Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2019/2020 na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.
 

Załącznik do Uchwały nr 6 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2018 roku

 

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY W AKADEMII MUZYCZNEJ IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 160 i nast. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2016.1842 z późniejszymi zmianami), $$ 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz.U.2014.1302) oraz Statut Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

 

1. PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Osoba przyjęta na studia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego, zwanej dalej Akademią, z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o treści ustalonej w statucie, nabywa prawa i obowiązki studenta. Po immatrykulacji oraz po podpisaniu umowy o świadczenie przez Akademię usług edukacyjnych student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest jego własnością i dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów.

 2. Reprezentantem ogółu studentów Akademii jest Samorząd Studencki.

 3. Zwierzchnikiem ogółu studentów Akademii jest Rektor.

 

 

 1. ORGANIZACJA STUDIÓW

 

§ 2

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego, dzieląc się na dwa semestry: zimowy i letni.

 2. Ramową organizację roku akademickiego zaopiniowaną przez Senat zatwierdza Rektor do dnia 27 września na dany rok akademicki.

 3. Rektor z ważnych przyczyn może zmienić przyjętą organizację toku akademickiego.

 4. Programy studiów, w tym plany studiów, są podawane do wiadomości studentów na stronach internetowych uczelni, na tablicach wydziałowych uczelni otaz do wglądu w dziale nauczania od 1 czerwca poprzedniego toku akademickiego.

 

§ 3

 1. Studia odbywają się według programów studiów, w tym planów studiów, ustalonych przez Akademię w trybie określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nie mogą ulec zmianie w danym cyklu kształcenia, poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach.  o

 2. Dziekan zatwierdza wnioski studentów o realizację zajęć fakultatywnych w ilości objętej planem studiów, zgodnie z wydziałową listą fakultetów.

 3. Szczegółowy plan i rozkład zajęć podawany jest do wiadomości na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego (lub semestru).

 1. Obecność studentów na wszystkich zajęciach przewidzianych planem studiów jest obowiązkowa.

 2. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na zajęciach może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

 3. Student jest zobowiązany nie później niż przed rozpoczęciem zaliczenia lub egzaminu poinformować uczelnię o swojej nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności studenta na zaliczeniach lub egzaminach może nastąpić wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego lub z innych uzasadnionych powodów przekazanych uczelni nie później niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyny.

 4. Dziekan w porozumieniu z właściwym Kierownikiem Katedry lub Zakładu może usprawiedliwić krótkotrwałą nieobecność studenta na zajęciach, jeżeli jest ona związana z obowiązkami lub działaniami studenta w ramach zadań uczelni. Jednocześnie Dziekan ustala termin i sposób uzupełnienia zajęć, które student opuścił z tej przyczyny.

 5. Zajęcia dydaktyczne, sprawdziany wiedzy lub umiejętności, egzaminy dyplomowe oraz przygotowywane  prace dyplomowe w uczelni są prowadzone w języku polskim, z wyłączeniem studiów II stopnia na kierunku instrumentalistyka prowadzonych również w języku angielskim oraz lektoratów.

 6. Przeprowadzanie niektórych zajęć dydaktycznych uzasadnione specyfiką programu oraz przedmiotu studiów może się odbywać w trybie e-learning za zgodą Rektora.

 7. Praktyki studenckie odbywają się według regulaminu uchwalonego przez Radę Wydziału. Regulamin określa warunki zwalniania studenta z odbycia praktyk.

 8. W szczególnych przypadkach zajęcia dydaktyczne i egzaminy mogą odbywać się poza siedzibą uczelni, w związku z czym student nie nabywa roszczeń dotyczących zwrotu kosztów związanych z koniecznością odbycia podróży.

 

§ 4

 1. Dopuszcza się możliwość realizacji indywidualnego przebiegu studiów w odniesieniu do studentów, którzy:

  1. mają wybitne osiągnięcia w działalności artystycznej lub naukowej,

  2. ukończyli już inne studia co najmniej na tym samym poziomie kształcenia lub studiują na innym kierunku,

  3. osiągają wybitne wyniki nauczania:

   • dla kierunków: Dyrygentura, Instrumentalistyka, Jazz i muzyka estradowa, Wokalistyka średnia wyników z przedmiotu głównego za poprzedni tok akademicki nie niższa niż 21 pkt, a z przedmiotów pozostałych 19 pkt,

   • dla kierunków: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Kompozycja i teoria muzyki, Reżyseria dźwięku średnia wyników z przedmiotów wybranych za poprzedni tok' akademicki nie niższa niż 21 pkt (lista przedmiotów wybranych ustalona decyzją właściwej Rady Wydziału), a z przedmiotów pozostałych 19 pkt.

 2. zostali przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowe zasady odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębny regulamin.

 3. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Dziekan może na wniosek studenta udzielić zgody na realizację indywidualnego przebiegu studiów studentom nie spełniającym warunków określonych w ust.1.

 4. Zasady realizacji indywidualnego przebiegu studiów określa Dziekan. Dziekan wyznacza opiekuna naukowego  i określa zakres jego obowiązków.

 5. Na wniosek studenta Dziekan może, w stosunku do potrzeb studenta będącego osobą niepełnosprawną, ustalić warunki dostosowania odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności. Warunki te są ustalane z każdym studentem indywidualnie w drodze pisemnej. Dziekan określa te warunki uwzględniając osiągnięcie efektów kształcenia określonych dla danego kierunku studiów.

 

§ 5

Warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych planem studiów

 

 1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie w rozumieniu prawa oświatowego mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach zbiorowych na kierunku zgodnym z uzdolnieniami. Zgodę na uczestnictwo wyraża Dziekan w porozumieniu z właściwym kierownikiem katedry lub zakładu po uzyskaniu rekomendacji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

 2. Uczniowie, którzy uzyskali zgodę na uczestniczenie w zajęciach, mogą korzystać z sal dydaktycznych oraz instrumentów i urządzeń uczelni w zakresie określonym przez właściwego Protektora.

 3. Uczniowie przyjęci następnie na studia w Akademii, uczestniczący wcześniej w zajęciach przewidzianych planem studiów, mogą być zwolnieni na ich wniosek i na zasadach określonych przez Dziekana z zaliczania przedmiotów, jeżeli efekty kształcenia dla odpowiednich przedmiotów nie uległy zmianie.

 4. Istnieje możliwość odbycia konsultacji z przedmiotów prowadzonych w trybie indywidualnym. Zgodę wyraża Rektor.

 

Student ma prawo do:

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 6

 1. zrzeszania się w kołach artystycznych i naukowych oraz uczestniczenia w pracach artystycznych i naukowych realizowanych w Akademii,

 2. uzyskiwania nagród i wyróżnień,

 3. zrzeszania się w organizacjach społecznych na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym,

 4. otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi aktami,

 5. ochrony zdrowia i opieki lekarskiej,

 6. odpłatnego korzystania z niektórych urządzeń i środków Akademii,

 7. nieodpłatnego korzystania z sal do ćwiczenia w określonych budynkach Akademii, z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień, na zasadach określonych przez Rektora w stosownych zarządzeniach.

 

§ 7

 1. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się jakie stwarza mu Akademia oraz postępowanie zgodne treścią ślubowania i regulaminu.

 

 1. Za naruszenie przepisów prawa lub obowiązków określonych w niniejszym regulaminie student ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 8

 1. Student może, za zgodą Rektora, przenieść się z innej uczelni do Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w ramach obowiązujących w niej limitów na kierunkach, jeżeli:

  1. uzasadni konieczność przeniesienia,

  2. ma zaliczony semestr poprzedzający przeniesienie,

 2. zaliczy sprawdzian z: zespołu przedmiotów wybranych na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Kompozycja i Teoria Muzyki, Reżyseria dźwięku, - przedmiotu głównego na kierunkach: Dyrygentura, Instrumentalistyka, Jazz i muzyka estradowa, Wokalistyka.
 1. Student może, za zgodą Dziekana, studiować poza swoją specjalnością inne specjalności lub dowolne przedmioty o ile wypełnia wszystkie obowiązki związane z organizacją studiów oraz spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. ukończył co najmniej pierwszy rok studiów,

  2. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż 19 pkt,

  3. uzyskał ocenę z przedmiotu głównego na kierunkach: Dyrygentura, Instrumentalistyka, Jazz i muzyka estradowa, Wokalistyka nie niższą niż 21 pkt, zaś na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Kompozycja i teoria muzyki, Reżyseria dźwięku średnią ocen z zespołu przedmiotów wybranych nie niższą niż 21 pkt.

 2. Zasady przedstawione w ust. 2 dotyczą również studentów podejmujących studia na kolejnym kierunku.

 3. Student może zmienić specjalność na Wydziale za zgodą Dziekana.

 4. Student może zmienić kierunek lub formę studiów w Akademii za zgodą Rektora.

 5. Podjęcie pracy przez studenta nie powinno kolidować z jego studenckimi obowiązkami i nie stanowi ważnego powodu nieobecności na zajęciach, ani podstawy do usprawiedliwiania nieobecności.

 

§ 9

 1. Wynikającym z programu studiów, w tym z planu studiów, zajęciom zaliczonym przez studenta przypisuje się punkty ECTS.

 2. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać:

  1. 180 punktów ECTS na następujących kierunkach:

   • kompozycja i teoria muzyki,

   • reżyseria dźwięku,

   • instrumentalistyka,

   • dyrygentura,

   • jazz i muzyka estradowa,

   • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

 • 240 punktów ECTS- na kierunku wokalistyka.

 1. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia student jest obowiązany uzyskać 120 punktów ECTS na następujących kierunkach:                        |

 • kompozycja i teoria muzyki,

 • instrumentalistyka,

 • wokalistyka,

 • dyrygentura,

 • jazz i muzyka estradowa,

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 1. Przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta w innej jednostce organizacyjnej uczelni lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, odbywa się na podstawie złożonego przez studenta podania. Do podania należy pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia dołączyć:

 • dokumenty poświadczające zaliczenie zajęć wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli były elementem zaliczenia),

 • dokumenty określające efekty kształcenia przypisane do tych zajęć.

W przypadku dokumentów obcojęzycznych Uczelnia może wymagać dostarczenia tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

 1. Dziekan na podstawie dołączonych do podania dokumentów stwierdza zbieżność uzyskanych efektów kształcenia i przypisuje im ilość punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w Akademii. W przypadku wątpliwości Dziekan może wezwać studenta na rozmowę w celu uzyskania dodatkowych informacji o przebiegu zajęć i osiągniętych efektach kształcenia.

 2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym odpowiedni przedmiot może zalecić realizację różnic programowych dla uzyskania wymaganych w Akademii efektów kształcenia przypisanych do przedmiotu i dopiero po potwierdzeniu ich realizacji uznać przenoszony przedmiot i przypisać mu punkty ECTS.

 

 1. ZALICZENIE SEMESTRU

 

§ 10

 1. Okresem zaliczeniowym w Akademii jest semestr.

 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie jego zaliczenie.

 3. Szczegółowy zakres oraz warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu, a także warunki uzyskania zaliczenia w sesji poprawkowej, ustala nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot i przekazuje studentom na pierwszych zajęciach w semestrze oraz informuje o tym fakcie właściwego Dziekana w formie pisemnej.

 4. W wypadku niezrealizowania wymogu określonego w ust. 2, Dziekan może dopuścić studenta do egzaminu warunkowo.

 

§ 11

 1. Warunkiem zaliczenia semestru jest spełnienie łącznie wszystkich wymagań określonych planem studiów:

 1. uzyskanie zaliczeń przedmiotów przewidzianych w planie studiów, potwierdzone wpisem do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu egzaminacyjnego (wymagania umożliwiające uzyskanie zaliczenia definiuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot na pierwszych zajęciach w semestrze),

 2. zdanie egzaminów z wynikiem pozytywnym, potwierdzone wpisem do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu egzaminacyjnego,

 3. złożenie w Dziale Nauczania indeksu wraz z kattą okresowych osiągnięć studenta w terminie wyznaczonym przez Dziekana nie później niż do zakończenia semestru. 

 4. Dziekan może określić warunki dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej oraz warunki dotyczące terminów uzyskania zaliczeń.

 5. W Akademii stosuje się następującą skalę ocen:

bardzo dobry t+                       25 pkt

bardzo dobry +                        24 pkt

bardzo dobry                          23 pkt

22 pkt

21 pkt

dobry ++                             20 pkt

dobry +                           19 pkt

dobry                                18 pkt

 

17 pkt

16 pkt

dostateczny ++                         15 pkt

dostateczny t                          14 pkt

dostateczny                            13 pkt

12 pkt

11 pkt

niedostateczny                       0 - 10 pkt

 1. Oceny ze wszystkich przedmiotów wpisywane są do indeksu obowiązkowo w skali punktów, a w pozycji egzamin także z oceną słowną (jeżeli zaliczenie następuje w wyniku egzaminu). Przepisy dotyczące egzaminu odnoszą się także do zaliczenia z oceną.

 2. Oceny wystawiane komisyjnie oblicza się według średniej arytmetycznej i zaokrągla się do liczby całkowitej.

 3. Liczbę punktów ECTS dla poszczególnych semestrów, lat oraz całości studiów określają odpowiednio programy studiów, w tym plany studiów. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach Dziekan na wniosek studenta może zaliczyć dany semestr lub tok studiów z deficytem lub nadwyżką punktów, co nie może naruszać liczby punktów w rozliczeniu całości studiów.

 4. Student jest informowany o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń poprzez wpisy do indeksu oraz do karty okresowych osiągnięć.

 

§ 12

 1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z przedmiotów głównych studentowi przysługuje prawo do powtórnej i ostatecznej oceny tego przedmiotu przez komisję powołaną przez Dziekana. Listę przedmiotów głównych na poszczególnych kierunkach studiów określa Rada Wydziału.

 2. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z przedmiotów pozostałych studentowi przysługuje prawo do zdawania:

 3. jednokrotnego egzaminu poprawkowego, 

 4. jednokrotnego egzaminu komisyjnego w przypadku nie zdanego egzaminu poprawkowego.

 1. W przypadku nieuzyskania zaliczenia z przedmiotu/ów objętych planem studiów student może ponownie przystąpić do zaliczenia. Wynik ponownego przystąpienia do zaliczenia odnotowuje się w indeksie.

 2. Student traci prawo do przystąpienia do sesji poprawkowej, gdy nie uzyskał zaliczenia z więcej niż dwóch przedmiotów. 

 3. Student, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu lub zaliczenia z oceną otrzymuje ocenę niedostateczną z tego egzaminu (0 pkt) lub ocenę niedostateczną z zaliczenia (0 pkt); jeżeli zaliczenie nie podlega ocenie student otrzymuje wpis do indeksu - nie zaliczam.

 

 § 13

 1. Egzamin komisyjny zarządza Dziekan na wniosek nauczyciela prowadzącego przedmiot lub studenta złożony w ciągu 7 dni od daty egzaminu poprawkowego wymienionego w §  12, ust. 2 b.

 2. Egzamin winien odbyć się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 3. Dziekan może zarządzić również egzamin komisyjny z własnej inicjatywy.

 4. Liczbę członków, skład osobowy komisji i termin egzaminu komisyjnego wyznacza Dziekan lub za jego zgodą Kierownik Katedry. Komisji egzaminacyjnej przewodniczy profesor lub doktor habilitowany.

 1. Student może wskazać Dziekanowi osobę obserwatora, którą Dziekan winien uwzględnić w egzaminie komisyjnym.

 2. Przewodniczącym komisji nie może być osoba uprzednio egzaminująca studenta.

 

§ 14

 1. Dziekan skreśla studentaz listy studentów, w przypadku:

  1. niepodjęcia studiów,

  2. rezygnacji ze studiów,

  3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,

  4. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

Dziekan może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:

 1. stwierdzenia braku postępów w nauce,

 2. nieuzyskania zaliczenia semestru lub toku w określonym terminie,

 3. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,

 4. nieobecności, o której mowa w ( 3 ust. 5 mogącej skutkować niezaliczeniem przedmiotu.

 1. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 2. Dziekan stwierdza niepodjęcie studiów przez studenta na podstawie:

  • niezłożenia przez studenta ślubowania,

  • nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w okresie pierwszych trzech tygodni w semestrze.

 3. W przypadku rezygnacji ze studiów student składa pisemne oświadczenie do właściwego Dziekana.

 4. Nauczyciel przedmiotu głównego lub przedmiotu kierunkowego składa Dziekanowi wniosek w sprawie braku postępów w nauce. Dziekan powołuje komisję w składzie: Dziekan, kierownik właściwej Katedry lub Zakładu oraz nauczyciel odpowiedniego przedmiotu, która dokonuje oceny postępów w nauce studenta. Dziekan podejmuje decyzję na podstawie opinii Komisji.

 5. Nauczyciel zgłasza Dziekanowi trzykrotną nieobecność studenta na prowadzonych przez niego zajęciach. W przypadku, gdy trzykrotna nieobecność studenta na zajęciach dotyczy różnych przedmiotów, decyzje z tym ACTPA podejmuje Dziekan.

 6. W stosunku do studenta, który nie zaliczył pierwszego toku studiów (semestru na pierwszym toku studiów), Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów, a w sytuacji szczególnej (długotrwała choroba lub wypadek losowy), na wniosek studenta, decyzję o warunkowym zezwoleniu na powtarzanie roku (semestru).

 7. W stosunku do studenta dalszych lat studiów, który nie zaliczył semestru studiów, Dziekan wydaje decyzję o:
 8. zezwoleniu na powtarzanie semestru studiów,

 9. warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w roku (semestrze) następnym,

 10. skreśleniu z listy studentów.

 11. Wpis warunkowy na kolejny semestr przysługuje studentowi:

  1. który z uzasadnionych powodów uzyskał zgodę Dziekana na przełożenie zaliczenia przedmiotów na termin późniejszy,

 12. u którego liczba niezaliczonych przedmiotów nie przekracza dwóch (ostateczny termin ich zaliczenia, nie przekraczający jednego roku, określa Dziekan).

 13. Student może uzyskać zgodę Dziekana na powtarzanie semestru nie więcej niż raz w okresie studiów, chyba że przyczyną powtórnego niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione.

 14. Powtarzanie roku, semestru lub przedmiotu jest odpłatne.

 

§ 15

 1. Ponowne podjęcie studiów przez osobę, która je przerwała lub została skreślona z listy studentów na pierwszym roku studiów, następuje zgodnie z zasadami rekrutacji na pierwszy rok studiów określonymi przez Akademię.

 2. Decyzję o ponownym podjęciu studiów na roku drugim lub wyższym wydaje, na wniosek studenta, Dziekan zasięgając opinii Rady Wydziału.

 3. Podstawą przyjęcia jest zaliczony semestr lub rok oraz zaliczenie sprawdzianu z:

  1. przedmiotu głównego na kierunkach: Dyrygentura, Instrumentalistyka, Jazz i muzyka estradowa, Wokalistyka,

  2. przedmiotów wybranych na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Kompozycja i Teoria Muzyki, Reżyseria dźwięku.

 4. Skład komisji sprawdzającej ustala Dziekan lub upoważniony przez niego Kierownik Katedry.

 5. Zasady określone w ust. 1-4 dotyczą również jednolitych studiów magisterskich.

 

 1. Studentowi może być udzielony urlop:

  1. krótkoterminowy,

  2. roczny.

 2. Student może otrzymać urlop jedynie w przypadku:

 

 

 1. URLOPY

 

§ 16

 1. długotrwałej choroby potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim,

 2. ważnych okoliczności losowych,

 3. delegowania na studia zagraniczne,

 4. urodzin dziecka lub opieki nad nim.

 

 1. Roczny urlop można uzyskać tylko raz w ciągu całego okresu studiów, z wyjątkiem długotrwałej choroby wymagającej leczenia szpitalnego lub sanatoryjnego.

 2. Studentowi może być również udzielony urlop krótkoterminowy w związku z wyjazdem grupowym (artystycznym, naukowym), krajowym lub zagranicznym, organizowanym przez Akademię, inną wyższą szkołę lub organizacje studenckie i instytucje artystyczne zatrudniające studentów.

 3. Zgodę na urlop na wniosek studenta wydaje Dziekan.

 4. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.

 5. Urlop powoduje przesunięcie terminu planowego ukończenia studiów, z wyjątkiem urlopu krótkoterminowego, jeżeli student w ramach indywidualnego przebiegu studiów uzupełnił efekty kształcenia w planowym terminie.

 6. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej określonego odrębnymi przepisami W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z organami Samorządu Studenckiego, Dziekan lub Rektor może wyrazić zgodę na korzystanie z tego prawa.

 7. W czasie urlopu student może, za zgodą Dziekana, brać udział w niektórych zajęciach zbiorowych i grupowych oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów.

 

 1. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

§ 17

 1. Studentowi wyróżniającemu się wybitnymi osiągnięciami w nauce, wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków, zdyscyplinowaniem mogą być przyznane:

 1. stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 2. nagrody i wyróżnienia Rektora Akademii,

 3. nagrody fundowane przez instytucje, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne itp.

 1. Stypendium  Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego   jest najwyższą nagrodą przyznawaną    szczególnie wyróżniającym się studentom.

 2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 a przyznawane jest corocznie i wypłacane w wysokości wynagrodzenia asystenta stażysty przez 10 miesięcy w toku.

 3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego określa odrębny regulamin.
 4. Formy wyróżniania studentów Akademii są następujące:

  1. umożliwienie nieodpłatnego udziału w koncertach organizowanych przez Akademię,

  2. spotkanie z Kolegium Rektorskim,

  3. spotkanie z Radą Wydziału,

  4. podanie do ogólnej wiadomości nazwisk studentów wyróżnionych,

  5. uhonorowanie najlepszego studenta wydziału nagrodą rzeczową.

 

§ 18

 

Dyplom z wyróżnieniem

 

 1. Dyplom   z  wynikiem  końcowym   bardzo  dobry  z  wyróżnieniem  otrzymują   absolwenci, którzy:

 1. zdali egzamin dyplomowy przed ukończeniem ostatniego semestru studiów,

 2. uzyskali średnią ocen nie niższą niż 19 pkt ze wszystkich egzaminów i kolokwiów,

 3. uzyskali ocenę bardzo dobry + (24 pkt) lub bardzo dobry ++ (25 pkt)

 • na kierunku Dyrygentura — za część artystyczną

 • na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

*specjalności: prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz kształcenie w zakresie muzyki sakralnej — za część artystyczną i

 • specjalność edukacja muzyczna — za lekcję dyplomową,

 • na kierunku Instrumentalistyka — za część artystyczną

 • na kierunku Jazz i muzyka estradowa — za część artystyczną-na kierunku Kompozycja i teoria muzyki

 • specjalność kompozycja — za kompozycję dyplomową

*specjalność teoria muzyki — za pisemną pracę licencjacką lub magisterską

 • na kierunku Reżyseria dźwięku — za nagrania dyplomowe

 • na kierunku Wokalistyka — za część artystyczną,

 1. uzyskali ocenę nie niższą niż bardzo dobry (21 pkt) z pozostałych elementów egzaminu dyplomowego,

 2. uzyskali nagrodę lub wyróżnienie na znaczącym ogólnopolskim albo międzynarodowym konkursie lub festiwalu​ (dotyczy następujących kierunków: Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: kompozycja; instrumentalistyka; Wokalistyka; Jazz i muzyka estradowa, Dyrygentura),
 1. zrealizowali wyróżniający się projekt naukowy lub artystyczny (dotyczy następujących kierunków: Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki; Reżyseria dźwięku; Dyrygentura; Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalności: edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, kształcenie w zakresie muzyki sakralnej).

 1. Komisja egzaminacyjna kieruje wniosek o przyznanie dyplomu z wynikiem końcowym bardzo dobry z wyróżnieniem do właściwej Rady Wydziału.
 2. Rada Wydziału po  pozytywnym  zaopiniowaniu,  występuje  do Rektora  o wyrażenie zgody  na przyznanie dyplomu  z wynikiem końcowym bardzo dobry z wyróżnieniem.

 3. Dyplom z wynikiem końcowym bardzo dobry z wyróżnieniem wręczany jest w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego.

 

VII. PROCEDURA DYPLOMOWANIA

 

§  19

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 

 1. uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk objętych planem studiów,
 2. złożenie w ustalonym terminie pracy pisemnej, kompozycji, nagrań,

 3. pozytywne przejście procedury antyplagiatowej, która zawarta jest w regulaminie stanowiącym załącznik do Regulaminu Studiów I 1 II stopnia,

 4. uzyskanie pozytywnej oceny elementów składowych pracy dyplomowej.

 5. Pracę dyplomową stanowi:

  1. na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki - studia I stopnia

*specjalność - Kompozycja:

 • kompozycja kameralna - cykliczna lub kompozycja symfoniczna (partytura)

*specjalność - Teoria muzyki:

 • pisemna praca licencjacka

 • specjalność - sound design:

  • ścieżka dźwiękowa do wybranych/ej form/y multimedialnych ej     '

  • autoreferat dotyczący przedłożonej pracy dyplomowej

 1. na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki - studia II stopnia
 • specjalność - Kompozycja:

  • kompozycja ujęta w wielką formę instrumentalną lub wokalno-instrumentalną (partytura) -autokomentarz w formie pisemnej do przedłożonej kompozycji

 • specjalizacja - muzyka dla multimediów:

  • muzyka do wybranych/ej form/y multimedialnych/ej

  • autokomentarz w formie pisemnej do przedłożonej pracy dyplomowej                                                                 >

*specjalizacja - muzyka filmowai teatralna:

 • muzyka do wybranej formy audiowizualnej

 • autokomentarz w formie pisemnej do przedłożonej pracy dyplomowej

 • specjalność - Teoria muzyki:

  • pisemna praca magisterska

 1. na kierunku Reżyseria dźwięku - studia I stopnia
 • prace artystyczne z zakresu:

1. nagrań muzycznych

 1. nagrania warstwy dźwiękowej do co najmniej jednego krótkiego filmu

 • autokomentarz w formie pisemnej do pracy artystycznej

  1. na kierunku Instrumentalistyka - studia I stopnia

   • specjalność - Gra na instrumencie:

    • pisemna praca dyplomowa

  2. na kierunku Instrtumentalistyka - studia II stopnia:

   • specjalność - Gra na instrumencie:

-pisemna praca dyplomowa

(przeniesiony do ust. 3 p. e)

 1. na kierunku Wokalistyka - studia I stopnia
 • specjalność - Wokalno - aktorska:

-pisemna praca dyplomowa

 1. na kierunku Wokalistyka - studia II stopnia:

  • specjalność - Wokalno - aktorska:

   • pisemna praca dyplomowa

 2. na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia I stopnia:

  • specjalność - Edukacja muzyczna (obligatoryjna):

   • pisemna praca licencjacka

   • lekcja dyplomowa w podstawowej szkole ogólnokształcącej specjalizacja - Dyrygentura chóralna:

    • przygotowanie i dyrygowanie koncertem chóralnym specjalizacja - Muzyka kościelna:

    • przygotowanie i dyrygowanie koncertem chóralnym o tematyce sakralnej

 3. na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia II stopnia:

  • specjalność - Edukacja muzyczna (obligatoryjna):

   • poprowadzenie lekcji dyplomowej w ogólnokształcącym gimnazjum

   • pisemna praca magisterska

specjalizacja - Edukacja w szkolnictwie artystycznym

 • poprowadzenie lekcji dyplomowej w podstawowej szkole muzycznej

 • specjalność - Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno - instrumentalnych:

  • przygotowanie i dyrygowanie koncertem w wykonaniu chóru oraz orkiestry specjalizacja - Muzyka w teatrze:

  • udział w przygotowaniu przedstawienia dyplomowego

« specjalność - Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej:

 • przygotowanie i realizacja muzycznej oprawy liturgii

 • na kierunku Dyrygentura - studia I stopnia:

» specjalność - Dyrygentura symfoniczno - operowa:

 • przygotowanie i dyrygowanie koncertem symfonicznym

 • pisemna praca dyplomowa

*specjalność - Dyrygentura orkiestr dętych

 • przygotowanie i dyrygowanie koncertem w wykonaniu orkiestry dętej

 • pisemna praca dyplomowa

k)na kierunku Dyrygentura - studia II stopnia:

 

 • specjalność - Dyrygentura symfoniczno - operowa:

  • przygotowanie i dyrygowanie przedstawieniem operowym lub koncertem symfonicznym

-pisemna praca dyplomowa

 1. na kierunku Jazz i muzyka estradowa - studia I stopnia:

  • specjalności - Instrumentalistyka jazzowa, Wokalistyka jazzowa:

-wykonanie recitalu

 • pisemna praca dyplomowa

 • specjalność - Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej:

-przygotowanie i dyrygowanie koncertem w wykonaniu Big-bandu z udziałem własnym jako instrumentalisty

lub wokalisty

-pisemna praca dyplomowa

ł) na kierunku Jazz i muzyka estradowa - studia II stopnia:

 • specjalności - Instrumentalistyka jazzowa, Wokalistyka jazzowa:

  • wykonanie recitalu

-pisemna praca dyplomowa

 • specjalność - Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej:

  • przygotowanie i dyrygowanie koncertem w wykonaniu Big-bandu z udziałem własnym jako instrumentalisty

lub wokalisty

 • pisemna praca dyplomowa

 

3.Przebieg egzaminu dyplomowego

 1. na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki — studia I stopnia:

  • specjalność - Kompozycja:

   • wygłoszenie autoreferatu dotyczącego kompozycji licencjackiej

   • odczytanie dwóch recenzji

-obrona pracy licencjackiej — forma kolokwium

 • specjalność - Teoria muzyki:

  • wygłoszenie autoteferatu na temat pracy licencjackiej

-odczytanie dwóch recenzji

 • obrona pracy licencjackiej — forma kolokwium

 • specjalność - sound design:

 • wygłoszenie autotefetatu na temat pracy dyplomowej

-odczytanie dwóch recenzji

 • obrona pracy licencjackiej - forma kolokwium

b)na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki - studia II stopnia:

 • specjalność - Kompozycja:

-wygłoszenie autoteferatu na temat kompozycji magisterskiej

 • odczytanie dwóch recenzji

 • obrona pracy magisterskiej — forma kolokwium specjalizacja - muzyka dla multimediów:

 • wygłoszenie autotefetatu nt. pracy dyplomowej

 • odczytanie dwóch tecenzji

 • obrona pracy magisterskiej - forma kolokwium specjalizacja - muzyka filmowai teatralna:

-wygłoszenie autoreferatu nt. pracy dyplomowej

 • odczytanie dwóch recenzji

 • obrona pracy magisterskiej - forma kolokwium

*specjalność - Teoria muzyki:

 • egzamin ustny z kierunku studiów

 • wygłoszenie autoreferatu na temat pracy magistetskiej

 • odczytanie dwóch recenzji

-brona pracy magisterskiej — forma kolokwium

 1. na kierunku Reżyseria Dźwięku — studia I stopnia:

 • prezentacja nagrań dyplomowych

 • wygłoszenie autoreferatu na temat jednego z zaprezentowanych nagrań

 • obrona pracy licencjackiej — forma kolokwium

  1. na kierunku Instrumentalistyka = studia I stopnia:

   • specjalność - Gra na instrumencie:

    • wykonanie recitalu

    • kolokwium na tematy związane z pracą pisemną i programem recitalu dyplomowego

  2. na kierunku Instrumentalistyka = studia II stopnia

   • specjalność - Gra na instrumencie:

    • wykonanie recitalu

    • kolokwium na tematy związane z pracą pisemną i programem recitalu dyplomowego

Program recitali nie może zawierać wyłącznie utworów prezentowanych podczas  poprzednich egzaminów.

Dopuszcza  się możliwość  powtórzenia  niektórych utworów, według ustaleń poszczególnych  Katedr.

 1. na kierunku Wokalistyka - studia I stopnia

  • specjalność - Wokalno - aktorska:

   • wykonanie recitalu

   • kolokwium na tematy związane z pracą pisemnąi programem recitalu dyplomowego

 2. na kierunku Wokalistyka - studia II stopnia

*specjalność - Wokalno - aktorska:

 • wykonanie recitalu

 • kolokwium na tematy związane z pracą pisemną i programem recitalu dyplomowego

Program recitali nie może zawierać wyłącznie utworów prezentowanych podczas poprzednich egzaminów.

Dopuszcza się możliwość powtórzenia niektórych utworów, według ustaleń poszczególnych Katedr

 1. na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia I stopnia

  • specjalność - Edukacja muzyczna:

   • kolokwium licencjackie

-odczytanie dwóch recenzji pracy licencjackiej

 • obrona pracy licencjackiej

 • na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia II stopnia

  • wszystkie specjalności:

-wygłoszenie referatu

 • kolokwium magisterskie

-odczytanie dwóch recenzji pracy magisterskiej

 • obrona pisemnej pracy magisterskiej

j)na kierunku Dyrygentura - studia I stopnia

 • specjalność - Dyrygentura symfoniczno - operowa:

-kolokwium licencjackie

 • odczytanie dwóch recenzji pisemnej pracy dyplomowej

 • obrona pracy dyplomowej

 • specjalność - Dyrygentura orkiestr dętych

  • kolokwium licencjackie

  • odczytanie dwóch recenzji pisemnej pracy dyplomowej

-obtona pracy dyplomowej

 1. na kierunku Dyrygentura - studia II stopnia

*specjalność - Dyrygentura symfoniczno - operowa

 • wygłoszenie referatu

 • kolokwium magisterskie

 • odczytanie dwóch recenzji pisemnej pracy dyplomowej

 • obrona pracy dyplomowej

l)na kierunku Jazz i muzyka estradowa - studia I stopnia

 • specjalności - Instrumentalistyka jazzowa, Wokalistyka jazzowa:

  • kolokwium licencjackie

  • odczytanie dwóch recenzji pisemnej pracy dyplomowej

  • obrona pracy dyplomowej

*specjalność - Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

 • kolokwium licencjackie

 • odczytanie dwóch recenzji pisemnej pracy dyplomowej

 • obrona pracy dyplomowej

PH) na kierunku Jazz i muzyka estradowa - studia II stopnia

 • specjalności - Instrumentalistyka jazzowa, Wokalistyka jazzowa:

  • wygłoszenie referatu

  • kolokwium magisterskie

  • odczytanie dwóch recenzji pisemnej pracy dyplomowej

  • obrona pracy dyplomowej

 • specjalność - Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej:

-wygłoszenie referatu

 • kolokwium magisterskie

 • odczytanie dwóch recenzji pisemnej pracy dyplomowej

 • obrona pracy dyplomowej

4.Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana lub upoważnionego Kierownika Katedry.

 1. Komisji nie może przewodniczyć nauczyciel, którego student zdaje egzamin dyplomowy.

 2. Szczegółowe zasady, zakres i tryb realizacji egzaminu dyplomowego ustalają Katedry, Zakłady i Rady Wydziałów.

1. Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia powinien odbyć się do końca czwartego semestru studiów.

 

 

VIII. ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

 

§ 20

 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów i tytuł zawodowy licencjata lub magistra sztuki.

2.Podstawą obliczenia ostatecznej oceny wpisywanej do dyplomu są:

 1. oceny z poszczególnych elementów pracy dyplomowej,

 2. oceny z poszczególnych elementów egzaminu dyplomowego,
 3. średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminówi zaliczeń uzyskanych podczas studiów.                                                               ,

Z wyżej wymienionych elementów składowych wylicza się średnią arytmetyczną i zaokrągla do wartości całkowitych (z zastrzeżeniem ust. 4). Przy obliczaniu średniej arytmetycznej uwzględnia się trzykrotny mnożnik oceny za część artystyczną na kierunkach: Instrumentalistyka, Wokalistyka, Dyrygentura, Jazz i muzyka estradowa. Oceną pracy pisemnej jest średnia arytmetyczna ocen z recenzji.

 1. Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ocenę końcową słownie, wyrównaną do pełnej oceny zgodnie z zasadą;

11 - 15 punktów - dostateczny

16 - 20 punktów - dobry

21 - 25 punktów - bardzo dobry

O dyplomie z oceną końcową bardzo dobry z wyróżnieniem decydują odrębne przepisy (pot. $ 18).

 1. Pełną ocenę (słownie) wpisuje się tylko do dyplomu, we wszystkich innych dokumentach określa się rzeczywisty wynik studiów. (bez zaokrąglania)

 

§ 21

1.Temat pracy pisemnej:

* licencjackiej i magisterskiej (kierunek Kompozycja i teoria muzyki - specjalność teoria muzyki, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej — specjalność edukacja muzyczna)

- lab dyplomowej (kierunek Kompozycja i teoria muzyki — specjalność kompozycja, sound design, kierunek Instrumentalistyka - studia II stopnia, kierunek Wokalistyka, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej — specjalności: prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, kształcenie w zakresie muzyki sakralnej, kierunek Dyrygentura, kierunek Jazz i muzyka estradowa) musi być ustalony do końca semestru letniego przedostatniego toku studiów i zatwierdzony przez Dziekana lub kierownika odpowiedniej Katedry.

Temat pisemnej pracy dyplomowej, kierunek Instrumentalistyka - studia I stopnia - musi być ustalony do końca przedostatniego semestru studiów i zatwierdzony przez Dziekana lub kierownika odpowiedniej Katedry.

 1. Pisemną pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską, sporządza student pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. Dziekan, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, może upoważnić do kierowania tą pracą innego pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego, a także specjalistę spoza Akademii.

 2. Student zobowiązany jest złożyć pracę pisemną, kompozycję, autokomentarz do nagrania:

  1. na studiach I stopnia

   1. na kierunkach: Kompozycja i teoria muzyki, Reżyseria dźwięku, Wokalistyka, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Dyrygentura, Jazz i muzyka estradowa - do 31 maja ostatniego toku studiów, a w przypadku ukończenia studiów w semestrze zimowym - do 31 stycznia.

IL. na kierunku Instrumentalistyka - na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej ostatniego

semestru studiów.

IIL. na kierunku Wokalistyka - opis w formie komentarza do interptetacji programu recitalu dyplomowego - na tydzień przed recitalem dyplomowym.

 1. na studiach II stopnia

L. na kierunkach: Kompozycja i teoria muzyki, Wokalistyka, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

Dyrygentura, Jazz i muzyka estradowa - do 31 maja ostatniego roku studiów, IL na kierunku Instrumentalistyka - do końca trzeciego semestru studiów,

 1. na kierunku Wokalistyka - do 31 maja ostatniego roku studiów.                                                                  |

 2. Wraz z pracą pisemną/artystyczną student składa oświadczenie o jej samodzielnym przygotowaniu. Oświadczenie jest przechowywane w dokumentach przebiegu studiów.
 3. Dziekan, na prośbę studenta uzasadnioną przypadkami losowymi, popartą przez promotora, może przesunąć termin złożenia pracy pisemnej nie dłużej niż o trzy miesiące od terminów określonych w ust. 3.

 4. W razie dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan może wyznaczyć innego promotora. Zmiana promotora w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed terminem ukończenia studiów stanowić może podstawę do przedłużenia okresu pisania pracy na zasadach określonych w ust. 5.

 5. Ocenę pracy pisemnej ustala się na podstawie dwóch recenzji pisemnych.

 

§ 22

 1. Student, który nie złożył pracy pisemnej w terminie określonym w §20 zostaje skreślony z listy studentów.
 2. Osoba, która w ciągu pierwszego roku po skreśleniu z listy studentów z powodu wymienionego w ust. 1, złoży podanie o wznowienie studiów oraz złoży pracę pisemną, może na warunkach określonych przez Dziekana przystąpić do końcowego egzaminu dyplomowego po przyjęciu pracy przez Dziekana i po dwóch pozytywnych recenzjach.

 3. Na złożenie pracy pisemnej w dalszych terminach wymagana jest zgoda Rady Wydziału.

 

§ 23

 1. Ukończenie studiów I stopnia następuje do 15 czerwca ostatniego semestru studiów. Ukończenie studiów II stopnia następuje do końca czerwca ostatniego semestru studiów. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach egzamin dyplomowy może odbyć się, za zgodą Dziekana, do końca września ostatniego semestru studiów. Na dalsze przełożenie terminu egzaminu dyplomowego i zmianę terminu zakończenia studiów wymagana jest zgoda Rektora po zasięgnięciu opinii Dziekana.

 2. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego skutkuje otrzymaniem z tego egzaminu oceny niedostatecznej (0 pkt).

 3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego, Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

 4. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan:

 

 1. wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów,
 2. na wniosek studenta złożony w ciągu 7 dni od daty egzaminu, zasięgając opinii Rady Wydziału, wydaje decyzję o zezwoleniu w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach na powtarzanie ostatniego semestru studiów odpłatnie. Odpłatność określa Rektor.

 

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 24

Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych niniejszym regulaminem jest Rektor Akademii.

 

§ 25

Integralną częścią Regulaminu jest Procedura antyplagiatowa stanowiąca jego Załącznik.

 

§  26

Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu studiują według dotychczasowych zasad.

 

 

 

 

 

Komentarze (0)