Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Akademia Muzyczna w Gdańsku rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 30/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Informatora Studiów na rok akademicki 2020/2021

Działając na podstawie § 90 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gda ńsku, Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki uchwala, co następuje:

 

§1

Przyjmuje się w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały lnformator Studiów na rok akademicki 2020/2021.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik:

lnformator Studiów na rok akademicki 2020/2021.

 

Studia dla osób niebędących obywatelami polskimi

 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przyjmuje także na studia licencjackie, magisterskie, niestacjonarne lub stacjonarne oraz inne formy kształcenia kandydatów z zagranicy.

Kandydaci polskiego pochodzenia z zagranicy, ubiegający się o przyznanie stypendium Rządu RP   na   studia   I lub II stopnia prowadzone w  trybie stacjonarnym, składają dokumentydo Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem placówek konsularnych.

 

Zasady podejmowania i odbywania studiów reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Osobom pochodzenia polskiego, podejmującym na zasadzie odpłatności studia prowadzone w języku polskim, przysługuje zniżka 30 procent.

 

Informacje o rekrutacji 2020/2021

Proces rekrutacji obejmuje składanie dokumentów oraz sprawdzenie predyspozycji zawodowych i artystycznych w formie egzaminów konkursowych.

Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Gdańsku odbywają się dla wszystkich wydziałów w terminie:

 • od 22.06.2020 r. do 29.06.2020 r.

Egzaminy wstępne na I rok studiów mają charakter egzaminów konkursowych. Kandydat powinien wykazać się uzdolnieniami artystycznymi oraz odpowiednim przygotowaniem do podjęcia studiów wyższych.  Logowanie  w  systemie  internetowej  rejestracji  kandydatów  na  studia  trwa  od 11.05.2020 r. do 17.06.2020 r.

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego - dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną do dnia 17 czerwca 2020 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem www.amuz.gda.pl.

 2. Wniesienie do dnia 18 czerwca 2020 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł na numer konta Uczelni wygenerowany w systemie rekrutacyjnym (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny). Opłata za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument wynosi 85 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.

 3. Kandydaci są zobowiązani do dnia 15 czerwca 2020 r. dostarczyć osobiście lub przesłać regularną pocztą wymagane na poszczególnych wydziałach materiały nutowe i nośniki CD (szczegółowe wymagania znajdują się w informatorze).

 4. Na egzamin kandydat zobowiązany jest dostarczyć: wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny, dowód osobisty oraz poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza jego kopię, odpowiednie zaświadczenie lekarskie (dotyczy Wydziałów III – specjalności: śpiew solowy i musical oraz IV – specjalności: wokalistyka jazzowa, rytmika), program egzaminu oraz spis repertuaru z ostatnich dwu lat (dotyczy Wydziału II).

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych, zobowiązani są do dostarczenia wymienionych dokumentów do 6 lipca 2020 r.:

 • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia),

 • 2 zdjęcia (35 mm x 45 mm),

 • poświadczony przez Uczelnię lub notariusza dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia).

Kandydaci na studia drugiego  stopnia,  którzy  w  terminie  do  6  lipca  2020  r. złożyli zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej są zobowiązani do dostarczenia poświadczonej przez Uczelnię lub notariusza kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia we właściwym Dziekanacie w terminie do dnia 4 września 2020 r.

 

Studium Pedagogiczne

 

 • Dla absolwentów wyższych szkół muzycznych i akademii muzycznych (studiów  pierwszego     i drugiego stopnia, 4 semestry, studia płatne),

 • Zaświadczenie ukończenia studium daje absolwentom uprawnienia pedagogiczne.

Zadaniem  Studium  jest  uzupełnienie   wiedzy   absolwentów   wyższych   studiów   muzycznych z tytułem magistra lub licencjata sztuki o wymagany w pracy pedagogicznej zakres przedmiotów kierunkowych (4 semestry).

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Studium Pedagogicznego.

Warunki przyjęcia: kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,

 • poświadczony przez Uczelnię lub notariusza odpis dyplomu studiów wyższych muzycznych.

Zasady przyjęć

 1. Podstawą do przyjęcia na I rok studiów licencjackich jest świadectwo maturalne oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego.

 2. Egzamin wstępny na studia I i II stopnia składa się z dwóch lub trzech (Wydział III) etapów:

  • przedmioty kierunkowe,

  • przedmioty uzupełniające.

Wszystkie egzaminy są punktowane w skali 1-25. Do drugiego etapu zakwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskają średnią co najmniej 18 punktów.

Egzamin wstępny jest złożony z wynikiem pozytywnym, jeśli w II (III) etapie kandydat uzyska  z każdego przedmiotu co najmniej 13 punktów i średnia z wszystkich egzaminów nie będzie niższa niż 15 punktów.

 1. Wymagania egzaminacyjne na poszczególne wydziały i kierunki podane są w informatorze dla kandydatów na studia.

 2. O kolejności przyjęć decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich etapach egzaminu wstępnego.

 3. Podstawą do przyjęcia na pierwszy rok studiów magisterskich jest dyplom licencjacki oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego.

 4. Kandydaci wnoszą opłatę w wysokości 150 zł. na numer konta Uczelni wygenerowany w systemie rekrutacyjnym. Opłata za drugi i kolejny kierunek lub specjalność wynosi 85 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.

 5. Uczelnia przeprowadza elektroniczną rejestrację kandydatów.

 1. Kandydaci zdający egzamin maturalny w 2020 r. zobowiązani są do wyrażenia zgody – podczas   wypełniania   deklaracji   maturalnej   –   na    przetwarzanie   danych   osobowych  w Krajowym Rejestrze Egzaminów Maturalnych. Korzystanie z KREM-u umożliwia Uczelni dostęp do wyników egzaminów maturalnych.

 2. Kandydaci obcokrajowcy z krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej oraz EFTA podlegają rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 3. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt. 2,3 i 5 oraz art. 163 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na zasadach określonych w umowie między Uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie z opłat może nastąpić również na podstawie decyzji administracyjnej Rektora oraz decyzji Ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

 4. Opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5, nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydentandługoterminowego Unii Europejskiej,

 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość́ języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

 6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym  obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Informacja na temat wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Muzycznej w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zostanie umieszczona na stronie internetowej Akademii przed rozpoczęciem rekrutacji.

 9. Kandydaci obcokrajowcy muszą uzyskać nostryfikację świadectwa maturalnego. Wymóg ten nie dotyczy kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o uznawaniu dokumentów o wykształceniu. Aktualny wykaz takich państw znajduje się na stronie: www.nawa.gov.pl.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania nostryfikacji:

 • oryginał świadectwa wraz z kserokopią, zalegalizowany i poświadczony przez ambasadę bądź konsulat polski w kraju wydania świadectwa,

 • tłumaczenie  świadectwa  na  język  polski  dokonane  przez  tłumacza  przysięgłego  w Polsce bądź w ambasadzie polskiej,

 • zaświadczenie, że osoba posiadająca to świadectwo może ubiegać się o przyjęcie na każde studia typu uniwersyteckiego w kraju wydania świadectwa. Zaświadczenie może być wydane przez urząd do spraw oświaty, ministerstwo oświaty bądź ambasadę lub konsulat polski,

 • nostryfikację   matury   w   szkole   o   profilu   ogólnokształcącym   można   uzyskać   w Kuratorium Oświaty, zaś matury w szkole o profilu artystycznym – w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17.

 1. Kandydaci  przyjęci  na   studia   mają   obowiązek   dokonania   wpisu   na   I   rok   studiów   w wyznaczonym przez Uczelnię terminie (§22 ust.3 Regulamin Studiów I i II stopnia AM w Gdańsku). W przypadku rezygnacji kandydata na liście przyjętych umieszcza się automatycznie kolejną osobę.

 2. Studia niestacjonarne zostaną uruchomione jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym przyjętych zostanie co najmniej 5 osób.

 3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studia licencjackie lub magisterskie Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zarządza dodatkową rekrutację we wrześniu 2020 r.

 

Tryb postępowania w sprawie przyjęcia na studia

 

§ 1

 1. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów właściwych wydziałów Akademii.

 2. Rektor Akademii powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 3. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan właściwego wydziału lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Rektor Akademii lub wyznaczony przez niego Prorektor.

 

§ 2

Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. kompletowanie dokumentów kandydatów,

 2. zawiadamianie kandydatów o terminie egzaminów wstępnych,

 3. przeprowadzania egzaminów wstępnych,

 4. zawiadamianie kandydatów o wynikach egzaminu wstępnego i ogłoszenie listy przyjętych,

 5. wydawanie decyzji w sprawie nie przyjęcia kandydata na studia.

 

§ 3

Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. weryfikacja odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych pod względem spełnienia przez nie wymogów formalnych,

 2. sprawdzanie, czy podstawą odwołań jest wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia,

 3. podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji we wrześniu w razie niewypełnienia limitu miejsc.

 

§ 4

 1. Kandydat   może   otrzymać    zaświadczenie   o    uzyskanych   ocenach   i   liczbie    punktów  z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych oraz o sumie punktów uzyskanych w wyniku egzaminu wstępnego.

 2. Po zakończeniu każdego etapu egzaminów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu, a po zakończeniu ostatniego etapu, listę kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzamin wstępny.

 

§ 5

1.   Limity   przyjęć   na   pierwszy   rok   studiów   wyższych   lub   ich   powszechną   dostępność na poszczególnych kierunkach studiów określa Senat.

 

§ 6

 1. Po zakończeniu rekrutacji przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, Komisje te podejmują decyzje w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia kandydata na studia.

 2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1 powyżej, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym w Statucie Akademii.

 3. Podstawą odwołania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych w niniejszym Informatorze.

 4. Po rozpatrzeniu odwołania wnoszonego w trybie ust. 3 powyżej, decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

 

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Komentarze (0)