Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Uniwersytet Medyczny w Warszawie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2019 / 2020

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§1

 1. Niniejszy  dokument  określa  warunki,  tryb  oraz  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia rekrutacji  na  I  rok jednolitych  studiów  magisterskich,  studiów  pierwszego  stopnia i  studiów   drugiego   stopnia   prowadzonych   w  formie   studiów   stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim oraz studiów w języku angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym dalej WUM.
 2. Wykaz kierunków określa załącznik nr 1.

 

§2

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

 1. „jednostce rekrutującej” - należy przez to rozumieć zarówno wydziały, jak i oddziały, które prowadzą kierunek;
 2. „kierowniku jednostki rekrutującej” - należy przez to rozumieć Dziekana Wydziału;
 3. „kandydacie” - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na określonym kierunku;
 4. „limicie miejsc” - należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą być przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku w ramach określonego stopnia i formy studiów, ustaloną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny oraz w odrębnej uchwale Senatu WUM w sprawie limitów przyjęć na pozostałe kierunki;
 5. „świadectwie „nowa matura”” - należy przez to rozumieć świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”, to znaczy dokument wydawany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej absolwentom szkół średnich (licea i technika) w RP, którzy zdali państwowy egzamin maturalny obowiązujący od 2005 r.
 6. „świadectwie „stara matura”” - należy przez to rozumieć świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „starej matury”, to znaczy dokument wydany przez dyrektora szkoły absolwentom liceów i techników w RP, którzy zdali państwowy egzamin dojrzałości obowiązujący przed 2005 r.
 7. „świadectwie IB” - należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), to znaczy dokument wydawany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).
 8. „świadectwie EB” - należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate), to znaczy dokument wydawany absolwentom przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3 poz. 10), potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).
 9. „Uczelnianym Egzaminie Wstępnym” (dalej: UEW) - należy przez to rozumieć egzamin organizowany przez inne uczelnie, przeprowadzony na arkuszach maturalnych CKE i oceniony wg zasad ustalonych przez CKE.
 1. „Internetowej Rejestracji Kandydatów” (dalej: IRK) - należy przez to rozumieć system informatyczny służący w WUM do rejestracji kandydatów i składania aplikacji na studia.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 3

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie w terminach określonych w załączniku nr 23.

 

Komisje prowadzące postępowanie rekrutacyjne. Skład i tryb działania komisji rekrutacyjnych.

 

§4

 1. Postępowanie  rekrutacyjne  prowadzą  Wydziałowe/Oddziałowe  Komisje  Rekrutacyjne (dalej: WKR/OKR) i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (dalej: UKR) składające się z Przewodniczącego, Sekretarza i członków komisji.
 2. Wydziałowe/Oddziałowe Komisje Rekrutacyjne powołują kierownicy jednostek rekrutujących.
 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana jest Uchwałą Senatu.
 4. Przewodniczącym WKR/OKR jest kierownik jednostki rekrutującej lub powołany przez niego nauczyciel akademicki posiadający, co najmniej, stopień naukowy doktora.
 5. Przewodniczącym UKR jest Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
 6. Członkami UKR mogą być nauczyciele ze wszystkich jednostek WUM oraz pracownicy administracyjni, a członkami WKR/OKR - nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni i techniczni jednostki rekrutującej.
 7. W  pracach  każdej  Komisji  Rekrutacyjnej  może  uczestniczyć  jako  obserwator, przedstawiciel Samorządu Studentów zgłoszony imiennie przez Przewodniczącego Samorządu do końca czerwca w roku rekrutacji. Przewodniczący Samorządu wydziału/oddziału zgłaszają przedstawicieli Przewodniczącym WKR/OKR, a Przewodniczący Samorządu Studentów WUM zgłasza przedstawiciela Przewodniczącemu UKR.
 8. Na kierunek lekarski studia stacjonarne, postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone wspólnie przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez kierowników jednostek rekrutujących prowadzących studia na kierunku lekarskim.

 

§5

 1. Obsługę administracyjną WKR/OKR zapewniają, wskazani przez kierowników jednostek rekrutujących, pracownicy administracyjni dziekanatów jednostek rekrutujących.
 2. Obsługę administracyjną UKR oraz IRK zapewnia Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia.

 

Zadania komisji rekrutacyjnych.

 

§ 6

 1. Do zadań UKR należy:
  1. udział w opracowywaniu uchwały rekrutacyjnej i procedur rekrutacyjnych;
  2. przeprowadzanie szkolenia WKR/OKR w zakresie obowiązujących procedur;
  3. nadzór nad pracami WKR/OKR;
  4. przyjmowanie odwołań kandydatów od decyzji administracyjnych WKR/OKR i przedstawianie opinii w tym zakresie Rektorowi celem podjęcia decyzji administracyjnej po rozpatrzeniu odwołania;
  5. przygotowywanie sprawozdania z przebiegu rekrutacji.

 

 1. Do zadań WKR/OKR należy:

 

 1. udział w opracowywaniu uchwały rekrutacyjnej i procedur rekrutacyjnych;
 2. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 3. podejmowanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia na studia i doręczenie tych decyzji kandydatom;
 4. wyrażanie stanowiska w sprawach odwołań i skarg składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym;
 5. organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych/oddziałowych egzaminów wstępnych;
 6. sporządzanie list osób przyjętych na studia (dokonywanie wpisu na listę studentów);
 7. sporządzanie sprawozdań z wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunki prowadzone w języku polskim.

 

§7

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje postępowanie kwalifikacyjne oraz sporządzenie list osób przyjętych na studia (dokonywanie wpisu na listę studentów) i podjęcie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia na studia.

 

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego.

 

§8

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:
  1. posiada świadectwo „nowa matura”, albo świadectwo „stara matura”, albo świadectwo IB, albo świadectwo EB, albo świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w RP - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, albo
  2. posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcia na studia drugiego stopnia oraz
  3. zarejestrowała się w systemie IRK,
  4. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) i 
  5. złożyła, poprzez IRK, kompletną aplikację na wybrany kierunek.

 1. W przypadku kandydatów, którzy zdawali maturę IB lub EB w roku rekrutacji i oczekują na wystawienie świadectwa, dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wynikach matury wystawione przez upoważnione organy. Kwalifikacja tych kandydatów będzie miała charakter warunkowy do czasu przedstawienia oryginału świadectwa maturalnego w terminie wyznaczonym przez WKR/OKR
 2. Instrukcja składania aplikacji w IRK jest udostępniona na stronie internetowej WUM.

 

§9

 1. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji osób z obywatelstwem polskim posiadających świadectwo wydane za granicą inne niż świadectwo IB albo świadectwo EB albo świadectwo wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach, Jest posiadania dokumentu potwierdzającego w RP uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 1. Wydane za granicą świadectwa (poza świadectwem IB i świadectwem EB), o których mowa w ust. 1 powinny być opatrzone apostille albo zalegalizowane w kraju ich wydania.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządzone w innym języku niż polski powinny zostać przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości) albo tłumaczenie powinno zostać poświadczone przez polskiego konsula.

 

§10

 1. Cudzoziemcy mogą zostać przyjęci na studia na postawie umów albo decyzji określonych w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), w tym na podstawie decyzji administracyjnej Rektora wydanej po przejściu przez cudzoziemca postępowania rekrutacyjnego zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu i wpisaniu cudzoziemca na listę studentów przez właściwą WKR/OKR.
 2. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji osób, o których mowa w ust. 1 jest posiadanie następujących dokumentów:

 

 1. świadectwo „nowa matura” albo
 2. świadectwo „stara matura” albo
 3. świadectwo IB albo
 4. świadectwo EB albo
 5. świadectwo wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach albo
 6. inne świadectwo wydane za granicą uznane w trybie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, za dokument potwierdzający w RP uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 1. Wydane za granicą świadectwa, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6 powinny być opatrzone apostille albo zalegalizowane w kraju ich wydania.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, sporządzone w innym języku niż polski powinny zostać przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości) albo tłumaczenie powinno zostać poświadczone przez polskiego konsula.
 3. Cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim muszą przedstawić dokument:
  1. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty albo
  2. certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydany przez:
   1. Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo uprawnioną, przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej:
   2. polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej albo
   3. polski lub zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim.

 

 1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia muszą posiadać wizę albo kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terenie RP.

 

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego.

 

§11

 1. Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia na poszczególne kierunki studiów określone zostały w załącznikach nr 2 - 16.
 2. WUM będzie uznawać wyniki Uczelnianych Egzaminów Wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na wybrany kierunek, przeprowadzonych na innych uczelniach na arkuszach maturalnych CKE i oceniony wg zasad ustalonych przez CKE. Wynik UEW zachowuje ważność tylko w roku rekrutacji.

 

§12

Zasady uznawania certyfikatów językowych określone zostały w załączniku nr 22.

 

§13

 1. Zasady przyjmowania na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i wykaz uznawanych olimpiad określa załącznik nr 21.
 2. Uprawnienia do przyjęcia na studia w pierwszej kolejności, wynikające z posiadania tytułu laureata lub finalisty olimpiady, kandydat może wykorzystać jeden raz ubiegając się 0 przyjęcie na studia na dany kierunek w WUM.

 

§14

 1. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek pod warunkiem wpłacenia wielokrotności opłaty rekrutacyjnej i złożenia aplikacji na wybrane kierunki, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Nie ma możliwości aplikowania jednocześnie na studia stacjonarne na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia.
 3. Nie mogą aplikować na studia stacjonarne osoby aktualnie studiujące na studiach stacjonarnych na tym samym kierunku. Nie mogą aplikować na studia niestacjonarne (dawniej wieczorowe) osoby aktualnie studiujące na studiach niestacjonarnych (dawniej wieczorowych) na tym samym kierunku.
 4. Kandydat może zostać przyjęty tylko na jeden kierunek studiów rozpoczynających się w danym roku akademickim.

W przypadku kandydata, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków, złożenie dokumentów na jeden wybrany kierunek uniemożliwia równoczesne złożenie dokumentów na inny kierunek. Dokonany wybór może być zmieniony po rezygnacji z pierwotnie wybranego kierunku.

 

§15

 1. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, dla wszystkich kandydatów, uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby uzyskanych punktów, tworzona jest jedna lista rankingowa dla danego kierunku, poziomu i formy studiów. 
 2. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządzony jest protokół, według wzoru ustalonego przez UKR, w którym wpisuje się wyniki uzyskane przez kandydatów ze wszytskich elementów postępowania. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz WKR/OKR.  Wszelkie  skreślenia  i  zmiany  dokonywane  w  protokole  powinny  być parafowane przez Przewodniczącego WKR/OKR.
 3. Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, protokoły przekazywane są do UKR.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne na odpłatne 6- letnie studia na kierunku lekarskim, 5- letnie studia na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz 5,5 -letnie studia na kierunku farmacja, prowadzone w języku angielskim.

 

§16

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 

 1. ukończyła szkołę średnią lub ponadgimnazjalną i uzyskała świadectwo maturalne/dojrzałości uprawniające w RP do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe określone w § 10 ust. 2,
 2. zarejestrowała się w systemie IRK,
 3. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 4. złożyła, poprzez IRK, kompletną aplikację na wybrane studia, lub do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która została zakwalifikowana do przyjęcia na studia w jęz. polskim na tym samym kierunku i złożyła deklarację woli studiowania w jęz. angielskim.

 

 1. Wszystkich kandydatów obowiązuje znajomość języka angielskiego. Kandydaci, których językiem ojczystym nie jest język angielski powinni przedstawić świadectwo (FCE, CAE, CPE, TOEFL) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym odbywanie studiów.

 

 1. Szczegółowe warunki i zasady kwalifikacji określone zostały w załącznikach nr 17 - 19.

 

VI. Przyjęcie na studia.

 

§17

 1. Po  zakończeniu  postępowania  kwalifikacyjnego,  WKR/OKR  podejmuje  decyzje o zakwalifikowaniu  kandydatów do  przyjęcia  na studia,  w  ramach  limitu  miejsc  dla kierunku, poziomu i formy studiów, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1.
 2. Podstawą  zakwalifikowania  do przyjęcia  na określony  kierunek jest  liczba  punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

§18

 1. Decyzja o wpisie na listę studentów podejmowana jest przez WKR/OKR po dostarczeniu kompletu dokumentów wymaganych dla danego kierunku, poziomu i formy studiów. Decyzję w sprawie odmowy przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący WKR/OKR, która wydała decyzję. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 8, decyzję w sprawie odmowy przyjęcia na studia podpisują Przewodniczący Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, które wspólnie prowadziły postępowanie rekrutacyjne i wspólnie wydały decyzję.
 1. Przy składaniu dokumentów kandydat okazuje WKR/OKR dowód osobisty lub paszport lub kartę pobytu w celu weryfikacji danych oraz oryginały składanych w kserokopiach dokumentów wymienionych w ust. 3 i 4.
 2. Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim składają, w terminach, o których mowa w ust. 7, następujące dokumenty:

 

 1. kserokopię świadectwa maturalnego/dojrzałości (potwierdzoną przez WKR/OKR na podstawie oryginału lub urzędowego odpisu okazanego świadectwa) lub kserokopię potwierdzoną urzędowo, a w przypadku świadectwa uzyskanego za granicą, także dokumenty wymienione w § 9 i 10 ust. 2 - 4 
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia) (potwierdzoną przez WKR/OKR na podstawie oryginału okazanego dyplomu) lub kserokopię potwierdzoną urzędowo,
 3. kserokopię wizy albo karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP - dotyczy cudzoziemców,
 1. kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (§ 10 ust. 5) - dotyczy cudzoziemców,
 2. kandydat, który zaznaczył w IRK fakt posiadania dyplomu laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej, składa wraz z dokumentami stosowny dyplom (kserokopię), wydany przez komitet główny olimpiady oraz
 3. dokumenty dodatkowe określone przez Przewodniczącego właściwej WKR/OKR w terminach, o których mowa w ust. 7, skompletowane odpowiednio do szczegółowych zasad przyjęć na wybrane studia, opisanych w załącznikach nr 2 - 16.

 

 1. Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim składają dokumenty określone w załącznikach nr 17 - 19, w wyznaczonych terminach, o których mowa w ust. 7.
 2. Dokumenty w imieniu kandydata może złożyć osoba przez niego upoważniona, która przedstawi pisemne upoważnienie z podpisem kandydata poświadczonym przez notariusza lub członka WKR/OKR oraz oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię dowodu osobistego lub paszportu lub karty pobytu kandydata.
 3. Osoby, które zdały egzaminy w bieżącym roku i oczekują na wystawienie świadectwa IB albo świadectwa EB albo świadectwa wydanego za granicą w państwach członkowskich EU, OECD lub EFTA, składają zaświadczenie o wynikach matury wystawione przez upoważnione organy, a ich kwalifikacja będzie miała charakter warunkowy do czasu przedstawienia oryginału świadectwa w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego WKR/OKR określonym w ust. 7.
 4. Terminy składania dokumentów określi Przewodniczący WKR/OKR.
 5. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

§ 19

Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią złożonych przez kandydata dokumentów, a danymi wprowadzonymi przez kandydata do IRK, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

§20

 1. Kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia w ramach limitu miejsc z uwzględnieniem jego pozycji rankingowej, o której mowa w § 15 ust. 1, z zastrzeżeniem, że minimalna liczba jego punktów nie może być niższa niż 66% maksymalnej liczby punktów. WKR/OKR może obniżyć minimum punktów obowiązujące w danej kwalifikacji lub zakończyć ją pomimo niewypełnienia limitu przyjęć.
 2. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na wybrany kierunek, poziom i formę studiów. W przypadku zwolnienia miejsc na liście przyjętych, osoby te mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia, z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, według zasad przyjęć opisanych odpowiednio w załącznikach nr 2 - 19.
 3. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek studiów, WKR/OKR może przeprowadzić kwalifikację dodatkową lub zakończyć kwalifikację - decyzję podejmuje przewodniczący WKR /OKR.
 4. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na danym kierunku poziomie i formie studiów, decyzję w sprawie uruchomienia tych studiów podejmuje właściwy kierownik jednostki rekrutującej.

 

§21

 1. Kandydaci, którzy ubiegali się w WUM o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został zmieniony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą do dnia 25 września w roku rekrutacji - złożyć do właściwej WKR/OKR wniosek o uwzględnienie poprawionych wyników egzaminu maturalnego.
 2. Najpóźniej następnego dnia roboczego (bez sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) właściwa WKR/OKR lub UKR uwzględnia wniosek, jeśli spełnione są wymagania określone w ust.1 oraz wpisuje zmienione wyniki egzaminu maturalnego w systemie IRK.
 3. W wyniku czynności, o których mowa w ust. 2, kandydat bierze udział w najbliższej i kolejnych prowadzonych w WUM rekrutacjach uzupełniających w ramach wolnych miejsc w limicie przyjęć, o ile spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w niniejszym dokumencie i załącznikach dotyczących kierunku, na który ubiega się o przyjęcie. Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona wg zasad określonych dla rekrutacji w niniejszym dokumencie i załącznikach.

 

Doręczenie decyzji i środki odwoławcze.

 

§22

 1. Po dostarczeniu przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia kompletu dokumentów, WKR/OKR sporządza i ogłasza listę przyjętych na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów.
 2. Umieszczenie na liście przyjętych oznacza uzyskanie wpisu na listę studentów (przyjęcie na studia).
 3. Decyzję administracyjną w sprawie odmowy przyjęcia na studia doręcza się kandydatowi na piśmie za potwierdzeniem odbioru.
 4. Od decyzji WKR/OKR w sprawie odmowy przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie należy złożyć do UKR za pośrednictwem WKR/OKR w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji WKR/ OKR.
 5. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

VII.  Zakończenie postępowania rekrutacyjnego.

 

§23

 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego WKR/OKR sporządzają do końca października, w dwóch egzemplarzach, sprawozdanie z przebiegu rekrutacji, z których jeden przekazują do UKR. UKR sporządza sprawozdanie zbiorcze i, wraz ze swoimi wnioskami, przedstawia władzom WUM.
 2. Wnioski z przebiegu postępowania rekrutacyjnego UKR przekazuje także kierownikom jednostek rekrutujących.

 

VIII.  Przepisy końcowe.

 

§24

Niniejsze zasady zostają podane do publicznej wiadomości przez ich ogłoszenie w Monitorze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na stronie internetowej WUM.

 

 

Załącznik nr 23 do Warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2019/ 2020

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się w dniu 1 marca 2019 r. dla kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim i w dniu 6 maja 2019 r. dla kandydatów na studia prowadzone w języku polskim, a zakończy się w dniu 30 września 2019 r.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia prowadzone w języku polskim zostaną podane do wiadomości do dnia 31 marca 2019 r. natomiast dla kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim - do dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Komentarze (0)