Akademia Marynarki Wojennej rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

 

UCHWAŁA NR 12/2019 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie  art.  70  ust.  1 i art. 323 ust. 1 ustawy  z dnia  20  lipca  2018  r. -  Prawo   o szkolnictwie wyższym i nauce (tj: Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), oraz § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Akademii Marynarki Wojennej, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, zwanej dalej Akademii, ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków cywilnych studiów wyższych w AMW na rok akademicki 2020/2021.

 

§ 2

Zasady ogólne

 1. Akademia prowadzi rekrutację na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja, zwana dalej Komisją Rekrutacyjną.

 3. Komisja Rekrutacyjna:

  1. organizuje  i  przeprowadza  postępowanie  rekrutacyjne  na  zasadach  określonych w zarządzeniu sektora;

  2. dokumentuje przebieg postępowania kwalifikacyjnego sporządzając protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w danej czynności postępowania. Protokoły są przekazywane do jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za kształcenie i archiwizowane w dokumentacji przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

  3. podejmuje decyzje o wpisie kandydata na listę studentów.

  4. podejmuje decyzje administracyjne o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

 4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora.

 

§ 3

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 1. zarejestrowała się w systemie rekrutacji online;

 2. wniosła opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, której tryb wpłaty zostanie okreźlony w zarządzeniu rektora;

 3. terminowo złożyła poświadczoną przez uczelnię kopię:

  1. świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów — w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

  2. dyplomu ukończenia studiów — w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

  3. dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami;

 4. złożyła wygenerowaną z systemu rejestracji online i podpisaną ankietę osobową — podanie o przyjęcie na studia'.

 

I Z załączoną kolorową fotografią zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych -

- w formie elektronicznej, o rozdzielczości co najmniej 492x610 pikseli i wielkości maksymalnej 2.5 MB.

 

§ 4

W Akademii mają prawo kształcić się cudzoziemcy na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§ 5

 1. O przyjęcie na studia w Akademii mogą ubiegać się również osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się.

 1. Organizację potwierdzania efektów uczenia się w Akademii określa odrębna uchwała Senatu Akademii.

 2. Limit miejsc dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala uchwała, o której mowa w § 16 ust. 1.

 3. Warunki przyjęcia na studia osób, którym potwierdzono efekty uczenia się, określa niniejsza uchwała.

 

§ 6

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, którym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na mocy uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, są zobowiązane spełnić wszystkie warunki formalne określone w warunkach rekrutacji i trybie naboru na dane studia.

 

§ 7

Postępowanie kwalifikacyjne - studia stacjonarne pierwszego stopnia

 1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu:

  1. świadectw dojrzałości albo świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;

 2. świadectw   dojrzałości   i   dyplomów    potwierdzających    kwalifikacje    zawodowe w  zawodzie  nauczanym  na   poziomie   technika,   o  którym   mowa   w  przepisach o systemie oświaty;

 3. świadectw lub innych dokumentów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560),

 4. świadectw i innych dokumentów lub dyplomów, o których mowa w art. 93 ust.  1 ustawy, o której mowa w pkt 3;

 5. świadectw lub dyplomów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania  się  o przyjęcie  na  studia  zgodnie  z umową  bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

 6. świadectw lub innych dokumentów uznanych za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 7. Przy postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym osób posiadających świadectwo dojrzałości albo   świadectwo    dojrzałości    i   zaświadczenie    o   wynikach    egzaminu    maturalnego z poszczególnych przedmiotów uzyskane w trybie nowej matury, uznaje się wyniki przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 1.

 8. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymaganych przedmiotów, przyjmuje się ocenę końcową z tego przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia   szkoły   ponadgimnazjalnej,   przeliczoną   na   punkty   kwalifikacyjne   zgodnie z załącznikiem nr 2.

 9. W przypadku zdawania egzaminu z więcej niż jednego języka obcego nowożytnego2 przyjmuje się wynik maturalny korzystniejszy dla kandydata.

 

§ 8

 1. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, punkty kwalifikacyjne nalicza się w sposób określony w załączniku nr 2.

 

2 Języki: angielski, francuski, hiszpar\ski, niemiecki, rosyjski, włoski.

 1. Kandydaci posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB lub Matury Europejskiej EB przyjmowani są na wybrany kierunek studiów bez udziału w konkursie świadectw.

 

§ 9

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów kwalifikacyjnych, pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają kandydaci, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów określonych wyższą wartością współczynnika oznaczonego pogrubioną czcionką dla danego kierunku studiów, przedstawionego w załączniku nr 1.

 

§ 10

W przypadku, gdy orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu kwalifikacyjnym przewidzianym w niniejszej uchwale, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ustala tryb postępowania w uzgodnieniu z rektorem.

 

§ 11

Postępowanie kwalifikacyjne - studia stacjonarne drugiego stopnia

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukonczenia studiów.

 2. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności oceny z egzaminu dypłomowego.

 3. W przypadku kandydatów z jednakowymi wynikami kwalifikacji, o której mowa w ust. 2, pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia posiadają absolwenci odpowiednich kierunków studiów pierwszego stopnia w Akademii.

 4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek odmienny niż ukończony, po przyjęciu na studia mogą zostać zobligowane do uzupełnienia różnic programowych w trybie i terminie określonym w decyzji właściwego kierownika jednostki organizacyjnej.

 

§ 12

Postępowanie kwalifikacyjne - studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

O zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

§ 13

Terminy rozpoczęcia i zakof\czenia rekrutacji podstawowej

 1. Terminy rekrutacji podstawowej na stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia:

  1. rozpoczęcie rekrutacji podstawowej, w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej — 1 czerwca 2020 r.;

  2. zakończenie rekrutacji podstawowej - 17 lipca 2020 r.

 2. Terminy rekrutacji podstawowej na niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia:

  1. rozpoczęcie rekrutacji podstawowej, w  tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej — 1 czerwca 2020 r.;

  2. zakończenie rekrutacji podstawowej — 18 września 2020 r.

 

§ 14

Rekrutacja dodatkowa

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc ustalonego uchwałą, o której mowa w § 16 ust. 1, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej decyduje o przeprowadzeniu rekrutacji dodatkowej, ustala jej harmonogram i podaje go do publicznej wiadomości w uczelnianej witrynie internetowej oraz tablicach ogłoszeń.

§ 15

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Rektor poprzez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na studia pierwszego stopnia — biorąc pod uwagę limity przyjęć określone w uchwale Senatu AMW w sprawie liczby miejsc na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych - dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki 2020/2021, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016  r.  poz. 1943).

 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, o której mowa w ust. 1 ustala przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem, że zakończenie powinno nastąpić nie później niż 12 marca 2021 r.

 3. W przypadku rekrutacji uzupełniającej mają zastosowanie przepisy § 2 ust. 3.

 4. Osoba przyjęta na studia w trybie rekrutacji uzupełniającej podejmuje studia z uwzględnieniem wymogu uzupełnienia treści programowych wynikających z programu kształcenia - w terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

§ 16

 1. Senat Akademii określi limity miejsc na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

 2. Rektor powoła Komisję Rekrutacyjną na rok 2020.

 

§ 17

Senat Akademii upoważnia rektora do podejmowania decyzji w sprawie zmian wielkości limitów przyjęć dla poszczególnych kierunków studiów ustalonych uchwałą, o której mowa w § 16 ust. 1, z zachowaniem ogólnego (uczelnianego) limitu przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2020/2021.

 

§ 18

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AMW Nr 12/2019

 

Studia pierwszego stopnia - przeliczanie wyników egzaminu maturalnego

 

 1. Wynikiem kwalifikacji jest liczba punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przeliczenia właściwych wyników maturalnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 uchwały.

 2. Wynik kwalifikacji stanowi suma iloczynów wyników maturalnych oraz właściwych   współczynników   dla   każdego   wymaganego   przedmiotu, z uwzględnieniem poziomu, na którym zdawano egzamin maturalny (P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony).

Przykład: postępowanie kwalifikacyne na kierunek nawigacja

Wynik maturalny z matematyki — 60% na poziomie rozszorzonym, wynik maturalny z języka niemieckiego — 40% na poziomie podstawowym

Obliczenia. {óO*2,4} + (40“0,5) —- ź64 punkty kwalifikacyjne

 

 

Kierunek studiów

Przedmioty maturalne stanowiące podstawę kwalifikacji oraz poziom, na którym zdawano egzamin maturalny

 

matematyka

 

matematyka lub infomatyka

fizyka/fizyka

astronomia/ infomatyka/ geografia’

 

historia

vfieóza

o społeczeń- stwie

 

geografia

 

o społeczeń- stwie lub geografia

 

język polski

 

język angielski‘

 

nowożytny

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

nawigacja

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o,s

o,

hydrografia

1

1,5

 

 

0,6

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

0,6

informatyka

 

 

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

mechanika i budowa maszyn

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

mechatronika

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0.8

automatyka i robotyka

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

stosunki międzynarodowe

 

 

 

 

 

 

1

1,6

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

0,5

0,8

wojsko w systemie służb

publicznych

 

 

 

 

 

 

o,s

o,8

1

1,a

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

pedagogika

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

0,8

pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

0,8

bezpieczeństwo narodowe

 

 

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

bezpieczeństwo wewnętrzne

 

 

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

systemy informacyjne w bezpieczeństwie

 

 

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

bszpieczeńsMo w transporcie, spedycji i logistyce

 

 

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

05

08

 

 

 

3 Jeden przedmiot do wyboru spośród wymienionych

W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane na tzw. poziomie dwujęzycznym, wynik maturalny mnożymy przez współczynnik 1,75.

 

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW Nr 12/2019

 

Sposób zamiany ocen uzyskanych na w trybie starej matury na punkty kwalifikacyjne Sposób zamiany ocen widniejących na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na punkty kwalifikacyjne

 

 1. W przypadku gdy:

  1. kandydat  nie  zdawał  na   egzaminie   maturalnym   (tryb   nowej   matury)   któregoś z wymaganych przedmiotów - przyjmuje się ocenę końcową z tego przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia szkoły;

  2. kandydat zdawał na egzaminie maturalnym wymagany przedmiot w części pisemnej albo ustnej (tryb starej matury) zamiana ocen na punkty kwalifikacyjne odbywa się na podstawie poniższej tabeli.

 

 

Ocena

Punkty kwalifikacyjne

skala ocen od 2 do 5

(matura do 1991 r.)

skala ocen od 1 do 6

(matura po 1991 r.)

2

 

30

3

40

50

4

85

75

5

10o

90

6

 

100

 

 1. W przypadku zdawania egzaminu maturalnego w formie pisemnej oraz ustnej z danego przedmiotu, jako podstawę zamiany (ocenę) należy przyjąć średnią arytmetyczną obu ocen.

 

UCHWAŁA XR 55/2019 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie:  określenia terminów  rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok  stacjonarnych  studiów  wyższych  w  Akademii   Marynarki   Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w roku akademickim 2020/2021

Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 i 2 pkt 2 w związku z § 3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627 z późn. zm.)  uchwala  sfę,  co następuje:

 

§ 1

Senat Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ustala termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów wyższych  w Akademii Marynarki Wojennej  im. Bohaterów  Westerplatte w Gdyni w roku akademickim 2020/2021.

 

§ 2

1.    Terminy rekrutacji zasadniczej na studia pierwszego stopnia:

1) rozpoczęcie rekrutacji w tym rejestracja on-line poprzez wypełnienie elektronicznego wniosku: 01.02.2020 r.,

2) zakończenie rekrutacji on-line: 31.03.2020 r.,

3) postępowanie rekrutacyjne — egzaminy wstępne: 08-10.07.2020 r.,

4) zakończenie rekrutacji: 10.07.2020 r.

2. Terminy rekrutacji dodatkowej na studia pierwszego stopnia dla osób, które złożyły wniosek do dnia określonego w pkt. 1 ust. 2) i przystąpiły do egzaminu naturalnego w terminie poprawkowym lub uzyskały w wyniku odwołania pozytywne orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej:

1) postępowanie rekrutacyjne: 21-22.09.2020 r.,

2) zakończenie rekrutacji: 22.09.2020 r.

3. Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia:

1) rozpoczęcie rekrutacji w tym rejestracja (skladanie wniosków): 18.01.2021 r.,

2) zakończenie rekrutacji: 26.01.2021 r.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przyjęcie kandydatów do Uczelni, którzy uzyskali pozytywne wyniki podczas rekrutacji dodatkowej jest realizowane pod warunkiem występowania wakujących miejsc w ramach limitu przyznanego przez MON i nie może nastąpić później niż do dnia inauguracji roku akademickiego 2020/2021.

 

 

 

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Komentarze (0)