Rekrutacja na PW 2019/2020

Rekrutacja na PW 2019/2020

Politechnika Warszawska rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Warszawskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała 284/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 266 ust. I ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) w związku z art. 69, art. 70 ust. 1-4, art. 72 ust. 1 i art. 323 ust. l pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) uchwala się, co następuje:

 

§1

Rekrutacja kandydatów będzie przeprowadzana na:

 

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera albo licencjata, w tym na studia w języku angielskim;

 2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera albo licencjata, "w  tym  na  studia  zaoczne  na  odległość (przez Internet);

 3. studia stacjonarne drugiego  stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera, w tym na studia w języku angielskim;

 4. studia niestacjonarne drugiego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera, w tym na studia zaoczne na odległość  (przez Internet).

 

Wykaz kierunków studiów i poziomów kształcenia, profili oraz form studiów prowadzonych przez poszczególne jednostki zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Rekrutacja będzie przeprowadzana przez wydziały i kolegium, oddzielnie na studia prowadzone  według  poszczególnych programów studiów prowadzonych na różnych kierunkach studiów i formach studiów, o różnych profilach oraz poziomach kształcenia.

Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi odpowiednio Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna albo Komisja Rekrutacyjna Kolegium.

Liczbę miejsc, na które mogą zostać przyjęci kandydaci na studia stacjonarne o określonym kierunku oraz poziomie i profilu kształcenia prowadzone przez poszczególne jednostki, w tym liczbę miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, określi Rektor.

Kandydat na studia, który jest studentem tego samego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, które wskazał w podaniu o przyjęcie na studia nie może zostać przyjęty na te studia. Kandydat który jest absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia i profilu studiów, nie może być przyjęty na ten sam wydział, kierunek, stopień i profil studiów.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 1 jest internetowe zarejestrowanie się kandydata w wyznaczonym terminie w systemie REKRUTACJA, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz udostępnienie uczelni wyników ze świadectwa dojrzałości i innych dokumentów potwierdzających uprawnienia kandydata do przyjęcia go na studia, oraz przystąpienia do egzaminu,  jeśli jest on wymagany. Po potwierdzeniu dokonania opłaty rekrutacyjnej, rejestracja kandydata jest traktowana jako złożenie podania o przyjęcie na studia.

Przyjęcia na studia wymienione w ust I pkt 1 są zorganizowane w formie czterech konkursów, różniących się procedurami kwalifikacyjnymi i harmonogramem działań:

 1. na kierunek Architektura prowadzony w języku polskim,
 2. nakierunek Architektura prowadzony w języku angielskim,

 3. na pozostałe kierunki prowadzone w siedzibie PW w Warszawie,

 4. nakierunki prowadzone w PW Filii w Płocku

Do każdego z tych konkursów kandydat może się zarejestrować tylko jeden raz. W przypadku kilku rejestracji, rozpatrywane będzie tylko to zgłoszenie, na które opłata rejestracyjna wpłynie najwcześniej.

Szczegółowe zasady przyjęć na studia wymienione wust. 1 pkt I podane są w załączniku nr 2 do uchwały.

Osoby zakwalifikowane na studia są obowiązane do złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niezłożenie dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów i wydziale, na które kandydat został zakwalifikowany.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 2 jest internetowe zarejestrowanie się kandydata w systemie REKRUTACJA, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz terminowe złożenie wymaganych dokumentów.

Szczegółowe zasady przyjęć na studia wymienione w ust. 1 pkt 2 podane są w załączniku nr 2 do uchwały.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 3 i ust. 1 pkt 4 jest internetowe    zarejestrowanie się kandydata w systemie REKRUTACJA w wyznaczonym terminie, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz terminowe złożenie wymaganych dokumentów.

Szczegółowe zasady przyjęć na studia wymienione w ust. I pkt 3 i ust.l pkt 4 zawarto w załączniku nr 3 do uchwały.

O przyjęcie na studia wymienione w ust. I mogą także ubiegać się kandydaci, którzy spełnili warunki wymienione w uchwale nr 302/XLVIII/2015 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia  20 maja   2015r.   w.  sprawie   potwierdzania   efektów   uczenia   się, i którym, zgodnie z procedurami przewidzianymi w tej uchwale, uznano, że efekty uczenia się uzupełniają kompetencje formalne w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów na danym stopniu i kierunku.

Zasady wymienione w ust. 1-10, z zastrzeżeniem ust. 13, dotyczą obywateli polskich oraz cudzoziemców aplikujących na studia w języku polskim posiadających:

 • udokumentowany jeden z wymienionych poniżej statusów prawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa  członkowskiego  Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • udzielono mu zezwolenia na pobyt stały, lub jest rezydentem długoterminowym Unii Europejskiej lub

 • udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2094)
 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada Kartę Polaka lub jest osobą, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. lla ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999  r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 
 • jeden z wymienionych poniżej dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (nie dotyczy posiadaczy statusu wymienionego w ust. 12 pkt 1 lit. g) świadectwo ukończenia  kursu  przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone   przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 
 • świadectwo zdania sprawdzianu z języka polskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej,
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej Bl wydany przez podmiot uprawniony przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydane w polskim systemie edukacji,    świadectwo    ukończenia    szkoły    ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Przyjęcia na studia pozostałych cudzoziemców, odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi odbywania studiów przez cudzoziemców.

Decyzję w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemca podejmuje Rektor w drodze decyzji administracyjnej.

Proces rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego REKRUTACJA opracowanego przez Centrum Informatyzacji PW. System ten zakłada każdemu zarejestrowanemu kandydatowi Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR).

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji podane są w załączniku nr 4 do uchwały.

 

§2

Traci moc uchwała nr 213/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 284/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

Wykaz kierunków, poziomów i profili kształcenia oraz form studiów, na które będą prowadzone przyjęcia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2019/2020

 

 

 

 

 

Studia

Studia

 

Wydział/Kolegium

Kierunek studiów

Profil

stacjonarne

niestacjonarne

 

 

 

 

 

 

kształcenia

I

II

I

II

 

 

 

 

 

 

 

stopnia

stopnia

stopnia

stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Administracji i Nauk Społecznych

Administracja

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Architektury

Architektura

A

TAK

TAK

TAK

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Budownictwa, Mechaniki

Inżynieria środowiska

A

TAK

NIE

TAK

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

i Petrochemii (w Płocku)

Mechanika i budowa

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

 

maszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia chemiczna

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotechnologia

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Chemiczny

Technologia chemiczna

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia chemiczna

P

TAK

NIE

NIE

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka i robotyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyberbezpieczeństwo*

A

TAK

NIE

NIE

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Elektroniki i Technik

Elektronika

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

Informacyjnych

Informatyka

A

TAK

TAK

NIE

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekomunikacja

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka i robotyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

stosowana

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Elektryczny

Elektrotechnika

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektromobilność*

A

TAK

NIE

NIE

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka  stosowana

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Fizyki

Fizyka techniczna

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotonika

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodezja i kartografia

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Geodezji i Kartografii

Gospodarka przestrzenna

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geoinformatyka

P

TAK

NIE

NIE

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Inżynierii Chemicznej

Inżynieria chemiczna

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

i Procesowej

i procesowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Inż. Lądowej

Budowa i eksploatacja

 

 

 

 

 

 

infrastruktury transportu

A

NIE

TAK

NIE

NIE

 

 

 

 

szynowego**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Inżynierii Materiałowej

Inżynieria materiałowa

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyzacja

 

 

 

 

 

 

W. Inżynierii Produkcji

i robotyzacja procesów

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

produkcyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanika i budowa

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr 284/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

 

Tabela 4.1 Studia stacjonarne, rekrutacja letnia na semestr zimowy 2019/2020

 

 

Studia I stopnia

 

 

Studia II stopnia

 

Kierunki

Początek

 

Zakończenie

 

Zakończenie

Początek

 

Zakończenie

 

Zakończenie

rejestracji

 

rejestracji

 

rejestracji

 

rejestracji

 

 

 

rekrutacji

 

 

rekrutacji

studiów

kandydatów

 

kandydatów

 

kandydatów

 

kandydatów

 

 

 

 

 

 

 

Architektura

06.05.2019

 

27.05.2019

 

26.07.2019

01.08.2019

 

29.08.2019

 

27.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.2019

 

10.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

i

 

 

Architecture

06.05.2019

 

27.05.2019

 

26.07.2019

ewentualnie

 

ewentualnie

 

27.09.2019

 

 

 

 

 

 

dodatkowo

 

dodatkowo

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.2019

 

29.08.2019

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kierunki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prowadzące

03.06.2019

 

07.07.2019

 

26.07.2019

01.08.2019

 

29.08.2019

 

27.09.2019

rekrutację letnią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prowadzące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekrutację letnią

03.06.2019

 

12.07.2019

 

26.07.2019

01.08.2019

 

29.08.2019

 

27.09.2019

w PW Filii w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płocku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.2 Studia stacjonarne, rekrutacja zimowa na semestr letni 2019/2020

 

 

Studia I stopnia

 

Studia II stopnia

 

Kierunki

Początek

 

Zakończenie

Zakończenie

Początek

Zakończenie

Zakończenie

rejestracji

 

rejestracji

rejestracji

rejestracji

 

rekrutacji

rekrutacji

studiów

kandydatów

 

kandydatów

kandydatów

kandydatów

 

 

 

Wszystkie

 

 

 

 

 

 

 

kierunki,

 

 

 

 

 

 

 

prowadzące

05.12.2019

 

02.01.2020

18.02.2020

08.01.2020

03.02.2020

18.02.2020

rekrutację

 

 

 

 

 

 

 

zimową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.3 Studia niestacjonarne, rekrutacja letnia na semestr zimowy 2019/2020

 

 

Studia I stopnia

 

 

Studia II stopnia

 

 

Kierunki

Początek

 

Zakończenie

Zakończenie

Początek

 

Zakończenie

 

Zakończenie

 

rejestracji

 

rejestracji

rejestracji

 

rejestracji

 

 

 

rekrutacji

 

 

rekrutacji

 

studiów

kandydatów

 

kandydatów

kandydatów

 

kandydatów

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(wspólnie ze

06.05.2019

 

27.05.2019

26.07.2019

 

 

 

studiami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stacjonarnymi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kierunki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prowadzące

01.08.2019

 

29.08.2019

15.10.2019

01.08.2019

 

29.08.2019

 

15.10.2019 `

 

rekrutację

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letnią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 1 z 2

 

Tabela 4.4 Studia niestacjonarne, rekrutacja zimowa na semestr letni 2019/2020

 

 

Studia I stopnia

 

 

Studia II stopnia

 

 

Początek

 

Zakończenie

 

 

Początek

Zakończenie

 

 

Kierunki

rejestracji

 

rejestracji

 

Zakończenie

rejestracji

rejestracji

 

Zakończenie

kandydatów

 

kandydatów

 

rekrutacji

kandydatów

kandydatów

 

rekrutacji

studiów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kierunki,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prowadzące

08.01.2020

 

03.02.2020

 

10.02.2020

08.01.2020

03.02.2020

 

06.03.2020

rekrutację

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zimową w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kierunki,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prowadzące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekrutację

 

 

08.01.2020

10.02.2020

 

06.03.2020

zimową w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filii PW w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płocku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (0)