Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała Nr 25 – 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. 2018 poz. 1669),art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 Poz. 1668) zwanej dalej ustawą oraz § 60 pkt 14) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie postanawia, co następuje:

 

I. Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Uchwała dotyczy warunków, trybu oraz sposobu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnychniestacjonarnych.
 2. Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się regulują odrębne przepisy.

 

§2

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki i formy studiów z wykorzystaniem internetowej aplikacji pod nazwą System Obsługi Kandydatów (SOK). Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów zarejestrowanych na dany kierunek, komisja rekrutacyjna będzie proponowała tym kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w tej samej formie, na którym pozostały wolne miejsca.

 

§3

 1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem aplikacji, o której mowa w § 2 do rejestracji kandydatów na studia:

 

 1. z dniem 01 czerwca 2019 r. dla kierunków, dla których początek kształcenia przypada w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020,
 2. z dniem 20 grudnia 2019 r. dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których początek kształcenia przypada w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.
 3. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego, a w przypadku studiów niestacjonarnych – w terminie nie krótszym niż 4 dni od daty rozpoczęcia zajęć określonej zgodnie z ww. zarządzeniem.
 4. Terminy przeprowadzania rejestracji kandydatów podawane są w harmonogramie rekrutacji, który ustalany jest odrębnie dla rekrutacji na semestr zimowy i semestr letni. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości kandydatów co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

 1. Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

§4

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna.
 2. Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje Senat na wniosek Rektora w terminie do dnia 30 maja 2019 r.
 3. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel dyscypliny, do której przypisany został kierunek studiów, poszczególni członkowie komisji mogą zostać wyznaczeni do sprawowania opieki nad przebiegiem rekrutacji na kierunki przypisane do dyscypliny, którą reprezentują.
 4. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Biuro Spraw Studenckich, Centrum Informatyczne oraz jednostki obsługujące kierunki studiów.

 

§5

 1. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane a protokoły są podpisywane przez jej przewodniczącego.

 

§ 6

 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników,
  2. organizowanie i przeprowadzanie dodatkowych egzaminów wstępnych sprawdzających wiedzę lub umiejętności niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (dot. kierunku architektura krajobrazu); warunki przeprowadzania egzaminu powinny uwzględniać potrzeby kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi,
  3. zatwierdzanie, organizacja oraz nadzór nad przeprowadzeniem testów kompetencyjnych/sprawdzianów dla kandydatów na studia II stopnia, zawiadamianie o terminie i miejscu ich przeprowadzania; warunki przeprowadzania testów kompetencyjnych/sprawdzianów powinny uwzględniać potrzeby kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi,
  4. przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacja zgodności osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia na studiach I stopnia z efektami oczekiwanymi od kandydatów na studia II stopnia, określanie ich zbieżności i wyznaczanie ewentualnych przedmiotów do realizacji w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych, potwierdzanie poziomu znajomości języka angielskiego dla kierunków, na których taki wymóg jest określony,
  5. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, przygotowanie pisemnych decyzji oraz zawiadomienie kandydatów o podjętej decyzji,
  6. opiniowanie skarg oraz odwołań składanych do rektora przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym,
  7. sporządzanie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego,
  8. sporządzenie listy osób przyjętych na studia,
  9. nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Obsługi Kandydatów (SOK).

 

§7

 

III. Zasady kwalifikacji

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

 

§ 8

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie będą wynik i uzyskane na egzaminie maturalnym albo wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości z przedmiotów wskazanych w załącznikach nr 1 i nr 2.
 2. Wyniki kandydata, o których mowa w ust. 1 będą przeliczane na punkty SGGW według zasad określonych w § 9 – 14.

 

§ 9

Kandydaci posiadający dyplom IB wydany przez International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie będą przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów (załączniki nr 1 i 2). Otrzymany na świadectwie wynik będzie przeliczany wg następujących zasad:

 

IB Poziom - SL

Odpowiednik matury – poziom podstawowy

Punkty SGGW

7

100%

70

6

90%

63

5

75%

52,5

4

60%

42

3

45%

31,5

2

30%

21

 

 

 

IB Poziom - HL

Odpowiednik matury – poziom rozszerzony

Punkty SGGW

7

100%

100

6

90%

90

5

75%

75

4

60%

60

3

45%

45

2

30%

30

 

§ 10

Dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (wyniki wyrażone w procentach na świadectwie dojrzałości) -  w  kwalifikacji będą uwzględniane wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty SGGW w zależności od roku uzyskania świadectwa dojrzałości według następujących zasad:

Matura / Aneks z lat 2002 i z 2005-2007:

Punkty SGGW= poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6

Matura / Aneks z lat 2008 - 2019:

Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7

Punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0

 

§ 11

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, będą przeliczane na punkty SGGW i uwzględniane w kwalifikacji wg zasad podanych w § 10.

 

§12

 1. Dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (wyniki wyrażone w skali ocen 2-5 lub 1-6 na świadectwie dojrzałości) - oceny tradycyjne z egzaminu dojrzałości (części pisemnej i/lub ustnej) będą przeliczane na punkty SGGW wg następujących zasad:

 

Skala ocen 1-6

Punkty SGGW

Skala ocen 2-5

Punkty SGGW

ocena   2 (dop./mier.)

21

ocena   3

(dost.)

40

3

(dost.)

40

4

(db.)

70

4

(db.)

60

5

(bdb.)

100

5

(bdb.)

80

 

 

 

6

(cel.)

100

 

 

 

 

 1. Dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których kandydat przystąpił, w kwalifikacji będą uwzględniane wyniki tych egzaminów przeliczone na punkty SGGW według zasad określonych w ust. 1 i/lub zasad określonych w § 10.

 

§ 13

Zapis "zwolniony" na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z maksymalną punktacją z danego przedmiotu.

 

§14

 1. Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureate) lub inne świadectwo uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (RP), o którym mowa w § 26 pkt 3, będą mieli przeliczane wyniki ze świadectwa zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 6.
 2. Przy innej skali ocen niż określone w załączniku nr 6, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki ze świadectwa uzyskanego poza granicami RP na punkty SGGW stosując zawarte w niniejszej Uchwale postanowienia. Kandydat zobowiązany jest przedstawić komisji rekrutacyjnej takie świadectwo przed zakończeniem danego etapu rejestracji.

 

§15

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego będą zwolnieni laureaci olimpiad centralnych i konkursów, zgodnie z Uchwałą Nr 24 - 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2019-2023.
 2. Z uprawnień, o których mowa w ust.1, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
 3. Laureaci olimpiad i konkursów po dokonaniu rejestracji w SOK składają w Biurze Spraw Studenckich SGGW, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, komplet dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 wraz z zaświadczeniem lub dyplomem uprawniającym do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
 4. Na podstawie dokumentów określonych w ust.3 kandydatom przyznawane będą w kwalifikacji punkty SGGW w maksymalnej wysokości.

 

§16

Listy rankingowe kandydatów na poszczególne kierunki studiów będą tworzone zgodnie z postanowieniami § 9-14 z uwzględnieniem kandydatów wymienionych w § 15. Przy dwóch przedmiotach kwalifikacyjnych wyniki będą sumowane z wyjątkiem kierunków:

 • architektura krajobrazu – dla którego wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego: biologia albo matematyka albo geografia oraz punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze sprawdzianu z rysunku odręcznego;

 

Ocena ze sprawdzianu z rysunku odręcznego przeliczana jest według następującej skali:

Ocena

Punkty SGGW

2

(niedostateczny)

0

3

(dostateczny)

40

3,5 (dostateczny plus)

50

4

(dobry)

60

4,5 (dobry plus)

70

5

(bardzo dobry)

80

 

 • bioinżynieria zwierząt – dla którego wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego: matematyka albo chemia albo fizyka albo biologia z przelicznikiem 0,7 dla punktów SGGW oraz z języka angielskiego z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW;
 • ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie – dla  których wyniki są sumą punktów  SGGW z matematyki z przelicznikiem 0,6 dla punktów SGGW, języka obcego nowożytnego z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia) z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW;
 • turystyka i rekreacja – dla którego wyniki są sumą punktów SGGW z: matematyki z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW, języka obcego nowożytnego z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia) z przelicznikiem 0,4 dla punktów SGGW.

 

§17

 1. Minimalna liczba punktów SGGW z przedmiotów wskazanych w załącznikach 1 i 2 dla poszczególnych kierunków studiów, która umożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym, wynika z przeliczenia wyniku dowolnego poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu według zasad wskazanych w § 10, z którego kandydat uzyskał minimum 30% z zastrzeżeniem zapisów § 19.
 2. Komisja rekrutacyjna może w każdym etapie postępowania rekrutacyjnego ustalić minimalną liczbę punktów SGGW z każdego przedmiotu, która będzie uprawniała kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

§18

W przypadku kandydatów z jednakową punktacją, dodatkowo mogą być uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym wyniki egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka polskiego, a jeśli przedmiotem kwalifikacyjnym jest język polski - z języka obcego. W przypadku świadectw uzyskanych poza granicami RP, na których kandydat nie posiada oceny z języka polskiego, dodatkowo uwzględniany będzie wynik z języka obcego, który nie jest językiem urzędowym kraju, w którym zostało wydane świadectwo.

 

§19

W przypadku zarejestrowania się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją - dotyczy to studiów niestacjonarnych z wyjątkiem kierunku weterynaria.

 

§20

W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia sprawdzianu z rysunku na kierunek architektura krajobrazu uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym w harmonogramie rekrutacji terminem sprawdzianu.

 

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 

§21

O przyjęcie na studia drugiego stopnia, mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów

 

§22

 1. Dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których w załączniku nr 3 wskazane są dopuszczalne rozbieżności pomiędzy osiągniętymi w trakcie studiów I stopnia efektami kształcenia a efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydata, weryfikacji zgodności tych efektów i wskazania ewentualnych przedmiotów koniecznych do realizacji przez kandydata w trakcie studiów drugiego stopnia, w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych, wskazani członkowie Komisji Rekrutacyjnej dokonują w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, przed kwalifikacją i złożeniem dokumentów.
 2. Kandydat wyraża pisemną zgodę na uzupełnienie przedmiotów, o których mowa w ust.1.

 

§23

 1. Przyjęcia kandydatów będą odbywały się na podstawie list rankingowych utworzonych na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku nr 3.
 2. Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym jest średnią arytmetyczną ocen końcowych (z suplementu do dyplomu).
 3. Kandydatom na studia drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli w uczelni, w której stosowano inną skalę ocen niż w SGGW, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia przelicza się następująco:

dla skali ocen 2 - 5,5 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,909, dla skali ocen 2 - 6,0 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,833.

 1. W przypadku skali ocen innej niż określone w ust. 3, Komisja Rekrutacyjna będzie je przeliczała indywidualnie, zgodnie z zasadami zastosowanymi w ust.3.

 

§24

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc, komisja rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej ocen lub zadania projektowego, z zachowaniem pozostałych kryteriów określonych w załączniku nr 3.

 

§25

W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia testu kompetencyjnego/sprawdzianu na studia drugiego stopnia uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie komisji rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym w harmonogramie rekrutacji terminem testu/sprawdzianu.

 

IV. Postępowanie kwalifikacyjne

 

§26

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zarejestrowała się w Systemie Obsługi Kandydatów, wybrała poziom, kierunek i formę studiów,
 2. wniosła opłatę rekrutacyjną,
 3. posiada świadectwo dojrzałości albo dyplom IB, dyplom EB albo inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty, - w przypadku ubiegania się o studia pierwszego stopnia albo o studia jednolite magisterskie,
 4. posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, albo dyplom uzyskany poza granicami RP uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

 

§27

Limity przyjęć na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów określi Uchwała Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.

 

§28

 1. Na podstawie list rankingowych tworzonych zgodnie z zapisami § 16 i § 23 z uwzględnieniem dla studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich zapisów § 17, określa się kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc określonego dla danego kierunku i formy studiów uchwałą Senatu, o której mowa w § 27.

 

Postępowanie może być prowadzone etapami, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, do wypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W kolejnych etapach postępowanie rekrutacyjne dotyczy pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach. Kandydat, który nie został zakwalifikowany w poprzednim etapie postępowania, przed każdym kolejnym etapem może zmienić deklarację wyboru kierunku studiów, na który będzie aplikował.

 

 1. W każdym z kolejnych etapów, o których mowa w ust. 1. mogą uczestniczyć kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

§29

Wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego są jawne i niezwłocznie ogłaszane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w SOK.

 

§30

Z przebiegu każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół. Protokół podpisuje przewodniczący komisji. Po zakończeniu postępowania Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół zbiorczy.

 

§31

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają w wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji terminie komplet wymaganych dokumentów - określonych w załączniku nr 4 lub w załączniku nr 5.
 2. Po dostarczeniu przez kandydata dokumentów określonych w ust. 1, w szczególności:
  1. dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich - świadectwa określonego w § 26 pkt 3).
  2. dla studiów drugiego stopnia - oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów określonych w § 26 pkt 4). otrzymuje on status „przyjęty”.
 3. Wpis na listę studentów następuje wraz z nadaniem osobom ze statusem „przyjęty” numeru albumu i może wymagać złożenia deklaracji rozpoczęcia studiów.
 4. Rezygnacja z rozpoczęcia studiów złożona w Systemie Obsługi Kandydatów lub osobiście przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona jest jednoznaczna z usunięciem rezygnującego z listy studentów na jego wniosek.

 

§32

 1. Decyzję o nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie w przypadku gdy decyzja jest wysyłana pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Dodatkowo komisja rekrutacyjna przekazuje informację o statusie każdego kandydata w formie elektronicznej, w Systemie Obsługi Kandydatów.
 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

 

V. Zasady postępowania rekrutacyjnego dotyczące cudzoziemców

 

§33

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczony cudzoziemiec, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. zarejestrował się w Systemie Obsługi Kandydatów, wybrał poziom, kierunek i formę studiów,
  2. wniósł opłatę rekrutacyjną,
  3. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia posiada świadectwo dojrzałości albo dyplom IB / EB / inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty,
 2. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, albo dyplom uzyskany poza granicami RP uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji posiada udokumentowaną znajomość języka w którym prowadzone są studia.

 

§34

Do podejmowania i odbywania studiów na zasadach  bez odpłatności uprawnieni są cudzoziemcy, którzy:

 1. podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i spełniają jeden z poniższych warunków:
  1. posiadają ważną Kartę Polaka,
  2. posiadają decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
  3. posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce,
  4. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski,
  5. posiadają status uchodźcy nadany w Polsce,
  6. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski,
  7. mają udzieloną ochronę uzupełniającą na terytorium Polski,
  8. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz 2094),
  9. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami rodziny takiej osoby mieszkającymi na terytorium Polski,
  10. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
  11. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającym na terytorium Polski.

 

 1. podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim lub angielskim i są osobami kierowanym na studia decyzją ministra lub decyzją dyrektora NAWA, pod warunkiem iż z treści decyzji wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne.
 2. podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim lub angielskim na podstawie umowy zawartej z uczelnią partnerską przez SGGW, pod warunkiem iż z zapisów umowy wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne.

 

§ 35

Na zasadach odpłatności podejmują i odbywają studia cudzoziemcy:

 1. kształcący się na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie posiadający uprawnień o których mowa w § 34 pkt. 1) - 3).
 2. kształcący się na studiach stacjonarnych w języku angielskim, nie posiadający uprawnień o których mowa w § 34 pkt. 2) lub 3).
 3. kształcący się na studiach niestacjonarne w języku polskim.

 

§36

Kandydaci cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 4. decyzji dyrektora NAWA
 5. decyzji administracyjnej rektora uczelni.

 

§37

Kandydaci będący cudzoziemcami, podejmujący studia w języku polskim lub w języku angielskim, przystępują do postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zapisami § 26-31, przy czym komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę potwierdzoną znajomość języka polskiego dla studiów w języku polskim lub języka angielskiego dla studiów w języku angielskim.

 

§ 38

W przypadku kandydatów o których mowa w § 36 pkt 1 - 4, komisja rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej ocen lub zadania projektowego, z zachowaniem pozostałych kryteriów określonych w załączniku nr 3 w tym udokumentowanej znajomości języka w którym prowadzone są studia.

 

§ 39

Kandydaci będący cudzoziemcami posiadający zarówno świadectwo dojrzałości uzyskane na terytorium RP jak i świadectwo uzyskane poza granicami RP lub dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany na terytorium RP i dyplom uzyskany poza granicami RP - decydują na podstawie którego świadectwa bądź dyplomu przystępują do kwalifikacji.

 

§40

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

 

§41

Traci moc uchwała Nr 60 – 2017/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2019/2020

 

Komentarze (0)