Zasady rekrutacji na UW 2020/2021

Zasady rekrutacji na UW 2020/2021

 

Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA NR 451 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Uchwała  dotyczy  warunków,  trybu  i  terminów  rekrutacji  oraz  przeniesień  z innych uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

§ 2

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

 1. kandydacie – należy przez  to  rozumieć  osobę  ubiegającą  się  o  przyjęcie  na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz drugiego stopnia;
 2. limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów w ramach określonego kierunku, profilu i poziomu kształcenia oraz formy studiów;
 3. egzaminie maturalnym, zwanym dalej „nową maturą” – należy przez to rozumieć egzamin zdany w latach 2005-2020, o którym mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawie z dnia    7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.);
 4. egzaminie dojrzałości, zwanym dalej „starą maturą” – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 1. świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie nowej matury – należy przez to rozumieć dokument wydany  osobie,  która  zdała  egzamin,  o  którym  mowa  w pkt 3;
 2. świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie starej matury – należy przez to rozumieć dokument wydany  osobie,  która  zdała  egzamin,  o  którym  mowa  w pkt 4;
 3. Maturze Międzynarodowej, zwanej dalej „IB” – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (dyplom Matury Międzynarodowej wydany przez International Baccalaureate Organization), o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 4. Maturze Europejskiej, zwanej dalej „EB” – należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o Statucie Szkół Europejskich, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 5. świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą – należy przez to rozumieć świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2-4 oraz art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 6. maturze zagranicznej – należy przez to rozumieć egzamin zagraniczny, potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem, o którym mowa w pkt 9;
 7. zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego – należy przez to rozumieć zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 8. przedmiocie punktowanym – należy przez to rozumieć przedmiot, z którego brak wyniku nie dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 9. przedmiocie wymaganym – należy przez to rozumieć przedmiot obowiązkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 10. załącznikach do uchwały – należy przez to rozumieć załączniki, w których określone zostały kierunki studiów, na które przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, poziomy kształcenia, formy studiów oraz szczegółowe warunki, terminy i zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia w roku akademickim 2020/2021,   a   także    zawarty    został    kwestionariusz    dla    kandydatów  z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą;
 11. Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK” – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;
 12. osobistym koncie rejestracyjnym kandydata – należy przez to rozumieć fragment serwera IRK, w którym przechowywane są informacje związane z procesem rejestracji i kwalifikacji kandydata na studia (w tym dane osobowe kandydata, informacja o wybranych przez niego kierunkach studiów, wyniki postępowania rekrutacyjnego).

 

§ 3

 1. Senat określi w odrębnej uchwale limity miejsc na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, z uwzględnieniem zasady przewidzianej w ust. 2.
 1. Ogólna liczba studentów na studiach niestacjonarnych w danej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu nie może przewyższać, po przeprowadzeniu rekrutacji, ogólnej liczby studentów na studia stacjonarne w danej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu.
 2. W uzasadnionych przypadkach Senat może wyrazić zgodę na odstąpienie od zasady, o której mowa w ust. 2, o ile zasada ta zostanie zachowana w skali uczelni.

 

§ 4

 1. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 4 do uchwały.
 2. Postępowanie rekrutacyjne trwa nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku rekrutacji na studia od semestru letniego postępowanie rekrutacyjne trwa nie dłużej niż do rozpoczęcia tego semestru.
 4. Rektor wyda nie później niż do dnia 28 lutego 2020 r. zarządzenie w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności w zakresie spraw, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, § 12 ust. 2 i 3, § 29 ust. 7, § 34 ust. 2.

 

DZIAŁ II

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 5

 1. Rekrutację prowadzą komisje rekrutacyjne.
 2. Nadzór nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego sprawuje Rektor.

 

§ 6

 1. Członków komisji  rekrutacyjnych  powołuje  Rektor  w  terminie  do  dnia 15 marca 2020 r. na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. Rektor może odwołać członka komisji.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji jednostki organizacyjnej Uniwersytetu oraz jeden lub dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez właściwy organ samorządu studentów danej jednostki. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu albo upoważniony przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Członek komisji rekrutacyjnej podlega wyłączeniu od udziału w sprawie:
 1. w której jest kandydatem albo pozostaje z kandydatem w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na prawa lub obowiązki członka komisji;
 2. kandydata będącego jego małżonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia lub osobą, z którą pozostaje w faktycznym pożyciu;
 3. kandydata związanego obecnie lub w przeszłości z członkiem komisji z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 4. w której jest pełnomocnikiem lub przedstawicielem kandydata;
 5. z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
 1. w której kandydat jest osobą pozostającą wobec członka komisji w stosunku nadrzędności lub podległości służbowej lub pracowniczej;
 2. w innych przypadkach mogących rodzić uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności członka Komisji.
 1. Członek komisji rekrutacyjnej ma obowiązek poinformować pozostałych członków komisji o okolicznościach wskazanych w ust. 3. O wyłączeniu członka komisji postanawia na jego wniosek lub z urzędu przewodniczący komisji, a jeśli wyłączenie dotyczy przewodniczącego komisji – Rektor.

 

§ 7

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. przestrzeganie przepisów prawa i dbałość o ich dochowanie w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2. zatwierdzanie testów i tematów egzaminów pisemnych oraz dokonywanie ich wyboru, a także nadzór nad ich powieleniem i przechowywaniem oraz przeprowadzeniem egzaminów;
 3. zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminów wstępnych, w przypadku gdy jest on elementem postępowania kwalifikacyjnego;
 4. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników;
 5. rozpatrywanie skarg oraz opiniowanie odwołań składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym;
 6. sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą rankingową;
 7. sporządzanie listy osób zakwalifikowanych do wpisania na listę studentów oraz wpisywanie na listę studentów;
 8. podjęcie i doręczenie decyzji o nieprzyjęciu na studia;
 9. sporządzenie zbiorczych i indywidualnych sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego, stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia;
 10. nadzór nad procesem przyjmowania dokumentów od kandydatów.
 11. Decyzje administracyjne w imieniu komisji rekrutacyjnej podpisuje jej przewodniczący.

 

§ 8

 1. Uchwały komisji rekrutacyjnych zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnych są protokołowane, a protokoły są podpisywane  przez  ich  przewodniczących  i  członków  komisji  biorących  udział   w posiedzeniu.

 

§ 9

 1. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia administracja jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz Biuro ds. Rekrutacji.
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może określić w drodze zarządzenia szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnych oraz komisji egzaminacyjnych utworzonych w ramach danej jednostki organizacyjnej.

 

DZIAŁ III POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 

§ 10

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z wpisu na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 2. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sporządzenie listy rankingowej kandydatów na studia na podstawie uzyskanych przez kandydatów wyników.

 

Rozdział 1

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 11

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
 1. zarejestrowała się w systemie IRK;
 2. wniosła opłatę, której wysokość oraz tryb wpłaty zostaną określone w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4;
 3. posiada świadectwo dojrzałości: uzyskane w trybie nowej matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, dyplom IB, dyplom EB, świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, z zastrzeżeniem ust. 2;
 4. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 5. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może być dopuszczona osoba, która zdała na egzaminie maturalnym wszystkie przedmioty obowiązkowe.
 6. Załączniki do uchwały mogą określać dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.
 7. Kandydat zarejestrowany w systemie IRK ma obowiązek bieżącego zapoznawania się z zamieszczonymi w tym systemie informacjami.

 

§ 12

 1. Obsługę IRK prowadzi Biuro ds. Rekrutacji.
 2. Zasady przeprowadzenia rejestracji  kandydatów na  studia ustali Rektor  w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kandydat może być zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty. Tryb postępowania w tym zakresie określi Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4.

 

§ 13

Zasady postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą na studia na Uniwersytecie Warszawskim określone są w przepisach § 20 ust. 7 oraz § 39-42 uchwały.

 

Rozdział 2

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 14

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące zasady:
 1. w przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, Maturę Międzynarodową lub Maturę Europejską:
  1. bierze  się  pod   uwagę   w  rekrutacji   wyniki   matury  z  języka   polskiego  (z zastrzeżeniem lit. b, c i d), matematyki (z zastrzeżeniem lit. c i d) i języka obcego (z zastrzeżeniem lit. c i d), zdawanych w części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, oraz maksymalnie dwóch dodatkowych przedmiotów, zdawanych w części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, albo te wyniki łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego,
  2. o ile w szczegółowych zasadach rekrutacji dla danego kierunku studiów, znajdujących się w załączniku  nr 1  do uchwały  zostało  tak  postanowione,  w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej lub Maturze Europejskiej języka polskiego dopuszcza się wzięcie pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym innego zdanego przez kandydata języka A, lub literature and performance (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku Matury EB),
  3. o ile szczegółowe zasady rekrutacji określone dla danego kierunku studiów    w załączniku nr 1 do uchwały nie stanowią inaczej, kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wyniku z przedmiotu punktowanego, otrzymują zero punktów za tę część postępowania kwalifikacyjnego,
  4. wynik na świadectwie dojrzałości lub zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego, brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, musi być większy niż zero (0),
  5. sposób przeliczania wyników uzyskanych na dyplomach IB oraz EB dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny,
  6. wynik egzaminu uzyskany na dyplomach IB oraz EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

 

 

Egzamin IB

 

Egzamin EB

Egzamin maturalny (nowa matura)

7 pkt

9,00 –

10,00

100%

6 pkt

8,00 –

8,95

90%

5 pkt

7,00 –

7,95

75%

4 pkt

6,00 –

6,95

60%

3 pkt

5,00 –

5,95

45%

2 pkt

4,00 –

4,95

30%

 1. przyjmuje się, że poziom niższy – standard level, zwany dalej „SL” przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym,    a poziom wyższy – high level, zwany dalej „HL” – poziomowi rozszerzonemu, z zastrzeżeniem lit. h,
 1. na dyplomie IB: w przypadku języków za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, za HL uznaje się poziom B HL, a za poziom dwujęzyczny uznaje się poziom A (HL lub SL) lub literature and performance z zastrzeżeniem, że poziom dwujęzyczny nie ma  zastosowania  w  przypadku  języka  polskiego; w przypadku języka polskiego poziom A (HL lub SL) uznaje się za poziom rozszerzony; w przypadku matematyki za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL,
 2. na dyplomie EB: w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3 (z wyjątkiem języka polskiego); w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3,
 3. kandydatom z nową maturą, którzy zdawali język obcy na poziomie dwujęzycznym, kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają wynik z języka obcego  (innego   niż  język  polski)  na   poziomie   L2+3   oraz  kandydatom  z dyplomem IB, którzy posiadają wynik z języka obcego (innego niż język polski) na poziomie A (HL lub SL) lub literature and performance przelicza się wynik  z języka na poziomie dwujęzycznym na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:

R = D x 4/3

gdzie:

D – oznacza wynik poziomu dwujęzycznego

R – oznacza wynik poziomu rozszerzonego

Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%, jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%;

 1. o ile szczegółowe  zasady  rekrutacji  określone  dla  danego  kierunku  studiów  w załączniku nr 1 do uchwały nie stanowią inaczej, w przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości:
  1. bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w szczegółowych zasadach rekrutacji dla danego kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się tzw. nową maturą) umieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu albo wspomniane wyniki łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego,
  2. sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny,
  3. oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Matura do roku 1991

Matura po roku 1991

5 –

100%

6 –

100%

4 –

85%

5 –

90%

3 –

40%

4 –

75%

 

3 –

50%

2 –

30%

 

 1. o ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia w załączniku nr 1 nie zostało przewidziane inaczej, w przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony według wzoru:

W = Wk x 0,8

gdzie:

W – oznacza wynik z przedmiotu po przeliczeniu Wk – oznacza wynik kandydata z przedmiotu;

 1. o ile w zasadach określonych w załącznikach nr 1 lub 2 do uchwały nie zostało przewidziane inaczej, w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów z maturą zagraniczną na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:
  1. brane są pod uwagę przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu lub rozszerzonemu na egzaminie maturalnym,
 2. w przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony wg wzoru:

W = Wk x 0,8

gdzie:

W – oznacza wynik z przedmiotu po przeliczeniu Wk – oznacza wynik kandydata z przedmiotu

 1. w przypadku braku możliwości zdawania przez kandydata przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik z innego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata, uznanego przez komisję rekrutacyjną za równoważny,
 2. sposób przeliczania przez komisję rekrutacyjną wyników oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny.
 1. W przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w formie niestacjonarnej oraz studiów w języku angielskim w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej możliwe jest określenie w postępowaniu kwalifikacyjnym  na dany kierunek studiów innych wymogów niż określone w ust. 1,  o ile zostało to przewidziane dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do uchwały.

 

§ 15

Szczegółowy wykaz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym  na  poszczególne  kierunki  studiów  z uwzględnieniem  poziomów i wag przypisanych przedmiotom określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 16

 1. O ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim określonych w załączniku nr 1 do uchwały, nie zostały przewidziane szczególne wymagania dotyczące znajomości tego języka, kandydat musi poświadczyć znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potwierdzoną odpowiednim dokumentem, o którym mowa w ust. 2-4.
 1. Za dokument poświadczający znajomość języka angielskiego uznaje się:
 1. na poziomie B2: certyfikat na poziomie B2 wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego lub Cambridge First Certificate in English (FCE) – ocena A lub B lub International English Language Testing System (IELTS) – poziom 5,5-6,5 lub Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®) – wynik 75-93 pkt;
 2. na poziomie C1: certyfikat na poziomie C1 wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego lub Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) – ocena A, B lub C albo International English Language Testing System (IELTS) – poziom 7-8 lub Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®) – wynik 94-109 pkt;
 3. na poziomie C2: certyfikat na poziomie C2 wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW lub Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) – ocena A, B lub C albo International English Language Testing System (IELTS) – poziom 8,5-9 lub Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®) – wynik 110-120 pkt.
 1. Dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jest również dyplom IB, dyplom EB, świadectwo szkoły średniej lub dyplom szkoły wyższej w języku angielskim wydane na zakończenie kształcenia w tym języku, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 29 ust. 5 uchwały, rekomendacja Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego wydana po odbyciu Centralnego Egzaminu Językowego (Central Foreign Language Proficiency Examination) lub certyfikat ukończenia Foundation Year na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie co najmniej B2, a także wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego na poziomie co najmniej 60%, o ile w szczegółowych zasadach określonych dla danego kierunku w załączniku nr 1 do uchwały nie został określony wyższy próg punktowy.
 2. Dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w rekrutacji na studia drugiego stopnia jest również dyplom szkoły wyższej w języku angielskim wydany na zakończenie kształcenia w tym języku, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 30 ust. 5 uchwały, a także rekomendacja Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego wydana po odbyciu Centralnego Egzaminu Językowego (Central Foreign Language Proficiency Examination) lub certyfikat ukończenia Foundation Year na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie co najmniej B2.
 3. W przypadku braku dokumentu, o którym mowa w ust. 2 lub 4 kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w języku angielskim może potwierdzić znajomość tego języka na odpowiednim poziomie w drodze egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, o ile taka możliwość przewidziana została w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

 

§ 17

 1. O ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, określonych w załączniku nr 1 do uchwały, nie zostały przewidziane szczególne wymagania dotyczące znajomości tego języka, kandydat legitymujący się maturą zagraniczną, dyplomem IB, dyplomem EB lub dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą może podjąć studia, jeżeli:

 1. ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 lub
 2. posiada certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 3. posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 1. Komisja rekrutacyjna może zweryfikować znajomość języka polska w drodze egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, o ile taka możliwość przewidziana została w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim określonych w załączniku nr 1 do uchwały albo – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – uznać inny dokument poświadczający znajomość tego języka.

 

§ 18

 1. Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym przysługujące laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych określa uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
 2. W pozostałych sprawach, nieuregulowanych  w uchwale,  o której mowa  w ust. 1, zastosowanie mają przepisy niniejszej uchwały.

 

§ 19

 1. W skład postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia mogą wchodzić następujące elementy:
 1. egzamin pisemny w formie otwartej lub testu;
 2. egzamin ustny;
 3. rozmowa kwalifikacyjna;
 4. konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych;
 5. dodatkowe kryteria przewidziane dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do uchwały.
 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może składać się z jednego lub więcej elementów wymienionych w ust. 1.

 

§ 20

 1. Egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są przez komisje rekrutacyjne lub specjalnie powołane do tego celu komisje egzaminacyjne. Komisję egzaminacyjną można powołać spośród członków komisji rekrutacyjnej lub nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego niewchodzących w skład komisji rekrutacyjnej. W skład komisji egzaminacyjnej mogą wchodzić również pracownicy innych uczelni lub ośrodków naukowych będący ekspertami w danej dziedzinie, z zachowaniem zasad, które zostały określone dla danego kierunku w załączniku nr 1 do uchwały. Powołania komisji egzaminacyjnej dokonuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.

 1. Egzamin w formie pisemnej jest kodowany. Dopuszcza się przeprowadzanie niekodowanego egzaminu w formie pisemnej pod warunkiem automatycznego sprawdzania przy użyciu komputerowych urządzeń czytających pod nadzorem komisji rekrutacyjnej (egzaminacyjnej) składającej się przynajmniej z czterech osób.
 2. Ocena  z  egzaminu  w formie  pisemnej  jest  przeprowadzana  dwukrotnie  i niezależnie. W przypadku prac sprawdzanych bez porównywania z ustalonym szablonem, praca musi być sprawdzana przez dwóch egzaminatorów, zaś ostateczny wynik jest średnią ocen. Przy istotnej różnicy ocen egzaminatorów decyzję podejmuje przewodniczący komisji.
 3. Przebieg egzaminu wstępnego w formie ustnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej jest protokołowany, a jego wynik punktowany. Protokół podpisuje przewodniczący      i członkowie komisji rekrutacyjnej (egzaminacyjnej). Rektor może w drodze zarządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 4 określić wzór lub wymagane elementy protokołu.
 4. Egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone na odległość, z wykorzystaniem programów komputerowych umożliwiających stwierdzenie tożsamości osoby odbywającej egzamin.
 5. Informacja dotycząca charakteru i zakresu dodatkowego egzaminu wstępnego oraz zestawy zagadnień do egzaminów ustnych oraz rozmów kwalifikacyjnych są jawne i podlegają opublikowaniu w systemie IRK do dnia 30 marca 2020 r.
 6. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów wstępnych oraz dodatkowych egzaminów wstępnych uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia będących osobami z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, zgodnie z przepisami § 39-41 uchwały.

 

§ 21

Jeżeli  szczegółowe  zasady  rekrutacji  nie  określają  trybu  postępowania    w przypadku niestawienia się kandydata na którąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego, rozstrzygnięcia w tej sprawie dokonuje komisja rekrutacyjna.

 

§ 22

O przyjęciu na studia kandydata decyduje wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Rozdział 3

Ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 23

 1. Wynik końcowy kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie to liczba z przedziału 0-100 (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), równa średniej ważonej wyników z przedmiotów, o których mowa w § 14 ust. 1 (z zastrzeżeniem § 15-18), zgodnie z następującym wzorem:

W = a * P + b * M + c * J + d *X + e * Y

 

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata,

P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%),

ewentualnie  z  uwzględnieniem   wyniku   z   dodatkowego   egzaminu   wstępnego w przypadku, jeśli w szczegółowych zasadach rekrutacji na dany kierunek studiów został przewidziany.

 1. Wynik końcowy kandydata, obliczony na podstawie wyników, o których mowa w ust. 1, wymagany do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, nie może być niższy niż 50 punktów rekrutacyjnych.
 2. Wynik końcowy kandydata, obliczony na podstawie wyników umieszczonych na świadectwie dojrzałości, dyplomie IB, dyplomie EB lub w zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego, wymagany do przyjęcia na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, nie może być niższy niż 30 punktów rekrutacyjnych.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz – w przypadku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na których przewidziane zostały odrębne zasady rekrutacji, a także studiów drugiego stopnia – ustalania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, określone zostały w załączniku nr 1 do uchwały.

 

Rozdział 4

Sporządzenie protokołów z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz ogłoszenie jego wyników

 

§ 24

 1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza protokół, do którego załącza listę rankingową, sporządzoną w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów, która określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku studiów i formy studiów.
 2. Protokół i listę rankingową podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.
 3. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole i na liście rankingowej powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.

 

§ 25

 1. Komisje rekrutacyjne przekazują protokół i listę rankingową, o których mowa § 24 niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do Rektora.
 2. Rektor może dokonać niezbędnych korekt w protokole lub na liście rankingowej, a także, na uzasadniony wniosek komisji rekrutacyjnej, zezwolić na zakwalifikowanie większej liczby kandydatów niż przewiduje limit przyjęć na dany kierunek studiów.

 1. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 2, komisja rekrutacyjna kwalifikuje   do   wpisania   na   listę    studentów   dodatkową    liczbę    kandydatów z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanych przez nich wyników.
 2. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do wpisania na listę studentów kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu miejsc.

 

§ 26

 1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.
 2. Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.
 3. Listę, o której mowa w § 24, ogłasza się niezwłocznie poprzez wywieszenie w siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej. Komisja rekrutacyjna może zamieścić listę również w systemie IRK i na stronie internetowej jednostki.
 4. Prace pisemne z egzaminów wstępnych są udostępniane kandydatom na ich wniosek do wglądu w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Wgląd do pracy następuje w obecności pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.

 

§ 27

 1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2020/2021, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą wnieść do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie do dnia 30 września 2020 r. o sprostowanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Kandydat kwestionujący wynik postępowania kwalifikacyjnego lub jego części w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może wnieść do właściwej komisji rekrutacyjnej w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia wyniku o jego sprostowanie.
 3. W przypadku uznania wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2 za zasadne, komisja może dokonać korekty wyniku uzyskanego przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komisja dokonuje w protokole adnotacji o sposobie załatwienia wniosku.

 

DZIAŁ IV PRZYJĘCIE NA STUDIA

Rozdział 1

Ustalenie liczby przyjęć i podjęcie decyzji o przyjęciu na studia

 

§ 28

 1. Komisje rekrutacyjne przyjmują kandydatów w kolejności ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym, w ramach limitów miejsc.
 1. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności uzasadniających przyjęcie większej liczby kandydatów niż limit miejsc, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Rektora z uzasadnionym wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu miejsc.

 

§ 29

 1. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół w sprawie wpisania kandydatów na listę studentów. Do protokołu komisja załącza listę osób przyjętych.
 2. Komisja rekrutacyjna dokonuje wpisu na listę, o której mowa w ust. 1 po dostarczeniu przez kandydata
 3. oryginału lub uwierzytelnionego odpisu odpowiednio świadectwa dojrzałości, świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, dyplomu IB, dyplomu  EB,  świadectwa  dojrzałości  uzyskanego  za  granicą  –  w przypadku przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,
 4. oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku przyjęcia na studia drugiego stopnia, z zastrzeżeniem ust. 3-6.
 5. Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może być przyjęty kandydat posiadający zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo dojrzałości lub inny dokument uzyskany za granicą, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym został wydany, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 6. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który legitymuje się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w państwie, w którym został wydany, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 7. W przypadku wątpliwości co do dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, o którym mowa w ust. 3 lub 4, przewodniczący komisji rekrutacyjnej w jej imieniu niezwłocznie występuje do Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  o  informację,  o  której  mowa  w  art.  326  ust.  4  ustawy  –  Prawo o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce.  Do  czasu  otrzymania  informacji  postępowanie rekrutacyjne w sprawie kandydata ulega zawieszeniu.
 8. Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę studentów są zobowiązani przedłożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2-4 oraz inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów w terminach  wyznaczonych  przez komisje  rekrutacyjne  zgodnie  z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego określonego na poszczególne kierunki studiów w załączniku nr 4 do uchwały.
 9. Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4 określi listę dokumentów składanych przez osoby zakwalifikowane do wpisania na listę studentów.
 10. Komisja rekrutacyjna przekazuje informację o wpisie na listę studentów na osobistych kontach rejestracyjnych kandydatów w systemie IRK. Dodatkowo komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na studia przez jej wywieszenie w siedzibie jednostki organizacyjnej, względnie zamieszczenie jej w systemie IRK.
 1. Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę studentów oraz wpisany na tę listę nie jest studentem do czasu złożenia ślubowania, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na zasadach określonych w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

 

§ 30

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do wpisu na listę studentów lub wpisane na listę studentów z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc, osoby te zostaną zakwalifikowane do wpisania na listę studentów z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. Przepisy § 29 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 2

Doręczenie decyzji o nieprzyjęciu na studia oraz środki odwoławcze

 

§ 31

 1. Kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę studentów oraz kandydatom zakwalifikowanym  do wpisania na listę studentów, którzy nie złożyli      w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w § 29 ust. 6 i 7, właściwa komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.
 2. Decyzje o nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, chyba że za zgodą kandydata dojdzie do doręczenia decyzji za pokwitowaniem w siedzibie jednostki organizacyjnej.
 3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, odwołanie do Rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej komisji rekrutacyjnej.
 4. Odwołanie powinno w szczególności zawierać wskazanie przepisów, które zostały naruszone, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem zarzutów.
 5. Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez właściwą komisję rekrutacyjną. Opinię podpisuje w imieniu komisji przewodniczący.
 6. Odwołanie wraz z opinią i uporządkowanymi aktami sprawy przewodniczący komisji rekrutacyjnej przekazuje Rektorowi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania.
 7. Decyzję w sprawie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

Rozdział 3

Przepisy szczególne dotyczące przyjęcia na studia cudzoziemców

 

§ 32

 1. Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 323 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym  systemie oświaty (Dz. U. poz. 447    z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

 1. W zakresie nieuregulowanym w rozdziale 3 do przyjmowania na studia cudzoziemców stosuje się zasady ogólne określone w uchwale.

 

§ 33

 1. Decyzje administracyjne o przyjęciu cudzoziemca na studia, o odmowie przyjęcia cudzoziemca na  studia  lub  o  umorzeniu  postępowania  rekrutacyjnego  w sprawie cudzoziemca podejmuje Rektor.
 2. Komisja rekrutacyjna po spełnieniu przez cudzoziemca warunków do wpisania na  listę  studentów  przekazuje  niezwłocznie  swoją  rekomendację  wraz  z aktami sprawy Rektorowi. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku niezakwalifikowania cudzoziemca przez komisję rekrutacyjną do wpisania na listę studentów.
 3. Decyzja Rektora o przyjęciu cudzoziemca na dane studia skutkuje wpisaniem cudzoziemca na listę studentów. Odpowiednio stosuje się § 29 ust. 2-9, przy czym zakwalifikowany do wpisania na listę studentów cudzoziemiec ma dodatkowo obowiązek wskazać adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wskazać pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Od decyzji Rektora, o której mowa w ust. 1, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek powinien zostać sporządzony w języku polskim oraz zawierać uzasadnienie, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

 

§ 34

 1. Absolwenci Foundation Year na Uniwersytecie Warszawskim mogą być przyjęci na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie złożenia dokumentów, o których mowa w § 29, w ramach limitów przyjęć przewidzianych dla tej grupy kandydatów na poszczególnych kierunkach.
 2. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia kandydatów, o których mowa w ust. 1 podejmuje Rektor.

 

§ 35

 1. Wobec kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet Warszawski z zagraniczną uczelnią stosuje się zasady określone w tej umowie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w umowie, o której mowa w ust. 1, zastosowanie mają przepisy uchwały wraz z załącznikami.

 

Rozdział 4

Przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innych szkół wyższych

 

§ 36

Osoby ubiegające się o przeniesienie na studia z innej uczelni podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu zgodnie z zasadami, które określone zostały dla poszczególnych kierunków studiów w załączniku nr 3 do uchwały, z zastrzeżeniem § 37 i 38 uchwały.

 

§ 37

Decyzje administracyjne w sprawach przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej podejmuje organ wskazany w Regulaminie Studiów UW.

 

§ 38

W sprawach nieuregulowanych w uchwale, w tym w załączniku nr 3 do uchwały, zastosowanie mają przepisy Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Rozdział 5

Przepisy szczegółowe dotyczące zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą

 

§ 39

 1. Kandydaci z niesprawnością lub chorobą przewlekłą podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim.
 2. Organizacja egzaminów dla kandydatów z niesprawnością lub chorobą przewlekłą odbywa się we współpracy komisji rekrutacyjnych lub komisji egzaminacyjnych jednostek organizacyjnych oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „BON”.

 

§ 40

 1. W przypadku niepełnosprawności lub choroby przewlekłej kandydata uniemożliwiającej udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w formie przewidzianej zasadami rekrutacji zatwierdzonymi przez Senat dla danego kierunku studiów, przewodniczący komisji rekrutacyjnej (egzaminacyjnej), na wniosek kierownika BON, podejmuje decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu.
 2. Kierownik BON wnioskuje o zastosowanie zmienionej formy egzaminu na podstawie złożonego przez kandydata:
 1. kwestionariusza dla kandydatów z niesprawnością i przewlekle chorych stanowiącego załącznik  nr  5  do  uchwały,  zawierającego  wniosek  kandydata o zmianę formy egzaminów. Kandydat składa kwestionariusz w BON najpóźniej do siedmiu dni przed terminem egzaminu;
 2. wywiadu przeprowadzonego z kandydatem z niesprawnością lub chorobą przewlekła przez pracownika BON;
 3. analizy dokumentacji medycznej potwierdzającej niepełnosprawność lub chorobę przewlekłą, wystawionej nie wcześniej niż 90 dni przed jej złożeniem w BON oraz w przypadku osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopii orzeczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jeśli kierownik BON uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą może wskazać na konieczność jej uzupełnienia.

 

§ 41

Informacje o stanie zdrowia kandydata podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).

 

§ 42

 1. W ramach zmiany formy zdawania egzaminów możliwe jest:
 1. przedłużenie czasu trwania egzaminu. Czas trwania egzaminu może zostać przedłużony maksymalnie o 50% w stosunku do czasu trwania egzaminu dla pozostałych kandydatów;

 1. stosowanie dodatkowych urządzeń technicznych, takich jak komputery, oprogramowanie udźwiękawiające lub alternatywne myszki i klawiatury;
 2. zastosowanie alternatywnej formy zapisu rozumianej jako: pismo brajla, druk o zmienionej wielkości czcionki, nagranie audio, zapis elektroniczny;
 3. zamiana formy egzaminu z ustnej na pisemną;
 4. udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy;
 5. zmiana miejsca odbywania się egzaminu.
  1. Jeżeli w przypadku danego kandydata istnieje więcej niż jedna alternatywna forma zdawania egzaminu kandydat wskazuje w kwestionariuszu preferowaną formę. Kierownik BON w swoim wniosku do przewodniczącego komisji wskazuje rekomendowaną formę zdawania egzaminu.
  2. W  przypadkach   nieuwzględnionych   w   przepisach   uchwały   decyzję  o wprowadzeniu zmienionej formy egzaminu podejmuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej na wniosek kierownika BON.
  3. Nad bezpieczeństwem druku materiałów w alternatywnych formach zapisu czuwa przedstawiciel komisji rekrutacyjnej (egzaminacyjnej) oraz przedstawiciel BON.
  4. Prace egzaminacyjne w alternatywnych formach zapisu przepisywane są na druk zwykły przez osobę wskazaną przez kierownika BON.
  5. W przypadku egzaminów testowych w alternatywnych formach zapisu odpowiedzi przepisywane są na standardowy kwestionariusz przez osobę wskazaną przez kierownika BON, następnie kodowane i dołączane do prac poddawanych ocenie.

 

DZIAŁ V

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

§ 43

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Rektor sporządza sprawozdanie zbiorcze z jego przebiegu i wraz ze swoimi wnioskami przedstawia Senatowi.

 

DZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 44

Uchwała  zostaje  podana  do  publicznej  wiadomości  przez  jej  ogłoszenie  w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego, w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Uniwersytetu Warszawskiego oraz na stronach internetowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

§ 45

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 495 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 (Monitor UW z 2019 r. poz. 198) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w dziale I w § 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanej dalej „IRK” – należy przez to rozumieć elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia;”;

 1. w dziale III w rozdziale 2 w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. g wyraz „high” otrzymuje brzmienie

„higher”;

 1. w dziale III w rozdziale 2 w § 17 w ust. 2 fragment: „znajomość języka polska” otrzymuje brzmienie: „znajomość języka polskiego”;

4)w dziale IV w rozdziale 1 w § 29 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę studentów są zobowiązani przedłożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, oraz inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów w terminach wyznaczonych przez komisje rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego określonego na poszczególne kierunki studiów w załączniku nr 4 do uchwały. Termin na dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przez kandydata wykształcenia średniego uprawniającego  do  podjęcia   studiów   wyższych   w   Polsce   lub   zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych – jeśli dotyczy kandydata – wynika z decyzji Rektora.”;

5)w dziale IV w rozdziale 1 w § 29 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

 

„10. Komisja rekrutacyjna nie dokonuje wpisu na listę, o której mowa w ust. 1,

osoby posiadającej status aktywnego studenta tego samego kierunku studiów.”;

 1. w dziale IV w rozdziale 1 po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

㤠30a

Po terminie określonym w § 4 ust. 2 indywidualne decyzje w sprawach dotyczących przywrócenia lub przedłużenia terminów postępowania rekrutacyjnego podejmuje Rektor po zapoznaniu się z opinią właściwej komisji rekrutacyjnej.”;

7)w załącznikach nr 1, 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 495 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021

 

1)   w załączniku nr 1 do uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021

Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021

wprowadza się następujące zmiany:

„1) I. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

a)w punkcie 12. Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów w podpunkcie 1 w literach a, b, c, d i e

drugi wiersz tabeli otrzymuje brzmienie:

 

waga = 5%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

b)punkt 37. Kierunek studiów: filologia polska otrzymuje brzmienie:

„37. Kierunek studiów: filologia polska Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 3 lata

 

1)Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 45 pkt.

a)Kandydaci z maturą 2005-2020

 

Przedmiot wymagany

 

Język polski

 

P. podstawowy x 0,6 albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

 

Matematyka

 

P. podstawowy x 0,6 albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany*

 

Język obcy do wyboru z:

j. angielski, j. francuski,

j. niemiecki, j.

hiszpański,

j. włoski, j. rosyjski,

j. portugalski,

j. szwedzki, j. słowacki

 

P. podstawowy x 0,6 albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

 

Jeden przedmiot do wyboru z:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, informatyka, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej – łemkowski,

język regionalny – kaszubski,

wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu,

j. angielski*, j. francuski*,

j. niemiecki*, j. hiszpański*,

 

 

 

 

j. włoski*, j. rosyjski*,

j. portugalski*,

j. szwedzki*,j. słowacki*

 

P. rozszerzony x 1

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

*W przypadku wyboru języka obcego nowożytnego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki obce w kolumnie 3 i 4 muszą być różne.

 

b)Kandydaci ze starą maturą

 

Przedmiot wymagany

 

Język polski

 

P. podstawowy x 0,6 albo

P. rozszerzony x 1 albo

brak poziomu x 0,8

Przedmiot punktowany

 

Matematyka

 

P. podstawowy x 0,6 albo

P. rozszerzony x 1 albo

brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany*

 

Język obcy do wyboru z:

j. angielski, j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski, j. rosyjski

 

P. podstawowy x 0,6 albo

P. rozszerzony x 1 albo

brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

 

Jeden przedmiot do wyboru z:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, informatyka,

język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej – łemkowski,

język regionalny – kaszubski,

wiedza o społeczeństwie,

j. angielski*, j. francuski*,

j. niemiecki*, j. hiszpański*,

j. włoski*, j. rosyjski*

 

P. rozszerzony x 1 albo

brak poziomu x 0,8

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

*W przypadku wyboru języka obcego nowożytnego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki obce w kolumnie 3 i 4 muszą być różne.

 

c)Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

 

Przedmiot wymagany

 

Język polski

albo język A* albo

literature and performance*

 

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

 

Matematyka

 

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

 

Język obcy nowożytny

 

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

 

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny**, filozofia, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, historia, przedmiot z grupy

„sztuka”, polityka, technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS), technologia projektowania, nauka o środowisku (ES&S)

 

P. wyższy (HL) x 1

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

*W wypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

** W wypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne.

 

d)Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

 

Przedmiot wymagany

 

Język polski

albo język L1*

 

P. podstawowy x 0,6 albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

 

Matematyka

 

P. podstawowy x 0,6 albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

 

Język obcy nowożytny

 

P. podstawowy x 0,6 albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

 

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, łacina, greka klasyczna, ekonomia, sztuka, muzyka, informatyka, język obcy nowożytny**

 

P. rozszerzony x 1

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

 • W wypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

** W wypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne.

 

e)Kandydaci z maturą zagraniczną

 

Przedmiot wymagany

 

Język polski albo język oryginalny matury*

Przedmiot punktowany

 

Matematyka

Przedmiot wymagany

 

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

 

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, łacina, greka klasyczna, sztuka, muzyka, informatyka, polityka, socjologia, wiedza o społeczeństwie, antropologia, język obcy nowożytny**

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

 • Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

** W wypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne.

 

2)Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.

Podczas rozmowy sprawdzana będzie znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie przez Kandydata studiów w języku polskim, w tym:

 • znajomość podstawowej terminologii językoznawczej z zakresu gramatyki opisowej języka (części zdania, części mowy, rodzaje zdań, klasyfikacje głosek) (0-25 pkt.);
 • znajomość podstawowej terminologii teoretycznoliterackiej (0-25 pkt.);
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretacji wybranego tekstu poetyckiego (0-25 pkt.);
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem i ustnego streszczenia wybranego tekstu naukowego lub popularno-naukowego poświęconego tematyce językoznawczej lub literaturoznawczej (0-25 pkt.).

Próg punktowy konieczny do uznania kompetencji językowych za wystarczające: 60 pkt. Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.”.

c)w punkcie 107. Kierunek studiów: praca socjalna w podpunkcie 1:

– w literze a fragment:

„Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech  wybranych  przedmiotów mnożone są  przez wagi  im  przyporządkowane,   a następnie sumowane. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów

 

w przypadku poziomu podstawowego.”

otrzymuje brzmienie:

„Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech  wybranych  przedmiotów mnożone są  przez wagi  im  przyporządkowane,   a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.”

– w literze b fragment:

„Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech  wybranych  przedmiotów mnożone są  przez wagi  im  przyporządkowane,   a następnie sumowane. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym,  wynosi  100  punktów  w  przypadku  poziomu  rozszerzonego,  60  punktów      w przypadku poziomu podstawowego, 80 punktów w przypadku braku poziomu.”

otrzymuje brzmienie:

„Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech  wybranych  przedmiotów mnożone są  przez wagi  im  przyporządkowane,   a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu  rozszerzonego,   60  punktów  w   przypadku  poziomu  podstawowego,  80  punktów    w przypadku braku poziomu.”

– w literze c fragment:

„Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu wyższego (HL), 60 punktów w przypadku poziomu niższego (SL).”

otrzymuje brzmienie:

„Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech  wybranych  przedmiotów mnożone są  przez wagi  im  przyporządkowane,   a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu wyższego (HL), 60 punktów w przypadku poziomu niższego (SL).”

– w literze d fragment:

„Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.”

otrzymuje brzmienie:

„Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech  wybranych  przedmiotów mnożone są  przez wagi  im  przyporządkowane,   a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.”

–w literze e fragment:

„Sposób przeliczania punktów

 

Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag:

EGZAMIN MATURALNY

(Część pisemna)

Poziom

Waga

Przedmiot/y wybrany

poziom podstawowy

0,6

poziom rozszerzony

1

 

otrzymuje brzmienie:

„Sposób przeliczania punktów

Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem zasad określonych

w załączniku nr 2 do uchwały.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech  wybranych  przedmiotów mnożone są  przez wagi  im  przyporządkowane,   a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów.”.

d)w punkcie 111. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja

w podpunkcie 1:

–w literze a fragment:

„Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech  wybranych  przedmiotów mnożone są  przez wagi  im  przyporządkowane,   a następnie sumowane. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym,  wynosi  100  punktów  w  przypadku  poziomu  rozszerzonego,  60  punktów      w przypadku poziomu podstawowego.”

otrzymuje brzmienie:

„Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech  wybranych  przedmiotów mnożone są  przez wagi  im  przyporządkowane,   a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.”

–w literze b fragment:

„Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech  wybranych  przedmiotów mnożone są  przez wagi  im  przyporządkowane,   a następnie sumowane. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym,  wynosi  100  punktów  w  przypadku  poziomu  rozszerzonego,  60  punktów      w przypadku poziomu podstawowego, 80 punktów w przypadku braku poziomu.”

otrzymuje brzmienie:

„Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech  wybranych  przedmiotów mnożone są  przez wagi  im  przyporządkowane,   a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu  rozszerzonego,   60  punktów  w   przypadku  poziomu  podstawowego,  80  punktów    w przypadku braku poziomu.”

–w literze c fragment:

„Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu wyższego (HL), 60 punktów w przypadku poziomu niższego (SL).”

otrzymuje brzmienie:

„Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech  wybranych  przedmiotów mnożone są  przez wagi  im  przyporządkowane,   a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu wyższego (HL), 60 punktów w przypadku poziomu niższego (SL).”

–w literze d fragment:

„Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.”

otrzymuje brzmienie:

„Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech  wybranych  przedmiotów mnożone są  przez wagi  im  przyporządkowane,   a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.”

 

–w literze e fragment:

„Sposób przeliczania punktów

 

Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag:

EGZAMIN MATURALNY

(Część pisemna)

Poziom

Waga

Przedmiot/y wybrany

poziom podstawowy

0,6

poziom rozszerzony

1

 

otrzymuje brzmienie:

„Sposób przeliczania punktów

Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem zasad określonych

w załączniku nr 2 do uchwały.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech  wybranych  przedmiotów mnożone są  przez  wagi  im  przyporządkowane,  a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów.”.

e)skreśla się punkt 124. Kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, I stopnia.

 1. skreśla się punkt 15. Kierunek studiów: biotechnologia, niestacjonarne (wieczorowe), I stopnia.

 

2)II. Studia drugiego stopnia

a)w punkcie 14. Kierunek studiów: chemia (chemistry) w podpunkcie 1 w literze a

– zdanie:

„Podstawą kwalifikacji jest testowy egzamin wstępny.”

otrzymuje brzmienie:

„Podstawą kwalifikacji jest testowy egzamin wstępny, który w przypadku kandydatów na studia realizowane w języku angielskim odbywa się w języku angielskim.”;

–zdanie:

„Dla absolwentów Wydziału Chemii UW egzamin licencjacki jest tożsamy z egzaminem wstępnym

na studia drugiego stopnia.”

otrzymuje brzmienie:

„Dla absolwentów Wydziału Chemii UW część pisemna egzaminu licencjackiego - test licencjacki, przeprowadzony w roku akademickim 2018/2019, jest tożsamy z egzaminem wstępnym na studia drugiego stopnia.”.

b)w punkcie 15. Kierunek studiów: chemia stosowana w podpunkcie 1 w literze a

skreśla się zdanie:

„Dla absolwentów Wydziału Chemii UW egzamin licencjacki jest tożsamy z egzaminem wstępnym na studia drugiego stopnia.”.

c)w punkcie 71. Kierunek studiów: inżynieria obliczeniowa

w podpunkcie 1 po zdaniu:

„Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa jest posiadanie dyplomu inżyniera lub magistra.”

dodaje się zdanie:

„Kandydat nieposiadający jeszcze dyplomu może przystąpić do rekrutacji pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów oraz karty przebiegu studiów.”.

 

d)w punkcie 87. Kierunek studiów: Master in Food Systems podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce i z dyplomem zagranicznym

 

 1. Kwalifikacja w konsorcjum

 

Kwalifikacja obejmuje złożenie przez kandydata wniosku na stronie: https://mfs-apply.eitfood.eu/.

Dokumentacja wniosku obowiązkowo obejmuje:

 • dokument potwierdzający znajomość języka  angielskiego na poziomie co najmniej  B2  zgodny z wymaganiami określonymi w uchwale Senatu UW w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim;
 • dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub inny równoważny dokument zagraniczny wraz z suplementem, ew. wykazem zaliczeń ECTS.

Dodatkowo kandydaci przedstawiają posiadane zaświadczenia i referencje, certyfikaty dokumentujące    doświadczenie     praktyczne     (w     tym     praktyki     zawodowe)     związane z przedsiębiorczością i branżą żywnościową.

 

Etap pierwszy:

 • ocena na dyplomie licencjackim, magistra, inżyniera lub równorzędnym – waga 25%

 

Ocena

 

PL

słownie

punkty w ramach rekrutacji

4,91 - 5,00

A

5!

doskonały

100

4,61 - 4,90

B

5

bardzo dobry

80

4,21 - 4,60

C

4+

dobry plus

60

3,81 - 4,20

D

4

dobry

40

3,41 - 3,80

E

3+

dostateczny plus

20

3,0 - 3,40

F

3

dostateczny

0

 

 • liczba punktów ECTS za przedmioty z zakresu nauk rolniczych (przedmioty rolnicze, biologiczne/o życiu, o żywności, chemia, bezpieczeństwo żywności, żywienie), nauk o zarządzaniu i jakości (0-100pkt, nie więcej niż 100 pkt.) – waga 50%

 

Kod ISCED

180 ECTS

150 ≤

120 ≤

90 ≤

60 ≤

a) 0811 Produkcja roślinna i zwierzęca

100

80

60

40

20

b) 0531 Chemia,

100

80

60

40

20

c) 0812 Ogrodnictwo

100

80

60

40

20

d) 0711 Inżynieria chemiczna i procesowa

100

80

60

40

20

e) 0511 Biologia

100

80

60

40

20

f) 0512 Biochemia

100

80

60

40

20

g) 0721 Przetwórstwo żywności

100

80

60

40

20

h ) 0521 Ekologia i ochrona środowiska

100

80

60

40

20

i) 0916: Farmacja

100

80

60

40

20

j) 0888 Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo, weterynaria,

programy interdyscyplinarne

100

80

60

40

20

k) 0413 Zarządzanie i administracja

50

40

30

20

10

 

 • Doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości (waga 25%):

0-100 punktów za udokumentowane działania a-d; liczba punktów przyznawanych za każde działanie zostanie określona na podstawie ich znaczenia jako doświadczenia w przedsiębiorczości.

 1. Związek kandydata z sektorem żywnościowym, np. doświadczenie zawodowe, założenie firmy lub zarządzanie nią (listy referencyjne, certyfikaty, wyciąg z rejestru handlowego).
 2. Osiągnięcia akademickie w zakresie przedsiębiorczości (oświadczenie o badaniach lub wdrożeniach w życie, dowód uczestnictwa w projekcie, zapisy dokumentacji).
 3. Szkolenie zawodowe (certyfikaty szkoleń, staży).
 4. Doświadczenie kandydata w zakresie przedsiębiorczości, prowadzenia firmy rodzinnej, zaangażowanie w zarządzanie społecznością akademicką lub inną zorganizowaną formą działalności (listy referencyjne, certyfikaty, wyciąg z rejestru handlowego).

Na podstawie punktów uzyskanych w pierwszym etapie tworzona jest lista rankingowa sporządzona według malejącej liczby punktów.

 

Etap drugi:

Do drugiego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu) z liczbą punktów z etapu pierwszego wynoszącą co najmniej 50% pkt.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim brane będą pod uwagę poniższe kryteria:

 • kompetencje komunikacyjne w j. angielskim (płynność wypowiedzi, słownictwo z zakresu żywności i żywienia oraz produkcji żywności, udział w dyskusji) – do 50 pkt, minimum do zaliczenia
 • 30pkt

- kompetencje przedsiębiorcze (kreatywność, otwartość na innowacje) – do 30 pkt, minimum do zaliczenia – 10 pkt

 • wiedza o systemie żywnościowym (ogólna wiedza o sektorze żywnościowym, świadomość problemów społecznych związanych z żywnością i żywieniem, specyfika produkcji i produktów żywnościowych) - do 20 pkt, minimum do zaliczenia – 10 pkt.

 

Lista rankingowa układana jest na podstawie:

 • sumy punktów uzyskanych na etapie pierwszym (60%)
 • sumy punktów uzyskanych na etapie drugim (40%).

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia we wszystkich etapach: 100

Minimalna liczba punktów warunkująca dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego na

Uniwersytecie Warszawskim: 50.

 

b)Postępowanie kwalifikacyjne na Uniwersytecie Warszawskim

 

Na podstawie punktów zdobytych w postępowaniu konsorcjalnym układana jest lista rankingowa, w ramach której kandydaci będą kwalifikowani na studia na Uniwersytecie Warszawskim w ramach obowiązującego limitu miejsc.”.

e)w punkcie 93. Kierunek studiów: Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies skreśla się fragment:

„2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość

j. polskiego. Uzyskanie minimum  60 punktów  z rozmowy kwalifikacyjnej  uprawnia kandydata  do

udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.”;

f)po punkcie 107. dodaje się punkty 107a i 107b w brzmieniu:

„107a. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska

Poziom kształcenia: drugiego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

 

1) Zasady kwalifikacji

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie przygotowującym

do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia kwalifikowani są na studia na podstawie wyniku egzaminu pisemnego oraz średniej ze studiów.

 • Egzamin pisemny w formie eseju dotyczącego wcześniej podanych lektur.
 • Średnia ocen ze studiów, których dyplom jest podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

Przy obliczaniu punktów stosuje się następujące zasady:

K1 – średnia ocen: 0-30 punktów

K1 = (średnia ocen-3)/2x30 przy czym jeżeli średnia<3 to przyjmujemy wartość 3

K2 – egzamin: 0-70 punktów W - Wynik końcowy

 

W= K1+K2

 

Próg kwalifikacji: 50 punktów.

 

107b. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska

Poziom kształcenia: drugiego stopnia Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata

 

1)Zasady kwalifikacji

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie przygotowującym

do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia kwalifikowani są na studia na podstawie wyniku egzaminu pisemnego oraz średniej ze studiów.

 • Egzamin pisemny w formie eseju dotyczącego wcześniej podanych lektur.
 • Średnia ocen ze studiów, których dyplom jest podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

Przy obliczaniu punktów stosuje się następujące zasady:

K1 – średnia ocen: 0-30 punktów

K1 = (średnia ocen-3)/2x30 przy czym jeżeli średnia<3 to przyjmujemy wartość 3

K2 – egzamin: 0-70 punktów W - Wynik końcowy

W= K1+K2

 

Próg kwalifikacji: 30 punktów.”.

 

2)W załączniku nr 3 do uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia

26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021

Ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 wprowadza się następujące zmiany:

„1) I. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

a) skreśla się punkt 124. Kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, I stopnia.

2)II. Studia drugiego stopnia

a)po punkcie 107. dodaje się punkty 107a i 107b w brzmieniu:

„107a. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska

Poziom kształcenia: drugiego stopnia Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

 

Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.

 

107b. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska

Poziom kształcenia: drugiego stopnia Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata

 

Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.

 

3)W załączniku nr 4 do uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021

Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021

wprowadza się następujące zmiany:

„1) I. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

a)skreśla się punkt 124. Kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, I stopnia.

 1. w punkcie 15. Kierunek studiów: biotechnologia, niestacjonarne (wieczorowe),

I stopnia skreśla się podpunkt 1) Rekrutacja otwarta.

2)II. Studia drugiego stopnia

a)w punkcie 75. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa,

w punkcie 76. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa oraz punkcie 77. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna

w 2 wierszu w 6 kolumnie tabeli zapis:

„III termin: 05-06.07.2020”

otrzymuje brzmienie:

„III termin: 05-06.08.2020”.

b)w punkcie 87. Kierunek studiów: Master in Food Systems podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Rekrutacja otwarta

 

Poniższe terminy odnoszą się do rejestracji w systemie IRK i dotyczą wyłącznie osób, które chcą podjąć studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne na etapie konsorcjalnym.

W  celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego  w konsorcjum kandydaci rejestrują się     i składają wnioski zgodnie z terminarzem i zasadami opisanymi na stronie: https://mfs- apply.eitfood.eu/.

 

Tura rekrutacji

Początek

rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie

wyników

Przyjmowanie dokumentów

 

 

 

I tura

 

 

 

15.04.2020

 

 

 

30.04.2020

 

 

 

8.05.2020

I termin: 11-13.05.2020

 

w przypadku niewypełnienia

miejsc:

II termin: 18-20.05.2020

III termin 25-27.05.2020

kolejne terminy wyznaczone przez

komisję rekrutacyjną

 

 

 

 

II tura

 

 

 

30.06.2020

 

 

 

13.07.2020

 

 

 

17.07.2020

I termin: 20-22.07.2020

 

w przypadku niewypełnienia

miejsc:

II termin: 23-24.07.2020

III termin 27-29.07.2020

kolejne terminy wyznaczone przez

komisję rekrutacyjną

 

 

III tura*

 

 

09.09.2020

 

 

20.09.2020

 

 

23.09.2020

I termin:24-25.09.2020

 

w przypadku niewypełnienia

miejsc:

II termin 28-30.09.20120

kolejne terminy wyznaczone przez

komisję rekrutacyjną

 • w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II turze”.

c)po punkcie 107. dodaje się punkty 107a i 107b w brzmieniu:

„107a. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska

Poziom kształcenia: drugiego stopnia Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

 

1) Rekrutacja otwarta

 

Tura rekrutacji

Początek

rejestracji

Koniec rejestracji

Egzamin

wstępny

Ogłoszenie

wyników

 

Przyjmowanie dokumentów

 

 

I tura

 

 

03.06.2020

 

 

10.07.2020

 

 

17.07.2020

 

 

27.07.2020

I termin: 28-29.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:

II termin: 30-31.07.2020

kolejne terminy wyznaczone przez

komisję rekrutacyjną

 

II tura*

 

10.08.2020

 

13.09.2020

 

18.09.2020

 

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:

II termin: 28-29.09.2020

 • w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

 

107b. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska

Poziom kształcenia: drugiego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata

1) Rekrutacja otwarta

 

Tura rekrutacji

Początek

rejestracji

Koniec rejestracji

Egzamin

wstępny

Ogłoszenie

wyników

 

Przyjmowanie dokumentów

 

 

I tura

 

 

03.06.2020

 

 

10.07.2020

 

 

17.07.2020

 

 

27.07.2020

I termin: 28-29.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:

II termin: 30-31.07.2020

kolejne terminy wyznaczone przez

komisję rekrutacyjną

 

II tura*

 

10.08.2020

 

13.09.2020

 

18.09.2020

 

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:

II termin: 28-29.09.2020

 • w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze”.

 

 

OBWIESZCZENIE NR 24 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 495 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zmiany uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021

 

W  załączniku  do  uchwały  nr   495   Senatu   Uniwersytetu  Warszawskiego w sprawie zmiany uchwały nr  451  Senatu  Uniwersytetu  Warszawskiego  z  dnia  26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 (Monitor UW 2019 r., poz. 495) ilekroć jest mowa o kierunku studiów pedagogika nauczycielska, studia drugiego stopnia po zwrocie „Czas trwania: 2 lata” dodaje się zwrot „O ile Senat UW zatwierdzi program studiów”.

 

 

 

 

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)