Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

UCHWAŁA NR 28/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: uchwalenia warunków, trybu i terminu rekrutacji, limitu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych, na poszczególne kierunki oraz formy, na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020.

Na podstawie art.6 ust 1 pkt. 4, art. 8 ust 3 i art.169 ust 2, 4, 5, ustawy z dn. 27.07.2005 r. — Prawo o ŚSzkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183.) oraz $ 15 ust. 1 pkt 5 i pkt 36 Statutu ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

 

§1

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu określa szczegółowe warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, limity przyjęć oraz zakres egzaminu wstępnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na Akademii w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2019/2020 tj.:

 

 • Malarstwo,
 • Rzeźba
 • Mediacja sztuki
 • Grafika
 • Sztuka mediów
 • Architektura wnętrz
 • Wzornictwo
 • Scenografia
 • Sztuka i wzornictwo szkła
 • Sztuka i wzornictwo ceramiki
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła

 

§2

1. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia.

2. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają tytuł magistra lub minimum licencjata tego samego kierunku, kierunku pokrewnego wskazanego przez Wydział prowadzący kształcenie lub innego.

3. Podczas egzaminu wstępnego, kandydat przedstawia prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podejmowania studiów na danym kierunku, niesprawdzalnych w trybie egzaminu maturalnego.

4. Kandydat winien uzyskać pozytywny wynik ze wszystkich ocenianych zadań w poszczególnych etapach egzaminu praktycznego, obowiązujących na danym kierunku, poziomie kształcenia i formie studiów jak również zostaje oceniony jego poziom wiedzy kierunkowej.

5. Określone niniejszą uchwałą warunki, tryb, limit, termin rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych obowiązuję obywateli polskich 1 cudzoziemców oraz kandydatów z maturą międzynarodową potwierdzoną otrzymaniem dyplomu IB.

 

§3

1.   Laureaci i finaliści przeglądów plastycznych z rysunku, malarstwa i rzeźby — organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie, ubiegający się o przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie prowadzone przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, przyjmowani są na zasadach ustalonych osobną uchwała senatu.

 

§4

1. Rekrutacja na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 rozpocznie się nie wcześniej niż 6 maja 2019 r., a zakończy nie później niż 30 września 2019 r.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane przez dziekanów dla poszczególnych kierunków, poziomów kształcenia i form studiów oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez Rektora.

3. Zakresy obowiązków Komisji, o których mowa jest w ust.2 określone są w załączniku nr 2.

 

§5

1. Kierując się odpowiedzialnością za jakość kształcenia Senat ASP określa limity przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia odrębnie dla każdego kierunku studiów, poziomu kształcenia i formy studiów. Szczegółowe określenie limitu przyjęć na studia w ASP

 

§6

1. Postanowienia wiążące dla wszystkich postępowań rekrutacyjnych:

a. liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, dla których będzie to kolejny kierunek studiów, nie może przekroczyć podstawowego limitu miejsc.

b. wrazie nie wypełnienia limitu przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne ASP we Wrocławiu może ogłosić dodatkowy termin naboru na studia.

c. ASP we Wrocławiu może zawiesić rekrutację na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w roku akademickim 2019/2020 na prowadzone w uczelni kierunki, w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie gwarantuje możliwości przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego oraz gdy liczba kandydatów jest niższa od.

d. prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego i nie podlegają zwrotowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu nr 28/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

 

Limit przyjęć na rok akademicki 2019/2020 na kierunki:

1. STUDIA STACJONARNE

 

Limity przyjęć na rok akademicki 2019/2020

 

Limity przyjęć na rok akademicki 2019/2020

 

Kierunek

 

Liczba osób

 

Rodzaj studiów

 

Malarstwo

 

24

 

jednolite magisterskie

 

Rzeźba

 

14

 

jednolite magisterskie

 

Mediacja sztuki

 

12

 

pierwszego stopnia

 

Mediacja sztuki

 

12

 

drugiego stopnia

 

Grafika

 

30

 

jednolite magisterskie

 

Sztuka mediów

 

18

 

pierwszego stopnia

 

Sztuka mediów

 

10

 

drugiego stopnia

 

Architektura wnętrz

 

20

 

pierwszego stopnia

 

 Architektura wnętrz

 

20

 

drugiego stopnia

 

Wzornictwo

 

24

 

pierwszego stopnia

 

Wzornictwo

 

24

 

drugiego stopnia

 

Scenografia

 

12

 

jednolite magisterskie

 

Sztuka i wzornictwo ceramiki

 

15

 

pierwszego stopnia

 

Sztuka i wzornictwo ceramiki

 

12

 

drugiego stopnia

 

Sztuka i wzornictwo szkła

 

15

 

pierwszego stopnia

 

Sztuka i wzornictwo szkła

 

12

 

drugiego stopnia

 

Konserwacja i restauracja dzieł
sztuki w specjalizacji konserwacja i
restauracja ceramiki i szkła

 

8

 

jednolite magisterskie

 

 

 

 

Limity przyjęć na rok akademicki 2019/2020

 

Kierunek

 

Liczba osób

 

minimum osób do
uruchomienia

 

rodzaj studiów

 

Malarstwo

 

20

 

 

piewszego stopnia ( 4-
letnie)

 

Malarstwo

 

20

 

 

drugiego stopnia (1,5
roczne)

 

Architektura wnętrz

 

24

 

 

 

pierwszego stopnia

 

Architektura wnętrz

 

24

 

 

drugiego stopnia

 

Grafika w specjalności
Projektowanie graficzne

 

26

 

 

pierwszego stopnia

 

Grafika w specjalności

Projektowanie graficzne

 

17

 

 

drugiego stopnia

 

Sztuka mediów w specjalności
Fotografia i multimedia

 

24

 

13

 

pierwszego stopnia

 

Sztuka Mediów w specjalności
Fotografia i multimedia

 

15

 

8

 

drugiego stopnia

 

Projektowanie graflczne studia w
wykładowym j. angielskim

 

12

 

 

drugiego stopnia

 

Interdyscyplinarne 2-letnie studia
drugiego stopnia z wykladowym 

jezykiem angielskim

 

12

 

0

 

drugiego stopnia

 

 

 

Komentarze (0)