Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu rekrutacja 2019 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

UCHWAŁA NR 190 /2018 SENATU PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU w kadencji 2016-2020 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie dostosowania uchwały nr 157/2018 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach pierwszego stopnia na poszczególnych kierunkach w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020 w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 266 ust. I ustawy z dnia z 3 lipca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz art. 70 ust. 1-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, uchwala, co następuje:

 

§ 1

Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dostosowuje uchwałę nr 157/2018 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. określającą warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach pierwszego stopnia na poszczególnych kierunkach w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020 do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dostosowane warunki rekrutacji stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr 190/2018 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 20.12.2018 r. w roku akademickim 2019/2020 ogłasza rekrutację na STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA dla kandydatów na kierunki:

 

 • PIELĘGNIARSTWO          - stacjonarne
 • POŁOŻNICTWO            - stacjonarne
 • KOSMETOLOGIA           - stacjonarne i niestacjonarne
 • DIETETYKA                - stacjonarne i niestacjonarne

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty (w białej oznakowanej teczce tekturowej, wiązanej, opis zawiera nazwisko i imię, adres zamieszkania, kierunek studiów):

 

 1. Podanie na ustalonym formularzu( wydruk z systemu elektronicznej rejestracji).
 2. Kserokopię (czarno-białą) Świadectwa Dojrzałości („stara”/„nowa” matura) oryginał do wglądu.
 3. Oryginał dowodu osobistego do wglądu celem potwierdzenia tożsamości kandydata. Obcokrajowcy — oryginał dowodu tożsamości do wglądu.
 4. Cztery aktualne fotografie (w tym jedna w wersji elektronicznej) zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych .
 5. Osoby  niebędące  obywatelami  polskimi  podlegają rozmowie  kwalifikacyjnej weryfikującej znajomość języka polskiego na poziomie pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach.

 

Rekrutacja obejmować będzie:

>  dla kierunków studiów stacjonarnych

>  dla kierunków studiów niestacjonarnych

 

 1.  „Nowa matura” - średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów (wskazanych przez kandydata) - procenty przeliczone na oceny.
 2. „Stara matura” — średnia ocen z egzaminu dojrzałości.
 3. „Międzynarodowa matura” — punkty przeliczone na oceny.
 4. Osiągnięcia finalistów i laureatów olimpiad szczebla centralnego z przedmiotów biologia, fizyka lub chemia.

 

Każdy kandydat (w tym cudzoziemiec) musi mieć ukończone 18 lat.

Niezaliczenie jednego z etapów procesu rekrutacji wyklucza przyjęcie na studia do Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym  terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Brak orzeczenia lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku uniemożliwi wpis na listę studentów.

W przypadku małej liczby kandydatów uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku.

Rekrutacje prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne. Obcokrajowcy są przyjmowani na studia w drodze decyzji administracyjnej rektora.

 

 

Plan rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2019/2020

Pierwszy nabór:

 • Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 13.05.2019 r. Zakończenie rejestracji elektronicznej 15.07.2019 r. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych 19.07.2019 r.
 • Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 22.07.2019 r. oraz 23.07.2019 r. w godz. 9.00- 14.00.
 • Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.
 • Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie lub upoważnienie podpisane w obecności pracownika Uczelni.
 • Osoby przyjęte otrzymują od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy.
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku należy dostarczyć do dnia 02.09.2019 r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). Brak orzeczenia uniemożliwi wpis na listę studentów. Ogłoszenie listy rezerwowej kandydatów 24.07.2019 r.
 • Osoba zakwalifikowana z listy rezerwowej zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 25.07.2019 r. w godz. 9.00- 12.00
 • Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.
 • Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Dopuszcza  się złożenie dokumentów  przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie lub upoważnienie podpisane w obecności pracownika Uczelni.
 • Osoby przyjęte otrzymują od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy.
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 02.09.2019 r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). Brak orzeczenia uniemożliwi wpis na listę studentów.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach — 26.07.2019 r.
 • Termin składania odwołań do Rektora —14 dni od dnia otrzymania decyzji rekrutacyjnej.

 

Drugi nabór:

(w przypadku niewypełnienia planowanych limitów przyjęć)

 1. Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej  29.07.2019 r.
 2. Zakończenie rejestracji elektronicznej 10.09.2019 r.
 3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych 11.09.2019 r.
 4. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 12.09.2019 r. w godz. 9.00- 12.00.

Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie lub upoważnienie podpisane w obecności pracownika Uczelni.

Osoby przyjęte otrzymują od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 24.09.2019 r. do Działu Kształcenia iSpraw Studenckich (dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). Brak orzeczenia uniemożliwi wpis na listę studentów.

 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach - 13.09.2019 r. o godz.15.00
 2. Termin składania odwołań do Rektora -14 dni od dnia otrzymania decyzji rekrutacyjnej.

W razie niewypełnienia planowanych limitów przyjęć dopuszcza się możliwość prowadzenia dalszej rekrutacji, jednak nie później niż do 4 października 2019 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

Uwzględnia się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowaw art 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

W przypadku organizacji rekrutacji uzupełniającej przez Uczelnię absolwent - kandydat na studia zobowiązany jest złożyć wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, otrzymanym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj: poprawione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.

Rekrutacja uzupełniająca zakończy się nie później niż w terminie do 4 października 2019 r.

 

 

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA do Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na rok akademicki 2019/2020

 

O przyjęciu kandydatów na I rok określonego kierunku studiów decydują:

 1. „Stara matura” - średnia ocen na świadectwie dojrzałości
 2. „Nowa matura” — będzie brana pod uwagę średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów (wskazanych przez kandydatów) - procenty przeliczone na oceny:

 

Procenty — poziom

podstawowy

Procenty — poziom

rozszerzony

OCENA

30 - 60

30 - 39

dopuszczający (2)

 

61 - 75

 

40 - 61

 

dostateczny (3)

76 - 90                 62 - 79                  dobry (4)

91 - 96

80 - 94

bardzo dobry (5)

97 - 100

95 - 100

celujący (6)

 

 

3: „Międzynarodowa matura” — punkty przeliczone na oceny:

 

masa                    OCENA

24 - 28              dopuszczający (2)

29 - 32              dostateczny (3)

33 - 36              dobry (4)

37 - 40             bardzo dobry (5)

41 - 45                 celujący (6)

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
 2. Dla obcokrajowców będzie brana pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego przeliczona według skali ocen obowiązujących w Polsce.

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Do 31.10.2019 r. student zobowiązany jest m.in.:

 1. Przedłożyć opiekunowi roku zaświadczenie o przyjęciu co najmniej dwóch dawek szczepionki przeciw WZW typu B.
 2. Przedłożyć do wglądu opiekunowi roku aktualną książeczkę co celów sanitarno-epidemiologicznych.
 3. Obcokrajowiec powinien przedłożyć polisę ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Komentarze (0)