Ogólne zasady rekrutacji na PŚ 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na PŚ 2019/2020

Politechnika Świętokrzyska rekrutacja 2019 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Świętokrzyskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Nr 165/18 zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Nr 109/18 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Senatu Nr 165/18)

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) uchwala się następujące zasady i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020:

 

ZASADY OGÓLNE

 

§ 1

 1. Politechnika Świętokrzyska prowadzi kształcenie w systemie studiów dwustopniowych.
 2. Rekrutację na pierwszy rok studiów przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez Rektora,  dla  danych  kierunków  studiów.  W  celu  wsparcia  procesu  rekrutacyjnego, w szczególności pracy komisji rekrutacyjnych, Rektor powołuje Zespół ds. Rekrutacji.
 3. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej Uczelni.
 4. uchylony
 5. Rejestracja internetowa polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w którym kandydaci przekazują wymagane dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji na określony kierunek, poziom kształcenia i formę studiów.
 6. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
 7. W procesie internetowej rekrutacji kandydat otrzymuje indywidualne konto oraz informację dotyczącą wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Dokonanie opłaty po terminie oznacza unieważnienie rejestracji.
 8. Zgłoszenie kandydata na studia rozpatrywane jest przez właściwą komisję rekrutacyjną po wpłynięciu  informacji  o   dokonaniu   wymaganej   opłaty   za   postępowanie   związane   z przyjęciem na studia.
 9. Informacje o przebiegu rekrutacji kandydat uzyskuje przez Internet.
 10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie oraz z informacjami dla kandydatów przedstawionymi na stronie internetowej Uczelni.
 11. Po przeprowadzeniu kwalifikacji na studia, komisje rekrutacyjne, zamieszczają na stronach internetowych Uczelni listy osób, które spełniły kryteria kwalifikacji na studia.
 1. Warunkiem wpisu na listę studentów, osób, które spełniły kryteria kwalifikacji, jest dostarczenie  wymaganych  dokumentów  do  właściwej  komisji   rekrutacyjnej,  zgodnie    z terminarzem postępowania kwalifikacyjnego, ustalonym zarządzeniem Rektora (wykaz wymaganych dokumentów określony jest w § 8) oraz brak zobowiązań finansowych wobec Uczelni.
 2. Obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa, uznanego – zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą – za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.
 3. W przypadku braku na świadectwach, o których mowa w ust. 13, oceny z języka polskiego, w konkursie świadectw uwzględnia się ocenę z języka nauczania.
 4. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale jeżeli legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyłączonym z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych lub przed przystąpieniem  do rekrutacji  nostryfikują  dyplom  zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Przyjęcie kandydata na studia pierwszego lub drugiego stopnia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów potwierdzane są w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia/uczenia się     zawartym      w      programie      kształcenia      określonego      kierunku,      poziomu i profilu kształcenia.
 6. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 7. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
 8. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określają odrębne przepisy.
 9. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Świętokrzyskiej określa załącznik do niniejszej Uchwały.
 10. Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, który nie uzyskał wystarczającej do przyjęcia na  studia  liczby  punktów,  właściwa  komisja  rekrutacyjna  może  zdecydować  o przyjęciu go na studia poza limitem miejsc.
 11. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący właściwej komisji rekrutacyjnej. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.
 1. Rekrutacja kandydatów na semestr zimowy trwa od 27 maja 2019 r. do 27 września 2019 r., natomiast rekrutacja na semestr letni trwa od 30 stycznia 2020 r. do 6 marca 2020 r. Szczegółowy terminarz postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2019/2020 ustalony zostanie zarządzeniem Rektora.
 2. Rektor może nie uruchomić kierunku studiów z powodu małej liczby przyjętych osób.
 3. Dla kandydatów, którzy w wyniku złożenia odwołania zgodnie z art. 44zzz ust. 7  Ustawy   z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uzyskali podwyższony wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 4. Nauka na studiach niestacjonarnych oraz na studiach prowadzonych w języku angielskim jest płatna. Szczegółowe zasady odpłatności regulują odrębne przepisy.
 5. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich są przyjmowani na studia zgodnie z uchwałą Senatu.
 6. Laureaci konkursów regionalnych mogą zwrócić się, w formie pisemnej, do właściwej komisji rekrutacyjnej z prośbą o przyznanie dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. W takim przypadku komisja rekrutacyjna może przyznać do 20% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 7. Kandydat nie może podjąć studiów na kierunku, który aktualnie studiuje lub który ukończył w Politechnice Świętokrzyskiej w ramach tego samego poziomu studiów.
 8. Dane osobowe wprowadzone przez kandydatów w trakcie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz przekazywania kandydatom informacji dotyczących rekrutacji i toku studiów w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.
 9. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane w formie elektronicznej przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
 10. Uczelnia przechowuje przez 6 miesięcy kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów wraz z kopią pisma, na podstawie którego zwrócono kandydatowi złożone oryginały dokumentów.

 

§ 2

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

Ogólne zasady rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim prowadzone są na kierunkach:

 1. architektura,
 2. budownictwo,
 3. elektronika i telekomunikacja,
 4. elektrotechnika,
 5. energetyka,
 1. informatyka,
 2. geodezja i kartografia,
 3. inżynieria środowiska,
 4. odnawialne źródła energii,
 5. automatyka i robotyka,
 6. inżynieria bezpieczeństwa,
 7. mechanika i budowa maszyn,
 8. transport,
 9. wzornictwo przemysłowe,
 10. ekonomia,
 11. inżynieria danych,
 12. logistyka,
 13. zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

1a. Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim prowadzone są na kierunkach:

 

 1. budownictwo,
 2. mechanika i budowa maszyn,
 3. zarządzanie i inżynieria produkcji,
 4. informatyka,
 5. inżynieria środowiska,
 6. geodezja i kartografia.
  1. Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.
  2. Kandydaci na kierunek architektura przystępują do konkursu świadectw dojrzałości po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów  architektonicznych.  Ocena  z  egzaminu  z  rysunku  nie  jest  uwzględniana     w konkursie świadectw dojrzałości. Egzamin sprawdzający predyspozycje polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów.
  3. Kandydaci niepełnosprawni przystępujący do egzaminu z rysunku na kierunek architektura mogą złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej pisemny wniosek, o zgodę na zastosowanie w czasie egzaminu rozwiązań alternatywnych, przy zachowaniu zasady nie    zmniejszania    wobec     nich     wymagań     merytorycznych.     Wniosek,     wraz z zaświadczeniem o rodzaju i stopniu niepełnosprawności, powinien być złożony nie później niż na tydzień przed wyznaczoną datą egzaminu.
  4. Kryterium przyjęcia na studia stanowi łączna liczba punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  5. Na podstawie łącznej liczby punktów, uzyskanej przez kandydatów, komisja rekrutacyjna ustala dwie listy rankingowe na kierunek studiów:
   1. dla kandydatów zdających „Nową Maturę” lub „Nową Maturę 2002”,
   2. dla kandydatów zdających „Starą Maturę”.
  6. Uchylony.

 

§ 3

Zasady konkursu świadectw dojrzałości

 

 1. Na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w konkursie świadectw uwzględniane są oceny procentowe z: matematyki (M), języka polskiego (JP), języka obcego nowożytnego (JO) oraz z jednego przedmiotu zdanego na maturze w formie pisemnej (W), wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego z zestawu obejmującego: fizykę z astronomią, chemię, informatykę, historię, geografię, biologię, wiedzę o społeczeństwie oraz – w przypadku kierunku architektura – historię sztuki.
 2. Przedmioty: fizyka z astronomią oraz fizyka traktowane są równorzędnie.

Łączną liczbę punktów dla poszczególnych kierunków wyznacza się wg wzorów podanych w poniższej tabeli. Elementy składowe wzoru zależą od rodzaju uzyskanego przez kandydata świadectwa dojrzałości (ust. 7, 8, 9, 10, 11).

 

ust.

kierunek

wzór, wg którego wyznacza się liczbę

punktów

3.

ekonomia

geodezja i kartografia inżynieria danych inżynieria środowiska logistyka

odnawialne źródła energii

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

S = M + W + 0,1·JP + 0,1·JO

4.

 

automatyka i robotyka inżynieria bezpieczeństwa mechanika i budowa maszyn transport

wzornictwo przemysłowe

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,4·JO

przy czym:

n = 1    przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki,

n = 0,4 przy wskazaniu: geografii, biologii, n = 0,2 przy wskazaniu: historii, wiedzy

o społeczeństwie.

5.

 

 

 

architektura

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

przy czym:

n = 1    przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki, historii sztuki,

n = 0,4 przy wskazaniu: geografii, biologii,

n = 0,2 przy wskazaniu: historii, wiedzy o społeczeństwie.

 

 

 

budownictwo

elektronika i telekomunikacja elektrotechnika

energetyka informatyka

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

przy czym:

n = 1    przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki,

n = 0,4 przy wskazaniu: geografii, biologii, n = 0,2 przy wskazaniu: historii, wiedzy

o społeczeństwie.

6.

Uchylony

 

7.Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów zdających „Nową Maturę”

 

M − suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z matematyki zdanej na egzaminie maturalnym,

W − suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym w formie pisemnej, wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego,

JP − suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka polskiego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym,

JO − suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka obcego nowożytnego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym.

 

8.Sposób ustalenia wyniku pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z przedmiotu, który na świadectwie maturalnym oceniony był wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

 

Poziom podstawowy (P) dla kandydatów zdających przedmiot na poziomie rozszerzonym (R) jest ustalany na podstawie wyniku poziomu rozszerzonego według wzorów: P = R dla R < 30% oraz P = (6·R + 100)/7 dla R z przedziału od 30 do 100 procent, np.:

jeżeli kandydat uzyskał ze wskazanego przedmiotu, zdawanego na poziomie rozszerzonym 50%, to P = (6·50 + 100)/7 = 57,14.

Suma obydwóch poziomów wynosi więc: 50 + 57,14 punktów.

 

9.Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów zdających „Starą Maturę”:

M − podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matematyki zdanej na egzaminie dojrzałości w formie pisemnej,

W − podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości w formie pisemnej, wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego,

JP − suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego,

JO − suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego. Jeżeli kandydat otrzymał jedną ocenę  (z   egzaminu  pisemnego  lub   ustnego),  wówczas  dodaje  się  liczbę  punktów   z przeliczenia oceny końcowej właściwego języka obcego. W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego, wówczas przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego nowożytnego. Kandydaci zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka obcego, na podstawie certyfikatu, otrzymują 12 punktów.

 

10.Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów legitymujących się „Nową Maturą 2002”.

 

M − podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matematyki z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego,

W − podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z przedmiotu wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego, zdanego na egzaminie maturalnym w formie pisemnej, na poziomie rozszerzonym albo liczba punktów   z poziomu podstawowego z tego przedmiotu,

JP −  podwojona  liczba  punktów  uzyskana  z  przeliczenia  oceny  z  języka  polskiego z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego,

JO  – podwojona liczba punktów z przeliczenia oceny z języka obcego nowożytnego       z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego. Kandydaci zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka obcego, na podstawie certyfikatu, otrzymują 200 punktów.

 

11.Przy ustalaniu łącznej liczby punktów, zgodnie z wzorem określonym w ust. 3, 4, 5 dla kandydatów legitymujących się różnymi świadectwami dojrzałości, przyjmuje się następujące sposoby przeliczeń:

 

 1. ocen wyrażonych słownie (na świadectwach kandydatów zdających „Starą Maturę”) na punkty:

sześciostopniowa skala ocen

czterostopniowa skala ocen

ocena

liczba punktów

ocena

liczba punktów

celująca

6

 

 

bardzo dobra

5

bardzo dobra

6

dobra

4

dobra

4

dostateczna

3

dostateczna

3

dopuszczająca/mierna

2

 

 

 1. wynik egzaminu maturalnego (na świadectwach kandydatów zdających „Nową Maturę”) wyrażony w procentach zastępuje się punktami wg zasady: jednemu procentowi odpowiada 1 punkt,
 1. wynik egzaminu maturalnego (kandydatów z tzw. „Nową  Maturą 2002”) wyrażony  w punktach w skali od 1 do 100 punktów przyjmuje się bez zmian,
 2. wynik egzaminu matury  międzynarodowej  wyrażony  dla  poziomu  podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7 na punkty:

poziom podstawowy (SL)

poziom wyższy (HL)

ocena

liczba punktów

ocena

liczba punktów

 

 

1

20

2

30

2

50

3

40

3

80

4

55

4

110

5

70

5

140

6

85

6

170

7

100

7

200

 

 1. wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na maturze w formie pisemnej przez maturzystów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na punkty:

−poziom podstawowy

Maturzysta zdający maturę dwujęzyczną z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej, uznaje się to za zwolnienie z tego poziomu i przyznaje 100 punktów.

−poziom rozszerzony

Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach równy jest liczbie punktów powiększonej o dziesięć. Maksymalna liczba punktów nie może przekroczyć 100.

 

§ 4

 

Zasady przyjęć kandydatów przystępujących do matury międzynarodowej i matur zagranicznych

 

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej i kandydaci, którzy zdawali maturę za granicą przyjmowani są na studia na takich samych zasadach jak kandydaci z „Nową Maturą”. Przeliczenia ocen z matur zagranicznych, na wniosek komisji rekrutacyjnych, dokonuje Zespół ds. Rekrutacji. Postępowanie kwalifikujące dla tych osób przeprowadza się w terminie do 25.09.2019 r.

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

§ 5

 1. Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.
 1. Stacjonarne studia drugiego stopnia w języku polskim prowadzone są na kierunkach:

 

kierunek

wymagania

architektura

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera architekta

budownictwo

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera budownictwa

 

 

 

 

automatyka i robotyka mechanika i budowa maszyn transport

przyjmowani są absolwenci z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci z tytułem zawodowym magistra inżyniera, posiadający kwalifikacje/ i kompetencje wystarczające

do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku; postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe; w pierwszym etapie kompetencje kandydata ocenia Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów; drugi etap może być uruchomiony w przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych przekroczy ustalony limit; komisja może dodatkowo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną; w przypadku absolwentów kierunków pokrewnych, kwalifikacje i kompetencje kandydata, wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku ocenia – na podstawie złożonych dokumentów – powołana Komisja Kwalifikacyjna; szczegółowe zasady przyjęć zamieszczane są dla kandydatów na stronie internetowej Uczelni.

 

ekonomia

przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia lub pokrewnego albo absolwenci studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich kierunków pokrewnych.

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku i kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

 

elektrotechnika

przyjmowani    są     absolwenci     kierunków     właściwych  i pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

 

informatyka

przyjmowani     są      absolwenci      kierunków     właściwych i pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra

inżyniera.

 

 

 

inżynieria środowiska

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera inżynierii środowiska lub absolwenci z tytułem inżyniera po kierunkach pokrewnych z zaleceniem uzupełnienia różnic programowych ze studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska; różnice programowe wyznacza pełnomocnik Dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się na podstawie przedstawionego suplementu; różnice te nie mogą przekroczyć

30 pkt ECTS.

 

 

 

 

geodezja i kartografia

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera geodezji

i kartografii lub absolwenci z tytułem inżyniera po kierunkach pokrewnych z zaleceniem uzupełnienia różnic programowych ze studiów pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia; różnice programowe wyznacza pełnomocnik Dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się na podstawie przedstawionego suplementu; różnice te nie mogą przekroczyć

30 pkt ECTS.

 

 

 

odnawialne źródła energii

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera odnawialnych źródeł lub absolwenci z tytułem inżyniera po kierunkach pokrewnych z zaleceniem uzupełnienia różnic programowych ze studiów pierwszego stopnia na kierunku odnawialne źródła energii; różnice programowe wyznacza pełnomocnik Dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się na podstawie przedstawionego suplementu; różnice te nie mogą przekroczyć

30 pkt ECTS.

 

 1. Stacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim prowadzone są na kierunku:

 

kierunek

wymagania

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku i kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem

zawodowym magistra inżyniera.

 

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

§ 6

 1. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach:
 1. budownictwo,
 2. elektrotechnika,
 3. informatyka,
 4. geodezja i kartografia,
 5. inżynieria środowiska,
 6. odnawialne źródła energii,
 7. automatyka i robotyka,
 8. inżynieria bezpieczeństwa,
 9. mechanika i budowa maszyn,
 10. transport,
 11. ekonomia,
 12. logistyka,
 13. zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

 1. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunki wymienione w ust. 1 jest złożenie wymaganych dokumentów. Kandydaci przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów, aż do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku gdy liczba osób zgłoszonych jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi w § 2 i 3.

 

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

§ 7

 1. Niestacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach:

kierunek

wymagania

automatyka i robotyka budownictwo ekonomia elektrotechnika informatyka inżynieria środowiska geodezja i kartografia

odnawialne źródła energii mechanika i budowa maszyn transport

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

przyjmowani    są    absolwenci    na                         zasadach podanych w § 5 ust. 2

 

 1. Rekrutacja na niestacjonarne studia drugiego stopnia prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w § 5.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

§ 8

 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:
  1. poświadczoną przez uczelnię kopię oryginalnego świadectwa dojrzałości;
  2. wypełnioną według ustalonego wzoru ankietę osobową ze zdjęciem;
  3. jedno aktualne zdjęcie w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  4. na kierunkach, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, w trakcie dokonywania wpisu kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Kandydat ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 2. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku, może być na ten kierunek nieprzyjęty.
 3. Kandydaci na  studia  drugiego  stopnia,  oprócz  dokumentów  wymienionych  w  ust.  1  z wyłączeniem pkt 1, składają poświadczoną przez uczelnię kopię oryginalnego dyplomu ukończenia studiów. Komisja rekrutacyjna może zażądać doręczenia poświadczonych efektów uczenia się lub efektów kształcenia uzyskanych na ukończonym kierunku studiów
 1. Kandydaci, o których mowa w § 1 ust. 13 składają poświadczoną przez uczelnię kopię oryginalnego  świadectwa  maturalnego  zalegalizowanego  lub  opatrzonego  apostille.  W przypadku gdy świadectwo maturalne podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, kandydaci składają zaświadczenie z Kuratorium Oświaty, stwierdzające równoważność świadectwa maturalnego z polskim świadectwem dojrzałości.
 2. Kandydaci, o których mowa w § 1 ust. 15 składają poświadczoną przez uczelnię kopię oryginalnego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, a w przypadku gdy podlega on uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów.
 3. Dokumenty wydane w innym języku niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 165/18 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce  (Dz.  U.  z   2018  r.,  poz.  1669)  uchwala  się   co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Senatu Nr 109/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1:

 1. ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rekrutację na pierwszy rok studiów przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez Rektora,  dla  danych   kierunków   studiów.   W   celu   wsparcia   procesu   rekrutacyjnego, w szczególności pracy komisji rekrutacyjnych Rektor powołuje Zespół ds. Rekrutacji.”

 1. ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej Uczelni.”

 1. uchyla się ustęp 4;
 2. ustęp 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Zgłoszenie kandydata na studia rozpatrywane jest przez właściwą komisję rekrutacyjną po wpłynięciu   informacji   o   dokonaniu   wymaganej   opłaty   za   postępowanie   związane    z przyjęciem na studia.”

 1. ustępy 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11. Po przeprowadzeniu kwalifikacji na studia, komisje rekrutacyjne, zamieszczają na stronach internetowych Uczelni listy osób, które spełniły kryteria kwalifikacji na studia.

12. Warunkiem wpisu na listę studentów, osób, które spełniły kryteria kwalifikacji, jest dostarczenie  wymaganych   dokumentów   do   właściwej   komisji   rekrutacyjnej,   zgodnie z terminarzem postępowania kwalifikacyjnego, ustalonym zarządzeniem Rektora (wykaz wymaganych dokumentów określony jest w § 8) oraz brak zobowiązań finansowych wobec Uczelni.”

 1. ustęp 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Przyjęcie kandydata na studia pierwszego lub drugiego stopnia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów potwierdzane są w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia/uczenia się zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.”

 1. ustępy 21 i 22 otrzymują brzmienie:

„21. Na wniosek kandydata, będącego osobą niepełnosprawną, który nie uzyskał wystarczającej do przyjęcia na studia liczby punktów, właściwa komisja rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu go na studia poza limitem miejsc.

22. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący właściwej komisji rekrutacyjnej. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.”

 1. ustęp 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Rekrutacja kandydatów na semestr zimowy trwa od 27 maja 2019 r. do 27 września 2019 r., natomiast rekrutacja na semestr letni trwa od 30 stycznia 2020 r. do 6 marca 2020 r. Szczegółowy terminarz postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2019/2020 ustalony zostanie zarządzeniem Rektora.”

 1. ustępy 26-32 otrzymują brzmienie:

„26. Nauka na studiach niestacjonarnych oraz na studiach prowadzonych w języku angielskim jest płatna. Szczegółowe zasady odpłatności regulują odrębne przepisy.

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich są przyjmowani na studia zgodnie z uchwałą Senatu.
 2. Laureaci konkursów regionalnych mogą zwrócić się, w formie pisemnej, do właściwej komisji rekrutacyjnej z prośbą o przyznanie dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. W takim przypadku komisja rekrutacyjna może przyznać do 20% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3. Kandydat nie może podjąć studiów na kierunku, który aktualnie studiuje lub który ukończył w Politechnice Świętokrzyskiej w ramach tego samego poziomu studiów.
 4. Dane osobowe wprowadzone przez kandydatów w trakcie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz przekazywania kandydatom informacji dotyczących rekrutacji i toku studiów w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.
 5. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane w formie elektronicznej przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
 6. Uczelnia przechowuje przez 6 miesięcy kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów wraz z kopią pisma, na podstawie którego zwrócono kandydatowi złożone oryginały dokumentów.”

2) W § 2:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim prowadzone są na kierunkach:

 

 1. architektura,
 2. budownictwo,
 3. elektronika i telekomunikacja,
 4. elektrotechnika,
 5. energetyka,
 6. informatyka,
 7. geodezja i kartografia,
 8. inżynieria środowiska,
 9. odnawialne źródła energii,
 10. automatyka i robotyka,
 11. inżynieria bezpieczeństwa,
 12. mechanika i budowa maszyn,
 13. transport,
 14. wzornictwo przemysłowe,
 15. ekonomia,
 16. inżynieria danych,
 17. logistyka,
 18. zarządzanie i inżynieria produkcji.”

 

 1. po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu:

„1a. Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim prowadzone są na kierunkach:

 1. budownictwo,
 2. mechanika i budowa maszyn,
 3. zarządzanie i inżynieria produkcji,
 4. informatyka,
 5. inżynieria środowiska,
 6. geodezja i kartografia.”

 

 1. ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kandydaci niepełnosprawni przystępujący do egzaminu z rysunku na kierunek architektura mogą złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej pisemny wniosek, o zgodę na zastosowanie w czasie egzaminu rozwiązań alternatywnych, przy zachowaniu zasady nie zmniejszania  wobec  nich  wymagań  merytorycznych.  Wniosek,  wraz  z  zaświadczeniem  o rodzaju i stopniu niepełnosprawności, powinien być złożony nie później niż na tydzień przed wyznaczoną datą egzaminu.”

 1. w ustępie 6 termin „Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna” zastępuje się terminem

„komisja rekrutacyjna”

 1. ustęp 7 uchyla się;

3) w § 3:

 1. ustęp 6 uchyla się;
 2. w ust. 10 przed pozycją W dodaje się pozycję M w brzmieniu:

„M − podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matematyki z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego,”

 1. ustęp 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Przy ustalaniu łącznej liczby punktów, zgodnie z wzorem określonym  w ust.  3, 4 i 5  dla kandydatów legitymujących się różnymi świadectwami dojrzałości, przyjmuje się następujące sposoby przeliczeń:”

 1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zasady przyjęć kandydatów przystępujących do matury międzynarodowej i matur zagranicznych

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej i kandydaci, którzy zdawali maturę za granicą przyjmowani są na studia na takich samych zasadach jak kandydaci z „Nową Maturą”. Przeliczenia ocen z matur zagranicznych, na wniosek komisji rekrutacyjnych, dokonuje Zespół ds. Rekrutacji. Postępowanie kwalifikujące dla tych osób przeprowadza się w terminie do 25.09.2019 r.”

5) W § 5:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.”

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stacjonarne studia drugiego stopnia w języku polskim prowadzone są na kierunkach:”

 

kierunek

wymagania

architektura

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera architekta

budownictwo

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera

budownictwa

 

 

 

 

 

automatyka i robotyka mechanika i budowa maszyn transport

przyjmowani są absolwenci z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci z tytułem zawodowym magistra inżyniera,   posiadający                                  kwalifikacje/ i kompetencje wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku; postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe; w pierwszym etapie kompetencje kandydata ocenia Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów; drugi etap może być uruchomiony w przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych przekroczy ustalony limit; komisja może dodatkowo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną; w przypadku absolwentów kierunków pokrewnych, kwalifikacje i kompetencje kandydata, wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku ocenia – na podstawie złożonych dokumentów – powołana Komisja Kwalifikacyjna; szczegółowe zasady przyjęć zamieszczane są dla

kandydatów na stronie internetowej Uczelni.

 

ekonomia

przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia lub pokrewnego albo absolwenci studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich

kierunków pokrewnych.

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku i kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków

pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

 

elektrotechnika

przyjmowani  są   absolwenci   kierunków   właściwych i pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem

zawodowym magistra inżyniera.

 

informatyka

przyjmowani  są   absolwenci   kierunków   właściwych   i pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym

magistra inżyniera.

 

 

 

 

inżynieria środowiska

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera inżynierii środowiska lub absolwenci z tytułem inżyniera po kierunkach pokrewnych z zaleceniem uzupełnienia różnic programowych ze studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska; różnice programowe wyznacza pełnomocnik Dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się na podstawie przedstawionego suplementu; różnice te nie mogą przekroczyć 30 pkt

ECTS.

 

 

 

 

 

 

geodezja i kartografia

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera geodezji i kartografii lub absolwenci z tytułem inżyniera po kierunkach pokrewnych z zaleceniem uzupełnienia różnic programowych ze studiów pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia; różnice programowe wyznacza pełnomocnik Dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się na podstawie przedstawionego suplementu; różnice te nie mogą przekroczyć 30 pkt

ECTS.

 

 

 

 

odnawialne źródła energii

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera odnawialnych źródeł lub absolwenci z tytułem inżyniera po kierunkach pokrewnych z zaleceniem uzupełnienia różnic programowych ze studiów pierwszego stopnia na kierunku odnawialne źródła energii; różnice programowe wyznacza pełnomocnik Dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się na podstawie przedstawionego suplementu; różnice te nie mogą przekroczyć 30 pkt

ECTS.

 

 1. dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„3. Stacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim prowadzone są na kierunku:

 

 

kierunek

wymagania

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku i kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków

pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

 

 1. § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach:

 1. budownictwo,
 2. elektrotechnika,
 3. informatyka,
 4. geodezja i kartografia,
 5. inżynieria środowiska,
 6. odnawialne źródła energii,
 7. automatyka i robotyka,
 8. inżynieria bezpieczeństwa,
 9. mechanika i budowa maszyn,
 10. transport,
 11. ekonomia,
 12. logistyka,
 13. zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

2. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunki wymienione w ust. 1 jest złożenie wymaganych dokumentów. Kandydaci przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów, aż do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku gdy liczba osób zgłoszonych jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi w § 2 i 3.”

 1. W § 7 ust 1 w kolumnie „kierunek” tabeli dodaje się po kierunku inżynieria środowiska kierunki: „geodezja i kartografia” i „odnawialne źródła energii”

8) W § 8:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

 1. poświadczoną przez uczelnię kopię oryginalnego świadectwa dojrzałości;
 2. wypełnioną według ustalonego wzoru ankietę osobową ze zdjęciem;
 3. jedno aktualne zdjęcie w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 4. na kierunkach, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, w trakcie dokonywania wpisu kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Kandydat ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 5. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kandydaci  na  studia  drugiego  stopnia,  oprócz  dokumentów  wymienionych  w  ust.  1 z wyłączeniem pkt 1, składają poświadczoną przez uczelnię kopię oryginalnego dyplomu ukończenia studiów. Komisja rekrutacyjna może zażądać doręczenia poświadczonych efektów uczenia się lub efektów kształcenia uzyskanych na ukończonym kierunku studiów.”

9) Załącznik do uchwały - Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Świętokrzyskiej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wprowadza się tekst jednolity uchwały Senatu Nr 109/18 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Komentarze (0)