Ogólne zasady rekrutacji na rok 2019/20

Ogólne zasady rekrutacji na rok 2019/20

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała Nr 15/2018/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w załączniku do uchwały Nr 40/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020 oraz samej uchwale go przyjmującej

 

§ 1

Na podstawie art. 266 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669) (W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. senaty uczelni dostosują uchwały określające warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, przyjęte zgodnie z art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym , do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 18 grudnia 2018 r., postanawia, na wniosek Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, dokonać następujących zmian w Uchwale Nr 40/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020 oraz jej załączniku:

 

§ 2

 1. Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 rozpocznie się z dniem 1 kwietnia 2019 r. i zakończy z dniem 30 września 2019 r. Rektor może, w drodze zarządzenia, ustalić wcześniejszy termin rozpoczęcia rekrutacji niż wskazany w zdaniu pierwszym.
 2. Przewodniczący właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej może przedłużyć termin rekrutacji na daną formę, stopień i kierunek studiów wyższych w stosunku do terminu określonego w ust. 1.
 3. „Procedura walidacji efektów uczenia się dla kandydatów na studia przyjmowanych w tym trybie na rok akademicki 2019/2020 na poszczególne formy, stopnie i kierunki studiów będzie prowadzona wyłącznie w przypadku dostosowania przez Senat AWF Warszawa, przed wszczęciem tej procedury, organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668), zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669). Postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, o których mowa w art. 170e uchylonej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 października 2018 r., prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
 4. W zakresie nieuregulowanym w załączniku do niniejszej uchwały stosuje się zasady dotyczące rekrutacji na studia określone w obowiązującym Regulaminie Rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik:

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w AWF Warszawa w roku akademickim 2019/2020.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 40/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

 1. WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW, NA KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ NABÓR KANDYDATÓW

 

 Wydział Wychowania Fizycznego Kierunek wychowanie fizyczne

 1. Studia I stopnia stacjonarne.
 2. Studia I stopnia niestacjonarne.
 3. Studia II stopnia stacjonarne.
 4. Studia II stopnia niestacjonarne.

Kierunek sport

 1. Studia I stopnia stacjonarne.
 2. Studia II stopnia stacjonarne.

 Wydział Turystyki i Rekreacji Kierunek turystyka i rekreacja

 1. Studia I stopnia stacjonarne.
 2. Studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim (płatne)1.
 3. Studia II stopnia stacjonarne.
 4. Studia II stopnia niestacjonarne¹.

 Wydział Rehabilitacji Kierunek fizjoterapia

 1. Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne.
 2. Studia II stopnia stacjonarne.

Kierunek pielęgniarstwo

 1. Studia I stopnia stacjonarne.
 2. Studia I stopnia niestacjonarne¹.
 3. Studia II stopnia stacjonarne. Kierunek terapia zajęciowa Studia I stopnia stacjonarne.

 


1. wskazany kierunek, forma, rodzaj lub stopień studiów zostanie uruchomiony w przypadku podjęcia takowej decyzji przez właściwego dziekana działającego w porozumieniu z Rektorem AWF Warszawa. Podjęcie decyzji o uruchomieniu kształcenia na wskazanym kierunku, formie, rodzaju lub stopniu studiów wymaga uwzględnienia w zarządzeniu Rektora w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na dany rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy.

 

 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Kierunek wychowanie fizyczne

 1. Studia I stopnia stacjonarne.
 2. Studia II stopnia stacjonarne.
 3. Studia II stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim2.

Kierunek sport

Studia I stopnia stacjonarne. Kierunek trener personalny Studia I stopnia stacjonarne.

Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek turystyka i rekreacja

 1. Studia I stopnia stacjonarne.
 2. Studia II stopnia stacjonarne.

Kierunek fizjoterapia

 1. Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne.
 2. Studia II stopnia stacjonarne.

Kierunek kosmetologia Studia I stopnia stacjonarne. Kierunek terapia zajęciowa Studia I stopnia stacjonarne *.

(*Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na ich prowadzenie).

 

 • Rektor w porozumieniu z dziekanem danego wydziału może podjąć decyzję o nieuruchamianiu rekrutacji na  dany  kierunek,  stopień  i  formę  studiów  spośród  wyżej  wskazanych.  Decyzja, o której mowa w zdaniu pierwszym, może być uwarunkowana w szczególności zmianą przepisów powszechnie  obowiązującego  prawa  (np.  wprowadzenie  obligatoryjnych  jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku), jak i ważnym interesem uczelni (np. utrzymanie założonego wskaźnika dostępności kadry) czy  też  niskim zainteresowaniem danym kierunkiem,  formą  lub stopniem studiów wśród potencjalnych kandydatów na te studia.

 

2 wskazany kierunek, forma, rodzaj lub stopień studiów zostanie uruchomiony w przypadku podjęcia takowej decyzji przez właściwego dziekana działającego w porozumieniu z Rektorem AWF Warszawa. Podjęcie decyzji o uruchomieniu kształcenia na wskazanym kierunku, formie, rodzaju lub stopniu studiów wymaga uwzględnienia w zarządzeniu Rektora w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na dany rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy.

 

II.ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

 

 1. Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, nie wymagając wydania decyzji administracyjnej. Decyzje administracyjną wydaje się wyłącznie w przypadku odmowy przyjęcia na studia na wnioskowany przez kandydata kierunek, formę, rodzaj lub stopień studiów. Decyzję, o której wyżej mowa, podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej albo rektor lub prorektor właściwy ds. studenckich, w sytuacji decyzji wydawanej w trybie odwoławczym.
 2. Kandydaci na studia są zobowiązani przystąpić do każdego etapu postepowania kwalifikacyjnego, zgodnie z obowiązującym w AWF Warszawa Regulaminem Rekrutacji, według ogłoszonego harmonogramu.
 3. Warunkiem  ubiegania  się  o  przyjęcie  na  I  rok  studiów  jest  terminowe  zarejestrowanie  się  w systemie elektronicznej rekrutacji, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranych kierunkach studiów.
 4. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne i na kierunek sport, którzy przedłożą dokument wystawiony przez krajowy związek sportowy lub właściwy komitet olimpijski potwierdzający osiągnięcia sportowe  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  załączniku  nr  10  są  zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów. W przypadku kandydatów na kierunek sport prowadzony przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej osiągnięcia sportowe mogą być uzyskane wyłącznie w ramach dyscypliny sportowej piłka nożna – uzyskanie osiągnięć sportowych w ramach innej dyscypliny sportowej niż piłka nożna nie zwalnia kandydata z egzaminów sprawnościowych na kierunek sport prowadzony przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.
 5. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne i kierunek sport, posiadający predyspozycje do osiągania wysokich wyników sportowych w przyszłości, wskazani przez władze klubu AZSAWF w Warszawie, klubu AZS-AWF w Białej Podlaskiej oraz polskie związki sportowe, PKOl. i inne organizacje sportowe - nie  więcej  niż  30  kandydatów  w  Wydziale  Wychowania  Fizycznego  w Warszawie i 15 kandydatów w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej - są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów egzaminacyjnych. Listę tych kandydatów zatwierdzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, na wniosek Senackiej Komisji ds. Sportu. Wzór podania zawiera załącznik nr 11.
 6. Zasady przyjmowania na studia w AWF Warszawa laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w AWF Warszawa na rok akademicki 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 określa odrębna uchwała Senatu AWF Warszawa Nr 5/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku.
  1. Dokumentami, których posiadanie warunkuje przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są świadectwa i/lub inne dokumenty wskazane w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668) z zastrzeżeniem art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669).
 7. Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową uwzględnione zostaną najlepsze wyniki z trzech przedmiotów z poziomu niższego lub wyższego (załącznik nr 5 i nr 6).
 1. Kandydatom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, wyniki egzaminu maturalnego zostaną przeliczone na punkty przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości odpowiednio do wymagań na wybrany kierunek (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty,  w  punktacji  uwzględniony zostanie  najlepszy wynik  z  przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 3. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich etapach są jawne. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej po ogłoszeniu wyników egzaminu.
 4. Kandydaci, którzy złożyli podanie o przyjęcie jednocześnie na kierunki studiów: wychowanie fizyczne oraz sport, do  wybranego  egzaminu  ze  sprawności  fizycznej  przystępują  tylko  raz.  W takim przypadku właściwa komisja egzaminacyjna przekazuje komisjom wydziałowym dwa protokoły egzaminacyjne z wynikami egzaminu i punktacją według obowiązujących zasad dla danego kierunku studiów. Zasada ta nie dotyczy egzaminu z pływania.
 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na Wydziały w Filii w Białej Podlaskie w trakcie naboru uzupełniającego mogą mieć zaliczone wyniki egzaminów wstępnych z naboru przeprowadzonego w pierwszym terminie. Decyzję w tej sprawie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.
 6. W przypadku rejestracji mniejszej liczby kandydatów niż ustalony limit miejsc, upoważnia się wydziałowe komisje rekrutacyjne do przyjmowania kandydatów na studia na podstawie złożonych dokumentów oraz dokonania dodatkowego naboru w późniejszym terminie.
 7. Studia II stopnia na kierunku fizjoterapia oraz kierunku pielęgniarstwo mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia odpowiednio na kierunku fizjoterapia oraz kierunku pielęgniarstwo.
 8. Studia II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy na studiach I stopnia uzyskali efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne oraz standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (na chwilę przyjęcia niniejszej uchwały jest to rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), wydanego na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z zastrzeżeniem zapisów ww. ustawy o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się oraz uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej. W uzasadnionych sytuacjach, po analizie sprawy, wydziałowa komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przyjęciu na studia II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne innej osoby, niż wskazanej w zdaniu pierwszym.
 9. Studia II stopnia na kierunku sport realizowane są w zakresie dwóch specjalności: trenerskiej          i menedżerskiej. Studia na specjalności trenerskiej mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne lub sport.
 10. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Rektor może upoważnić prorektora właściwego ds. studenckich do rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Rektor albo prorektor właściwy ds. studenckich może, w celu analizy zasadności danego odwołania, powołać stosowny zespół opiniodawczy lub poprosić o opinię w sprawie pełnomocnika rektora ds. rekrutacji. Decyzja rektora albo działającego z jego upoważnienia prorektora jest ostateczna i kończy postępowanie w sprawie na poziomie uczelni.
 11. Kandydat jest odpowiedzialny za dane wprowadzone na indywidualne konto kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji. W przypadku wprowadzenia błędnych lub niekompletnych danych, rejestracja kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji może być anulowana.
 1. Uzupełnienie danych, wprowadzenie zmian w systemie elektronicznej rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących wyboru kierunku, poziomu i trybu studiów jest dopuszczalne jedynie do dnia zakończenia rejestracji kandydatów. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rejestracji kandydatów, w ramach przyjętego uchwalą Senatu AWF Warszawa terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, ogłoszone zostaną zarządzeniem Rektora AWF Warszawa.
 2. Przyjmowanie kandydatów na studia w AWF Warszawa przechodzących procedurę walidacji (potwierdzania) efektów uczenia się następuje na zasadach odrębnych.
 3. Niniejsze warunki rekrutacji uwzględniają możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy będą się ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dany kierunek studiów na rok akademicki 2019/2020 oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział wyłącznie ci kandydaci, którzy nie zostali przyjęci w pierwszym terminie rekrutacji. Na wniosek kandydata, o którym mowa w zdaniu pierwszym, decyzję w sprawie przyjęcia na studia w AWF Warszawa w trybie rekrutacji uzupełniającej podejmuje prorektor właściwy ds. studenckich, działający z upoważnienia rektora.
 4. Prorektor właściwy ds. studenckich może, w związku z prowadzoną rekrutacją uzupełniającą, wnioskować do rektora o zwiększenie limitu przyjęć na dany stopień, formę lub kierunek studiów w stosunku do ustalonego przez rektora wcześniej.
 5. Rekrutacja prowadzona jest na kierunki studiów, których prowadzenie przez dany wydział determinuje dopiero przyporządkowanie osoby zakwalifikowanej na studia do konkretnego wydziału, z uwzględnieniem podziału na część warszawską i bialską Uczelni. W przypadku połączenia, podziału lub likwidacji danego wydziału, wskazanego w rozdziale I (WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW, NA KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ NABÓR KANDYDATÓW) i prowadzącego kierunek studiów, na który kandydat został przyjęty, przyjęty na studia kandydat staje się studentem wydziału AWF Warszawa, który przejął prowadzenie tego kierunku studiów w miejsce wydziału, który został zlikwidowany, podzielony lub połączony z innym wydziałem.

 

III.ZAKRES EGZAMINÓW WSTEPNYCH NA STUDIA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Kierunek wychowanie fizyczne studia I stopnia stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
  1. pływanie (0-24 punktów) (załącznik nr 13),
  2. dwie dyscypliny sportowe do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe – jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (0-24 punktów za każdy egzamin sprawnościowy) (załącznik nr 12).

4. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

 

Kierunek wychowanie fizyczne studia I stopnia niestacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego​ języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

 

Kierunek wychowanie fizyczne studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego kierunku wychowanie fizyczne studiów I stopnia (0-30 punktów).
 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen ze studiów I stopnia.

Kierunek sport studia I stopnia stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 1. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
  1. pływanie (0-24) - przepłynięcie dystansu 50 metrów, wybranym przez kandydata stylem na czas (załącznik 13). Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania każdej próby.
  2. jedną dyscyplinę sportową do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (0-48) punktów (załącznik nr 12).
 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

Kierunek sport studia II stopnia stacjonarne

Specjalność trenerska/menedżerska – o miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen ze studiów I stopnia uzyskana przez kandydata.

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

Kierunek turystyka i rekreacja studia I stopnia stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 1. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-24 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie – przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem wybranym przez kandydata. Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania próby (załącznik nr 16).
 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów na studia I stopnia jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie dodatkowe kryterium: ocena ze świadectwa dojrzałości z najwyżej zdanego, w formie pisemnej egzaminu     z języka obcego.

 

Studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim – płatne

 

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-24 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie – przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem wybranym przez kandydata. Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania próby (załącznik nr 16).
 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów na studia I stopnia jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie dodatkowe kryterium: ocena ze świadectwa dojrzałości z najwyżej zdanego, w formie pisemnej egzaminu z języka obcego.
 4. W przypadku rejestracji mniejszej liczby kandydatów niż ustalony limit miejsc, osoby zakwalifikowane na studia prowadzone w języku angielskim zostaną przyjęci na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim – bezpłatne, w ramach limitu rankingowego.

 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 

 1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego studiów     I stopnia kierunku turystyka i rekreacja (0-30 punktów).
 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z najwyżej zdanego egzaminu z języka obcego nowożytnego ze studiów I stopnia.

 

WYDZIAŁ REHABILITACJI

 

Kierunek fizjoterapia

Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-20 punktów za każdą próbę sprawności, łącznie 0- 40 punktów). Kryterium oceny stanowi czas wykonania każdej próby. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje dwie próby sprawności fizycznej, które kandydat musi ukończyć:

 

 1. przepłynięcie dystansu 50 metrów, stylem wybranym przez kandydata. Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego,
 2. bieg na dystansie: kobiety – 800 metrów, mężczyźni – 1000 metrów.
 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

 

Studia II stopnia stacjonarne

 1. Egzamin testowy opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku fizjoterapia  (60  pytań;  35  pytań  z   przedmiotów  kierunkowych  x   1,1  pkt.  oraz   25  pytań   z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) (0-63,5 punktów).
 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na   liście   rankingowej   decydować   będzie   suma   punktów   uzyskanych   w    grupie   pytań   z przedmiotów kierunkowych.
 3. W  przypadku   uzyskania   przez   kilku   kandydatów   jednakowej,   końcowej   liczby   punktów z przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

 Kierunek pielęgniarstwo Studia I stopnia stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Kandydat wypełnia ankietę predyspozycji osobowościowych.

Studia I stopnia niestacjonarne

 1. O przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo studia I stopnia niestacjonarne (pomostowe) mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci szkół medycznych, pielęgniarskich, posiadający świadectwo dojrzałości, aktualnie zatrudnieni zgodnie z kierunkiem studiów (pielęgniarstwo).
 2. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i 4) oraz oceny z dyplomu medycznej szkoły zawodowej (załącznik nr 9).
 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie dojrzałości.

Studia II stopnia stacjonarne

 1. Egzamin testowy opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunek pielęgniarstwo  (60  pytań;  35  pytań  z  przedmiotów  kierunkowych  x  1,1  pkt.  oraz  25  pytań    z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) (0-63,5 punktów).
 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.

 

 Kierunek terapia zajęciowa Studia I stopnia stacjonarne

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczonych na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

 Kierunek wychowanie fizyczne Studia I stopnia stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów)

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje jedną dyscyplinę sportową do wyboru: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (załącznik nr 12 i 13).

Studia II stopnia stacjonarne

Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).

 

Studia II stopnia stacjonarne w języku angielskim

Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).

Kierunek sport

Studia I stopnia stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (łącznie 0-72 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje jedną dyscyplinę sportową - pikę nożną.

 

Kierunek trener personalny Studia I stopnia stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (łącznie 0-72 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje jedną dyscyplinę sportową do wyboru: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (załącznik nr 12 i 13).

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

Kierunek turystyka i rekreacja Studia I stopnia stacjonarne

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i 4).

Studia II stopnia stacjonarne

Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).

Kierunek kosmetologia Studia I stopnia stacjonarne

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

Kierunek fizjoterapia

Studia 5-letnie magisterskie stacjonarne

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

Studia II stopnia stacjonarne

Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).

 Kierunek terapia zajęciowa

(Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku)

Studia I stopnia stacjonarne

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 

IV.PROCEDURA EGZAMINACYJNA

 

Kandydatów   na   studia   wyższe   w   Akademii   Wychowania   Fizycznego    Józefa   Piłsudskiego w Warszawie  obowiązuje  procedura  egzaminacyjna  określona  w  Regulaminie  Rekrutacji  AWF   w Warszawie.

 

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Dla sprawnego zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów wstępnych na studia dziekani poszczególnych wydziałów powołają wydziałowe komisje d/s rekrutacji oraz wydziałowe komisje egzaminacyjne.
 2. Składy komisji oraz zakres ich obowiązków i uprawnień ogłoszone zostaną w zarządzeniach     i pismach okólnych.
 3. Niniejsze warunki i tryb przyjmowania na studia obowiązuje kandydatów ubiegających się na studia od roku akademickiego 2019/2020.

 

Załącznik nr 2

Zasady przeliczania ocen ze studiów pierwszego stopnia na punkty egzaminacyjne

 

Średnia ocen ze studiów I stopnia Skala ocen do 5

Punkty egzaminacyjne

4,70 i więcej

20

4,50 – 4,69

18

4,30 – 4,49

16

4,20 – 4,29

15

4,10 – 4,19

14

4,00 – 4,09

13

3,90 –3,99

12

3,80 – 3,89

11

3,70 – 3,79

10

3,60 – 3,69

9

3,50 – 3,59

8

3,40 – 3,49

7

3.20 – 3,39

6

3,10 – 3,19

4

3,00 – 3,09

2

 

 

 

Załącznik nr 3

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu podstawowego na punkty egzaminacyjne

 

Punkty matury w procentach

Przyznane punkty

100 – 96

18

95 – 91

16

90 – 86

14

85 – 81

12

80 – 76

11

75 – 71

10

70 – 66

9

65 – 61

8

60 – 56

7

55 – 51

6

50 – 46

5

45 – 41

4

40 – 36

3

35 – 31

2

30

1

 

Załącznik nr 4 Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu rozszerzonego na punkty egzaminacyjne

 

Punkty matury w procentach

Przyznane punkty

100 – 96

24

95 – 91

22

90 – 86

20

85 – 81

18

80 – 76

16

75 – 71

15

70 – 66

14

65 – 61

13

60 – 56

12

55 – 51

11

50 – 46

10

45 – 41

9

40 – 36

8

35 – 31

7

30

6

 

 

Załącznik nr 5

Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom SL) na punkty egzaminacyjne

 

Punkty matury międzynarodowej

Przyznane punkty

7

18

6

14

5

10

4

6

3

3

2

1

1

0

 

Załącznik nr 6 Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom HL) na punkty egzaminacyjne

 

Punkty matury międzynarodowej

Przyznane punkty

7

24

6

20

5

16

4

12

3

8

2

5

1

2

 

Załącznik nr 7

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości – „stara matura” skala 6 stopniowa – na punkty egzaminacyjne

 

Ocena

Przyznane punkty

6

24

5

19

4

14

3

9

2

4

 

Załącznik nr 8 Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości – „stara matura” – na punkty egzaminacyjne

Ocena

Przyznane punkty

5

24

4

15

3

6

 

Załącznik nr 9

Zasady przeliczania ocen ze z dyplomu medycznej szkoły zawodowej na punkty egzaminacyjne

 

Ocena

Przyznane punkty

6

60

5

50

4+

40

4

30

3+

20

3

10

 

 

 

Komentarze (0)