Ogólne zasady rekrutacji na ASP na rok 2019/20

Ogólne zasady rekrutacji na ASP na rok 2019/20

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.
 

 

Załacznik nr 1 do Uchwały nr 38/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 18 grudnia 2018 r.

 

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĄĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2019/2020

Niniejszy Regulamin uchwalony w oparciu o przepis Art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie  Wyższym  (t. j.:  Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zmianami)  w związku z Art. 266 ust. 1  ustawy  z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy  wprowadzające  ustawę  —  Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, r. poz. 1669) ustala zasady rekrutacji na:

 

 • I rok jednolitych studiów magisterskich

 • I rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

 • I rok studiów drugiego stopnia (magisterskich)

Słownik

system IRK — system Internetowej Rejestracji Kandydata

 

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY PRZYJĄĆ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W SYSTEMIE STACJONARNYM

 1. WYMAGANIA OGÓLNE

 

Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:

 1. posiada świadectwo dojrzałości,

 2. wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne,

 3. uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęta odpowiednią pozycję na liście klasyfikacyjnej (wg ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego),

 4. zawarta z uczelnią umowę określającą warunki studiowania,

 5. dostarczyła orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku.

 

 1. DOKUMENTACJA

 

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie

zobowiązany jest złożyć w we właściwym dziekanacie następujące dokumenty:

 

 1. W formie elektronicznej:

I) formularz zgłoszeniowy - należy go wypełnić poprzez system IRK

2) cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 min w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, którą należy wstawić w systemie IRIC.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV punkt III ust. 2.

 

 1. W formie papierowej:

 2. wypełniony    formularz    zgłoszeniowy   z    fotografią   z    wizerunkiem                       kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK

 3. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)

 4. czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero paszportu poświadczone za zgodność z oryginałem przez uczelnię (dodatkowo ksero karty pobytowej, Karty Polaka poświadczone za zgodność z oryginałem przez uczelnię)

 5. dwie fotografie z  wizerunkiem  kandydata  o wymiarze  35  mm  x  45m,  identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt III ust. 3

  •    w   przypadku   fotografii   w   ciemnych   okularach   załącza   się   orzeczenie   o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku

  •    w   przypadku   fotografii    w    nakryciu    głowy    załącza    się    zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

 6. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)

 7. potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów

 8. w przypadku kandydatów na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki — zaświadczenie lekarskie o prawidłowym rozpoznawaniu barw

 9. osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

 

 1. EGZAMINY WSTĘPNE

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminu  określane są przez Rektora w kalendarzu (organizacji) danego roku akademickiego.

 3. Egzamin wstępny przeprowadzany jest w trzech etapach, z zastrzeżeniem pkt. 4) i 5):

 4. I etap— komisyjny przegląd prac plastycznych kandydatów, ocena tzw. teczek (portfolio).

 5. II etap egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. W trakcie egzaminu praktycznego kandydaci na poszczególne kierunki studiów wykonują prace podlegające ocenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Dla kierunku Sztuka Mediów drugim etapem jest „przygotowanie materiałów do autoprezentacji”.

 6. III etap — autoprezentacja, której celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w ramach autoprezentacji, sprawdzana jest również wiedza kandydata z zakresu chemii.

 1. Rekrutacja na kierunek Historia Sztuki przeprowadzana jest w dwóch etapach, tj.: ocena portfolio oraz autoprezentacja.

 2. Rekrutacja na kierunek Grafika przeprowadzana jest w dwóch etapach, tj.:

  1. pierwszy etap - ocena prac plastycznych (portfolio) połączona z autoprezentacją,

  2. drugi etap - egzamin praktyczny.

 

 1. PUNKTACJA

Ocena etapu I:

 1. Przy ocenie prac plastycznych kandydatów (portfolio) Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10, z zastrzeżeniem pkt 2) i 3). Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów, z zastrzeżeniem punkt 2) i 3).

 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Sztuka Mediów przy ocenie prac plastycznych (portfolio) stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów z uwzględnieniem Rozdziału XI pkt. 1.3.1).

Uczelniana Komisja Rg1outacyjna na kierunku Grafika przy ocenie prac plastycznych (portfolio) stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30 punktów. Do II etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 11 punktów.

 

Ocena etapu II

 1. Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego. Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa i podaje do publicznej wiadomości maksymalną liczbę punktów do uzyskania za każdą jego składową. Kandydat  może  otrzymać   za część  praktyczną   maksymalnie   105  punktów, z zastrzeżeniem pkt 3), 4) i 6). Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nie przystąpienie do 1‹tórejko1wie1c części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

 2. Do kolejnego etapu dopuszczone są osoby, które uzyskały minimum punktowe, określone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i podane do publicznej widomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia rekrutacji, z zastrzeżeniem pkt.5.

 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Sztuka Mediów przy ocenie etapu II - „przygotowanie materiałów do autoprezentacji” - stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30.

 4. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki za II etap rekrutacji kandydaci mogą otrzymać od 0 do 90 punktów.

 5. Na kierunku Scenografia do III etapu egzaminów wstępnych dopuszczeni zostają wszyscy kandydaci biorący udział w każdej części egzaminu praktycznego. Etap II oceniany jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną jednocześnie z etapem III, tj. autoprezentacją, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Grafika przy ocenie etapu II stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 100 punktów.

 

Ocena etapu III

 1. Przy ocenie  autoprezentacji stosuje  się skalę  punktową  w przedziale  od  0  do 30,  z zastrzeżeniem pkt. 2)-4). Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 2. dla kierunku Sztuka Mediów przy ocenie etapu III „autoprezentacji” stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 20, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale XI.

 3. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w ramach autoprezentacji, punktowana jest również chemia zdawana przez kandydata na maturze lub w postaci testu   sprawdzającego,   szczegółowe   zasady    punktacji    zostały    zamieszczone w rozdziale IX. Za autoprezentację, łącznie z testem z chemii, kandydaci mogą otrzymał od 0 do 45 punktów.

 4. Na kierunku Historia Sztuki, w ramach autoprezentacji, punktowany jest również przedmiot Historia Sztuki zdawany przez kandydata na maturze, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale XIII.

 

 1. Zasady punktacji

 2. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rekrutacyjnej stanowi:

  1. dla kierunku Sztuka Mediów suma punktów za wszystkie trzy etapy tj.: teczka, przygotowanie do autoprezentacji oraz autoprezentacja,

  2. dla kierunku Historia Sztuki suma punktów za oba etapy, tj.: przegląd portfolio oraz autoprezentacja,

  3. dla kierunku Scenografia suma punktów za etap II i III,

  4. dla  kierunku  Grafika  suma  punktów  uzyskanych.  za  ocenę  portfolio  wraz   z autoprezentacją (etap I) oraz za część praktyczną (etap II),

  5. dla  pozostałych  kierunków  suma  punktów   uzyskanych   za  część  praktyczną i autoprezentację,

 

 1. W przypadku osiągnięcia tej samej sumy punktów przez kandydatów, o ich miejscu na liście rekrutacyjnej decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku gdy nadal liczba punktów będzie taka sama, o kolejności kandydata na liście rekrutacyjnej decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za zadanie kierunkowe np. rysunek   na   kierunku   Grafika   czy   malarstwo    na   kierunku    Malarstwo   itp., z   zastrzeżeniem    pkt.    4)    i   5).    Jeśli   w    dalszym    ciągu    liczba    punktów z poszczególnych części egzaminu praktycznego, dla więcej niż jednej osoby będzie taka  sama,   uzyskują   one   tę   samą   lokatę,   a osoba   następna   otrzyma   lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego, listę zadań kierunkowych realizowanych w ramach tego egzaminu.

 1. Na kierunku Sztuka Mediów w przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji. Jeśli w dalszym ciągu ilość punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama o lokacie będzie decydowała ilość punktów otrzymanych w II etapie egzaminów wstępnych — przygotowanie materiałów do autoprezentacji. Jeśli nadal liczba punl0ów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 2. Na kierunku Historia Sztuki w przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów  decyduje  liczba  punktów  osiągniętych  podczas  autoprezentacji. W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów tej samej liczby punktów za I i II etap rekrutacji kandydaci ci uzyskują tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ma prawo do ustalenia minimum punktowego kwalifikującego na I rok studiów. Minimum punktowe musi być ustalone i podane do publicznej widomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień składania przez kandydata do1‹umentów i teczek z pracami.

 

 1. Na studia nie może zostać zakwalifikowany kandydat, który nie dostarczy świadectwa dojrzałości w terminie wyznaczonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, mimo uzyskania minimum punktowego, o którym mowa w pkt. IV.4.5) lub zajęcia lokaty na liście rankingowej, mieszczącej się w limicie przyjęć na studia, określonym odrębną uchwałą Senatu ASP w Warszawie.

 
 

Komentarze (0)