Akademia Marynarki Wojennej rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.
 

UCHWAŁA NR 40/2018 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2019/2020

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ((/': Dz. U. z 2018 r. póz. 1669) w związku z art. 169 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ((/': Dz. U. z 2017 r. póz. 2183 z późn.zm.), art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ((/': Dz. U. z 2018 r. póz. 1668), oraz § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Akademii Marynarki Wojennej, uchwala się, co następuje:

 

§1

Senat Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, zwanej dalej Akademią, ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków cywilnych studiów wyższych w AMW na rok akademicki 2019/2020.

 

§2

 

Zasady ogólne

 

 1. Akademia prowadzi rekrutację na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne  pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia  magisterskie.

 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja, zwana dalej Komisją  Rekrutacyjną.

 3. Komisja Rekrutacyjna:

 • organizuje  i  przeprowadza  postępowanie  rekrutacyjne  na  zasadach  określonych​ w zarządzeniu rektora;

 • dokumentuje przebieg postępowania kwalifikacyjnego sporządzając protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w danej czynności postępowania. Protokoły są przekazywane do jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za kształcenie i archiwizowane w dokumentacji przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
 • podejmuje decyzje o wpisie kandydata na listę studentów.

 • podejmuje decyzje administracyjne o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

 1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora.

 

§3

Do postępowania kwalifikacyjnego  może być dopuszczona osoba, która:

 1. zarejestrowała się w systemie rekrutacji online;

 2. wniosła opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, której tryb wpłaty zostanie określony w zarządzeniu rektora;

 3. terminowo złożyła poświadczoną przez uczelnię kopię:

 • świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów - w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

 • dyplomu ukończenia studiów - w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

 • dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami;

 1. złożyła wygenerowaną z systemu rejestracji online i podpisaną ankietę osobową - podanie o przyjęcie na studia1.

 

§4

W Akademii mają prawo kształcić się cudzoziemcy na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§5

 1. O przyjęcie na studia w Akademii mogą ubiegać się również osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się.

 2. Organizację potwierdzania efektów uczenia się w Akademii określa odrębna uchwała Senatu Akademii.

 3. Limit miejsc dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala uchwała, o której mowa w § 16 ust. 1.

 4. Warunki przyjęcia na studia osób, którym potwierdzono efekty uczenia się, określa niniejsza uchwała.

 

§6

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, którym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na mocy uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, są zobowiązane spełnić wszystkie warunki formalne określone w warunkach rekrutacji i trybie naboru na dane studia.

 

§7

Postępowanie kwalifikacyjne - studia stacjonarne pierwszego stopnia

 1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu:

  1. świadectw dojrzałości albo świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;

  2. świadectw dojrzałości i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty;

  3. świadectw lub innych dokumentów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. póz. 1457 i 1560),

  4. świadectw i innych dokumentów lub dyplomów, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 3;

  5. świadectw lub dyplomów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  6. świadectw lub innych dokumentów uznanych za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 2. Przy postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym osób posiadających świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów uzyskane w trybie nowej matury, uznaje się wyniki przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 1.

 3. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymaganych przedmiotów, przyjmuje się ocenę końcową z tego przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, przeliczoną na punkty kwalifikacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2.

 4. W przypadku zdawania egzaminu z więcej niż jednego języka obcego nowożytnego2 przyjmuje się wynik maturalny korzystniejszy dla kandydata.

 

 1. Z załączoną kolorową fotografią zgodną z wymaganiami obowiązującymi  przy wydawaniu dowodów osobistych -

 • w formie elektronicznej, o rozdzielczości co najmniej 492x610 pikseli i wielkości maksymalnej 2.5 MB.

 1. Języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

 

§8

 1. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, punkty kwalifikacyjne nalicza się w sposób określony w załączniku nr 2.

 1. Kandydaci posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB lub Matury Europejskiej EB przyjmowani są na wybrany kierunek studiów bez udziału w konkursie świadectw.

 

§9

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów kwalifikacyjnych, pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają kandydaci, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów określonych wyższą wartością współczynnika oznaczonego pogrubioną czcionką dla danego kierunku studiów, przedstawionego w załączniku nr 1.

 

§ 10

W przypadku, gdy orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu kwalifikacyjnym przewidzianym w niniejszej uchwale, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ustala tryb postępowania w uzgodnieniu z rektorem.

 

§11

Postępowanie kwalifikacyjne - studia stacjonarne drugiego stopnia

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 2. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności oceny z egzaminu dyplomowego.

 3. W przypadku kandydatów z jednakowymi wynikami kwalifikacji, o której mowa w ust. 2, pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia posiadają absolwenci odpowiednich kierunków studiów pierwszego stopnia w Akademii.

 4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek odmienny niż ukończony, po przyjęciu na studia mogą zostać zobligowane do uzupełnienia różnic programowych w trybie i .terminie określonym w decyzji właściwego kierownika jednostki organizacyjnej.

 

§12

Postępowanie kwalifikacyjne - studia niestacjonarne pierwszego i drugiegostopnia

O zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

§13

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji podstawowej

 

 1. Terminy rekrutacji podstawowej na stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia:

  1. rozpoczęcie rekrutacji podstawowej, w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej - 3 czerwca 2019 r.;

  2. zakończenie rekrutacji podstawowej - 19 lipca 2019 r.

 2. Terminy rekrutacji podstawowej na niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia:

  1. rozpoczęcie rekrutacji podstawowej, w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej - 3 czerwca 2019 r.;

 3. zakończenie rekrutacji podstawowej - 20września 2019 r.

 

§14

 

Rekrutacja dodatkowa

 

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc ustalonego uchwałą, o której mowa w § 16 ust. 1, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej decyduje o przeprowadzeniu rekrutacji dodatkowej, ustala jej harmonogram i podaje go do publicznej wiadomości w uczelnianej witrynie internetowej oraz tablicach ogłoszeń.

 

 

§15

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

 1. Rektor poprzez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na studia pierwszego stopnia - biorąc pod uwagę limity przyjęć określone w uchwale Senatu AMW w sprawie liczby miejsc na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych - dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki 2019/2020, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((/'. Dz. U. z 2016 r. póz. 1943).

 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, o której mowa w ust. 1 ustala przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem, że zakończenie powinno nastąpić nie później niż 13 marca 2020 r.

 3. W przypadku rekrutacji uzupełniającej mają zastosowanie przepisy § 2 ust. 3.

 4. Osoba przyjęta na studia w trybie rekrutacji uzupełniającej podejmuje studia z uwzględnieniem wymogu uzupełnienia treści programowych wynikających z programu kształcenia - w terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

§16

 1. Senat Akademii określi limity miejsc na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

 2. Rektor powoła Komisję Rekrutacyjną na rok 2019.

 

§17

Senat Akademii upoważnia rektora do podejmowania decyzji w sprawie zmian wielkości limitów przyjęć dla poszczególnych kierunków studiów ustalonych uchwałą, o której mowa w § 16 ust. 1, z zachowaniem ogólnego (uczelnianego) limitu przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2019/2020.

 

§18

 1. Traci moc Uchwała nr 12/2018 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2019/2020.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW Nr 40/2018

 

Sposób zamiany ocen uzyskanych na w trybie starej matury na punkty kwalifikacyjne Sposób zamiany ocen widniejących na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na punkty kwalifikacyjne

 

 1. W przypadku gdy:

  1. kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym (tryb nowej matury) któregoś z wymaganych przedmiotów - przyjmuje się ocenę końcową z tego przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia szkoły;

  2. kandydat zdawał na egzaminie maturalnym wymagany przedmiot w części pisemnej albo ustnej (tryb starej matury) zamiana ocen na punkty kwalifikacyjne odbywa się na podstawie poniższej tabeli.

 

Punkty kwalifikacyjne

Ocena

skala ocen od 2 do 5

skala ocen od 1 do 6

 

(matura do 1991 r.)

(matura po 1991 r.)

2

-

30

3

40

50

4

85

75

5

100

90

6

-

100

 

 1. W przypadku zdawania egzaminu maturalnego w formie pisemnej oraz ustnej z danego przedmiotu, jako podstawę zamiany (ocenę) należy przyjąć średnią arytmetyczną obu ocen.

 

 

Komentarze (0)