Kryteria rekrutacji 2019/2020

Kryteria rekrutacji 2019/2020

Akademia Morska w Szczecinie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Morskiej w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

PISMO OKÓLNE Nr 13/2018 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 20.06.2018 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały nr 16/2018 r. Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

§ 1.

Przekazuje się do wiadomości społeczności akademickiej uchwałę nr 16/2018 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11/2018 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie, która stanowi załącznik do niniejszego pisma okólnego.

 

 

Uchwała nr 16 /2018 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany uchwały nr 11/2018 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu  rekrutacji na studia w roku akademickim  2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Senat Akademii Morskiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018r., na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Z 2017, poz. 2183 z późn. zmianami), jednogłośnie uchwala co następuje:

 

§1

W uchwale nr 11/2018 Senatu Akademi Morskiej w Szczecinie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia warunków | trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały nr 11/2018 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie — otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 11/2018 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 16 maja 2018r. ze zmianą z dnia 20 czerwca 2018r.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie

 

 1. Zasady ogólne

 

 1. Niniejszym określa się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia

stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia na kierunki: Wydział Nawigacyjny:

studia stacjonarne I stopnia, kierunek nawigacja (również studia wjęzyku angielskim):

studia stacjonarne I stopnia, kierunek transport;

studia stacjonarne I stopnia, kierunek geodezja i kartografia;

studia stacjonarne I stopnia, kierunek informatyka;

studia stacjonarne I stopnia, kierunek oceanotechnika;

studia stacjonarne II stopnia, kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim): studia stacjonarne II stopnia, kierunek geoinformatyka;

studia niestacjonarne I stopnia, kierunek nawigacja;

studia niestacjonarne I stopnia, kierunek geodezja i kartografia:

studia niestacjonarne I stopnia, kierunek informatyka;

studia niestacjonarne II stopnia, kierunek nawigacja (również studia wjęzyku angielskim); studia niestacjonarne II stopnia, kierunek geoinformatyka.,

 

Wydział Mechaniczny:

 

studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia wjęzyku angielskim); studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechatronika;

studia stacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia wjęzyku angielskim); studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn:

studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechatronika;

studia niestacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn.

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu:

 

studia stacjonarne | stopnia, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

studia stacjonarne I stopnia, kierunek transport; studia stacjonarne I stopnia, kierunek logistyka; studia stacjonarne [ stopnia, kierunek zarządzanie;

studia stacjonarne II stopnia, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

studia stacjonarne II stopnia, kierunek transport (również studia w języku angielskim);

studia niestacjonarne I stopnia, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji; studia niestacjonarne I stopnia, kierunek transport;

studia niestacjonarne 1 stopnia, kierunek logistyka;

studia niestacjonarne 1 stopnia, kierunek zarządzanie;

studia niestacjonarne II stopnia, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

studia niestacjonarne II stopnia, kierunek transport;

 

 1. Na wszystkich wydziałach rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki. Specjalności na poszczególnych kierunkach studiów zostaną podane wInformatorze dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020. Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan określa i podaje do wiadomości studentów, które z oferowanych dla poszczególnych kierunków specjalności będą uruchomione w danym roku akademickim.
 1. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, które podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia. W przypadku rekrutacji na studia prowadzone wspólnie z innymi uczelniami skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być rozszerzony o osoby wskazane przez uczelnie partnerskie. Decyzje w sprawie przyjęcia cudzoziemców podejmuje Rektor lub wydziałowe komisje rekrutacyjne, w zależności od uprawnień danego kandydata do podejmowania studiów w Polsce.

 

 1. Warunki formalne

 

 1. Do odbywania studiów I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacji.

 

 1. Kandydaci na studia I stopnia składają w wyznaczonym terminie w dziekanatach lub komisjach rekrutacyjnych wydziałów:
  • podanie o przyjęcie na studia;
  • ankietę osobową;
  • świadectwo dojrzałości!;
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce — REKRUTACJA)?;
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • morskie świadectwo zdrowia na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (patrz pkt 3.9.2) lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na ww. kierunkach (patrz pkt 3.9.2)

oraz dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce — REKRUTACJA.

 1. Do odbywania studiów II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która ma ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku (tytuł inżyniera lub równorzędny) oraz spełnia warunki rekrutacji.

 

 1. Kandydaci na studia II stopnia składają w wyznaczonym terminie, w dziekanatach wydziałów:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankietę osobową,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą, należy złożyć dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju),
 • kserokopię suplementu,
 • dwie fotografie papierowe o wymiarach 3,5cm x 4,5em oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie intemetowej Uczelni w zakładce — REKRUTACJA)*,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

 1. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o studia prowadzone w języku polskim ijęzyku obcym, jeżeli spełniają wymagania obowiązujących w trakcie rekrutacji aktów prawnych dot. podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, opublikowanych na stronie www.admission.am.szczecin.pl

 

 1. Kandydaci na studia, będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub posiadający Kartę Polaka, a także obywatele innych państw niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawa o szkolnictwie wyższym.

 

O przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby, które lepitymują się: polskim świadectwem dojrzałości albo urzędowo uznanym świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, według obowiązujących zapisów wprawie polskim.

* Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz.

 

Cudzoziemiec, który uzyskał świadectwo poza granicami Polski, składa oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub potwierdzoną notarialnie kopię tego dokumentu wraz z zaświadczeniem o możliwości podjęcia na podstawie tego świadectwa studiów w kraju, w którym zostało wydane. W przypadku uzyskania świadectwa w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia, którego nie można uznać z mocy prawa, kandydat jest zobowiązany do urzędowego uznania świadectwa w Kuratorium Oświaty wterminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów. W przypadku aplikowania na kierunki prowadzone w języku angielskim cudzoziemcy mogą składać swoje dokumenty aplikacyjne w całości w wersji elektronicznej, przy czym ewentualne decyzje o przyjęciu zostaną wydane dopiero po okazaniu przez nich oryginałów ww. dokumentów (da tego momentu kandydat może otrzymać jedynie promesę przyjęcia lub decyzję warunkową).

 1. Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, przez konsula Rzeczpospolitej  Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument, tłumacza przysięgłego kraju UE/JEFTA/OECD lub przedstawicielstwo dyplomatyczne kraju, w którym świadectwo zostało wydane, znajdujące się na terytorium RP. W przypadku aplikowania przez cudzoziemców na kierunki prowadzone w języku angielskim wersja anglojęzyczna dokumentów aplikacyjnych lub ich tłumaczenie na język angielski będą uznawane z zastrzeżeniem, iż tłumaczenie winno być wykonane lub poświadczone przez ww. podmioty.
 2. Informacje o terminach składania dokumentów dla poszczególnych form i kierunków studiów będą dostępne w dziekanatach oraz zostaną podane:
  • w Informatorze  dla Kandydatów   na studia stacjonarne   i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020,
  • na tablicach ogłoszeń dziękanatów,
  • na stronie internetowej Uczelni www.am.szczecin.pl w zakładce — REKRUTACJA,
  • dla cudzoziemców: na stronie www.admission.am szczecin.pl oraz w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

 

 1. Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce — REKRUTACJA. Kandydaci będą powiadamiani listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji. Cudzoziemcy uzyskują ww. informacje w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

 

 1. Studia I stopnia — kryteria rekrutacyjne

 

 1. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej.

 

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, węg liczby uzyskanych przez kandydata punktów.
  1. Dla kierunków prowadzonych w Akademii Morskiej w Szczecinie z wyłączeniem kierunku zarządzanie, liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

 

P=2p, +0,5-5,+0,5: p, +3r, + 3r, + 3r, +3r, +3r,

 

gdzie:

Pn, Pip, Pio - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego i języka obcego.

 

Tch, Ff, Tp, Ti, Tm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z: chemii, fizyki lub fizyki i astronomii, geografii, informatyki i matematyki.

 

 1. Dla kierunku zarządzanie prowadzonego w Akademii Morskiej w Szczecinie, liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

 

P=ip, 035,05 t 3r..* 3r,+ 3r+ 37

gdzie:

Pm; Pjp. Pio - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym odpowiednio z: matematyki, języka polskiego i języka obcego, 


Ewo, Tg, Ty, Ti, Tm = liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z: wiedzy a społeczeństwie, geografii, informatyki i matematyki.

 

 1. Jeżeli kandydat jest uczniem szkoły objętej patronatem Akademii Morskiej w Szczecinie na podstawie podpisanej umowy patronackiej, liczba punktów obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

 

gdzie:

 

Pix > P* 15

 

P — liczba punktów uzyskanych przez kandydata zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 3.2.1 i pkt. 3.2.2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu z danego przedmiotu w odpowiednim miejscu we wzorze należy wstawić zero.


Jeżeli kandydat uzyskał świadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w części pisemnej lub ustnej) przelicza się na punkty zgodnie z poniższą tabelą. Punkty te stanowią sumę uzyskaną z wyników egzaminu pisemnego w części obowiązkowej oraz egzaminu pisemnego z wybranych przedmiotów dodatkowych tzw. nowej matury — odpowiednie liczniki we wzorze. Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, do określenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot należy wziąć pod uwagę lepszy wynik.

 

Dopuszczający 30

Dostateczny    73

Dobry             115

Bardzo dobry   158

Celujący          200

 


Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc na dany kierunek- osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji (jeżeli dotyczą). Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich.

 

 1. Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określają odpowiednie wydziałowe komisje rekrutacyjne.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dany wydział mogą deklarować drugi kierunek studiów, na jakim chcieliby studiować. W przypadku nieprzyjęcia na dany kierunek z powodu braku wolnych miejse, dany kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek.

 

 1. Dodatkowe warunki rekrutacji.

 

 1. Dodatkowe warunki rekrutacji obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objęte Konwencją STCW - praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich),

 

 1. Dodatkowe warunki rekrutacji to:

 

 • spełnienie wymagań do uzyskania morskiego Świadectwa zdrowia (kandydaci, którzy nie posiadają morskiego świadectwa zdrowia, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego  na nieodpłatne, obowiązkowe  badania lekarskie: badania   przeprowadzane  są w zakładzie            opieki zdrowotnej wskazanej przez Uczelnię) lub posiadanie ważnego morskiego świadectwa zdrowia;
 • kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają orzeczenią do celów sanitarno-epidemiologicznych będą skierowani w trakcie studiów na nieodpłatne obowiązkowe badania;
 • praktyka przygotowawcza w okresie wakacji w 2019 roku, odbywana w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (nie dotyczy cudzoziemców, którzy praktykę tę odbędą w terminie wskazanym przez dziekana),
 1. Nieobecność na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy. Usprawiedliwienia nieobecności lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydziału. Zaliczenia praktyki dokonuje dziekan wydziału na podstawie protokołu Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego.
 2. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji (patrz 3.9).
 3. Kierownicy pierwszych trzech najwyżej ocenionych prac w konkursie „Interaktywny produkt IT” przyjmowani są na kierunek studiów informatyka poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych. Uprawnienie to przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

 

 1. Informacje dotyczące rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników, skierowań na praktyki, terminów realizacji praktyk, dodatkowych ogłoszeń itd. zostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów odpowiednich wydziałów oraz na stronach internetowych Uczelni w zakładce — REKRUTACJA.
 2. W przypadku studiów 1 stopnia prowadzonych w języku angielskim, kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:
 • dla których język angielski jest językiem ojczystym,
 • którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym byłjęzyk angielski,
 • którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
 • którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziamie rozszerzonym,
 • którzy posiadają ocenę co najmniej dobrą, uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających ich znajomość języka angielskiego wymienionych w aktach prawnych obowiązujących na dzień ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

 1. Studia II stopnia — kryteria rekrutacyjne

 

 1. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia,
 2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów.
 3. Na studia zostają przyjęte — w ramach limitu miejsc na dany kierunek — osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne. Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. Wprzypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną, wnastępnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę egzaminu dyplomowego, W przypadku, gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty kaźdy z nich.
 4. Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiówpo ogłoszeniu wyników rekrutacji, określają odpowiednie wydziałowe komisje rekrutacyjne.
 5. W przypadku studiów II stopnia, prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

 

 • dla których język angielski jest językiem ojczystym,
 • którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym byłjęzyk angielski,
 • którzy ukończyli inne studia prowadzone wjęzyku angielskim,
 • którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
 • którzy posiadają ocenę, co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających ich znajomość języka angielskiego wymienionych w aktach prawnych obowiązujących na dzień ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

 1. Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce — REKRUTACJA. Kandydaci będą powiadamiani listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.
 1. W przypadku ogłoszenia drugiego naboru termin zakończenia rekrutacji przypada na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2019/2020.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Sposób przeprowadzania rekrutacji na studia uwzględnia szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.
 2. Sposób przeprowadzania rekrutacji na studia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 4dzzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie rankingu punktów.
 3. Decyzje w sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszymi warunkami, podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne lub Rektor.
 4. Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją wydziałowych  komisji rekrutacyjnych mają prawo do wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

Komentarze (0)