonego (HL);

  2. w przypadku przedmiotów do wyboru - fizyka lub matematyka:

   • wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów;

   • wyniki egzaminu Matury Międzynarodowej IB oraz Matury Europejskiej EB z poziomu podstawowego (SL) lub z poziomu rozszerzonego (HL);

  3. wyniki egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, egzaminu zagranicznego, jeżeli wynikające z niego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, oraz wyniki egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem, dyplomem IB lub dyplomem EB, o których mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy;

 2. Wyniki z przedmiotów objętych wskaźnikiem rekrutacyjnym z innego niż IB, EB zagranicznego świadectwa, o którym mowa w ust. 9 pkt. 3) są przeliczane przez wydziałową komisję rekrutacyjną według ustalonych przez nią zasad.

 3. Jeżeli przyjęcie na kierunek Lekarski grupy kandydatów o takiej samej łącznej liczbie punktów powodowałoby przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności decyduje liczba punktów z przedmiotu biologia, a następnie liczba punktów z przedmiotu chemia. UTH Rad. zastrzega sobie przyjęcie mniejszej liczby kandydatów niż limit określony przez Ministra Zdrowia.

 4. Uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych na kierunek Lekarski dla kandydatów ze „starą maturą”, którzy zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) mają  prawo przystąpić  do egzaminu  maturalnego, w części  pisemnej  albo w części  pisemnej  i  w  części  ustnej,  z  wybranego  przedmiotu  albo  wybranych  przedmiotów,   z których jest przeprowadzany egzamin  maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku,   w którym przystępują do tego egzaminu.

 

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2019/2020

 

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2019/2020.

 

 1. Zasady rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i studia magisterskie zostały ustalone dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) oraz egzaminu dojrzałości (stara matura).

 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych nie przekroczy ustalonej liczby miejsc postępowanie kwalifikacyjne na kierunki:

  • Administracja

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Budownictwo

  • Ekonomia

  • Elektrotechnika

  • Filologia polska

  • Filologia (specjalności: filologia angielska, filologia germańska)

  • Informatyka

  • Inżynieria odnawialnych źródeł energii

  • Logistyka

  • Matematyka

  • Mechanika i budowa maszyn

  • Mechatronika

  • Pedagogika

  • Praca socjalna

  • Prawo

  • Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

  • Technologia chemiczna

  • Towaroznawstwo

  • Transport i logistyka

  • Wychowanie fizyczne

przeprowadza się na podstawie formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów.

 1. Jeżeli liczba kandydatów na kierunki wymienione w ust. 2 przekroczy ustaloną liczbę miejsc, postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w oparciu o wielkość wskaźnika rekrutacyjnego W,      z zastosowaniem postanowień załącznika nr 1 – szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

 2. Niezależnie od  liczby  kandydatów,  na  kierunki  Architektura  wnętrz,  Grafika,  Sztuka  mediów i edukacja wizualna oraz Lekarski przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne z zastosowaniem postanowień załącznika nr 1 dla tych kierunków.

 3. Ustalenie kolejności kandydatów na liście rankingowej dla danego kierunku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia następuje w oparciu o wielkość wskaźnika rekrutacyjnego W.

 

Załącznik nr 3 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2019/2020

 

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2019/2020.

 

§ 1

 1. O przyjęcie na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzone tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na danym kierunku studiów, na zasadach:

  1. na kierunki Administracja, Ekonomia:

   1. przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata kierunku studiów, realizującego efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych;

   2. kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w ust. 2;

  2. na kierunki Elektrotechnika, Transport i logistyka:

   1. przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata, którzy ukończyli studia na kierunkach na które aplikują;

   2. kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są pod warunkiem spełnienia  wymogów  wynikających  z  porównania  efektów  kształcenia.  W uzasadnionych przypadkach o przyjęciu na dany kierunek decyduje Dziekan Wydziału;

  3. na kierunek Filologia (specjalność filologia angielska):

   1. przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym licencjata kierunków Filologia (specjalność filologia angielska);

   2. do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia (specjalność filologia angielska) uprawnia dyplom licencjata dowolnego kierunku studiów pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 2 ust. 4;

   3. w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalizacji innej niż nauczycielska, kandydat jest zobowiązany do uzupełnienia kształcenia nauczycielskiego ze studiów pierwszego stopnia do końca trzeciego semestru studiów drugiego stopnia.

  4. na kierunki Grafika, Sztuka mediów i edukacja wizualna:

   1. przyjmowani są kandydaci z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata dowolnego kierunku studiów pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 2 ust.3;

   2. uzupełnienie braków kompetencyjnych, odbywa się w formie zajęć uzupełniających efekty kształcenia  podczas  I  semestru   studiów   na   zasadach   określonych   przez   dziekana   ds. dydaktycznych;

  5. na kierunek Matematyka:

   1. przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje pierwszego stopnia uzyskane na kierunku Matematyka;

   2. kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym kierunku studiów i posiadają kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia w obszarze nauk ścisłych lub technicznych są zobowiązani do uzupełnienia w toku studiów różnic programowych, wskazanych przez dziekana, wynikających z porównania kierunkowych efektów kształcenia;

   3. specjalność nauczycielską w toku studiów mogą wybrać kandydaci posiadający przygotowanie pedagogiczne; w przypadku braku tego przygotowania, kandydat może zostać przyjęty pod warunkiem wyrównania w toku studiów różnic programowych wskazanych przez dziekana na zasadach określonych w ust. 2;

 1. na kierunek Mechanika i budowa maszyn:

  1. przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata dowolnego kierunku studiów;

  2. kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w ust. 2;

 2. na kierunek Pedagogika:

  1. przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje pierwszego stopnia kierunku Pedagogika;

 3. kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w § 2 ust. 5;

 4. na kierunek Pielęgniarstwo – przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo.

 5. na kierunek Technologia chemiczna:

  1. przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata kierunku studiów realizującego efekty kształcenia z obszaru nauk technicznych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk medycznych lub nauk rolniczych;

  2. kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w ust. 2. W uzasadnionych przypadkach o przyjęciu na dany kierunek decyduje Dziekan Wydziału;

 6. na kierunek Towaroznawstwo:

  1. przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra lub inżyniera kierunku studiów, realizującego efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk przyrodniczych lub nauk rolniczych;

  2. kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w ust. 2;

 7. Kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek studiów zobowiązani są do złożenia w toku studiów dodatkowych egzaminów wyrównawczych i uzupełnienia różnic wynikających z porównania efektów kształcenia poprzez uczestnictwo w zajęciach uzupełniających zakończonych sprawdzeniem wiedzy; zajęcia te są odpłatne.

 

§ 2

 1. Przyjęcie kandydatów na I  rok  studiów  drugiego  stopnia,  do  wysokości  ustalonej  liczby  miejsc, na kierunki:

  • Administracja

  • Ekonomia

  • Elektrotechnika

  • Matematyka

  • Mechanika i budowa maszyn

  • Pielęgniarstwo

  • Technologia chemiczna

  • Towaroznawstwo

  • Transport i logistyka

przeprowadza się na podstawie formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów.

 1. W   przypadku   przekroczenia   planowanej    liczby   miejsc   ustalonej    dla   studiów   stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, postępowanie rekrutacyjne na kierunki wymienione w ust. 1, przeprowadza się według rankingu ustalonego na podstawie wyniku studiów na dyplomie.

 1. Przyjęcie kandydatów na kierunki: Grafika, Sztuka mediów i edukacja wizualna, przeprowadza się według rankingu ustalonego na podstawie wyników oceny prac twórczości własnej (portfolio zawierające minimum 10 prac plastycznych z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki lub multimediów) punktowanej w skali 0¸30 pkt. Minimalna wielkość wskaźnika rekrutacyjnego kwalifikująca do przyjęcia na studia wynosi 15 pkt.

 2. Przyjęcie kandydatów na kierunek Filologia (specjalność filologia angielska) następuje w oparciu o wskaźnik rekrutacyjny uwzględniający:

 3. w przypadku kandydatów posiadających kwalifikacje pierwszego stopnia kierunku Filologia (specjalność filologia angielska) – wynik studiów na dyplomie;

 4. kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, o ile wynik studiów na dyplomie studiów licencjackich pozwala umieścić kandydata w puli miejsc przewidzianych limitem przyjęć, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, obejmującej językoznawstwo, wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich, oraz metodykę nauczania języka angielskiego;

 5. ustalenie wspólnej listy kandydatów, o których mowa w pkt 1 i 2 następuje w oparciu o wskaźnik rekrutacyjny, polegający na przeliczeniu liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, o których mowa w pkt 2 na oceny:

46–50 pkt       bardzo dobry (5)

41–45 pkt       dobry plus (4,5)

36–40 pkt       dobry (4)

31–35 pkt       dostateczny plus (3,5)

26–30 pkt       dostateczny (3).

 1. Przyjęcie kandydatów na kierunek Pedagogika następuje w oparciu o wskaźnik rekrutacyjny uwzględniający:

 1. w przypadku kandydatów posiadających kwalifikacje pierwszego stopnia kierunku Pedagogika – wynik studiów na dyplomie;

 2. w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek dodatkowo:

  1. przeprowadza      się       egzamin       ustny       sprawdzający       posiadanie       kompetencji i nieformalnych kwalifikacji pedagogicznych oceniany w skali 0÷35 pkt, przy czym należy uzyskać minimum 18 pkt;

  2. warunkiem przyjęcia jest zatrudnienie w placówkach oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych, resocjalizacyjnych; kwalifikacje te oceniane są w skali 0÷15 pkt, przy czym należy uzyskać minimum 8 pkt;

 3. ustalenie wspólnej listy kandydatów, o których mowa w pkt 1 i 2 następuje w oparciu o wskaźnik rekrutacyjny, polegający na przeliczeniu liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, o których mowa w pkt 2 na oceny:

46–50 pkt       bardzo dobry (5)

41–45 pkt       dobry plus (4,5)

36–40 pkt       dobry (4)

31–35 pkt       dostateczny plus (3,5)

26–30 pkt       dostateczny (3).

 

Załącznik nr 5 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2019/2020

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2019/2020.

 

 1. Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego   w Radomiu na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 przebiega w ramowych terminach, które obejmują:

  1. 13 maja 2019 r. – termin uruchomienia Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia (SIRK) – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w formie elektronicznej na wszystkie kierunki studiów;

  2. 13 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. – okres rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie;

  3. 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r. – okres rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie, w przypadku niewykorzystania liczby miejsc;

  4. 13 maja 2019 r. do 30 września 2019 r. – okres rekrutacji na studia niestacjonarne  pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie.

 2. Rekrutacja na studia na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 przebiega w okresie od 6 stycznia do dnia 14 lutego 2020 r.

 3. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, tj.: czas na elektroniczną rejestrację na studia, postępowanie kwalifikacyjne (rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy pisemne, sprawdzenie umiejętności i predyspozycji kandydata do studiowania), złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz ogłoszenie wyników.

 4. Szczegółowy harmonogram poszczególnych  etapów  postępowania  rekrutacyjnego,  zatwierdza Rektor  w   porozumieniu   z   wydziałowymi   komisjami   rekrutacyjnymi,   w   terminie   do   dnia   26 kwietnia 2019 r.

 5. W przypadku, jeżeli liczba miejsc, o której mowa w § 1 ust. 1 ,,Warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2019/2020”, nie zostanie wyczerpana, Rektor na wniosek wydziałowej komisji rekrutacyjnej – może wyrazić zgodę na przedłużenie rekrutacji, z zastrzeżeniem, że wszystkie jej etapy zostaną zakończone do:

 • 15 października 2019 r. – w przypadku rekrutacji na studia stacjonarne na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020,

 • 31 października 2019 r. – w przypadku rekrutacji na studia niestacjonarne na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020,

 • 29 lutego 2020 r. – w przypadku rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2019/2020.

 

 

Komentarze (0)