Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Uniwersytet Opolski rekrutacja 2019 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Opolskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

Uchwała nr 134/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 12/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym inauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018.1668 z późn. zm.) w związkuz art. 266 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018.1669) Senat Uniwersytetu Opolskiego wprowadza następujące zmiany w Uchwale nr 112/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2018 r. wsprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2019/2020:

 

§ 1

Uchyla się treść załącznika nr 1 Uchwały nr 112/2016-2020 — Zasadyi tryb rekrutacji — i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchyla się treść załącznika nr 2 Uchwały nr 112/2016-2020 — Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020 oraz zakres egzaminów wstępnych — i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchyla się treść załącznika nr 3 Uchwały nr 112/2016-2020 — Rekrutacja na studia drugiego stopnia — i nadaje się mu brzmienie zgodnez załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Załącznik nr 4 Uchwały nr 112/2016-2020 — Przeliczanie ocen „starej matury” (czyli zdawanej przed 2005 r.) oraz Matury Międzynarodowej (IB), Matury Europejskiej (EB) i matur zdawanych za granicą na punkty „nowej matury (czyli zdawanej od 2005r.) — pozostaje bez zmian.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała podjęta została jednomyślnie w głosowaniu jawnym (47 głosów za). Senat UO liczy 65 osób, w głosowaniu udział wzięto 47 członków Senatu.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UO nr 134/2016-2020 z dnia 29 listopada 2018 r.

 

Zasady i tryb rekrutacji

 

 1. Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczymi elementami mogą być: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian praktyczny i konkurs dyplomów.
 2. Wykazy przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw z odpowiednimi wagami oraz inne formy postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzane podczas rekrutacji na dany kierunek studiów, zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wyniki matur stanowiące podstawę przyjęć na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie (progi punktowe), są umieszczone w załączniku nr 2 przy każdym kierunku. Wyniki są podane w przeliczeniu za pomocą wag na punkty poziomu rozszerzonego wszystkich przedmiotów (w skali 0 – 100), branych pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. Dla kierunku lekarskiego i farmacji wynik jest sumą dwóch ocen z poziomu rozszerzonego (skala 0 – 200). Podane progi punktowe nie obowiązują cudzoziemców przyjętych bezpośrednio przez rektora. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej, rektor może obniżyć próg punktowy na kierunku zagrożonym nieotwarciem.

 1. Uprawnienia rekrutacyjne laureatów i finalistów olimpiad centralnych, zawiera Uchwała Senatu UO z dnia 29 listopada 2018 r. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł (laureat, finalista). Z uprawnień, o których mowa w Uchwale, kandydat może skorzystać w roku, w którym uzyskał świadectwo maturalne. Kandydaci zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani poza limitem ustalonym dla danego kierunku studiów.

Laureaci i finaliści olimpiad, którzy na świadectwie dojrzałości nowej matury z przedmiotu egzaminacyjnego mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania tego przedmiotu, otrzymują z niego maksymalną ilość punktów.

 1. Rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną (UKR). Przewodniczącym komisji jest prorektor ds. kształcenia i studentów. W jej skład wchodzą dziekani lub prodziekani wszystkich wydziałów Uczelni oraz pełnomocnik rektora ds. rekrutacji jako sekretarz.
 2. Do zadań komisji uczelnianej należy w szczególności:
  • koordynacja i nadzór nad pracą komisji wydziałowych,
  • rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji komisji wydziałowych.

Uczelniana komisja rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania od decyzji komisji wydziałowych, złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor zgodnie z wnioskiem komisji uczelnianej. Decyzja rektora jest ostateczna.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie przeprowadzają komisje wydziałowe powoływane przez dziekana. Komisji przewodniczy prodziekan. W skład komisji powołanej przez dziekana wchodzą: przewodniczący, członkowie komisji, sekretarze i egzaminatorzy (jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje sprawdzian praktyczny lub rozmowę kwalifikacyjną), w liczbie zależnej od przewidywanej liczby kandydatów. Do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i prac w komisjach rekrutacyjnych są uprawnieni nauczyciele akademiccy UO. Funkcję sekretarza komisji rekrutacyjnej może pełnić pracownik administracyjny lub techniczny. Kopie pisemnych powołań przechowuje dziekanat. Skład powołanej komisji (bez egzaminatorów) dziekan przekazuje UKR. Termin powołania komisji upływa 31 III 2019 r.

Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach: na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym i na studia rozpoczynające się w semestrze letnim, przed rozpoczęciem tych semestrów. Ta sama komisja dokonuje naboru w obu terminach na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia jednolite magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia.

Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego przeznaczona jest dla absolwentów studiów inżynierskich, którzy będą kontynuować 1,5-letnie studia drugiego stopnia. Na wniosek dziekana, złożony do 30 listopada, rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rekrutacji zimowej na studia pierwszego stopnia na kierunki, które nie zostały otwarte po rekrutacji w lipcu z powodu braku kandydatów oraz na kierunki pierwszego stopnia prowadzące jednocześnie studia licencjackie i inżynierskie, które mają odpowiednio zmodyfikowane programy kształcenia.

 1. Do zadań komisji wydziałowych należy w szczególności:
 • kompletowanie, weryfikowanie i przechowywanie dokumentów kandydatów,
 • podejmowanie decyzji o dopuszczaniu kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
 • zawiadamianie kandydatów o terminach i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzianów praktycznych (poprzez program internetowej rejestracji kandydatów IRK),
 • przygotowanie tematów rozmów kwalifikacyjnych,
 • organizacja i przeprowadzanie konkursów świadectw i dyplomów, rozmów kwalifikacyjnych, sprawdzianów praktycznych,
 • przeprowadzanie egzaminów z języka polskiego dla cudzoziemców,
 • zawiadamianie kandydatów o wynikach każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego poprzez program internetowej rejestracji kandydatów IRK,
 • przyjmowanie na studia w ramach przyznanego limitu,
 • przyjmowanie i opiniowanie odwołań do UKR,
 • sporządzanie list rankingowych i list przyjętych na studia,
 • sporządzanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej,
 • wydawanie zaświadczeń o wpisie na listę studentów.
 1. Limit przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych określa uchwała Senatu UO. Limit ten wypełnia komisja wydziałowa. Niewykorzystanymi przez kierunki miejscami dysponuje dziekan, a niewykorzystanymi przez wydział rektor. Limit na studia niestacjonarne określa rektor w porozumieniu z dziekanami. Limit przyjęć na kierunek lekarski określi Minister Zdrowia.
 2. Jeżeli liczba kandydatów na dany kierunek nie przekroczy 15 osób, to decyzję o otwarciu I roku studiów podejmuje przewodniczący UKR. Kandydatom na nieotwarte kierunki komisja rekrutacyjna może zaproponować studia na pokrewnych kierunkach.
 3. Rozmowy kwalifikacyjne będą oceniane w skali stosowanej na egzaminie maturalnym, aby zapewnić porównywalność z ocenami uzyskanymi na maturze. Kandydaci, którzy nie uzyskali co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu objętego rozmową kwalifikacyjną, nie mogą być przyjęci na I rok studiów.
 4. Uwzględniane w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) lub ukończenia szkoły średniej, z dyplomu ukończenia studiów wyższych, Międzynarodowej Matury (IB), Matury Europejskiej (EB) oraz matur zdawanych za granicą są przeliczane na punkty „nowej matury” (zdawanej od 2005 r.) w sposób przedstawiony w załączniku nr 4.

Cudzoziemcy i obywatele polscy, którzy mają świadectwa maturalne wydane poza granicami kraju, wpisują w czasie rejestracji w IRK oceny z tego świadectwa przeliczone na punkty nowej matury zgodnie z załącznikiem nr 4. Kandydatów obowiązują takie same przedmioty jak zdających nową maturę. Zasady powyższe nie dotyczą kandydatów na kierunek lekarski i farmację.

 1. Za wyjątkiem kierunku lekarskiego i farmacji, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata na pierwszy stopień i jednolite studia magisterskie podawany jest w skali punktowej 0 – 100 i jest średnią ważoną wyników cząstkowych, tzn. poszczególne wyniki cząstkowe (za oceny brane pod uwagę w konkursie świadectw, konkursie dyplomów, z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej) mnożone są przez wagi przyporządkowane poszczególnym jednostkom kwalifikacyjnym (podane w szczegółowych zasadach, załącznik 2), a następnie sumowane.
 2. Ocena końcoworoczna jest oceną ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 3. W rekrutacji na kierunek lekarski i farmację będą uwzględniane oceny uzyskane na egzaminie „nowej matury”, maturze międzynarodowej IB lub egzaminie wstępnym z biologii i chemii lub fizyki zdawanym na poziomie rozszerzonym w UO.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200 (załącznik nr 2).

Egzamin wstępny jest obowiązkowy dla absolwentów „starej matury” (zdawanej przed 2005 r.) oraz dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa. Absolwenci „nowej matury” nie mogą przystąpić do tego egzaminu.

Egzamin będzie przeprowadzony w oparciu o arkusze egzaminacyjne odpowiadające podstawie programowej matury na poziomie rozszerzonym danego przedmiotu, obowiązujące od 2015 r. i oceniany na takich samych zasadach jak egzamin maturalny.

Terminy przeprowadzenia egzaminu wstępnego będą ustalone w Zarządzeniu rektora.

 1. W przypadku absolwentów klas (szkół) dwujęzycznych wyniki maturalne z języka obcego nowożytnego będą przeliczane według następujących zasad:
 2. Maturzysta zdający maturę z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej, zatem należy to uznać za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% punktów.
 3. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym należy wynik z matury dwujęzycznej pomnożyć przez 4/3. Wynik maksymalny nie może przekroczyć 100%.
 4. Zakres materiału obowiązujący kandydata przystępującego do rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu praktycznego będzie udostępniany kandydatom co najmniej na trzy miesiące przed terminem tej czynności kwalifikacyjnej.
 5. uchylony
 6. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja sporządza listę rankingową kandydatów w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych przez nich punktów z zaznaczeniem:
 1. zakwalifikowanych do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego,
 2. zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego,
 3. kandydatów mogących ubiegać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnują z podjęcia studiów na UO (lista rezerwowa),
 4. kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia.

O kolejności na liście – w przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów – będzie decydowała średnia wszystkich ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Dla kandydatów na kierunek lekarski o kolejności rankingowej w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów będzie decydowała w pierwszej kolejności ocena maturalna z biologii, a dopiero w drugiej kolejności średnia wszystkich ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

 1. a) Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne są zobowiązani do złożenia w komisji wydziałowej w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji – kompletu dokumentów (wymienionych w pkt. 23). Niespełnienie tego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja  z podjęcia studiów na UO i skreślenie z listy zakwalifikowanych na studia.

Kandydaci na kierunek lekarski zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą dostarczyć komisji

 oryginał świadectwa maturalnego, który zostanie im zwrócony po rozpoczęciu studiów lub szybciej, gdy będą chcieli zrezygnować z podjęcia studiów na UO. Kandydaci zakwalifikowani do rezerwy składają kopie świadectwa maturalnego w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, a oryginały dopiero w procesie rekrutacji uzupełniającej, gdy będą zakwalifikowani do przyjęcia na uwolnione miejsca.

Kandydat na stacjonarne studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, zakwalifikowany do przyjęcia na więcej niż jeden kierunek, musi w tym samym terminie dokonać wyboru jednego kierunku, na którym zamierza podjąć studia, rezygnując jednocześnie z pozostałych. Powyższe ograniczenie dotyczy też kandydatów na studia drugiego stopnia, zakwalifikowanych do przyjęcia na więcej niż jeden kierunek. Niespełnienie tego warunku spowoduje, że wyboru dokona UKR. Kandydat zostanie przyjęty na kierunek, na którym zajął najwyższe miejsce na liście rankingowej, a z pozostałych list przyjętych zostanie skreślony.

Dopuszczalne jest jednoczesne podjęcie studiów (po spełnieniu wymogów rekrutacyjnych) na pierwszym stopniu lub jednolitych studiach magisterskich i na drugim stopniu innego kierunku:

 1. Kandydaci z listy rezerwowej, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia z powodu braku miejsc, ale podtrzymują chęć studiowania w UO, składają w tym samym terminie i miejscu komplet dokumentów wymienionych w pkt. 23. Będą oni przyjmowani na studia przez komisję wydziałową na uwolnione miejsca, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej. Niespełnienie tego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO i skreślenie z listy rezerwowych.

Kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym, a których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został w efekcie odwołania podwyższony, ale nie zdążyli go podać komisji rekrutacyjnej przed sporządzeniem listy rankingowej, powinni niezwłocznie po otrzymaniu decyzji zmieniającej liczbę punktów złożyć osobiście do właściwej komisji rekrutacyjnej pisemny wniosek o zmianę miejsca na liście rankingowej, przedstawiając wydany przez OKE dokument poświadczający poprawiony wynik. Jeżeli nowe miejsce na liście rankingowej będzie uprawniało kandydata do przyjęcia, zostanie on w pierwszej kolejności przyjęty na studia na uwolnione miejsce.

 1. Kandydat, który nie został przyjęty na studia stacjonarne wyłącznie z powodu braku miejsc, może być przyjęty na studia niestacjonarne na tym samym kierunku bez powtórnego przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego i bez powtórnego wpłacania opłaty rekrutacyjnej, po napisaniu podania do wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 2. Kandydaci zakwalifikowani na studia niestacjonarne, składają wymagane dokumenty zgodnie z terminami ogłoszonymi w harmonogramie rekrutacji, a w terminie wyznaczonym   w Zarządzeniu Rektora UO wnoszą I ratę opłaty za studia. Niespełnienie tych obowiązków będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

 

 1. Po upływie terminu złożenia kompletu dokumentów, komisja ogłasza alfabetyczną listę przyjętych na studia. Lista ta oraz lista rankingowa są podpisane przez przewodniczącego komisji i sekretarza.
 2. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, w którym wpisuje się wynik postępowania kwalifikacyjnego oraz decyzje o zakwalifikowaniu i przyjęciu na studia. Protokół podpisuje przewodniczący, sekretarz i egzaminatorzy komisji wydziałowych.
 3. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęte wyłącznie osoby mające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. Uniwersytet Opolski będzie przyjmował kandydatów, którzy zamierzają kontynuować studia drugiego stopnia na tym samym kierunku, który ukończyli na stopniu pierwszym lub ukończyli kierunki pokrewne, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Elementami postępowania kwalifikacyjnego może być konkurs dyplomów, średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej określają standardy/efekty kształcenia obowiązujące na pierwszym stopniu kierunku, który kandydaci zamierzają studiować na stopniu drugim.

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia oraz zgoda na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK),
 • kserokopia (lub oryginał, patrz p. 19a) świadectwa maturalnego (dojrzałości), po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (absolwenci nowej matury) po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magisterskiego, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (kandydaci na drugi stopień),
 • zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (tylko na kierunkach, na których program nauczania wskazywałby na możliwość występowania czynników szkodliwych dla zdrowia; obowiązkowe na kierunek lekarski oraz studia nauczycielskie),
 • jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz fotografię w wersji elektronicznej (w programie IRK).

Od kandydatów na teologię wymagane będą dodatkowe zaświadczenia (o ich zakresie informacji udziela dziekanat Wydziału Teologicznego).

 1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia i dokonała opłaty wnoszonej przez kandydata na studia w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilku kierunkach, kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej. Kandydat nieprzyjęty na studia stacjonarne z powodu braku miejsc może przenieść się na studia niestacjonarne na tym samym kierunku bez ponownej wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi.
 2. Decyzje o możliwości podjęcia studiów na danym kierunku przez osoby niepełnosprawne podejmuje dyrektor instytutu kierunkowego lub dziekan wydziału. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może w stosunku do tych kandydatów zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku przedłożenia zaświadczenia o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Kandydaci, którzy posiadają świadectwo maturalne uzyskane za granicą, winni wraz z nim przedłożyć potwierdzenie ekwiwalencji (apostille lub legalizacja przez Kuratorium Oświaty) świadectwa uzyskanego za granicą z polską maturą. Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów dokonuje rada wydziału uprawniona do nadawania stopnia doktora określonej dyscypliny nauki lub dyscypliny sztuki, prowadząca kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą. Z obowiązków powyższych są zwolnieni obywatele państw, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności świadectw maturalnych i dyplomów ukończenia studiów. Dokumenty wydane w języku obcym (oprócz paszportu) należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

Na kierunkach, na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest język polski, cudzoziemcom uwzględnia się zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin maturalny.

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich, są przyjmowani decyzją bezpośrednio przez rektora. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są przyjmowani przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

Gromadzeniem i weryfikacją dokumentów cudzoziemców zajmują się pracownicy Centrum Partnerstwa Wschodniego oraz Sekcji ds. Międzynarodowych Programów Studiów. Kompletne dokumenty kandydatów przyjętych przez rektora przekazują do dziekanatów, a pozostałych do wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 1. Studia niestacjonarne są odpłatne.
 2. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzona w drodze elektronicznej rozpocznie się 18 kwietnia 2019 r., a kończy się nie później niż 13 marca 2020 r. Szczegółowy harmonogram rekrutacji określi rektor w zarządzeniu w terminie do 31 marca 2019 r.

 

 

 

Komentarze (0)