Ogólne zasady rekrutacji na Akademię Teatralną 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na Akademię Teatralną 2019/2020

Akademia Teatralna w Warszawie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2019/2020 na Akademii Teatralnej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.
 

 

UCHWAŁA nr 10 – 2018/2019 Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 roku

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 poz. 1842 ze zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1669), Senat Akademii Teatralnej dostosowuje Warunki i tryb rekrutacji na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2019/2020 przyjęty uchwałą nr 25- 2017/2018 do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Akademia Teatralna prowadzi:

  1. jednolite studia magisterskie na kierunkach:

   1. aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne,

   2. aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka,

   3. aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek,

   4. reżyseria,

   5. reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek.

  2. studia pierwszego stopnia licencjackie na kierunku:

   1. wiedza o teatrze, specjalność: Krytyka – Historia - Teoria; specjalność: Animacja - Organizacja - Produkcja,

   2. technologia teatru lalek.

  3. studia drugiego stopnia magisterskie na kierunku:

   1. wiedza o teatrze, specjalność: Krytyka – Historia - Performatyka; specjalność: Animacja - Organizacja - Produkcja.

 2. Studia na wszystkich kierunkach prowadzone są w formie studiów stacjonarnych.

 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest:

 1. na jednolite studia magisterskie i na studia pierwszego stopnia licencjackie: posiadanie świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu maturalnego (maturzyści 2019),

 2. na studia drugiego stopnia magisterskie: posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

 1. Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami rekrutacji właściwymi dla każdego kierunku zamieszczonymi w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Cudzoziemców obowiązują terminy, warunki oraz tryb i zakres egzaminu wstępnego na poszczególnych kierunkach i formach studiów tak jak obywateli polskich, z wyjątkami wyraźnie wskazanymi w uchwale.

 2. Kandydaci – obywatele polscy - zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie www.at.edu.pl a następnie zgodnie z instrukcją zawartą w IRK dołączyć następujące dokumenty:

 1. podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,

 1. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie) lub zaświadczenie ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu maturalnego (maturzyści 2019),

 2. na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie),

 3. kserokopię dowodu osobistego,

 4. 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego,

 5. dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej – wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.

 1. Kandydaci – obywatele polscy z zagraniczną maturą - zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie www.at.edu.pl:

 1. podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,

 2. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

 3. na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

 4. kserokopię dowodu osobistego,

 5. 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego,

 6. dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej – wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.

 1. Kandydaci – cudzoziemcy - zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie www.at.edu.pl lub złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,

 2. kserokopię paszportu,

 3. wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 4. Kartę Polaka – o ile kandydat ją posiada,

 5. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może ubiegać się cudzoziemiec, który posiada dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, tj.:

  1. świadectwo wydane w Rzeczpospolitej Polskiej, lub

  2. świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; w przypadku braku na dokumencie adnotacji potwierdzającej prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju jego wystawienia, należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju, potwierdzające to prawo, lub

 1. dyplom IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, lub

 2. dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 poz. 10), lub

 3. świadectwo i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, które uznawane są za dokumenty potwierdzające wykształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zawartych umów międzynarodowych, lub

 4. świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja  wydająca  świadectwo,  uznanym  -  na  podstawie  przepisów  o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. W przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie legitymującego się dokumentem potwierdzającym wykształcenie uzyskanym za granicą wymagane jest złożenie:

  1. tłumaczenia na język polski tego dokumentu przez tłumacza przysięgłego,

  2. poświadczenie legalności tego dokumentu w formie apostille lub legalizacji,

  3. decyzji administracyjnej o uznaniu świadectwa maturalnego uzyskanego  w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa  wyższego  RP,  w  przypadku  o  którym  mowa  w lit e pkt. 6) powyżej,

 2. na studia drugiego stopnia: zalegalizowane lub opatrzone apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, a następnie uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub zgodnie z odpowiednią umową międzynarodową, za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo,

 3. 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego,

 4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,

 5. dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej – wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty,

 6. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku braku takiego dokumentu kandydat jest zobowiązany do przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

 

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Akademia może także potwierdzić (w trakcie procesu rekrutacyjnego) stopień znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do podjęcia studiów na danym kierunku.

 1. Akademia zastrzega sobie prawo gromadzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji w tym: za pomocą elektronicznego systemu internetowej rekrutacji kandydatów.

 2. Kandydat będący osobą niepełnosprawną składa orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną Komisja kierunkowa ds. rekrutacji ustala każdorazowo indywidualne warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego (w tym warunki udziału w egzaminach).

 3. Rozpoczęcie rekrutacji: 1 maja 2019, zakończenie rekrutacji, w tym rekrutacji uzupełniającej: 30 września 2019.

 4. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym rekrutacji uzupełniającej, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadza rektor zarządzeniem, nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia rekrutacji.

 5. Egzaminy wstępne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora działająca według regulaminu nadanego przez rektora AT W ramach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej rektor powołuje kierunkowe Komisje ds. rekrutacji z uwzględnieniem specjalności.

 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 7. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia służy odwołanie do rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

 8. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań rekrutacyjnych na poszczególnych kierunkach studiów zawierają załączniki do uchwały:

  1. Załącznik nr 1 – kierunek studiów: aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne,

  2. Załącznik nr 2 – kierunek studiów: aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka,

  3. Załącznik nr 3 – kierunek studiów: aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek,

  4. Załącznik nr 4 – kierunek studiów: reżyseria,

  5. Załącznik nr 5 – kierunek studiów: reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek,

  6. Załącznik nr 6 – kierunek studiów: technologia teatru lalek,

  7. Załącznik nr 7 – kierunek studiów: wiedza o teatrze, studia pierwszego stopnia,

  8. Załącznik nr 8 – kierunek studiów: wiedza o teatrze, studia drugiego stopnia,

  9. Załącznik nr 9 – język obcy na egzaminie wstępnym,

  10. Załącznik nr 10 – Zasady rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów umieszczone są w panelu IRK.

 

Komentarze (0)