Zasady rekrutacji na ASW 2019/20

Zasady rekrutacji na ASW 2019/20

Akademia Sztuki Wojennej rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

UCHWAŁA Nr 41/2018 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2019/2020

Senat Akademii Sztuki Wojennej, działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), § 31 pkt 16 oraz § 85 ust. 2 Statutu Akademii Sztuki Wojennej ustalonego decyzją Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Akademii Sztuki Wojennej, po zapoznaniu się z formami studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunkami i trybem rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2019/2020, przedstawionymi przez Prorektora ds. dydaktycznych, na wniosek Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej - Przewodniczącego Senatu, uchwala, co następuje:

 

 1. W roku akademickim 2019/2020 ustala się następujące formy studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Sztuki Wojennej:

 

 1. kierunek „bezpieczeństwo narodowe”
  1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
  2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
 2. kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne”
  1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
  2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
 3. kierunek „administracja”
  1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
  2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
 4. kierunek „bezpieczeństwo informacyjne”
  1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
  2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
 5. kierunek „bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja” - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
 6. kierunek „logistyka”
  1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
  2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),

 1. kierunek „zarządzanie i dowodzenie”
  1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
  2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
 2. kierunek „lotnictwo”
  1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
  2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
 3. kierunek „obronność”
  1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
  2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
 4. kierunek „dowodzenie” - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie).

 

 1. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2019/2020, określa załącznik do uchwały.
 2. Załącznik o którym mowa w ust. 2 udostępnić w BIP Akademii Sztuki Wojennej w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej uchwały.
 3. Traci moc uchwała Nr 23/2018 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2019/2020.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały Nr 41/2018 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 05 grudnia 2018 r.

 

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

§1

 1. Niniejsze warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów dotyczą studiów I stopnia (licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich), prowadzonych w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Na studia I stopnia (licencjackie) może być przyjęta osoba, która posiada:

 

 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu   maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe​ w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 4. świadectwo lub inny dokument wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe:
 5. świadectwo i inny dokument wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
 6. dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 7. dyplom  EB  (European  Baccalaureate)  wydawany  przez  Szkoły  Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10)
 8. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 9. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 

 1. Na studia II stopnia (magisterskie) może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów.

 

§2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 

 1. „kandydacie”, należy przez to rozumieć osobę która zarejestrowała się w elektronicznym systemie rekrutacji kandydatów i wniosła opłatę związaną z postępowaniem rekrutacyjnym;
 2. „egzaminie maturalnym”,  należy przez to rozumieć tzw. „nową maturę”;
 3. „egzaminie dojrzałości”, należy przez to rozumieć tzw. „starą maturę;
 4. „maturze międzynarodowej (International Baccalaureate)”, należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom IB;
 5. „maturze europejskiej” – należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB;
 6. „świadectwie dojrzałości”, należy przez to rozumieć dokument stwierdzający zdanie egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, o których mowa w punktach 2 i 3;
 7. „komisji rekrutacyjnej”, należy przez to rozumieć komisję powołaną w trybie określonym w Statucie Akademii Sztuki Wojennej;
 8. „uczelnianej komisji rekrutacyjnej”, należy przez to rozumieć komisję powołaną w trybie określonym w Statucie Akademii Sztuki Wojennej.

 

§3

 1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, natomiast kandydatów którzy zdawali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu, lub w przypadku jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, na podstawie oceny końcowej z odpowiedniego przedmiotu, uzyskanej w szkole średniej.
 2. Podstawą przyjęcia na studia są:

 

 1. wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego;
 2. wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów:

 

Kierunek studiów

Przedmioty do wyboru

 

 

 

geografia

 

historia

Bezpieczeństwo

wiedza o społeczeństwie

narodowe

matematyka

 

informatyka

 

 

 

geografia

Bezpieczeństwo

historia

międzynarodowe i

wiedza o społeczeństwie

dyplomacja

matematyka

 

informatyka

 

Kierunek studiów

Przedmioty do wyboru

 

 

 

 

 

geografia

 

Bezpieczeństwo

historia

 

wiedza o społeczeństwie

 

wewnętrzne

 

matematyka

 

 

 

 

informatyka

 

 

geografia

 

 

historia

 

Administracja

wiedza o społeczeństwie

 

 

matematyka

 

 

informatyka

 

 

geografia

 

Bezpieczeństwo

historia

 

wiedza o społeczeństwie

 

informacyjne

 

matematyka

 

 

 

 

informatyka

 

 

informatyka

 

Zarządzanie i

geografia

 

dowodzenie

matematyka

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

 

geografia

 

Logistyka

matematyka

 

informatyka

 

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

 

informatyka

 

 

geografia

 

Lotnictwo

historia

 

 

matematyka

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

 

informatyka

 

 

geografia

 

Obronność

matematyka

 

 

historia

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

 

informatyka

 

 

geografia

 

Dowodzenie

matematyka

 

 

historia

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

 

§4

 1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny według zasad obowiązujących od roku 2008, stosuje się następujące zasady:

 

 1. podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu;
 2. punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
 1. wynik procentowy, uzyskany w czasie egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,5, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 1.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny według zasad obowiązujących do roku 2007, stosuje się następujące zasady:

 

 1. podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu;
 2. punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 3. wynik procentowy, uzyskany w czasie egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,3, na poziomie rozszerzonym waga wynosi 0,7. Wartość końcowa jest sumą ważoną punktów uzyskanych z obu poziomów egzaminu maturalnego;
 4. jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie rozszerzonym, wówczas przy określaniu ilości punktów, wagę, o której mowa w pkt. 3, przyjmuje się jako równą 1;
 5. jeżeli podczas egzaminu maturalnego kandydat zdawał przedmiot tylko na poziomie podstawowym, wówczas dla wagi poziomu rozszerzonego o której mowa w pkt. 3, przyjmuje się wartość równą zero;
 6. jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie podstawowym, wówczas przy określaniu ilości punktów waga wynosi 0,5.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), stosuje się następujące zasady:

 

 1. podstawą przyjęcia na studia są oceny uzyskane w trakcie tego egzaminu z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji na określony kierunek studiów, lub w przypadku jeśli kandydat nie zdawał odpowiednich przedmiotu na egzaminie dojrzałości, oceny końcowe z tych przedmiotów uzyskane w szkole średniej;
 2. oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości lub, w przypadku niezdawania odpowiednich przedmiotów na tym egzaminie, oceny końcowe uzyskane w szkole średniej zamieniane są na punkty wg następującej skali:

 

Ocena uzyskana na

Punkty za ocenę z przedmiotu

 

egzaminie dojrzałości lub na

zdawanego na

końcową na

 

świadectwie ukończenia

świadectwie ukończenia

 

egzaminie dojrzałości

 

szkoły średniej

szkoły średniej

 

 

 

6

100

55

 

5

85

45

 

 

 

 

 

4

70

35

 

 

 

 

 

3

50

25

 

 

 

 

 

2

30

15

 

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów którzy zdawali maturę międzynarodową (IB), albo maturę europejską (EB), stosuje się następujące zasady:

 

 • podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego;
 • wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym przeliczany jest ze skali ocen matury międzynarodowej na skalę ocen nowej matury według tabeli:

 

MATURA

MATURA

NOWA

MATURA

MATURA

NOWA

IB

EB

MATURA

IB

EB

MATURA

 

 

 

 

 

 

Poziom

Poziom

Poziom

Poziom

Poziom

Poziom

SL

podstawowy

podstawowy

HL

rozszerzony

rozszerzony

 

 

 

 

 

 

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

 

 

 

 

 

 

6

8,00-9,95

86%

6

7,00-7,95

85%

 

 

 

 

 

 

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

 

 

 

 

 

 

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

 

 

 

 

 

 

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

 

 

 

 

 

 

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

 

 

 

 

 

 

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

 

 

 

 

 

 

 

 • do ustalenia liczby uzyskanych punktów stosuje się zasady określone w § 4 ust. 2.

 

§ 5

W przypadku większej liczby przedmiotów niż określona w § 3 ust. 2, które mogą stanowić podstawę przyjęcia na wybrany przez kandydata kierunek studiów, pod uwagę będą brane te przedmioty, które pozwolą na uzyskanie największej możliwej liczby punktów.

 

§6

 1. Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:

 

 1. kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;
 2. podstawę kwalifikacji stanowią:
 • ocena uzyskana na dyplomie (OD);
 • średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os);
 • ocena z testu kwalifikacyjnego (T) w sytuacjach kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit.

 

 1. Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:

WK = OD+OS+T

gdzie:

OD – wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:

 • dla oceny "celująca" - 5.50
 • dla oceny "bardzo dobra" - 5.00
 • dla oceny "dobra plus" - 4,50
 • dla oceny "dobra" - 4,00
 • dla oceny "dostateczna plus" – 3,50
 • dla oceny" dostateczna - 3.00.

Os - ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;

T - ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną. W przypadku gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.

 • Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż kierunek na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku.​
 • Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.

 

§7

 1. Rekrutację  na  studia  przeprowadza  się  w  okresie  od  6  maja  do  30  września 2019 r.
 2. Rekrutację na studia prowadzi się wyłącznie w systemie elektronicznym, który obejmuje:

 

 1. rejestrację kandydatów na studia;
 2. transfer danych do odpowiednich komisji rekrutacyjnych;
 3. ustalenie, zgodnie z warunkami określonymi w § 4–7, wyników postępowania rekrutacyjnego.

 

§8

 1. Komisje rekrutacyjne, w ramach ustalonego dla kierunku studiów limitu przyjęć, ogłaszają listy osób wpisanych na listę studentów określonego kierunku studiów.
 2. Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę studentów na określony kierunek studiów, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja.
 3. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 4. Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez komisję rekrutacyjną w drodze decyzji administracyjnej.
 5. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do rektora

 

§9

 • Dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, których wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.
 1. Rekrutację uzupełniającą przeprowadza komisja rekrutacyjna na wniosek absolwenta.
 2. Jeżeli w wyniku rekrutacji uzupełniającej suma punktów kwalifikacyjnych będzie wyższa od najniższej sumy punktów kwalifikacyjnych uzyskanych przez kandydata na studia przyjętego podczas rekrutacji zasadniczej na dany kierunek studiów, wówczas komisja rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

Komentarze (0)