Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Uniwersytet Morski w Gdyni rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Morskiej w Gdyni. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

UCHWAŁA Nr 118/XVI SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

 • Na podstawie Art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz $ 104 Statutu Akademii Morskiej w Gdyni Senat ustala następujące warunkii tryb przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020.
 • Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wymagane jest przedłożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu inżyniera lub licencjata, lub ukończenia jednolitych studiów magisterskich.
 • Rekrutację kandydatów przeprowadza się na następujące poziomy i formy studiów:
  1. stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu inżyniera lub licencjata,
  2. stacjonarne i niestacjonarne  studia drugiego stopnia, umożliwiające  uzyskanie dyplomu magistra lub magistra inżyniera.
 • Kandydaci na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, będą przyjmowani w ramach limitów przyjęć, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego:
 1. dla studiów pierwszego stopnia kryteria rekrutacji dla wszystkich kierunków studiów w Akademii Morskiej są takie same i określa je załącznik nr 1,
 2. dla studiów drugiego stopnia kryteria rekrutacji dla wszystkich kierunków studiów w Akademii Morskiej są takie same i określa je załącznik nr 2,
 3. do studiów drugiego stopnia dopuszcza się kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych tego samego kierunku studiów. Decyzję o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego kandydata z innego kierunku studiów podejmuje dziekan, który określa wymagalne efekty kształcenia uzyskane przez kandydata podczas jego dotychczasowych studiów. Dziekan może określić sposób uzyskania brakujących efektów kształcenia niezbędnych kandydatowi do prawidłowej realizacji studiów II stopnia i ustalić sposób uzupełnienia różnic programowych.
 • Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne poziomy i formy studiów oraz wymagane dokumenty określa odpowiednio załącznik nr 1, 2 oraz 3.
 • Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz innych są podane w załączniku nr 1.
 • Obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na ogólnych zasadach, jeżeli posiada świadectwo dojrzałości lub (świadectwo równorzędne) uprawniające go do podjęcia studiów wyższych w kraju wystawienia świadectwa. Nostryfikacji świadectwa dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację kurator oświaty.
 • Kandydat wymieniony w pkt. 7 który przed początkiem nowego roku akademickiego nie przedstawi świadectwa dojrzałości bądź (świadectwa równorzędnego) może być dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę średnią za granicą stwierdzającego, że otrzyma w danym roku wymagane świadectwo po zatwierdzeniu go przez władze szkolne danego kraju. Zaświadczenie powinno być potwierdzone przez właściwą ze względu na miejsce wystawienia zaświadczenia polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną oraz przetłumaczone na język polski.
 • Kandydaci posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez biuro IB w Genewie przyjmowani są na wszystkie kierunki i formy studiów w pierwszej kolejności. Kandydaci muszą spełniać wymagania zdrowotne studiowania w Akademii Morskiej w Gdyni (określa załącznik nr 4).
 • Cudzoziemcy  przyjmowani  są na studia bez postępowania rekrutacyjnego, jeżeli podejmą studia w Akademii Morskiej w Gdyni na warunkach art. 43, 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń (Dz. U. Nr 190 poz. 1406) i Zarządzenia Rektora AM Nr 9 z dnia 12.05.2016 roku z późn. zm.) w sprawie zmiany regulaminu podejmowania studiów przez cudzoziemców AMG.
 • W terminach określonych w terminarzu rekrutacji, wydziałowe komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy przyjętych na dany kierunek poziom 1 formę studiów. Kolejność na listach wynika z liczby punktów obliczonych zgodnie z zasadami rekrutacji przedstawionych w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2.
 • W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, o kolejności na liście decyduje WKR, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów wg następującej kolejności: matematyka, fizyka, chemia, j. angielski.
 • W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez wydziałową komisję rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego kandydat jest zobowiązany złożyć w komisji oryginał świadectwa dojrzałości. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia winni złożyć dyplom lub odpis na mocy oryginału ukończenia studiów pierwszego stopnia, niespełnienie tych warunków oznacza nieprzyjęcie na studia. Powyższe wymogi nie dotyczą absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych AM w Gdyni ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 • W miejsce osób nieprzyjętych na dany kierunek studiów z powodu niezłożenia w terminie oryginału świadectwa dojrzałości i odpisu świadectwa na mocy oryginału, wydziałowe komisje rekrutacyjne przyjmują na studia na kierunki kolejne osobyz listy kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego z kompletem dokumentów.
 • Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.
 • Ostateczną decyzję  o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podejmuje rektor. Decyzja rektora jest ostateczna.
 • W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zgłosili się na dany kierunek poziom i formę studiów jest mniejsza lub równa liczbie miejsc określonych w limicie przyjęć, rektor na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej może podjąć decyzję o przyjęciu wszystkich zgłoszonych kandydatów.
 • W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć na dany kierunek poziom i formę studiów, rektor w celu jego wyczerpania może na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej:
 1. zezwolić na przyjęcie na studia kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc na inny kierunek studiów,
 2. zarządzić przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.
 • Komisjami właściwymi do przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej są komisje wydziałowe i uczelniana, powołane do przeprowadzenia rekrutacjj w terminie podstawowym.
 • W rekrutacji uzupełniającej kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, na podstawie rankingu.
 • W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 • Akademia Morska w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych osobowych do elektronicznego systemu rekrutacji.

 

Wydziałowa i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

 

 • Rekrutacje na studia prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów. Pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych nadzoruje uczelniana komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.
 • Postępowanie rekrutacyjne na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, właściwe ze względu na miejsce prowadzenia kierunków.
 • Przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej powołuje rada wydziału.
 • Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy:
 1. przyjmowanie (wydawanie) dokumentów od kandydatów na studia i potwierdzenie ich przyjęcia,
 2. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego,
 3. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
 4. sprawdzenie poprawności wypełnienia danych osobowych kandydatów w systemie rekrutacji,
 5. ogłaszanie wyników postępowania rekrutacyjnego.
 • Wydziałowa komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia dokumentów kandydata na dany kierunek, poziom i formę studiów, jeżeli dokumenty są niekompletne, składane są po terminie (decyduje data dostarczenia) lub do dokumentów nie dołączono dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 • Wydziałowa komisja rekrutacyjna potwierdza przyjęcie dokumentów.
 • Wydziałowa komisja rekrutacyjna wydaje dokumenty kandydatom zgłaszającym się po nie osobiście albo upełnomocnionym notarialnie ich przedstawicielom, a kandydat potwierdza odbiór dokumentów.
 • Na zakończenie postępowania rekrutacyjnego przygotowuje się:
 1. listę kandydatów w kolejności według liczby uzyskanych punktów, z uwzględnieniem laureatów finalistów olimpiad,
 2. alfabetyczną listę osób przyjętych na dany kierunek, poziom i formę studiów,
 3. listę osób rezerwowych,
 4. imienne decyzje administracyjne o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia każdego kandydata.

 

 • Listy podpisuje przewodniczący wydziałowej i uczelnianej komisji rekrutacyjnej.
 • Po zakończeniu wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza protokół.
 • Protokół podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz wszyscy jej członkowie.
 • Wszystkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być opisane i zaopatrzone podpisem przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 • Uczelnianą komisję rekrutacyjną i jej przewodniczącego powołuje rektor.
 • Przewodniczącego oraz członków uczelnianej komisji rekrutacyjnej powołuje się z grona pracowników i Parlamentu Studentów Akademii.
 • Odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej składa się przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
 • Uczelniana komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie odwołania w ciągu 7 dni od przekazania jej sprawy.
 • Podstawą przyjęcia odwołania przez uczelnianą komisję rekrutacyjną jest wskazanie przez kandydata formalnego uchybienia w zastosowanej wobec niego procedurze rekrutacyjnej przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
 • Z przebiegu  postępowania  odwoławczego  dla każdego kandydata sporządza się protokół, który zawiera:
 1. decyzję o przyjęciu lub oddaleniu odwołania wraz z uzasadnieniem,
 2. decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na dany rodzaj i kierunek (specjalność) studiów wraz z uzasadnieniem.
 • Wszystkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być opisane i zaopatrzone podpisem przewodniczącego uczelnianej komisji rekrutacyjnej.
 • Protokół podpisuje przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej oraz wszyscy jej członkowie.
 • Po  zakończeniu   postępowania   odwoławczego   uczelniana   komisja     rekrutacyjna sporządza dla każdego rodzaju i kierunku (specjalności) studiów:
 1. listę kandydatów, którzy złożyli odwołania,
 2. listę kandydatów, których odwołania zostały przyjęte,
 3. listę kandydatów, których odwołania zostały oddalone,
 4. listę kandydatów, którzy w wyniku postępowania odwoławczego zostali przyjęci na studia,
 5. listę kandydatów, którzy w wyniku postępowania odwoławczego nie zostali przyjęci na studia.

 

 • Rektor na wniosek przewodniczącego wydziałowej lub uczelnianej komisji rekrutacyjnej, może do przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji powołać nowych członków komisji w miejsce członków powołanych do przeprowadzenia rekrutacji podstawowej, którzy nie mogą być obecni w pracy w trakcie rekrutacji dodatkowej.
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem podania jej do publicznej wiadomości przez Rektora Akademii Morskiej w Gdyni.

 

 

Kryteria rekrutacji dla kandydatów na studnia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2019/2020

 

 1. Przyjęcie kandydatów odbywa się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, liczonych według wzoru:

 

WPR = dyp +ols

gdzie:

WPR - wynik postępowania rekrutacyjnego,

dyp  - ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

ols  - średnia ocena z ukończonych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

 

 1. Z uwzględnieniem warunków tej uchwały dotyczących kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek studiów.
 2. W toku postępowania rekrutacyjnego należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem zawierającym informację o średniej ocen ze studiów.
 3. W przypadku gdy uczelnia kandydata nie wydała jeszcze dyplomu — do wstępnego przyjęcia honorowane będzie zaświadczenie o odbytych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich (z obliczoną średnią ocen uzyskanych w ich toku, oceną na dyplomie oraz uzyskanym tytułem) potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.
 4. W przypadku gdy liczba kandydatów nie wyczerpuje limitów przyjęć, warunkiem przyjęcia na studia jest spełnienie wymagań z pkt2 i pkt 3 niniejszej uchwały.

 

Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2019/2020.

 

Kandydaci na studentów Akademii Morskiej w Gdyni oprócz zarejestrowania się na stronach elektronicznej rekrutacji składają w teczkach, opisanych według wzoru wydziałowej komisji rekrutacyjnej, następujące dokumenty:

 

 1. Podanie na typowym  formularzu-kwestionariuszu obowiązującym w Akademii, wygenerowanym w elektronicznym systemie rekrutacji.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości lub poświadczoną przez uczelnię kopię.
 3. Dyplom ukończenia studiów lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu wraz z suplementem do dyplomu - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 4. Poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.
 5. Kolorowe 2 zdjęcia na jasnym tle podpisane nazwiskiem, imieniem i nr PESEL oraz 1 zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami w formacie JPG w kolorze na jasnym tle. Zdjęcie elektroniczne powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm x 2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt. Zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem "na papierze", dostarczonym do uczelni wraz z pozostałymi dokumentami.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć zdjęcie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - zdjęcie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,

 1. dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 2. dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej,
 3. osoby o których mowa w ust. a), b), c) nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

 

 1. Morskie świadectwo zdrowia — tylko na specjalność morską na Wydział Nawigacyjny (szczegóły określa załącznik nr 4).
 2. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno- epidemiologicznych — tylko na   kierunek Towaroznawstwo (szczegóły określa załącznik nr 4).
 3. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, które uprawnia do studiowania (w tym odbywania praktyk) — tylko na Wydział Mechaniczny.

 

Informacje o zaświadczeniach lekarskich dla kandydatów do Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2019/2020.

 

 1. Kandydaci na specjalność morską na Wydziale Nawigacyjnym dostarczają ważne morskie świadectwo zdrowia przy składaniu dokumentów.
 2. Morskie świadectwo zdrowia nie jest wymagane przy składaniu dokumentów od kandydatów    na specjalności       morskie          na Wydział     Mechaniczny         i Elektryczny. Świadectwo to będzie wymagane w trakcie studiów przed rozpoczęciem pierwszej praktyki morskiej.
 3. Kandydaci na Wydział Mechaniczny obowiązkowo dostarczają przy składaniu dokumentów zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, które uprawnia do studiowania (w tym odbywania praktyk).
 4. Osoby przyjęte na I rok studiów na kierunek Towaroznawstwo składają kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno- epidemiologicznych.
 5. Koszty badań lekarskich potrzebnych do uzyskania morskiego świadectwa zdrowia, uzyskanie książeczki zdrowia i orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych pokrywają kandydaci.

Komentarze (0)