Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Akademia Muzyczna w Gdańsku rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Informacje o rekrutacji 2019/2020. Proces rekrutacji obejmuje składanie dokumentów oraz sprawdzenie predyspozycji zawodowych i artystycznych w formie egzaminów konkursowych.

 

Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Gdańsku odbywają się dla wszystkich wydziałów w terminie:

 • od 17.06.2019 r. do 25.06.2019 r.

Egzaminy wstępne na I rok studiów mają charakter egzaminów konkursowych. Kandydat powinien wykazać się uzdolnieniami artystycznymi oraz odpowiednim przygotowaniem do podjęcia studiów wyższych. Logowanie w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia trwa od 06.05.2019 r. do 07.06.2019 r.

 

Tryb postępowania w sprawie przyjęcia na studia

 

§ 1

 1. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów właściwych wydziałów Akademii.

 2. Rektor Akademii powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 3. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan właściwego wydziału lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Rektor Akademii lub wyznaczony przez niego Prorektor.

 

§ 2

Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a)      kompletowanie dokumentów kandydatów,

b)      zawiadamianie kandydatów o terminie egzaminów wstępnych,

c)      przeprowadzania egzaminów wstępnych,

d)      zawiadamianie kandydatów o wynikach egzaminu wstępnego,

e)      podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nie przyjęcia kandydata na studia.

 

§ 3

Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a)      weryfikacja odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych pod względem spełnienia przez nie wymogów formalnych,

b)      sprawdzanie, czy podstawą odwołań jest wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia,

c)     podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji we wrześniu w razie niewypełnienia limitu miejsc.

 

§ 4

 1. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych ocenach i liczbie punktów z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych oraz o sumie punktów uzyskanych w wyniku egzaminu wstępnego.

 2. Po zakończeniu każdego etapu egzaminów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu, a po zakończeniu ostatniego etapu, listę kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzamin wstępny.

 

§ 5

 1. Limity przyjęć na pierwszy rok  studiów wyższych  lub  ich  powszechną dostępność  na poszczególnych kierunkach studiów określa Senat.

 

§ 6

 1. Po zakończeniu rekrutacji przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, Komisje te podejmują decyzje w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia kandydata na studia.

 1. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1 powyżej, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym w Statucie Akademii.

 2. Podstawą odwołania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych w niniejszym Informatorze.

 3. Po rozpatrzeniu odwołania wnoszonego w trybie ust. 3 powyżej, decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego

 dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia

 

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną do dnia 07 czerwca 2019 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem www.amuz.gda.pl.

 2. Wniesienie do dnia 07 czerwca 2019 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł na numer konta Uczelni wygenerowany w systemie rekrutacyjnym (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny). Opłata za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument wynosi 85 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.

 3. Kandydaci są zobowiązani do dnia 07 czerwca 2019 r. (ostateczny termin – nie decyduje data stempla pocztowego) dostarczyć osobiście lub przesłać regularną pocztą:

  • wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny,

  • wymagane na poszczególnych wydziałach materiały nutowe i nośniki CD (szczegółowe wymagania znajdują się w informatorze).

Wymagane dokumenty należy kierować do biur komisji rekrutacyjnych lub dziekanatów poszczególnych wydziałów.

 1. Na egzamin kandydat zobowiązany jest dostarczyć: dowód osobisty oraz poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza jego kopię, odpowiednie zaświadczenie lekarskie (dotyczy Wydziałów III – specjalności: śpiew solowy i musical oraz IV – specjalności: wokalistyka jazzowa, rytmika), program egzaminu oraz spis repertuaru z ostatnich dwu lat (dotyczy Wydziału II).

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych, zobowiązani są do dostarczenia wymienionych dokumentów do 4 lipca 2019 r.:

 • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia),

 • 2 zdjęcia (35 mm x 45 mm),

 • poświadczony przez Uczelnię lub notariusza dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia).

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy w terminie do 4 lipca 2019 r. złożyli zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej są zobowiązani do dostarczenia poświadczonej przez Uczelnię lub notariusza kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia we właściwym Dziekanacie w terminie do dnia 6 września 2019 r.

 

Egzaminy wstępne (17-25.06.2019 r.)

 

Aneks do egzaminów wstępnych

 

Wydział I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Wymagania programowe egzaminu wstępnego z dyrygowania

Przygotowanie jednej części utworu wieloczęściowego lub samodzielnego utworu na orkiestrę kameralną lub symfoniczną.

 

Wymagania egzaminu wstępnego z kompozycji

Każdy z prezentowanych utworów powinien być przygotowany w trzech egzemplarzach, dostarczonych do dnia 7.06.2019 r.

 

Wymagania egzaminu wstępnego z instrumentu

W przypadku wyboru instrumentu wymagającego towarzyszenia fortepianu, należy dostarczyć nuty dla akompaniatora do dnia 7.06.2019 r.

Materiał do analizy (egzamin z form muzycznych – studia I stopnia):

 • w zakresie form okresowych (7 utworów): F. Chopin, Mazurki: op. 6 nr 1, op. 7 nr 2, op. 17 nr 1, op. 17 nr 2, op. 17 nr 4, op. 24 nr 4, op. 33 nr 2,

 • w zakresie ronda (3 utwory): L. van Beethoven: Sonata op. 13, cz. II i III, F. Chopin: analiza Ronda op. 1 c – moll,

 • w zakresie fugi (6 utworów): J. S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier tom I, fugi: d, F, f, g, a, B,

 • w zakresie formy sonatowej (4 utwory): L. van Beethoven: Sonaty op. 2 nr 2 cz I, op. 2 nr 3 cz. I, op. 10 nr 2 cz. I, op. 53 cz. I.

 

Materiał do analizy (egzamin z analizy dzieła muzycznego - studia II stopnia):

formy okresowe, rondo, formy polifoniczne, forma sonatowa.

 

Wydział II – Instrumentalny

studia pierwszego stopnia stacjonarne

Wymagania programowe egzaminu na studia I stopnia

Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie możliwość przerwania egzaminu oraz wyboru utworów do wykonania.

Stopień trudności programu na instrumencie określony jest przez zakres egzaminu dyplomowego szkoły muzycznej II stopnia.

Fortepian (program należy wykonać z pamięci):

 1. J. S. Bach – Preludium i fuga z „Das Wohltemperierte Klavier” lub inna kompozycja zawierająca formę fugi,

 2. sonata (Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi, Schubert), w której jedna z części utrzymana jest w formie allegro sonatowego,

 3. 2 etiudy, w tym obowiązkowo 1 etiuda Fryderyka Chopina,

 4. utwór lub utwory Fryderyka Chopina o łącznym czasie trwania powyżej 7 minut.

Ocenie Komisji Egzaminacyjnej podlegać będzie poziom trudności technicznych i interpretacyjnych prezentowanego programu oraz jakość jego wykonania.

Skrzypce (program należy wykonać z pamięci):

 1. dwie kontrastujące części z jednej z sonat lub partit na skrzypce solo J. S. Bacha lub innej formy solowej (albo Ciaccona z II Partity d-moll J. S. Bacha),

 2. jeden dowolny kaprys lub etiuda na skrzypce solo,

 3. pierwsza lub druga i trzecia część dowolnego koncertu.

Altówka (program należy wykonać z pamięci):

 1. dwie kontrastujące części z jednej z sonat solowych lub suit J. S. Bacha lub M. Regera,

 2. jeden dowolny kaprys na altówkę solo,

 3. pierwsza lub druga i trzecia część dowolnego koncertu.

Wiolonczela (program należy wykonać z pamięci):

 1. preludium z dowolnej suity J. S. Bacha,

 2. etiuda lub kaprys,

 3. I lub III część koncertu.

Kontrabas (program należy wykonać z pamięci):

 1. etiuda na kontrabas solo,

 2. I lub III część koncertu albo 2 kontrastujące części sonaty,

 3. utwór dowolny z fortepianem.

Instrumenty dęte (co najmniej jeden z utworów należy wykonać z pamięci):

 1. koncert,

 2. utwór cykliczny (sonata, suita, wariacje),

 3. utwór dowolny.

Klarnet basowy:

Program można wykonać na klarnecie basowym lub sopranowym.

Saksofon:

 1. utwór cykliczny (suita, sonata, wariacje),

 2. koncert z towarzyszeniem fortepianu,

 1. utwór dowolny (preferowany utwór solo).

Na egzaminie z czytania à vista i pamięciowego przygotowania utworu w wyznaczonym czasie wymagane są gamy dur – moll (legato, staccato), interwały, pasaże, gamy chromatyczna i całotonowa oraz dwie etiudy o zróżnicowanej problematyce.

Perkusja:

 1. Wykonanie przygotowanego programu:

  • werbel – utwór obowiązkowy: Bent Lylloff – Arhus Etude nr 9 (Etude for Snare Drum), utwór oparty na technice rudymentów (J. S. Pratt, J. W. Schinstine i in.),

  • kotły – utwór solowy lub z towarzyszeniem fortepianu,

  • marimba – utwór solowy lub z towarzyszeniem fortepianu,

  • wibrafon – utwór solowy lub z towarzyszeniem fortepianu,

  • zestaw instrumentów perkusyjnych (nieobowiązkowo): utwór solowy lub część utworu cyklicznego.

 2. Przygotowanie pamięciowe w wyznaczonym czasie utworu solowego na marimbie, ksylofonie lub wibrafonie.

 3. Czytanie à vista

  • utworu solowego na werbel,

  • utworu solowego na ksylofon, marimbę lub wibrafon (technika dwupałkowa).

 4. Tremolo

  • na werblu (crescendo i diminuendo),

  • na kotle (crescendo i diminuendo).

 5. Gamy majorowe i minorowe (sposobami), pasaże oraz gama chromatyczna.

 6. Strojenie kotłów (przy podanym a').

Gitara:

Zróżnicowany pod względem stylistycznym program dowolny (z dwóch lub więcej epok) – do 40 minut, w którym znajdą się także etiuda koncertowa i dowolna forma cykliczna (sonata, suita etc.) w całości lub przynajmniej dwie kontrastujące części.

Harfa:

 1. wersja programu:

  1. etiuda (np. Bochsa, Pozzolli, Bach-Grandjany, Posse),

  2. 2 kompozycje z różnych stylów (np. Sonata Rossetti, Dussek, Krumpholtz),

  3. utwór współczesny.

 2. wersja programu:

 3. etiuda koncertowa,

 4. utwór barokowy,

 5. jedna część sonaty lub koncertu,

 6. utwór dowolny.

Akordeon:

 1. utwór polifoniczny,

 2. utwór cykliczny,

 3. utwór o charakterze wirtuozowskim,

 4. utwór dowolny.

Program powinien obejmować utwory oryginalnie napisane na akordeon oraz transkrypcje (muzyka dawna etc.).

Organy /dopuszcza się możliwość wykonania programu na fortepianie i klawesynie/:

 1. utwór przedbachowski,

 2. jedna z Sonat triowych J. S. Bacha część I i III (do wyboru komisji),

 3. J. S. Bach – dowolne preludium i fuga,

 4. utwór epoki romantyzmu.

Klawesyn:

program można wykonać na klawesynie, fortepianie lub organach

Program dla zdających na klawesynie:

 1. dowolny utwór J. S. Bacha,

 2. dowolny utwór klawesynistów francuskich,

 3. utwór dowolny.

W programie należy uwzględnić wykonanie suity. Program można wykonać z pamięci lub z nut.

Program dla zdających na fortepianie:

 1. J. S. Bach – Preludium i fuga,

 2. sonata klasyczna – I część,

 3. utwór dowolny.

Program należy wykonać z pamięci.

Program dla zdających na organach:

 1. utwór przedbachowski,

 2. jedna z sonat triowych J. S. Bacha część I i III (do wyboru komisji),

 3. J. S. Bach – dowolne preludium i fuga,

 4. utwór epoki romantyzmu.

 

WYDZIAŁ II – Instrumentalny

studia drugiego stopnia stacjonarne

 

Wymagania programowe egzaminu na studia II stopnia

Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie możliwość przerwania egzaminu oraz wyboru utworów do wykonania.

 

Fortepian (program należy wykonać z pamięci):

 1. 2 etiudy (w tym obowiązkowo co najmniej jedna etiuda F. Chopina, z wyjątkiem op. 10 nr 3,6, 9, op. 25 nr 1,2,7,9),

 2. allegro sonatowe z dowolnej sonaty fortepianowej,

 3. utwór (lub utwory) dowolne – o łącznym czasie trwania ok. 10 min.

Skrzypce (program należy wykonać z pamięci):

 1. dwie kontrastujące części z jednej z Sonat lub Partit na skrzypce solo J. S. Bacha lub innej formy solowej (albo Ciaccona z II Partity d-moll J. S. Bacha),

 2. jeden dowolny kaprys lub etiuda na skrzypce solo,

 1. dowolny utwór wirtuozowski (ewentualnie jednoczęściowa sonata na skrzypce solo o charakterze wirtuozowskim – wyklucza się możliwość wykonania części koncertu lub sonaty z fortepianem).

Altówka, wiolonczela, kontrabas (program należy wykonać z pamięci):

 1. I lub II i III część koncertu

 2. kaprys lub etiuda.

Instrumenty dęte (co najmniej jeden utwór należy wykonać z pamięci):

 1. dwie kontrastujące części koncertu,

 2. utwór dowolny.

Klarnet basowy:

Program można wykonać na klarnecie basowym lub sopranowym.

Saksofon:

 1. utwór cykliczny (suita, sonata, wariacje),

 2. utwór dowolny (preferowany utwór solo).

Perkusja:

 1. utwór na werbel solo,

 2. utwór na kotły solo lub z towarzyszeniem innych instrumentów perkusyjnych,

 3. utwór na marimbę solo lub z fortepianem,

 4. utwór na wibrafon solo lub z fortepianem lub w zestawie instrumentów (multipercussion),

 5. nieobowiązkowo – utwór na zestaw instrumentów (multipercussion).

Gitara:

Zróżnicowany pod względem stylistycznym program dowolny (z dwóch lub więcej epok) – do 40 minut, w którym znajdą się także etiuda koncertowa i dowolna forma cykliczna (przynajmniej dwie kontrastujące części).

Harfa:

I wersja programu:

 1. koncert na harfę (np. Dittersdorf, Haendel, Boieldieu, Mozart),

 2. 3 utwory z różnych stylów (w tym jeden wirtuozowski),

 3. utwór współczesny (napisany po 1945 r.),

 4. 3 kadencje utworów orkiestrowych (np. Donizetti „Lucia di Lammermoor”, Ravel „Tzigane”, Britten „Young Person’s Guide”).

 II wersja programu:

 1. etiuda koncertowa,

 2. sonata lub utwór cykliczny (wariacje, suita),

 3. utwór dowolny,

 4. kadencja.

Akordeon:

Program zróżnicowany pod względem stylistycznym do 30 minut, zawierający formę polifoniczną, formę cykliczną oraz utwór o charakterze wirtuozowskim.

Organy:

 1. jedno z większych preludiów (toccat/fantazji) i fug J. S. Bacha,

 1. duży chorał J. S. Bacha (wyłączając chorały ze zbioru Orgelbüchlein) lub chorał (fantazja chorałowa) twórcy szkoły północnoniemieckiej,

 2. forma romantyczna.

Klawesyn:

 1. utwór kompozytora XVI- lub XVII-wiecznego (np. wirginaliści angielscy, J. J. Froberger,

G. Frescobaldi),

 1. utwór kompozytora francuskiego,

 2. dowolny utwór J. S. Bacha,

 3. utwór dowolny.

 

WYDZIAŁ II – Instrumentalny

studia pierwszego stopnia niestacjonarne

 

Wymagania programowe egzaminu wstępnego na studia I stopnia

Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie możliwość przerwania egzaminu oraz wyboru utworów do wykonania.

Stopień trudności programu na instrumencie określa zakres egzaminu dyplomowego szkoły muzycznej II stopnia.

Fortepian (program należy wykonać z pamięci):

 1. J. S. Bach – Preludium i fuga z „Das Wohltemperierte Klavier” lub inna kompozycja zawierająca formę fugi,

 2. sonata (Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi, Schubert), w której jedna z części utrzymana jest w formie allegro sonatowego,

 3. 2 wybrane etiudy o zróżnicowanych wymaganiach technicznych,

 4. dowolny utwór na fortepian wymagający od kandydata umiejętności prowadzenia kantyleny.

Skrzypce (program należy wykonać z pamięci):

 1. dwie kontrastujące części z jednej z sonat lub partit na skrzypce solo J. S. Bacha lub innej formy solowej (albo Ciaccona z II Partity d-moll J. S. Bacha),

 2. jeden dowolny kaprys lub etiuda na skrzypce solo,

 3. pierwsza lub druga i trzecia część dowolnego koncertu.

Altówka (program należy wykonać z pamięci):

 1. dwie kontrastujące części z jednej z sonat solowych lub suit J. S. Bacha lub M. Regera,

 2. jeden dowolny kaprys na altówkę solo,

 3. pierwsza część dowolnego koncertu.

Wiolonczela (program należy wykonać z pamięci):

 1. preludium z dowolnej suity J. S. Bacha,

 2. etiuda lub kaprys,

 3. I lub III część koncertu.

Kontrabas (program należy wykonać z pamięci):

 1. etiuda na kontrabas solo,

 2. I lub III część koncertu albo 2 kontrastujące części sonaty,

 3. utwór dowolny z fortepianem.

Instrumenty dęte (co najmniej jeden z utworów należy wykonać z pamięci):

 1. koncert,

 2. utwór cykliczny (sonata, suita, wariacje),

 1. utwór dowolny.

Klarnet basowy:

Program można wykonać na klarnecie basowym lub sopranowym

Saksofon:

 1. utwór cykliczny (suita, sonata, wariacje),

 2. koncert z towarzyszeniem fortepianu,

 3. utwór dowolny (preferowany utwór solo).

Na egzaminie z czytania à vista i pamięciowego przygotowania utworu w wyznaczonym czasie wymagane są gamy dur – moll (legato, staccato), interwały, pasaże, gamy chromatyczna i całotonowa oraz dwie etiudy o zróżnicowanej problematyce.

Perkusja:

 1. Wykonanie przygotowanego programu:

  • werbel – utwór obowiązkowy: Bent Lylloff – Arhus Etude nr 9 (Etude for Snare Drum), utwór oparty na technice rudymentów (J. S. Pratt, J. W. Schinstine i in.),

  • kotły – utwór solowy lub z towarzyszeniem fortepianu,

  • marimba – utwór solowy lub z towarzyszeniem fortepianu,

  • wibrafon – utwór solowy lub z towarzyszeniem fortepianu,

  • zestaw instrumentów perkusyjnych (nieobowiązkowo): utwór solowy lub część utworu cyklicznego.

 2. Przygotowanie pamięciowe w wyznaczonym czasie utworu solowego na marimbie, ksylofonie lub wibrafonie.

 3. Czytanie à vista:

  • utworu solowego na werbel,

  • utworu solowego na ksylofon, marimbę lub wibrafon (technika dwupałkowa).

 4. Tremolo:

  • na werblu (crescendo i diminuendo),

  • na kotle (crescendo i diminuendo).

 5. Gamy majorowe i minorowe (sposobami), pasaże oraz gama chromatyczna.

 6. Strojenie kotłów (przy podanym a').

Gitara:

Program dowolny o zróżnicowanym charakterze – do 20 minut.

Harfa:

 1. wersja programu:

  1. etiuda (np. Bochsa, Pozzolli, Bach-Grandjany, Posse),

  2. 2 kompozycje z różnych stylów (np. sonata Rossetti, Dussek, Krumpholtz),

  3. utwór współczesny.

 2. wersja programu:

 3. etiuda koncertowa,

 4. utwór barokowy,

 5. jedna część sonaty lub koncertu,

 6. utwór dowolny.

Akordeon:

Program o zróżnicowanym charakterze złożony z 3 utworów o łącznym czasie trwania do 15 minut.

Organy:

 1. utwór przedbachowski,

 2. jedna z Sonat triowych J. S. Bacha część I i III (do wyboru komisji),

 3. J. S. Bach - dowolne preludium i fuga,

 4. utwór epoki romantyzmu.

Klawesyn (program można wykonać z nut):

 1. dowolny utwór J. S. Bacha,

 2. dowolny utwór kompozytorów francuskich,

 3. dowolna sonata D. Scarlatti,

 4. utwór dowolny,

 5. w programie należy uwzględnić wykonanie suity.

 

WYDZIAŁ II – Instrumentalny

studia drugiego stopnia niestacjonarne

 

Wymagania programowe egzaminu na studia II stopnia

Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie możliwość przerwania egzaminu oraz wyboru utworów do wykonania.

Fortepian (program należy wykonać z pamięci):

 1. 2 etiudy (w tym obowiązkowo co najmniej jedna etiuda F. Chopina),

 2. allegro sonatowe z dowolnej sonaty fortepianowej,

 3. utwór (lub utwory) dowolne – o łącznym czasie trwania ok. 10 min.

Skrzypce (program należy wykonać z pamięci):

 1. dwie kontrastujące części z jednej z sonat lub partit na skrzypce solo J. S. Bacha lub innej formy solowej (albo Ciaccona z II Partity d-moll J. S. Bacha),

 2. jeden dowolny kaprys lub etiuda na skrzypce solo,

 3. utwór dowolny (ewentualnie jednoczęściowa sonata na skrzypce solo – wyklucza się możliwość wykonania części koncertu lub sonaty z fortepianem).

Altówka, wiolonczela, kontrabas(program należy wykonać z pamięci):

 1. I lub II i III część koncertu,

 2. kaprys lub etiuda.

Instrumenty dęte(co najmniej jeden utwór należy wykonać z pamięci):

 1. dwie kontrastujące części koncertu,

 2. utwór dowolny.

Klarnet basowy:

Program można wykonać na klarnecie basowym lub sopranowym.

Saksofon:

1.utwór cykliczny (suita, sonata, wariacje), 2.utwór dowolny (preferowany utwór solo).

Perkusja:

 1. utwór na werbel solo,

 2. utwór na kotły solo lub z towarzyszeniem innych instrumentów perkusyjnych,

 3. utwór na marimbę solo lub z fortepianem,

 4. utwór na wibrafon solo lub z fortepianem lub w zestawie instrumentów (multipercussion),

 5. nieobowiązkowo – utwór na zestaw instrumentów (multipercussion).

Gitara:

Zróżnicowany pod względem stylistycznym program dowolny (z dwóch lub więcej epok) – do 40 minut, w którym znajdą się także etiuda koncertowa i dowolna forma cykliczna (przynajmniej dwie kontrastujące części).

Harfa:

I wersja programu:

 1. koncert na harfę (np. Dittersdorf, Haendel, Boieldieu, Mozart),

 2. 3 utwory z różnych stylów (w tym jeden wirtuozowski),

 3. utwór współczesny (napisany po 1945 r.),

 4. 3 kadencje utworów orkiestrowych (np. Donizetti „Lucia di Lammermoor”, Ravel „Tzigane”, Britten „Young Person’s Guide”).

 II wersja programu:

 1. etiuda koncertowa,

 2. sonata lub utwór cykliczny (wariacje, suita),

 3. utwór dowolny,

 4. kadencja.

Akordeon:

Program zróżnicowany pod względem stylistycznym do 30 minut, zawierający formę polifoniczną, formę cykliczną oraz utwór o charakterze wirtuozowskim.

Organy:

 1. Jedno z większych Preludiów (toccat/fantazji) i fug J. S. Bacha,

 2. duży chorał J. S. Bacha (wyłączając chorały ze zbioru Orgelbüchlein) lub chorał (fantazja chorałowa) twórcy szkoły północnoniemieckiej,

 3. forma romantyczna.

Klawesyn:

 1. utwór kompozytora XVI- lub XVII-wiecznego (np. wirginaliści angielscy, J. J. Froberger, G. Frescobaldi),

 2. utwór kompozytora francuskiego,

 3. dowolny utwór J. S. Bacha,

 4. utwór dowolny.

 

Wydział III – Wokalno-Aktorski

studia pierwszego stopnia stacjonarne, specjalność: śpiew solowy, musical

 

Wymagania programowe: Badanie predyspozycji aktorskich:

 

 • proponowani autorzy wierszy: J. Słowacki, A. Mickiewicz, K. I. Gałczyński, B. Leśmian, Cz. Miłosz, W. Szekspir, S. Jesienin

 • proponowani autorzy prozy: W. Reymont, T. Konwicki, W. Gombrowicz, B. Szulc, H. Ch. Andersen, A. Czechow

 

Badanie predyspozycji słuchowych – wymagania:

 

 1. Powtarzanie głosem dźwięków granych przez egzaminatora na fortepianie.

 2. Śpiewanie podanych motywów i fraz melodyczno-rytmicznych z określeniem wysokości dźwięków (określenie z nazewnictwem lub w przybliżeniu).

 3. Dokończenie zaimprowizowanego przez pedagoga tematu.

 4. Określenie wysokości dźwięków najwyższego i najniższego głosu w przebiegu harmonicznym.

 5. Powtarzanie głosem dźwięków wchodzących w skład akordów.

 6. Badanie poczucia rytmu. Obowiązuje stopniowanie trudności powyższych ćwiczeń w zależności od stopnia przygotowania kandydata.

 

studia drugiego stopnia stacjonarne, specjalność: śpiew solowy

 

Wymagania programowe: Egzamin z aktorstwa

 

 • proponowani autorzy wierszy: A. Fredro, C. K. Norwid, J. Hartwig, A. Zagajewski, A. Achmatowa, K. K. Baczyński

 • proponowani autorzy monologu prozą: H. Balzac, I. Singer, T. Mann, G. G. Marquez, F. Dostojewski

 

studia drugiego stopnia stacjonarne, specjalność: musical Wymagania programowe:

Egzamin z aktorstwa

 

 • Kandydat zobowiązany jest do pamięciowego przygotowania oraz zinterpretowania dwóch postaci dialogu z przedstawionej na stronie Wydziału Wokalno-Aktorskiego sceny. Tekst zostanie opublikowany po 1 marca 2019 r.

 • Losowanie partnerów do sceny odbędzie się po I etapie Egzaminu wstępnego (egzamin ze śpiewu solowego).

Przedstawiona scena będzie podstawą do zadań aktorskich wyznaczonych przez Komisję Egzaminacyjną.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydat przygotowuje 10-minutową wypowiedź na jeden z tematów z listy opublikowanej  po 1 marca 2019 r. na stronie www Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Komisja, po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat.

 

Studium Pedagogiczne

 

Kierownik Studium: prof. dr hab. Małgorzata Skorupa.

 • Dla absolwentów wyższych szkół muzycznych i akademii muzycznych (studiów pierwszego i drugiego stopnia, 4 semestry, studia płatne),

 • Zaświadczenie ukończenia studium daje absolwentom uprawnienia pedagogiczne.

 

Zadaniem Studium jest uzupełnienie wiedzy absolwentów wyższych studiów muzycznych z tytułem magistra lub licencjata sztuki o wymagany w pracy pedagogicznej zakres przedmiotów kierunkowych (4 semestry).

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Studium Pedagogicznego. Warunki przyjęcia: kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,

 • poświadczony przez Uczelnię lub notariusza odpis dyplomu studiów wyższych muzycznych.

 

Studia Podyplomowe

 

Podyplomowe Studia Kompozycji

Organizator: Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

 

Celem studiów jest rozwój warsztatu kompozytorskiego zgodnie z poziomem i zainteresowaniami kandydata, pogłębienie wiedzy ogólnomuzycznej i w zakresie współczesnych technik kompozytorskich; dla absolwentów kierunku kompozycja i teoria muzyki (specjalność: kompozycja) – możliwość przygotowania do otwarcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki (w zakresie kompozycji).

Studia skierowane są do absolwentów uczelni polskich z tytułem licencjata lub magistra (nie jest wymagane ukończenie studiów w specjalności kompozycja) oraz absolwentów uczelni zagranicznych z tytułem bachelor lub master of art, bądź ich odpowiednikami (obywatelstwo polskie nie jest wymagane). Językiem wykładowym jest język polski. Zajęcia indywidualne mogą odbywać się w innym języku, po uzgodnieniu z prowadzącym. Studia są płatne i trwają cztery semestry.

Rodzaj zajęć: podstawowe i fakultatywne, w tym zajęcia indywidualne, grupowe seminaria, wykłady zbiorowe oraz coroczne koncerty kompozytorskie. Podstawowy pakiet przedmiotów obejmuje kompozycję, instrumentoznawstwo praktyczne, instrumentację i seminarium muzyki nowej. W pakiecie fakultatywnym do wyboru są m. in.: seminarium muzyki elektronicznej, kompozycja muzyki teatralnej i filmowej, seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej, seminarium sztuki multimedialnej.

 

Warunki przyjęcia: przedstawienie dwóch kompozycji oraz rozmowa kwalifikacyjna. Zasady przyjęć:

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną do dnia 6 września 2019 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem www.amuz.gda.pl.

 2. Wniesienie do dnia 6 września 2019 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 złotych na numer konta Uczelni wygenerowany w systemie rekrutacyjnym (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny – studia podyplomowe). Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,

 • poświadczony przez Uczelnię lub notariusza odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,

 • dowód opłaty za studia (po zakwalifikowaniu).

 

Dokładny termin egzaminów zostanie podany do 31.05.2019 r.

 

Informacji udziela Dziekanat Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

tel. 58 300 92 33, dziekanat1@amuz.gda.pl

 

Podyplomowe Studia w zakresie instrumentalistyki

Organizator: Wydział Instrumentalny

Charakterystyka: studia służą doskonaleniu umiejętności w dowolnej specjalności instrumentalnej pod kierunkiem wybranego pedagoga, przygotowują kandydatów do udziału w konkursach, służą poszerzaniu repertuaru oraz pogłębieniu sfery artystycznej wykonawstwa instrumentalnego.

Słuchaczami studiów mogą zostać instrumentaliści, którzy ukończyli studia magisterskie w akademiach muzycznych w Polsce lub uzyskali dyplom w wyższych szkołach muzycznych za granicą.

Warunki przyjęcia: przesłuchanie kwalifikacyjne w formie recitalu – program ustalony w porozumieniu z komisją kwalifikacyjną, w zależności od specjalności instrumentalnej.

KOMISJA EGZAMINACYJNA DOKONUJE WYBORU UTWORÓW SPOŚRÓD ZAPROPONOWANEGO PRZEZ KANDYDATA PROGRAMU, KTÓREGO CZAS TRWANIA POWINIEN WYNOSIĆ OKOŁO 45-60 MINUT).

 

Zasady przyjęć:

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną do dnia 6 września 2019 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem www.amuz.gda.pl.

 2. Wniesienie do dnia 6 września 2019 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 złotych na numer konta Uczelni wygenerowany w systemie rekrutacyjnym (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny – studia podyplomowe). Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,

 • poświadczony przez Uczelnię lub notariusza odpis dyplomu studiów wyższych,

 • dowód opłaty za studia (po zakwalifikowaniu).

 

Ilość semestrów: 4 – studia płatne.

Dokładny termin egzaminów zostanie podany do 31.05.2019 r.

Informacji udziela: Dziekanat Wydziału Instrumentalnego, tel. 58 300 92 21.

 

Podyplomowe Studia Muzyki Dawnej

Organizator: Wydział Instrumentalny

Charakterystyka: Podyplomowe Studia Muzyki Dawnej skierowane są do wykonawców oraz nauczycieli, którzy pragną poszerzyć swoje kwalifikacje o wiedzę na temat wykonawstwa zorientowanego historycznie.

Studia przygotowują do pracy artystycznej, wykonawczej i badawczej w zakresie muzyki dawnej, dając studentom teoretyczną wiedzę o XVII i XVIII-wiecznych praktykach wykonawczych, jak i praktyczną możliwość studiowania instrumentów historycznych.

Przeznaczone są dla absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia wszystkich wydziałów uczelni muzycznych oraz wydziałów muzycznych uniwersytetów.

Kształcenie trwa trzy semestry i jest odpłatne. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej.

Uczestnicy studiów otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kształcenia na poziomie podyplomowym. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, wykonanie recitalu dyplomowego (minimum 45 minut) lub napisanie pracy dyplomowej i wykonanie jednego utworu oraz egzamin ustny dotyczący wykonanego repertuaru lub pracy dyplomowej.

 

Warunki przyjęcia: Rozmowa kwalifikacyjna. Zasady przyjęć:

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną do dnia 6 września 2019 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem www.amuz.gda.pl.

 2. Wniesienie do dnia 6 września 2019 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 złotych na numer konta Uczelni wygenerowany w systemie rekrutacyjnym (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny – studia podyplomowe). Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,

 • poświadczony przez Uczelnię lub notariusza odpis dyplomu studiów wyższych,

 • dowód opłaty za studia (po zakwalifikowaniu).

 

Dokładny termin egzaminów zostanie podany do 31.05.2019 r.

Informacji udziela: Dziekanat Wydziału Instrumentalnego, tel. 58 300 92 21.

Zasady przyjęć

 

 1. Podstawą do przyjęcia na I rok studiów licencjackich jest świadectwo maturalne oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego.

 2. Egzamin wstępny na studia I i II stopnia składa się z dwóch lub trzech (Wydział III) etapów:

  • przedmioty kierunkowe,

  • przedmioty uzupełniające.

 

Wszystkie egzaminy są punktowane w skali 1-25. Do drugiego etapu zakwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskają średnią co najmniej 18 punktów.

Egzamin wstępny jest złożony z wynikiem pozytywnym, jeśli w II (III) etapie kandydat uzyska z każdego przedmiotu co najmniej 13 punktów i średnia z wszystkich egzaminów nie będzie niższa niż 15 punktów.

 1. Wymagania egzaminacyjne na poszczególne wydziały i kierunki podane są w informatorze dla kandydatów na studia.

 2. O kolejności przyjęć decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich etapach egzaminu wstępnego.

 3. Podstawą do przyjęcia na pierwszy rok studiów magisterskich jest dyplom licencjacki oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego.

 4. Kandydaci wnoszą opłatę w wysokości 150 zł. na numer konta Uczelni wygenerowany w systemie rekrutacyjnym. Opłata za drugi i kolejny kierunek lub specjalność wynosi 85 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.

 5. Uczelnia przeprowadza elektroniczną rejestrację kandydatów.

 6. Kandydaci zdający egzamin maturalny w 2019 r. zobowiązani są do wyrażenia zgody – podczas wypełniania deklaracji maturalnej  –  na  przetwarzanie danych osobowych  w Krajowym Rejestrze Egzaminów Maturalnych. Korzystanie z KREM-u umożliwia Uczelni dostęp do wyników egzaminów maturalnych.

 7. Kandydaci obcokrajowcy z krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej oraz EFTA podlegają rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Aby odbywać studia stacjonarne nieodpłatne kandydaci muszą wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną certyfikatem B1 lub ukończyć roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowe informacje na stronie www.nawa.gov.pl.

 8. Informacja na temat wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Muzycznej w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 zgodnie z art. 99 ust. 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej Akademii w terminie nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego.

 9. Kandydaci obcokrajowcy muszą uzyskać nostryfikację świadectwa maturalnego. Wymóg ten nie dotyczy kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o uznawaniu dokumentów o wykształceniu. Aktualny wykaz takich państw znajduje się na stronie: www.nawa.gov.pl.

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania nostryfikacji:

 • oryginał świadectwa wraz z kserokopią, zalegalizowany i poświadczony przez ambasadę bądź konsulat polski w kraju wydania świadectwa,

 • tłumaczenie świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź w ambasadzie polskiej,

 • zaświadczenie, że osoba posiadająca to świadectwo może ubiegać się o przyjęcie na każde studia typu uniwersyteckiego w kraju wydania świadectwa. Zaświadczenie może być wydane przez urząd do spraw oświaty, ministerstwo oświaty bądź ambasadę lub konsulat polski,

 • nostryfikację matury w szkole o profilu ogólnokształcącym można uzyskać     w Kuratorium Oświaty, zaś matury w szkole o profilu artystycznym – w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17.

 1. Kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek dokonania wpisu na I rok studiów        w wyznaczonym przez Uczelnię terminie (§22 ust.3 Regulamin Studiów I i II stopnia AM w Gdańsku). W przypadku rezygnacji kandydata na liście przyjętych umieszcza się automatycznie kolejną osobę.

 2. Studia niestacjonarne zostaną uruchomione jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym przyjętych zostanie co najmniej 5 osób.

 3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studia licencjackie lub magisterskie Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zarządza dodatkową rekrutację we wrześniu 2019 r.

 

 

Komentarze (0)