Zasady Rekrutacji na AWF rok 2019/20

Zasady Rekrutacji na AWF rok 2019/20

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.
 

 

UCHWAŁA Nr 11/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 24. maja 2018 roku w sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia, zakresu egzaminu wstępnego oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów  w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn.zm.) oraz § 47 ust. 1 pkt 2 lit. c) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

 

Senat podjął następującą uchwałę:

 

§ 1

Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ustala następujące warunki i tryb rekrutacji na studia, zakres egzaminu wstępnego oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rejestracji elektronicznej w roku akademickim 2019/2020 dla wszystkich kierunków i rodzajów studiów.

Terminy rekrutacji na wszystkie kierunki studiów prowadzone w Akademii:

od  01.06.2019  r.  do  27.09.2019  r.  w  tym rejestracja  elektroniczna  od  01.06.2019   r.   w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.awf.wroc.pl

 

I.KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

Jednolite studia magisterskie – stacjonarne i niestacjonarne*

Jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, zakończone uzyskaniem tytułu magistra.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Kandydaci – absolwenci Medycznych Studiów Zawodowych – w celu dodatkowej punktacji składają:

 • dyplom technika fizjoterapii  oryginał  oraz  kserokopię (w celu  potwierdzenia zgodności  z oryginałem);

 • zaświadczenie o latach pracy w zawodzie fizjoterapeuty.

 

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na jednolite 5- letnie studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na kierunek fizjoterapia jest:

 • pełna rejestracja w systemie IRKa,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce uzyskane zgodnie z poniższym zapisem:

  • ocena poziomu wiedzy kandydatów dokonana na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki.

 

► kandydaci z „nową maturą”

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie:        150 pkt

podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie         100 pkt Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

► kandydaci ze „starą maturą”

Kandydaci maturą zdawaną do roku 1991 mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według: ocena bardzo dobra (5)        150 pkt

ocena dobra plus (4+)                        120 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              60 pkt

ocena dostateczna (3)                        30 pkt

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” zdawaną w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6)                             150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+)     135 pkt ocena bardzo dobra (5)               120 pkt

ocena dobra plus (4+)                        105 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              75 pkt

ocena dostateczna (3)                        60 pkt

ocena mierna plus (2+)                      45 pkt

ocena mierna (2)                                30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB),

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2,

 • 150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki, chemii, matematyki z roku szkolnego 2018/2019,

 • 25 pkt otrzymują absolwenci 2- lub 2,5-letnich studiów medycznych kierunku fizjoterapia,

 • 2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze godzin w charakterze fizjoterapeuty (w sumie nie więcej niż 10 pkt).

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku).

 

KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne*

Dla absolwentów studiów I stopnia (3-letnich licencjackich) – posiadających dyplom licencjata w zakresie fizjoterapii.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu w internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl- eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • dyplom studiów I stopnia (licencjackich kierunku fizjoterapia) wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz  z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie  o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia kierunku fizjoterapia jest:

 • pełna rejestracja w systemie IRKa,

 • przystąpienie do testu (teoretycznego) kompetencyjnego z zakresu programu kształcenia przedmiotów kierunkowych studiów fizjoterapii I stopnia;

 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego obejmującego wyniki testu,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 

Punktacja: kandydat może otrzymać 100 pkt za 100 pytań z testu egzaminu teoretycznego.

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2+,

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

 

II.KIERUNEK: KOSMETOLOGIA

Studia I stopnia (licencjackie) – stacjonarne i niestacjonarne *

 

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Kosmetologia, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Kandydaci posiadający dyplom technika usług kosmetycznych, w celu dodatkowej punktacji składają:

 • dyplom szkoły policealnej (oryginał wraz z kserokopią),

 • zaświadczenie o latach pracy w zawodzie.

 

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek kosmetologia jest:

 • pełna rejestracja w systemie IRKa,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce uzyskane zgodnie z poniższym zapisem:

  • ocena poziomu wiedzy kandydatów dokonana na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki.

 

► kandydaci z „nową maturą”

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie:        150 pkt

podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie         100 pkt Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

► kandydaci ze „starą maturą”

Kandydaci z maturą zdawaną do roku 1991 mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według: ocena bardzo dobra (5)        150 pkt

ocena dobra plus (4+)                        120 pkt

ocena dobra (4)                                   90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              60 pkt

ocena dostateczna (3)                        30 pkt

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6)                             150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+)     135 pkt ocena bardzo dobra (5)               120 pkt

ocena dobra plus (4+)                        105 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              75 pkt

ocena dostateczna (3)                        60 pkt

ocena mierna plus (2+)                      45 pkt

ocena mierna (2)                                30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB),

 

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2,

 • 150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki, chemii, matematyki z roku szkolnego 2018/2019,

 • 25 pkt otrzymują technicy usług kosmetycznych

 • 2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy  w  pełnym  wymiarze  godzin  w  zawodzie (w sumie nie więcej niż 10 pkt).

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

 

KIERUNEK: KOSMETOLOGIA

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne*

Dla absolwentów studiów I stopnia (3-letnich licencjackich) – posiadających dyplom licencjata w zakresie kosmetologii.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • dyplom studiów I stopnia licencjackich wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej lub średnia wpisana do suplementu),

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek kosmetologia jest:

 • pełna rejestracja w systemie IRKa,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce uzyskane zgodnie z poniższym zapisem:

  • ocena końcowa na dyplomie licencjata przeliczana na punkty według skali: ocena bardzo dobra z wyróżnieniem  10 pkt

ocena bardzo dobra (5)                                  8 pkt

ocena dobra (4)                                              6 pkt

ocena dostateczna (3)                                     4 pkt,

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (wpisana do suplementu lub na zaświadczeniu wydanym przez ukończoną uczelnię przeliczana na punkty według skali:

4,51–5,00        10 pkt

4,01–4,50         8 pkt

3,51–4,00         6 pkt

3,00–3,50         4 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2+,

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

 

III.KIERUNEK: TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia I stopnia (licencjackie) – stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Terapia Zajęciowa, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku terapia zajęciowa Wydziału Fizjoterapii – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek terapia zajęciowa jest:

 • pełna rejestracja w systemie IRKa,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce uzyskane zgodnie z poniższym zapisem:

  • ocena poziomu wiedzy kandydatów dokonana na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki.

 

► kandydaci z „nową maturą”

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie:        150 pkt

podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie         100 pkt Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

► kandydaci ze „starą maturą”

Kandydaci z maturą zdawaną do roku 1991 mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt, według: ocena bardzo dobra (5)        150 pkt

ocena dobra plus (4+)                        120 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

 

ocena dostateczna plus (3+)              60 pkt

ocena dostateczna (3)                        30 pkt

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6)                             150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+)     135 pkt ocena bardzo dobra (5)               120 pkt

ocena dobra plus (4+)                        105 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              75 pkt

ocena dostateczna (3)                        60 pkt

ocena mierna plus (2+)                      45 pkt

ocena mierna (2)                                30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB),

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2,

 • 150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki, chemii, matematyki z roku szkolnego 2018/2019.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

 

IV.STUDIA DOKTORANCKIE /III stopnia/ – stacjonarne Wydziału Fizjoterapii

 

Wydział Fizjoterapii prowadzi studia doktoranckie w systemie stacjonarnym, przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich oraz posługujących się językiem angielskim w stopniu pozwalającym uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w tym języku.

Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne Wydziału Fizjoterapii przeprowadza powołana przez Dziekana Wydziału Fizjoterapii Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Kierownik Studiów Doktoranckich.

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

 1. wykaz niezbędnych dokumentów składanych przez kandydata:

 • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz) – tj. wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny,

 • CV,

 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (wraz z suplementem)- oryginały wraz z kserokopiami,

 • wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, kołach naukowych, szkoleniach zawodowych, kursach itp.),

 • opis tematyki  pracy  badawczej  (np.  planowanej  pracy  doktorskiej),  w  języku  polskim i angielskim (maksymalnie po 2 strony maszynopisu),

 • zgoda samodzielnego pracownika naukowo – dydaktycznego Uczelni (profesor lub doktor habilitowany) na objęcie kandydata opieką naukową,

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydatów),

 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

 

 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

 • aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Fizjoterapii – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 

 1. egzamin kwalifikacyjny:

 • egzamin z języka obcego nowożytnego (ocena 0-10 pkt),

 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (ocena 0-30 pkt).

 

Komisja Rekrutacyjna weryfikuje złożone dokumenty, zapoznaje się z wynikiem  egzaminu  z języka obcego oraz przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

Warunkiem przyjęcia na stacjonarne studia doktoranckie jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać max.

45 pkt (40 z egzaminu kwalifikacyjnego i 5 pkt za średnią ocen ze studiów wyższych magisterskich).

 

V.KIERUNEK: SPORT

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Sport z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata na specjalnościach:

 • trenerskiej,

 • menedżera sportu.

Nabór na specjalność trenerską prowadzony jest aktualnie w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis, tenis stołowy, judo, lekkoatletyka, kulturystyka, kolarstwo, badminton, gimnastyka sportowa, jujitsu, karate.

W postępowaniu rekrutacyjnym na specjalność trenerską wymagane jest zaświadczenie (wystawione przez klub sportowy) o uprawianiu sportu klasyfikowanego przez co najmniej 3 lata.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku sport Wydziału Nauk o Sporcie – zaświadczenie wydane przez lekarza  medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek sport jest:

 • pełna rejestracja w systemie IRKa,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce uzyskane zgodnie z poniższym zapisem:

 

 • ocena poziomu wiedzy kandydatów jest dokonana na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie trzech wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

 

► kandydaci z „nową maturą”

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie          150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie   100 pkt

Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony               1% = 1,5 pkt

poziom podstawowy              1% = 1,0 pkt

► kandydaci ze „starą maturą”

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według:

ocena bardzo dobra (5)                      150 pkt

ocena dobra plus (4+)                        120 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              60 pkt

ocena dostateczna (3)                        30 pkt

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6)                             150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+)     135 pkt ocena bardzo dobra (5)               120 pkt

ocena dobra plus (4+)                        105 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              75 pkt

ocena dostateczna (3)                        60 pkt

ocena mierna plus (2+)                      45 pkt

ocena mierna (2)                                30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 450 pkt laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii z roku szkolnego 2018/2019,

 • 450 pkt za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB),

 • 100 pkt absolwenci klas dwujęzycznych (matura dwujęzyczna),

 • 450 pkt klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],

 • 200 pkt klasa sportowa mistrzowska [M],

 • 100 pkt klasa sportowa I,

 • 100 pkt certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2

 

Deklaracja przystąpienia do Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław (potwierdzona przez kierownictwo Klubu Sportowego AZS-AWF) – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

KIERUNEK: SPORT

 

studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Sport przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata lub dla osób, które mają ukończone jednolite studia magisterskie.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • dyplom  studiów  I  stopnia  licencjackich  lub  jednolitych  studiów  magisterskich  wraz   z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych  studiów   magisterskich   (zaświadczenie   wydane   przez   ukończoną   uczelnię o uzyskanej średniej lub średnia wpisana do suplementu),

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku sport Wydziału Nauk o Sporcie – zaświadczenie wydane przez lekarza  medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania  do  lekarza   oraz   druk   zaświadczenia   do   pobranie   ze   strony   internetowej www.awf.wroc.pl),

 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek sport jest:

 • pełna rejestracja w systemie IRKa,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce uzyskane zgodnie z poniższym zapisem:

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę suma:

 • oceny końcowej na dyplomie: bardzo dobry z wyróżnieniem            (5,5) bardzo dobry            (5,0)

dobry plus                                          (4,5)

dobry                                                  (4,0)

dostateczny plus                                (3,5)

dostateczny                                        (3,0)

 • i średniej wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich obliczona na podstawie suplementu lub zaświadczenia wydanego przez dziekanat.

 

Punkty preferencyjne:

 • 2 pkt certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2+.

 

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Sport ubiegać się mogą jedynie kandydaci posiadający stopień licencjata uzyskany w szkołach znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i spełniający wymogi obowiązujących aktów prawnych (zał. 1 Uchwały 120/2004 RGSW).

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

 

VI. KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Wychowanie Fizyczne z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata w zakresie uprawnień nauczyciela Wychowania Fizycznego w szkole podstawowej oraz dodatkowych kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć w określonym typie placówek oświatowych – zgodnie z ofertą uczelni i wyborem studenta.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku wychowanie fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

 • dokumenty uprawniające do otrzymania punktów dodatkowych (np. zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy o posiadanej aktualnej klasie sportowej).

 

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek wychowanie fizyczne jest:

 • pełna rejestracja w systemie IRKa,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce uzyskane zgodnie z poniższym zapisem:

  • ocena poziomu wiedzy kandydatów dokonana na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie trzech wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

 

► kandydaci z „nową maturą”

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie          150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie   100 pkt

Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony               1% = 1,5 pkt

poziom podstawowy              1% = 1,0 pkt

 

► kandydaci ze „starą maturą”

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według:

ocena bardzo dobra (5)                      150 pkt

ocena dobra plus (4+)                        120 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              60 pkt

ocena dostateczna (3)                        30 pkt

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6)                             150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+)     135 pkt ocena bardzo dobra (5)               120 pkt

ocena dobra plus (4+)                        105 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              75 pkt

ocena dostateczna (3)                        60 pkt

ocena mierna plus (2+)                      45 pkt

ocena mierna (2)                                30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 450 pkt laureaci i finaliści olimpiad centralnych z wybranych przedmiotów w latach 2018/2019,

 • 450 pkt za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB),

 • 100 pkt certyfikat językowy B2,

 • 150 pkt certyfikat językowy B2+,

 • 450 pkt klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],

 • 200 pkt klasa sportowa mistrzowska [M],

 • 100 pkt klasa sportowa I.

Deklaracja przystąpienia do Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław (potwierdzona przez kierownictwo Klubu Sportowego AZS-AWF) – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.

Punkty preferencyjne za certyfikaty językowe nie łączą się.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Wychowanie Fizyczne przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata w zakresie wychowania fizycznego.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra w zakresie uprawnień nauczyciela Wychowania Fizycznego w szkole ponadpodstawowej oraz dodatkowych kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć w określonym typie placówek oświatowych – zgodnie z ofertą uczelni i wyborem studenta.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 

 • dyplom studiów I stopnia licencjackich wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej lub średnia wpisana do suplementu),

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku wychowanie fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek wychowanie fizyczne jest:

 • pełna rejestracja w systemie IRKa,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce uzyskane zgodnie z poniższym zapisem:

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę suma:

 • ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali: ocena bardzo dobra z wyróżnieniem  10 pkt

ocena bardzo dobra (5)                                  8 pkt

ocena dobra plus (4,5)                                    7 pkt

ocena dobra (4)                                              6 pkt

ocena dostateczna plus (3,5)                          5 pkt

ocena dostateczna (3)                                     4 pkt,

 • średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wystawionego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali: 4,51–5,00       10 pkt

4,01–4,50         8 pkt

3,51–4,00         6 pkt

3,00–3,50         4 pkt.

 

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

 1. KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Turystyka i Rekreacja z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku turystyka i rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego – zaświadczenie  wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek turystyka i rekreacja jest:

 • pełna rejestracja w systemie IRKa,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce uzyskane zgodnie z poniższym zapisem:

  • ocena poziomu wiedzy kandydatów dokonana na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie trzech wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

 

► kandydaci z „nową maturą”

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie          150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie   100 pkt

Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony               1% = 1,5 pkt

poziom podstawowy              1% = 1,0 pkt

► kandydaci ze „starą maturą”

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według:

ocena bardzo dobra (5)                      150 pkt

ocena dobra plus (4+)                        120 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              60 pkt

ocena dostateczna (3)                        30 pkt

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6)                             150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+)     135 pkt ocena bardzo dobra (5)               120 pkt

ocena dobra plus (4+)                        105 pkt

 

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              75 pkt

ocena dostateczna (3)                        60 pkt

ocena mierna plus (2+)                      45 pkt

ocena mierna (2)                                30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 450 pkt laureaci i finaliści olimpiad centralnych z wybranych przedmiotów w latach 2018/2019,

 • 450 pkt za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB),

 • 100 pkt certyfikat językowy B2,

 • 150 pkt certyfikat językowy B2+.

Punkty preferencyjne za certyfikaty językowe nie łączą się.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Turystyka i Rekreacja przeznaczone      są dla osób posiadających dyplom licencjata lub dla osób, które mają ukończone jednolite studia magisterskie.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • dyplom  studiów  I  stopnia  licencjackich  lub  jednolitych  studiów  magisterskich  wraz   z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych  studiów   magisterskich   (zaświadczenie   wydane   przez   ukończoną   uczelnię o uzyskanej średniej lub średnia wpisana do suplementu),

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku turystyka i rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego – zaświadczenie  wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek turystyka i rekreacja jest:

 • pełna rejestracja w systemie IRKa,

 

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce uzyskane zgodnie z poniższym zapisem:

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę suma:

 • ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali: ocena bardzo dobra z wyróżnieniem  10 pkt

ocena bardzo dobra (5)                                  8 pkt

ocena dobra plus (4+)                                    7 pkt

ocena dobra (4)                                              6 pkt

ocena dostateczna plus (3+)                           5 pkt

ocena dostateczna (3)                                     4 pkt

 

 • średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na podstawie suplementu lub zaświadczenia wydanego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali:

4,51–5,00        10 pkt

4,01–4,50         8 pkt

3,51–4,00         6 pkt

3,00–3,50         4 pkt

 

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

 

VIII.STUDIA DOKTORANCKIE /III stopnia/ – stacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego

 

Wydział Wychowania Fizycznego prowadzi studia doktoranckie w systemie stacjonarnym, przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych  magisterskich.

Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego przeprowadza powołana przez Dziekana Wydziału Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Kierownik Studiów Doktoranckich.

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

 1. wykaz niezbędnych dokumentów składanych przez kandydata:

 • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz) – tj. wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny,

 • CV,

 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (wraz z suplementem),

 • wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, kołach naukowych, szkoleniach zawodowych, kursach itp.),

 • opis tematyki  pracy  badawczej  (np.  planowanej  pracy  doktorskiej),  w  języku  polskim i obcym (maksymalnie po 2 strony maszynopisu),

 • zgoda pracownika Wydziału (profesora lub doktora habilitowanego) na objęcie kandydata opieką naukową,

 

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydatów),

 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 

 1. egzamin kwalifikacyjny:

 • egzamin z języka obcego nowożytnego (ocena 0-10 pkt),

 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (ocena 0-30 pkt).

 

Komisja Rekrutacyjna weryfikuje złożone dokumenty, zapoznaje się z wynikiem  egzaminu   z języka obcego oraz przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

Warunkiem przyjęcia na stacjonarne studia doktoranckie jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać max.

45 pkt (40 z egzaminu kwalifikacyjnego i 5 pkt za średnią ocen ze studiów wyższych magisterskich).

 

 1. STUDIA dla KANDYDATÓW z POTWIERDZONYMI EFEKTAMI UCZENIA SIĘ ZDOBYTYMI W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZORGANIZOWANEGO lub NIEZORGANIZOWANEGO INSTYTUCJONALNIE poza SYSTEMEM STUDIÓW

zgodnie z Uchwałą nr 8/2015 Senatu AWF we Wrocławiu;

 

►Warunkiem przyjęcia na powyższe studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej kandydatów, sporządzonej na podstawie ilości punktów ECTS zawartych w otrzymanej DECYZJI DZIEKANA o potwierdzonych efektach uczenia się oraz weryfikacji złożonych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- zgodne z Uchwałą nr 8/2015 Senatu AWF we Wrocławiu - składane wraz z wnioskiem przed procedurą potwierdzania efektów uczenia się;

- Decyzja Dziekana o potwierdzeniu efektów uczenia się zdobytych w systemie zorganizowanym lub niezorganizowanym instytucjonalnie poza systemem studiów (załącznik nr 3 do Uchwały Senatu z dnia 15.01.2015 r.) –

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu w internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl- eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem)

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

§ 2

Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, przyjmowane będą na pierwszy rok studiów zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.‐ Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1842 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U. nr 190 poz. 1406 z późn. zm.), a także zasadach przyjmowania cudzoziemców na studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

§ 3

Obywatele polscy zdającym maturę zagraniczną uczestniczą w procesie rekrutacji zgodnie z wszystkimi terminami oraz wymogami. Punkty będą przyznane zgodnie z dodatkowym dokumentem określającym sposób przeliczania punktów z uzyskanego świadectwa maturalnego – dokument będzie dostępny na stronie www.awf.wroc.pl/rekrutacja.

 

§ 4

 1. Po dokonaniu rejestracji internetowej w systemie IRK-a (łącznie z dokonaniem opłaty rekrutacyjnej) kandydat jest zobowiązany w terminie określonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dokonać potwierdzenia podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów oraz kserokopii wymaganych dokumentów (zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi udostępnionymi do informacji kandydatów). Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją kandydata ze studiów. Następnie publikowana jest lista osób przyjętych. W przypadku rezygnacji kandydata ze studiów, która dokonuje się po przesłaniu pisemnej informacji, na miejsca zwolnione przez te osoby będą przyjmowani kandydaci z listy osób nieprzyjętych z powodu braku miejsc. Kwalifikacja na zwolnione miejsca będzie trwała w sposób ciągły nie dłużej niż do 15 października 2019 r.

Po ogłoszeniu listy przyjętych kandydat zobowiązany jest w terminie określonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dokonać potwierdzenia podjęcia studiów. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją kandydata ze studiów. Na miejsca zwolnione przez osoby, które nie potwierdzą podjęcia studiów na określonym kierunku w wyznaczonym terminie, będą przyjmowane osoby z listy osób nieprzyjętych z braku miejsc wg. kolejności   z listy rankingowej. Kwalifikacja na zwolnione miejsca będzie trwała w sposób ciągły nie dłużej niż do 15 października 2019 r.

 1. W przypadku, gdy na określonym kierunku i trybie studiów liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, dodatkowa rekrutacja odbędzie się w terminach określonych na stronie internetowej uczelni (www.awf.wroc.pl) według zasad obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji do wyczerpania limitu zatwierdzonego przez Senat AWF, ale nie dłużej niż do 15 października 2019 roku.

 2. Kandydat jest odpowiedzialny za dane  wprowadzone na indywidualne konto  kandydata  w systemie elektronicznej rekrutacji.

 3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w systemie elektronicznej rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących wyboru kierunku, poziomu i trybu studiów jest dopuszczalne jedynie do dnia zakończenia rejestracji kandydatów. Terminy rozpoczęcia   i zakończenia rejestracji kandydatów ogłoszone zostaną zarządzeniem Rektora AWF.

 1. Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2019/2020 na I roku studiów na tych kierunkach, trybie i poziomie studiów, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów: mniej niż 36 osób.

 

§ 5

 1. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do Akademickiej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Akademickiej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi.

 3. Akademicka Komisja Rekrutacyjna rozpatruje tylko te odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, które wskazują na naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Akademickiej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

Komentarze (0)