Zasady rekrutacji na UW 2019/2020

Zasady rekrutacji na UW 2019/2020

 

Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Warszawskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

UCHWAŁA NR 378 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Uchwała dotyczy warunków, trybu i terminów rekrutacji oraz przeniesień z innych uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, i studia drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

§ 2

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

 1. kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz drugiego stopnia;
 2. limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów w ramach określonego kierunku, profilu
  1. poziomu kształcenia oraz formy studiów;
 3. egzaminie maturalnym, zwanym dalej „nową maturą” – należy przez to rozumieć egzamin zdany w latach 2005-2019, o którym mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.);
 4. egzaminie dojrzałości, zwanym dalej „starą maturą” – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
  • szkolnictwie wyższym i nauce;
 1. świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie nowej matury – należy przez to rozumieć dokument wydany osobie, która zdała egzamin, o którym mowa w pkt 3;
 2. świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie starej matury – należy przez to rozumieć dokument wydany osobie, która zdała egzamin, o którym mowa w pkt 4;
 3. Maturze Międzynarodowej, zwanej dalej „IB” – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (dyplom Matury Międzynarodowej wydany przez International Baccalaureate Organization), o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 4. Maturze Europejskiej, zwanej dalej „EB” – należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o Statucie Szkół Europejskich, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 5. świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą – należy przez to rozumieć świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2-4 oraz art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 6. maturze zagranicznej – należy przez to rozumieć egzamin zagraniczny, potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem, o którym mowa w pkt 9;
 7. zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego – należy przez to rozumieć zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 8. przedmiocie punktowanym – należy przez to rozumieć przedmiot, z którego brak wyniku nie dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 9. przedmiocie wymaganym – należy przez to rozumieć przedmiot obowiązkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 10. załącznikach do uchwały – należy przez to rozumieć załączniki, w których określone zostały kierunki studiów, na które przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, poziomy kształcenia, formy studiów oraz szczegółowe warunki, terminy i zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia w roku akademickim 2019/2020, a także zawarty został kwestionariusz dla kandydatów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą;
 11. Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK” – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;
 12. osobistym koncie rejestracyjnym kandydata – należy przez to rozumieć fragment serwera IRK, w którym przechowywane są informacje związane z procesem rejestracji i kwalifikacji kandydata na studia (w tym dane osobowe kandydata, informacja o wybranych przez niego kierunkach studiów, wyniki postępowania rekrutacyjnego).

 

§3

 1. Senat określi w odrębnej uchwale limity miejsc na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, z uwzględnieniem zasady przewidzianej w ust. 2.
 2. Ogólna liczba studentów na studiach niestacjonarnych w danej jednostce organizacyjnej nie może przewyższać, po przeprowadzeniu rekrutacji, ogólnej liczby studentów na studia stacjonarne w danej jednostce organizacyjnej.
 1. W uzasadnionych przypadkach Senat może wyrazić zgodę na odstąpienie od zasady, o której mowa w ust. 2, o ile zasada ta zostanie zachowana w skali uczelni.

 

§4

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w języku polskim rozpoczyna się dnia 5 czerwca 2019 r. Postępowanie rekrutacyjne trwa nie dłużej niż do dnia 30 września 2019 r.
 2. Rekrutacja na studia w języku angielskim, na studia niestacjonarne oraz na studia drugiego stopnia może rozpocząć się w innym terminie niż przewidziany w ust. 1.
 3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego określa załącznik nr 4 do uchwały.
 4. Rektor wyda nie później niż do dnia 28 lutego 2019 r. zarządzeniew sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności w zakresie spraw, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, § 12 ust. 2 i 3, § 30 ust. 7, § 34 ust. 2.

 

DZIAŁ II

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§5

 1. Rekrutację prowadzą komisje rekrutacyjne.
 2. Nadzór nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego sprawuje Rektor.

 

§6

 1. Członków komisji rekrutacyjnych powołuje Rektor w terminie do dnia 15 marca 2019 r. na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej. Rektor może odwołać członka komisji.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji jednostki organizacyjnej oraz jeden lub dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez właściwy organ samorządu studentów danej jednostki. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest kierownik jednostki organizacyjnej albo upoważniony przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

 

 1. Członek komisji rekrutacyjnej podlega wyłączeniu od udziału w sprawie:
 1. w której jest kandydatem albo pozostaje z kandydatem w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na prawa lub obowiązki członka komisji;
 2. kandydata będącego jego małżonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia lub osobą, z którą pozostaje w faktycznym pożyciu;
 3. kandydata związanego obecnie lub w przeszłości z członkiem komisji z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 4. w której jest pełnomocnikiem lub przedstawicielem kandydata;
 5. z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
 6. w której kandydat jest osobą pozostającą wobec członka komisji w stosunku nadrzędności lub podległości służbowej lub pracowniczej;
 1. w innych przypadkach mogących rodzić uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności członka Komisji.

 

 1. Członek komisji rekrutacyjnej ma obowiązek poinformować pozostałych członków komisji o okolicznościach wskazanych w ust. 3. O wyłączeniu członka komisji postanawia na jego wniosek lub z urzędu przewodniczący komisji, a jeśli wyłączenie dotyczy przewodniczącego komisji – Rektor.

§7

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. przestrzeganie przepisów prawa i dbałość o ich dochowanie w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2. zatwierdzanie testów i tematów egzaminów pisemnych oraz dokonywanie ich wyboru, a także nadzór nad ich powieleniem i przechowywaniem oraz przeprowadzeniem egzaminów;
 3. zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminów wstępnych, w przypadku gdy jest on elementem postępowania kwalifikacyjnego;
 4. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników;
 5. rozpatrywanie skarg oraz opiniowanie odwołań składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym;
 6. sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą rankingową;
 7. sporządzanie listy osób zakwalifikowanych do wpisania na listę studentów oraz wpisywanie na listę studentów;
 8. podjęcie i doręczenie decyzji o nieprzyjęciu na studia;
 9. sporządzenie zbiorczych i indywidualnych sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego, stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia;
 10. nadzór nad procesem przyjmowania dokumentów od kandydatów.

 

 1. Decyzje administracyjne w imieniu komisji rekrutacyjnej podpisuje jej przewodniczący.

 

§8

 1. Uchwały komisji  rekrutacyjnych zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnych są protokołowane, a protokoły są podpisywane przez ich przewodniczących i członków komisji biorących udział w posiedzeniu.

 

§9

 1. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia administracja jednostek organizacyjnych oraz Biuro ds. Rekrutacji.
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej może określić w drodze zarządzenia szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnych oraz komisji egzaminacyjnych utworzonych w ramach danej jednostki organizacyjnej.

 

DZIAŁ III

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 

§10

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z wpisu na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 2. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sporządzenie listy rankingowej kandydatów na studia na podstawie uzyskanych przez kandydatów wyników.

 

Rozdział 1

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

 

§11

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 1. zarejestrowała się w systemie IRK;
 2. wniosła opłatę, której wysokość oraz tryb wpłaty zostaną określone w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4;
 3. posiada świadectwo dojrzałości: uzyskane w trybie nowej matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, dyplom IB, dyplom EB, świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, z zastrzeżeniem ust. 2;
 4. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może być dopuszczona osoba, która zdała na egzaminie maturalnym wszystkie przedmioty obowiązkowe.
 2. Załączniki do uchwały mogą określać dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.
 3. Kandydat zarejestrowany w systemie IRK ma obowiązek bieżącego zapoznawania się z zamieszczonymi w tym systemie informacjami.

 

§12

 1. Obsługę IRK prowadzi Biuro ds. Rekrutacji.
 2. Zasady przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia ustali Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kandydat może być zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty. Tryb postępowania w tym zakresie określi Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4.

 

§ 13

Zasady postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą na studia na Uniwersytecie Warszawskim określone są w przepisach § 20 ust. 7 oraz § 39-42 uchwały.

 

Rozdział 2

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 

§14

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące zasady:
 2. w przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, Maturę Międzynarodową lub Maturę Europejską:

a)   bierze się pod uwagę w rekrutacji wyniki matury z języka polskiego (z zastrzeżeniem lit. b, c i d), matematyki (z zastrzeżeniem lit. c i d) i języka obcego (z zastrzeżeniem lit. c i d), zdawanych w części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, oraz maksymalnie dwóch dodatkowych przedmiotów, zdawanych w części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, albo te wyniki łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego,

b)   o ile w szczegółowych zasadach rekrutacji dla danego kierunku studiów, znajdujących się w załączniku nr 1 do uchwały zostało tak postanowione, w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej lub Maturze Europejskiej języka polskiego dopuszcza się wzięcie pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym innego zdanego przez kandydata języka A, lub literature and performance (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku Matury EB),

 1. o ile szczegółowe zasady rekrutacji określone dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do uchwały nie stanowią inaczej, kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wyniku z przedmiotu punktowanego, otrzymują zero punktów za tę część postępowania kwalifikacyjnego,

d)   w przypadku przedmiotu wymaganego, wynik na świadectwie dojrzałości i zaświadczeniu z tego przedmiotu musi być większy niż zero (0),

 1. w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne, wynik przynajmniej jednego z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym musi być większy niż zero (0),
 2. sposób przeliczania wyników uzyskanych na dyplomach IB oraz EB dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny,
 3. wynik egzaminu uzyskany na dyplomach IB oraz EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

 

 

 

 

Egzamin

Egzamin IB

Egzamin EB

maturalny

 

 

 

(nowa matura)

7 pkt

9,00 –

10,00

100%

6 pkt

8,00 –

8,95

90%

5 pkt

7,00 –

7,95

75%

4 pkt

6,00 –

6,95

60%

3 pkt

5,00 –

5,95

45%

2 pkt

4,00 –

4,95

30%

 

 1. przyjmuje się, że poziom niższy – standard level, zwany dalej „SL” przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level, zwany dalej „HL” – poziomowi rozszerzonemu, z zastrzeżeniem lit. i,

 2. na dyplomie IB: w przypadku języków za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, za HL uznaje się poziom B HL, a za poziom dwujęzyczny uznaje się poziom A (HL lub SL) lub literature and performance z zastrzeżeniem, że poziom dwujęzyczny nie ma zastosowania w przypadku języka polskiego; w przypadku języka polskiego poziom A (HL lub SL) lub literature and performance uznaje się za poziom rozszerzony; w przypadku matematyki za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL,
 1. na dyplomie EB: w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3 (z wyjątkiem języka polskiego); w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3,
 2. kandydatom  z  nową  maturą,  którzy  zdawali  język  obcy  na  poziomie dwujęzycznym, kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają wynik z języka obcego (innego niż język polski) na poziomie L2+3 oraz kandydatom z dyplomem IB, którzy posiadają wynik z języka obcego (innego niż język polski) na poziomie A (HL lub SL) lub literature and performance przelicza się wynik z języka na poziomie dwujęzycznym na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:

R = D x 4/3

gdzie:

D – oznacza wynik poziomu dwujęzycznego R – oznacza wynik poziomu rozszerzonego

Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%, jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%;

 1. o ile szczegółowe zasady rekrutacji określone dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do uchwały nie stanowią inaczej, w przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości:
  1. bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w szczegółowych zasadach rekrutacji dla danego kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się tzw. nową maturą) umieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu albo wspomniane wyniki łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego,
 2. sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny,
 3. oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Matura do roku 1991

Matura po roku 1991

5 –

100%

6

– 100%

4 –

85%

5

90%

3 –

40%

4

75%

 

 

3

50%

 

 

2

30%

 

 1. o ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia w załączniku nr 1 nie zostało przewidziane inaczej, w przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony według wzoru:

W = Wk x 0,8

gdzie:

W – oznacza wynik z przedmiotu po przeliczeniu Wk – oznacza wynik kandydata z przedmiotu;

 1. o ile w zasadach określonych w załącznikach nr 1 lub 2 do uchwały nie zostało przewidziane inaczej, w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów z maturą zagraniczną na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:
  1. brane są pod uwagę przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu lub rozszerzonemu na egzaminie maturalnym,
  2. w przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony wg wzoru:

 

W = Wk x 0,8

gdzie:

W – oznacza wynik z przedmiotu po przeliczeniu Wk – oznacza wynik kandydata z przedmiotu

 

 1. w przypadku braku możliwości zdawania przez kandydata przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik z innego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata, uznanego przez komisję rekrutacyjną za równoważny,
 2. sposób przeliczania przez komisję rekrutacyjną wyników oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny.

 

 1. W przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w formie niestacjonarnej oraz studiów w języku angielskim w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej możliwe jest określenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów innych wymogów niż określone w ust. 1, o ile zostało to przewidziane dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do uchwały.

 

§15

Szczegółowy wykaz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów z uwzględnieniem poziomów i wag przypisanych przedmiotom określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

§16

 1. O ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim określonych w załączniku nr 1 do uchwały, nie zostały przewidziane szczególne wymagania dotyczące znajomości tego języka, kandydat musi poświadczyć znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potwierdzoną odpowiednim dokumentem, o którym mowa w ust. 2-4.

 

 1. Za dokument poświadczający znajomość języka angielskiego uznaje się:
 1. na poziomie B2: certyfikat na poziomie B2 wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego lub Cambridge First Certificate in English (FCE) – ocena A lub B lub International English Language Testing System (IELTS) – poziom 5,5-6,5 lub Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®) – wynik 75-93 pkt;

 1. na poziomie C1: certyfikat na poziomie C1 wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego lub Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) – ocena A, B lub C albo International English Language Testing System (IELTS) – poziom 7-8 lub Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®) – wynik 94-109 pkt;

 2. na poziomie C2: certyfikat na poziomie C2 wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW lub Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) – ocena A, B lub C albo International English Language Testing System (IELTS) – poziom 8,5-9 lub Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®) – wynik 110-120 pkt.

 

 1. Dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jest również dyplom IB, dyplom EB, świadectwo szkoły średniej lub dyplom szkoły wyższej w języku angielskim wydane na zakończenie kształcenia w tym języku, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 30 ust. 5 uchwały, certyfikat ukończenia Foundation Year na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie co najmniej B2, a także wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego na poziomie co najmniej 60%, o ile w szczegółowych zasadach określonych dla danego kierunku w załączniku nr 1 do uchwały nie został określony wyższy próg punktowy.
 2. Dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w rekrutacji na studia drugiego stopnia jest również dyplom szkoły wyższej w języku angielskim wydany na zakończenie kształcenia w tym języku, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 30 ust. 5 uchwały.
 3. W przypadku braku dokumentu, o którym mowa w ust. 2 lub 4 kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w języku angielskim może potwierdzić znajomość tego języka na odpowiednim poziomie w drodze egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w uchwale, w tym w szczegółowych zasadach określonych dla danego kierunku w załączniku nr 1 do uchwały, zastosowanie będą miały przepisy zarządzenia Rektora w sprawie organizacji egzaminów wstępnych sprawdzających znajomość języka angielskiego w rekrutacji na studia na Uniwersytecie Warszawskim.

 

§17

 1. O ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, określonych w załączniku nr 1 do uchwały, nie zostały przewidziane szczególne wymagania dotyczące znajomości tego języka, kandydat legitymujący się maturą zagraniczną, dyplomem IB, dyplomem EB lub dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą może podjąć studia, jeżeli:
 2. ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 lub
 1. posiada certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 2. posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
  1. nauce.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może uznać inny dokument poświadczający znajomość języka polskiego lub w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zweryfikować znajomość tego języka w drodze egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§18

 1. Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym przysługujące laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych określa uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
 2. W pozostałych sprawach, nieuregulowanych w uchwale, o której mowa w ust. 1, zastosowanie mają przepisy niniejszej uchwały.

 

§19

 1. W skład postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia mogą wchodzić następujące elementy:
 1. egzamin pisemny w formie otwartej lub testu;
 2. egzamin ustny;
 3. rozmowa kwalifikacyjna;
 4. konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych;
 5. złożenie dokumentów określonych w szczegółowych zasadach rekrutacji określonych dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do uchwały;
 6. dodatkowe kryteria przewidziane dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do uchwały.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może składać się z jednego lub więcej elementów wymienionych w ust. 1.

 

§20

 1. Egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są przez komisje rekrutacyjne lub specjalnie powołane do tego celu komisje egzaminacyjne. Komisję egzaminacyjną można powołać spośród członków komisji rekrutacyjnej lub nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego niewchodzących w skład komisji rekrutacyjnej. W skład komisji egzaminacyjnej mogą wchodzić również pracownicy innych uczelni lub ośrodków naukowych będący ekspertami w danej dziedzinie, z zachowaniem zasad, które zostały określone dla danego kierunku w załączniku nr 1 do uchwały. Powołania komisji egzaminacyjnej dokonuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej.
 2. Egzamin w formie pisemnej jest kodowany. Dopuszcza się przeprowadzanie niekodowanego egzaminu w formie pisemnej pod warunkiem automatycznego sprawdzania przy użyciu komputerowych urządzeń czytających pod nadzorem komisji rekrutacyjnej (egzaminacyjnej) składającej się przynajmniej z czterech osób.

 3. Ocena z egzaminu w formie pisemnej jest przeprowadzana dwukrotnie i niezależnie.  W  przypadku  prac  sprawdzanych  bez  porównywania  z ustalonym szablonem, praca musi być sprawdzana przez dwóch egzaminatorów, zaś ostateczny wynik jest średnią ocen. Przy istotnej różnicy ocen egzaminatorów decyzję podejmuje przewodniczący komisji.
 1. Przebieg egzaminu wstępnego w formie ustnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej jest protokołowany, a jego wynik punktowany. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej (egzaminacyjnej). Rektor może w drodze zarządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 4 określić wzór lub wymagane elementy protokołu.
 2. Egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone na odległość, z wykorzystaniem programów komputerowych umożliwiających stwierdzenie tożsamości osoby odbywającej egzamin.
 3. Informacja dotycząca charakteru i zakresu dodatkowego egzaminu wstępnego oraz zestawy zagadnień do egzaminów ustnych oraz rozmów kwalifikacyjnych są jawne i podlegają opublikowaniu w systemie IRK do dnia 30 marca 2019 r.
 4. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów wstępnych oraz dodatkowych egzaminów wstępnych uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia będących osobami z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, zgodnie z przepisami § 39-41 uchwały.

 

§ 21

Jeżeli szczegółowe zasady rekrutacj nie określają trybu postępowaniaw przypadku niestawienia się kandydata na którąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego, rozstrzygnięcia w tej sprawie dokonuje komisja rekrutacyjna.

 

§ 22

O przyjęciu na studia kandydata decyduje wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Rozdział 3

Ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

 

§23

 1. Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości, Maturę Międzynarodową, Maturę Europejską lub maturę zagraniczną to liczba z przedziału 0-100 (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), równa średniej ważonej wyników z przedmiotów, o których mowa w § 14 ust. 1 (z zastrzeżeniem
 • 15-18), zgodnie z następującym wzorem:

W = a * P + b * M + c * J + d *X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata,

P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%),

ewentualnie z uwzględnieniem wyniku z dodatkowego egzaminu wstępnego w przypadku, jeśli w szczegółowych zasadach rekrutacji na dany kierunek studiów został przewidziany.

 1. Wynik końcowy kandydata, obliczony na podstawie przedmiotów maturalnych, o którym mowa w ust. 1, wymagany do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, nie może być niższy niż 30 punktów rekrutacyjnych.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego na studia oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, określone zostały w załącznikach do uchwały.

 

Rozdział 4

Sporządzenie protokołów z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz ogłoszenie jego wyników

 

§24

 1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.
 2. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.
 3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przekazywany jest niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do Rektora.
 4. Rektor może dokonać niezbędnych korekt w protokole, a także na uzasadniony wniosek komisji rekrutacyjnej, zezwolić na zakwalifikowanie większej liczby kandydatów niż przewiduje limit przyjęć na dany kierunek studiów.

 

§25

Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przez kandydatów tworzy się w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku studiów i formy studiów.

 

§26

 1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.
 2. Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.
 3. Listę, o której mowa w § 25, ogłasza się niezwłocznie poprzez wywieszenie w siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej. Komisja rekrutacyjna może zamieścić listę również w systemie IRK i na stronie internetowej jednostki.
 1. Prace pisemne z egzaminów wstępnych są udostępniane kandydatom na ich wniosek do wglądu w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Wgląd do pracy następuje w obecności pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.

 

§27

 1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2019/2020, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą wnieść do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie do dnia 30 września 2019 r. o sprostowanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Kandydat kwestionujący wynik postępowania kwalifikacyjnego lub jego części w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może wnieść do właściwej komisji rekrutacyjnej w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia wyniku o jego sprostowanie.
 3. W przypadku uznania wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2 za zasadne, komisja może dokonać korekty wyniku uzyskanego przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komisja dokonuje w protokole adnotacji o sposobie załatwienia wniosku.

 

DZIAŁ IV

PRZYJĘCIE NA STUDIA

 

Rozdział 1

Ustalenie liczby przyjęć i podjęcie decyzji o przyjęciu na studia

 

§ 28

 1. Komisje rekrutacyjne przyjmują kandydatów w kolejności ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym, w ramach limitów miejsc.
 2. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do wpisania na listę studentów kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu miejsc.
 3. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności uzasadniających przyjęcie większej liczby kandydatów niż limit miejsc, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Rektora z uzasadnionym wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu miejsc.
 4. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 3, komisja rekrutacyjna kwalifikuje do wpisania na listę studentów dodatkową liczbę kandydatów z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanych przez nich wyników.

 

§ 29

Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną przyjęte na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

 

§30

 1. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje kandydata do wpisania na listę studentów. Komisja sporządza w tej sprawie protokół.
 2. Komisja rekrutacyjna dokonuje wpisu na listę, o której mowa w ust. 1 po dostarczeniu przez kandydata oryginału lub uwierzytelnionego odpisu odpowiednio świadectwa dojrzałości, świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, dyplomu IB, dyplomu EB, świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą – w przypadku przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku przyjęcia na studia drugiego stopnia, z zastrzeżeniem ust. 3-6.
 3. Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może być przyjęty kandydat, posiadający zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo dojrzałości lub inny dokument uzyskany za granicą, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym został wydany, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 4. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który legitymuje się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w państwie, w którym został wydany, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 5. W przypadku wątpliwości co do dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, o którym mowa w ust. 3 lub 4, przewodniczący komisji rekrutacyjnej w jej imieniu niezwłocznie występuje do Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o informację, o której mowa w art. 326 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Do czasu otrzymania informacji postępowanie rekrutacyjne w sprawie kandydata ulega zawieszeniu.
 6. Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę studentów są zobowiązani przedłożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2-4 oraz inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną.
 7. Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4 określi listę dokumentów składanych przez osoby zakwalifikowane do wpisania na listę studentów.
 8. Komisja rekrutacyjna przekazuje informację o wpisie na listę studentów na osobistych kontach rejestracyjnych kandydatów w systemie IRK. Dodatkowo komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na studia przez jej wywieszenie w siedzibie jednostki organizacyjnej, względnie zamieszczenie jej w systemie IRK.
 9. Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę studentów oraz wpisany na tę listę nie jest studentem do czasu złożenia ślubowania, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na zasadach określonych w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Rozdział 2

Doręczenie decyzji o nieprzyjęciu na studia oraz środki odwoławcze

 

§31

 1. Kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę studentów oraz kandydatom zakwalifikowanym do wpisania na listę studentów, którzy nie złożyli w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w § 30 ust. 6 i 7, właściwa komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.
 2. Decyzje o nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, chyba że za zgodą kandydata dojdzie do doręczenia decyzji za pokwitowaniem w siedzibie jednostki organizacyjnej.
 3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, odwołanie do Rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej komisji rekrutacyjnej.
 4. Odwołanie powinno w szczególności zawierać wskazanie przepisów, które zostały naruszone, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem zarzutów.
 5. Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez właściwą komisję rekrutacyjną. Opinię podpisuje w imieniu komisji przewodniczący.
 6. Odwołanie wraz z opinią i uporządkowanymi aktami sprawy przewodniczący komisji rekrutacyjnej przekazuje Rektorowi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania.
 7. Decyzję w sprawie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

Rozdział 3

Przepisy szczególne dotyczące przyjęcia na studia cudzoziemców

 

§32

 1. Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 323 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. poz. 447 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).
 2. W zakresie nieuregulowanym w rozdziale 3 do przyjmowania na studia cudzoziemców stosuje się zasady ogólne określone w uchwale.

 

§33

 1. Decyzje administracyjne o przyjęciu cudzoziemca na studia, o odmowie przyjęcia cudzoziemca na studia lub o umorzeniu postępowania rekrutacyjnego w sprawie cudzoziemca podejmuje Rektor.
 2. Komisja rekrutacyjna po spełnieniu przez cudzoziemca warunków do wpisania na listę studentów przekazuje niezwłocznie swoją rekomendację wraz z aktami sprawy Rektorowi. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku niezakwalifikowania cudzoziemca przez komisję rekrutacyjną do wpisania na listę studentów.
 1. Decyzja Rektora o przyjęciu cudzoziemca na dane studia skutkuje wpisaniem cudzoziemca na listę studentów. Odpowiednio stosuje się § 30 ust. 2-9, przy czym zakwalifikowany do wpisania na listę studentów cudzoziemiec ma dodatkowo obowiązek wskazać adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wskazać pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Od decyzji Rektora, o której mowa w ust. 1, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek powinien zostać sporządzony w języku polskim oraz zawierać uzasadnienie, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

 

§34

 1. Absolwenci Foundation Year na Uniwersytecie Warszawskim mogą być przyjęci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na podstawie średniej ocen na maturze zagranicznej z trzech wybranych przez komisję rekrutacyjną przedmiotów, w ramach limitów przyjęć przewidzianych dla tej grupy kandydatów na poszczególnych kierunkach.
 2. Absolwenci Foundation Year na Uniwersytecie Warszawskim mogą być przyjęci na studia drugiego stopnia na podstawie złożonych dokumentów określonych w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w § 4 ust. 4, w ramach limitów przyjęć przewidzianych dla tej grupy kandydatów na poszczególnych kierunkach studiów.

 

§35

 1. Wobec kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet Warszawski z zagraniczną uczelnią stosuje się zasady określone w tej umowie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w umowie, o której mowa w ust. 1, zastosowanie mają przepisy uchwały wraz z załącznikami.

 

Rozdział 4

Przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innych szkół wyższych

 

§ 36

Osoby ubiegające się o przeniesienie na studia z innej uczelni podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu zgodnie z zasadami, które określone zostały dla poszczególnych kierunków studiów w załączniku nr 3 do uchwały, z zastrzeżeniem 37 i 38 uchwały.

 

§ 37

Decyzje administracyjne w sprawach przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej podejmuje dziekan w rozumieniu przyjętym w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

 

§ 38

W sprawach nieuregulowanych w uchwale, w tym w załączniku nr 3 do uchwały, zastosowanie mają przepisy Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Rozdział 5

Przepisy szczegółowe dotyczące zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą

 

§39

 1. Kandydaci z niesprawnością lub chorobą przewlekłą, podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim.
 2. Organizacja egzaminów dla kandydatów z niesprawnością lub chorobą przewlekłą odbywa się we współpracy komisji rekrutacyjnych lub komisji egzaminacyjnych jednostek organizacyjnych oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „BON”.

§40

 1. W przypadku niepełnosprawności lub choroby przewlekłej kandydata uniemożliwiającej udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w formie przewidzianej zasadami rekrutacji zatwierdzonymi przez Senat dla danego kierunku studiów, przewodniczący komisji rekrutacyjnej (egzaminacyjnej), na wniosek kierownika BON, podejmuje decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu.
 2. Kierownik BON wnioskuje o zastosowanie zmienionej formy egzaminu na podstawie złożonego przez kandydata:
 3. kwestionariusza dla kandydatów z niesprawnością i przewlekle chorych stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały, zawierającego wniosek kandydata o zmianę formy egzaminów. Kandydat składa kwestionariusz w BON najpóźniej do siedmiu dni przed terminem egzaminu;
 4. wywiadu przeprowadzonego z kandydatem z niesprawnością lub chorobą przewlekła przez pracownika BON;
 5. analizy dokumentacji medycznej potwierdzającej niepełnosprawność lub chorobę przewlekłą, wystawionej nie wcześniej niż 90 dni przed jej złożeniem w BON oraz w przypadku osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopii orzeczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jeśli kierownik BON uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą może wskazać na konieczność jej uzupełnienia.

 

§ 41

Informacje o stanie zdrowia kandydata podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).

 

§42

 1. W ramach zmiany formy zdawania egzaminów możliwe jest:
 2. przedłużenie czasu trwania egzaminu. Czas trwania egzaminu może zostać przedłużony maksymalnie o 50% w stosunku do czasu trwania egzaminu dla pozostałych kandydatów;
 3. stosowanie dodatkowych urządzeń technicznych, takich jak komputery, oprogramowanie udźwiękawiające lub alternatywne myszki i klawiatury;

 

 1. zastosowanie alternatywnej formy zapisu rozumianej jako: pismo brajla, druk o zmienionej wielkości czcionki, nagranie audio, zapis elektroniczny;
 2. zamiana formy egzaminu z ustnej na pisemną;
 3. udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy;
 4. zmiana miejsca odbywania się egzaminu.

 

 1. Jeżeli w przypadku danego kandydata istnieje więcej niż jedna alternatywna forma zdawania egzaminu kandydat wskazuje w kwestionariuszu preferowaną formę. Kierownik BON w swoim wniosku do przewodniczącego komisji wskazuje rekomendowaną formę zdawania egzaminu.
 2. W przypadkach nieuwzględnionych w przepisach uchwały decyzję o wprowadzeniu zmienionej formy egzaminu podejmuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej na wniosek kierownika BON.
 3. Nad bezpieczeństwem druku materiałów w alternatywnych formach zapisu czuwa przedstawiciel komisji rekrutacyjnej (egzaminacyjnej) oraz przedstawiciel BON.
 4. Prace egzaminacyjne w alternatywnych formach zapisu przepisywane są na druk zwykły przez osobę wskazaną przez kierownika BON.
 5. W przypadku egzaminów testowych w alternatywnych formach zapisu odpowiedzi przepisywane są na standardowy kwestionariusz przez osobę wskazaną przez kierownika BON, następnie kodowane i dołączane do prac poddawanych ocenie.

 

DZIAŁ V

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

§ 43

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Rektor sporządza sprawozdanie zbiorcze z jego przebiegu i wraz ze swoimi wnioskami przedstawia Senatowi.

 

DZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 44

Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez jej ogłoszenie w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego, w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Uniwersytetu Warszawskiego oraz na stronach internetowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

§ 45

Traci moc uchwała nr 325 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na uniwersytecie warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW poz. 150).

 

§46

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Komentarze (0)