Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 6/430 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w UTP oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2020/2021

 

Na podstawie:

 • art. 69,70,79, 323 ustawy z 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1669),

 • załącznika do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818),

 • § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018r. poz. 1861), § 34 ust. 2 pkt. 3) oraz § 81 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego,

 • uchwał Rad Wydziałów, pozytywnej opinii Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich z dnia 17 czerwca 2019 r.

 

Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego uchwala, co następuje:

 

 1. KIERUNKI I FORMY STUDIÓW

W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich prowadzi rekrutację kandydatów na następujące kierunki studiów:

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 • automatyka i elektronika

 • analityka chemiczna i spożywcza

 • architektura krajobrazu

 • architektura

 • architektura wnętrz

 • biotechnologia

 • budownictwo

 • elektronika i telekomunikacja

 • elektrotechnika

 • energetyka

 • finanse i rachunkowość

 • geodezja i kartografia

 • gospodarowanie zasobami naturalnymi

 • informatyka stosowana

 • inspekcja weterynaryjna

 • inżynieria biomedyczna (studia wspólne) inżynieria materiałowa

 • inżynieria odnawialnych źródeł energii

 • inżynieria środowiska

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 • przetwórstwo tworzyw sztucznych (w języku polskim i w języku angielskim)

 • rolnictwo

 • technologia chemiczna

 • technologia żywności i żywienie człowieka

 • teleinformatyka

 • transport

 • wzornictwo

 • zarządzanie

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 • zielarstwo i fitoterapia

 • zoofizjoterapia

 • zootechnika

 

b)studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • architektura

 • architektura wnętrz

 • biotechnologia (w języku polskim i w języku angielskim)

 • budownictwo

  • elektronika i telekomunikacja

  • elektrotechnika

  • informatyka stosowana (w języku polskim i w języku angielskim)

  • inżynieria biomedyczna

  • inżynieria środowiska

—   mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika (w języku polskim i w języku angielskim)

 • rolnictwo (w języku polskim i w języku angielskim)

 • technologia chemiczna

  • technologia żywności i żywienie człowieka

  • transport

  • wzornictwo*

  • zarządzanie

  • zarządzanie i inżynieria produkcji

  • zootechnika

c)studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

 • automatyka i elektronika

 • analityka chemiczna i spożywcza

 • budownictwo

 • elektronika i telekomunikacja

  • elektrotechnika

  • finanse i rachunkowość

  • informatyka stosowana

  • inżynieria środowiska

  • mechanika i budowa maszyn

  • rolnictwo

  • technologia chemiczna

  • teleinformatyka

  • transport

  • zarządzanie

  • zarządzanie i inżynieria produkcji

  • zootechnika

  • studia niestacjonarne drugiego stopnia:

  • budownictwo

  • elektronika i telekomunikacja elektrotechnika

  • informatyka stosowana (w języku polskim i w języku angielskim)

  • inżynieria środowiska

  • mechanika i budowa maszyn

  • rolnictwo

  • technologia chemiczna

  • transport

  • zarządzanie

zarządzanie i inżynieria produkcji

 • zootechnika

2. Poszerzenie oferty kształcenia o nowe kierunki studiów jest możliwe przy zachowaniu zasad i trybu art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

II.ZASADY POSTĘPOWANIA KLASYFIKACYJNEGO

 1. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - STACJONARNE I NIESTACJONARNE

  1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów wyższych na kierunki i formy studiów prowadzonych w UTP jest posiadanie dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku studiów.

  2. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje w ramach limitów przyjęć wnioskowanych przez rady wydziałów i zatwierdzonych przez Senat UTP w trybie odrębnej uchwały. Uruchomienie danego kierunku studiów uzależnione jest od liczby kandydatów.

  3. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne Zgodnie z uchwałą w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w UTP laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2019-2022.

  4. Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, zgodnie z uchwałą w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w UTP laureatów oraz finalistów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na lata 2019-2022.

  5. Przyjmowanie kandydatów na studia, których nie dotyczy pkt. 3 i 4 odbywa się na podstawie wyników postępowania klasyfikacyjnego w ramach ustalonego  na  kierunek studiów limitu miejsc i ma charakter rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości.

  6. Sumę punktów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości oblicza się dodając wynik procentowy każdego z nich przy zastosowaniu różnych wag. Szczegółowe zasady klasyfikacji na poszczególne kierunki studiów przedstawiono w rozdziale VIII.

  7. Na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo (studia pierwszego stopnia) obowiązuje egzamin praktyczny, którego zasady Zostały określone w rozdziale VIII.

  8. W przypadku jednakowej sumy punktów obliczonej w ramach postępowania klasyfikacyjnego na dany kierunek studiów, o kolejności na liście rankingowej decyduje łączna suma punktów uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym.

  9. Kandydaci posiadający dyplom matury międ2ynarodowej (”lnternational Baccalaureate") wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na podstawie liczby punktów z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym, przeliczonych ze skali ocen matury międzynarodowej (poziom SL 2-7, poziom HL 0-7) na skalę ocen nowej matury (poziom podstawowy 30-100, poziom rozszerzony 0-100) wg poniższej tabeli:

 

MATURA IB

NOWA MATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granica

Poziom SLIub HL

Poziom podstawowy

dla poziomu SL

Poziom rozszerzony

dla poziomu HL

7

100%

100%

6

90%

90%

5

75%

75%

4

60%

60%

3

45%

45%

2

30%

30%

zdawalności ”

1

-

15%

0

 

0%

 

Jeżeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie HL — wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 2,5 a następnie przez mnożnik przedmiotu, natomiast jeżeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie SL — wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5, a następnie przez mnożnik przedmiotu.

 1. Dla kandydatów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w klasyfikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII.

1) Dla kandydatów z maturą uzyskaną za granicą w skali 1-6 oceny Z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe, zgodnie z zasadą podaną w tabeli poniżej i oblicza ich sumę według szczegótowych Zasad podanych w rozdziale VIII.

 

Ocena na świadectwie dojrzatości lub maturalnym

uzyskanym w innym kraju

Liczba punktów (%)

E— Mediocre (2 — dopuszczający/mierny)

20

D — Satisfactory (3 — dostateczny)

40

C — Good (4 — dobry)

60

B — Very good (5 — bardzo dobry)

80

A — Excellent (6 — celujący)

100

Przy innej skali ocen z matury uzyskanej za granicą, wyniki będą przeliczane indywidualnie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną przy zastosowaniu postanowień zawartych w Uchwale Senatu.

W celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego należy skontaktować się z Działem Kształcenia i Spraw Studenckich UTP. W przypadku niezdawania egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka polskiego za język równoważny uznaje się język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin. W każdym przypadku pod uwagę bierze się wyniki otrzymane z egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości: z części pisemnej za poziom podstawowy albo ustnej za poziom rozszerzony tj. jak  w zasadach dla starej matury.

 1. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury podstawą umieszczenia na liście rankingowej jest suma punktów uzyskana z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i przedmiotu do wyboru. Pod uwagę bierze się wyniki otrzymane:

  • z ocen z części pisemnej (poziom podstawowy) albo ustnej (poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości,

lub

 • z oceny z części pisemnej (poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości w przypadku niezdawania egzaminu ustnego,

lub

 • z oceny z części ustnej (poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości w przypadku niezdawania egzaminu pisemnego,

lub

 • z oceny końcowej (poziom podstawowy) ze świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku niezdawania pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości; gdy na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej będą występowały oceny końcowe z dwóch lub więcej przedmiotów z grupy przedmiotów do wyboru należy uwzględnić przedmiot dający najwyższą liczbę punktów procentowych.

Nie uwzględnia się ocen z fakultetów z języka obcego i przedmiotu do wyboru. Oceny z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe, zgodnie z zasadą podaną w tabeli poniżej i oblicza ich sumę według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII.

 

Ocena

Liczba punktów (%)

celujący

5,50

100

bardzo dobry

5,00-5,49

90

dobry plus

4,50-4,99

80

dobry

4,00-4,49

70

dostateczny plus

3,50-3,99

60

dostateczny

3,00-3,49

S0

mierny plus

2,50-2,99

40

mierny

2,00

30

13) Przy klasyfikacji osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w  systemie starej matury uwzględnia się dwie skale ocen tzw. "starą" i "dotychczasową" w zależności od roku ukończenia przez daną osobę szkoły średniej. Przy obliczaniu średniej ocen obowiązuje zasada, że w przypadku "dotychczasowej" skali ocen 1-6 w obliczeniach uwzględnia się bezpośrednio uzyskane oceny, natomiast w przypadku "starej" skali ocen 2-5, należy, przed przystąpieniem do obliczenia sumy punktów, przyjmować wskaźniki równoważące uzyskane oceny w stosunku do skali 1-6 wg poniższej tabeli:

 

Skala ocen 1 6

Skala ocen 2-5

Ocena

Wskaźnik

Ocena

Wskaźnik

6

6

 

 

5

5

5

6

4

4

4

4,5

3

3

3

3

2

2

 

 

14) Przyjęte w pkt. 13 wskaźniki równoważące w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe przy klasyfikacji na wszystkie kierunki i formy studiów objęte rekrutacją w UTP.

15) Osobom posiadającym świadectwo dojrzałości i aneks (nowa matura) uznawane są punkty procentowe z obu dokumentów.

l6) Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie  najlepszych  wyników uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się. Ranking sporządza się na podstawie protokołów komisji weryfikujących. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Senat UTP odrębną uchwałą. Wykaz kierunków objętych procedurą efektów uczenia się ogłasza Rektor.

17) Przyjęcie na studia może nastąpić także przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. Zasady i warunki przeniesienia określa regulamin studiów UTP.

 

 1. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA — STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

 1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł: magistra inżyniera, magistra lub równorzędny) obieranego kierunku lub innego wymienionego w szczegółowych zasadach podanych w rozdziale VIII oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku, zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale VIII.

 2. Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli dyplom ten został uznany na podstawie umowy międzynarodowej albo uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych. Do zagranicznego dyplomu kandydat załącza kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

 1. Rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów-absolwentów kierunków studiów I stopnia innych niż kierunek obieralny i/lub wymieniony w szczegółowych 2aSadach rekrutacji (rozdział VIII) przeprowadza komisja złożona z nie mniej niż 3 członków rady programowej danego kierunku studiów powołana przez dziekana.

 2. Komisja, o której mowa w pkt. 3 wskazuje przedmioty z zakresu studiów I stopnia do uzupełnienia efektów kształcenia, zgodnie ze szczegółowymi zasadami podanymi w rozdziale VIII.

 3. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów lub ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w ramach określonego limitu.

 4. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

 5. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

 6. Szczegółowe zasady postępowania klasyfikacyjnego przedstawiono w rozdziale VIII.

 

3.POSTANOWIENIA OGÓLNE/KOŃCOWE

 

 1. Kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak wszyscy inni kandydaci.

Kandydatom niepełnosprawnym zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

W przypadku egzaminu praktycznego, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych przed wyznaczoną datą egzaminu, należy zgłosić pisemnie do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich/Punktu Rekrutacyjnego swoje potrzeby i ubiegać się o inną organizację procesu rekrutacyjnego.

 1. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia są odpłatne. Wysokość opłat określa rektor w terminie późniejszym, odrębnym zarządzeniem.

 2. Uruchomienie danego kierunku studiów, niezależnie od formy i poziomu kształcenia, uzależnione jest od liczby kandydatów.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY, TERMINY ICH SKŁADANIA, OGŁASZANIE WYNIKÓW

 

 1. WYKAZ DOKUMENTÓW

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów ) komplet dokumentów. Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości celem potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych do Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Komplet dokumentów powinien zawierać:

a)na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia:

 • ankietę osobową (w IRK pod nazwą: podanie o przyjęcie na studia zawierającą zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku — nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców - również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka — wydrukowaną z IRK i podpisaną.

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów (dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art.69 ust.2 ustawy)

 • 1 aktualną fotografię papierową zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 • fotografię w formie elektronicznej; zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem papierowym dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami; zdjęcie należy samodzielnie umieścić w IRK,

 • dowód dokonania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia,

 • dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady stopnia centralnego w oryginale — dotyczy laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego,

 • dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu w oryginale,

 • dokument potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego — dla kierunków prowadzonych w języku angielskim,

 • pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią,

 

b)na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia:

 • ankietę osobową (w IRK pod nazwą: podanie o przyjęcie na studia) zawierającą zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer pesel, a w przypadku jego braku — nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka - wydrukowaną z IRK i podpisaną.

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku braku dyplomu,

 • 1 aktualną fotografię papierową zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 • fotografię w formie elektronicznej; zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem papierowym dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami; zdjęcie należy samodzielnie umieścić w IRK,

 • dowód dokonania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia,

 • dokument zawierający ocenę na dyplomie i egzaminu dyplomowego oraz średnią ocen z toku studiów,

 • dokument potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego — dla kierunków prowadzonych w języku angielskim.

 

c) kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości dwustronicowe uzyskane w systemie starej matury składają dodatkowo kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

 1. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojr2ałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),

 2. obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą składają:

  • dokument potwierdzający, że świadectwo upoważnia do podjęcia studiów wyższych na terenie kraju, w którym świadectwo zostało wydane i poza jego granicami, — apostille — potwierdzenie legalności,

 • tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego,

 1. wszyscy kandydaci/absolwenci podejmujący studia w języku angielskim są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na ocenę co najmniej 4,0;

 2. kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej ("International Baccalaureate") IB składają jego oryginał i tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kandydat, który w roku 2020 zdaje/zdawał maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej. Kopię dyplomu (w tym oryginał do wglądu) należy w takim przypadku  złożyć  we właściwym  dziekanacie,  nie później  niż do 1 października 2020

 

h) kandydaci wnoszą opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia, odrębnie za każdy kierunek studiów. Wysokość tej opłaty jest określona w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów i wynosi:

85 zł, a w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień  artystycznych  opłata wynosi 1S0 zł. Zasady zwrotu opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia ustala rektor w odrębnym zarządzeniu.

 

II. TERMINY REJESTRACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Rekrutacja odbywać się będzie w następujących terminach:

 1. od 8 czerwca 2020 r. do 25 września 2020 r. — na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia — rozpoczynające się od semestru zimowego;

 2. od 8 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. — na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia — rozpoczynające się od semestru letniego.

 3. Szczegółowe terminy rejestracji i składania dokumentów na poszczególne formy i kierunki studiów przedstawione zostaną w terminie późniejszym. Rektor może przedłużyć termin rejestracji/składania dokumentów na poszczególne kierunki studiów, jednak nie dłużej niż do dnia poprzedzającego terminy klasyfikacji.

 4. Proces rekrutacyjny powinien trwać nie dłużej niż do 25 września 2020 r. (nabór na semestr zimowy) i do 26 marca 2021 r. (nabór na semestr letni).

 

III. PRZEBIEG PROCESU REKRUTACYJNEGO

 

 1. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - REKRUTACJA PODSTAWOWA

  1. Kandydat na studia rejestruje się internetowo zakładając konto w IRK. Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych  osobowych w celu przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego, w tym publikowanie wyników/ miejsca na liście rankingowej.

   1. w formularzu rejestracyjnym wymagane jest wprowadzenie: danych osobowych,

    • wyników egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (punkty/ oceny),

    • kierunku studiów,

    • wgranie zdjęcia w formie elektronicznej,

   2. poprawną rejestrację internetową kończy możliwość wydruku podania o przyjęcie na studia kandydata oraz pobranie indywidualnego numeru konta bankowego do realizacji wpłaty opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia,

   3. pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych, fałszywych a także wynikające z tego skutki przy rejestracji internetowej ponosi kandydat,

   4. rejestracja internetowa jest uznana za ważną po wprowadzeniu w formularzu wszystkich danych oraz po wpłynięciu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na konto indywidualne w UTP; w przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

  2. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym i uzyskał status zakwalifikowany na I rok studiów jest zobowiązany do złożenia kompletu  dokumentów w podanym terminie (decyduje data wpływu dokumentów do UTP).

  3. Miejsca limitowe na danym kierunku studiów będą wypełnione osobami, które przystąpiły do postępowania klasyfikacyjnego, zostały zakwalifikowane do przyjęcia i złożyły wymagany komplet dokumentów. 0 kolejności przyjęć decyduje liczba Zdobytych punktów w czasie postępowania rekrutacyjnego.

  4. Niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok danego kierunku studiów. Rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła żadnych skutków, a tym samym zarówno rejestracja jak i podanie o przyjęcie na studia zostaną pozostawione bez rozpatrzenia- bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

  5. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym, spełnił wymagania postępowania klasyfikacyjnego oraz złożył komplet wymaganych dokumentów zostaje wpisany na listę studentów (przyjęty na studia).

  6. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na studia (np. z powodu niezdania egzaminu praktycznego, nieuruchomienia kształcenia na danym kierunku studiów, braku miejsc limitowych) kandydat otrzymuje decyzję administracyjną, podpisaną przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR).

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA, STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

 1. Kandydat na studia rejestruje się internetowo zakładając konto w IRK. Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w tym publikowanie wyników/ miejsca na liście rankingowej.

  1. w formularzu rejestracyjnym wymagane jest wprowadzenie:

   • danych osobowych,

   • wyników egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (punkty/oceny),

   • kierunku studiów,

   • wgranie zdjęcia w formie elektronicznej,

  2. poprawną rejestrację internetową kończy możliwość wydruku podania o przyjęcie na studia kandydata oraz pobranie indywidualnego numeru konta bankowego do realizacji wpłaty opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia,

  3. pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych, fałszywych a także wynikające z tego skutki przy rejestracji internetowej ponosi kandydat,

  4. rejestracja internetowa jest uznana za ważną po wprowadzeniu w formularzu wszystkich danych oraz po wptynięciu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na konto indywidualne w UTP; w przypadku rejestracji na większą liczbę  kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

 2. Wszystkich kandydatów obok rejestracji internetowej obowiązuje złożenie kompletu dokumentów przed klasyfikacją, w podanym terminie (decyduje data wpływu dokumentów do UTP). Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji Z podjęcia studiów, kandydat nie otrzymuje żadnej decyzji administracyjnej.

 3. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym, spełnił wymagania postępowania klasyfikacyjnego oraz złożył komplet wymaganych  dokumentów zostaje wpisany na listę studentów (przyjęty na studia).

 4. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na studia (np. z powodu niezdania egzaminu praktycznego, niezdania rozmowy kwalifikacyjnej, nieuruchomienia kształcenia na danym kierunku studiów, braku miejsc  limitowych)  kandydat otrzymuje decyzję administracyjną, podpisaną przez przewodniczącego WKR.

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 1. Wyniki postępowania klasyfikacyjnego dotyczące danego kandydata są ogłaszane na indywidualnym koncie kandydata w IRK.

 2. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym oraz za jego błędnie wprowadzone dane do systemu rekrutacyjnego, a także za udostępnianie osobom trzecim hasła dostępu, w szczególności za zmianę danych. Kandydat jest zobowiązany do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem konta w IRK oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku. Wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 

IV.KOMISJE REKRUTACYJNE

 

 1. Rekrutację na studia przeprowadzają WKR, powoływane przez Dziekana Wydziału, we współpracy z Działem Informatyki. Nauczyciele akademiccy zaangażowani w kursy przygotowawcze lub korepetycje dla kandydatów nie mogą uczestniczyć w pracach komisji rekrutacyjnej. Nadzór nad przebiegiem postępowania klasyfikacyjnego sprawuje rektor.

 2. Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy:

  • organizacja i zabezpieczenie właściwego przebiegu klasyfikacji na Wydziale, zarówno pod względem merytorycznym jak i porządkowym,

  • sprawdzenie dokumentów kandydatów, ich kompletowanie i przygotowanie danych do sporządzenia list osób objętych postępowaniem klasyfikacyjnym,

   • dopuszczenie lub niedopuszczenie kandydatów do postępowania klasyfikacyjnego,

   • ustalanie listy osób przyjętych bez postępowania klasyfikacyjnego,

   • przeprowadzenie postępowania klasyfikacyjnego na wszystkich kierunkach studiów,

   • przeprowadzanie egzaminu praktycznego (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo — studia pierwszego stopnia),

  • ogłaszanie wyników postępowania klasyfikacyjnego na koncie indywidualnym kandydata w IRK,

   • sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego dla danego kierunku studiów, sporządzanie zestawienia rankingowego na podstawie uzyskanej sumy punktów,

 • sporządzanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów,

  • sporządzenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów,

  • dokonywanie wpisów na listę studentów, w ramach ustalonego limitu miejsc na dany kierunek studiów - dla kandydatów przyjętych na studia,

  • przygotowanie decyzji administracyjnych o nieprzyjęciu na studia - dla kandydatów nieprzyjętych na studia,

  • kadrowanie, akceptowanie zdjęć elektronicznych w systemie IRK do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,

  • złożenie do rektora sprawozdania z przebiegu postępowania klasyfikacyjnego, przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb uczelni.

 

V.TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

 

 1. Od decyzji WKR kandydatom, którzy przystąpili do postępowania  rekrutacyjnego i nie zostali przyjęci na studia w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w uchwale  Senatu UTP.

 2. Rektor po zasięgnięciu opinii WKR rozpatruje jedynie odwołania wynikające z nieprawidłowego przebiegu postępowania klasyfikacyjnego i podejmuje decyzje w trybie odwoławczym.

 

VI.REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

 1. Na kierunkach, na których limit miejsc nie został wypełniony może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, którą ogłasza rektor w porozumieniu z WKR.

 2. Terminy rejestracji internetowej, przyjmowania dokumentów oraz  terminy postępowania klasyfikacyjnego określa rektor w uzgodnieniu z WKR.

 3. Rekrutacja uzupełniająca jest jednoetapowa i przebiega tak, jak dla studiów niestacjonarnych i drugiego stopnia.

 4. Skład komisji rekrutacyjnej oraz zasady klasyfikacji kandydatów są analogiczne  jak dla rekrutacji podstawowej.

 

VII.WARUNKI I TRYB REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW OKREŚLONE ZOSTAŁY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO NINIEJSZEJ UCHWAŁY.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)