Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Uniwerystet Medyczny w Lublinie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała Nr CCXIX/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2019/2020

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce  (Dz. U. z 2018  r.  poz. 1669)  w związku z art. 70 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.  zm.)  oraz  §  47  pkt  34  i  §  129  ust.1  Statutu  Uniwersytetu  Medycznego  w  Lublinie   z  dnia   24 czerwca 2015 roku, Senat uchwala co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2019/2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr CLXVII/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2019/2020.

 

§ 3

Treść niniejszej uchwały zamieszcza się na stronie internetowej Uczelni .

 

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

§ 1

 1. Niniejsza uchwała określa zasady, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego   stopnia   i   studiów   drugiego   stopnia    w   formie   studiów   stacjonarnych i niestacjonarnych  prowadzonych  w   języku   polskim   w   Uniwersytecie   Medycznym w Lublinie.

 2. Wykaz kierunków studiów oraz formy ich prowadzenia dostępny jest na stronie www.rekrutacja.umlub.pl oraz w Biurze Rekrutacji.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. „ustawie” -  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  20  lipca  2018  r.  –  Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),

 2. „Uczelni lub Uniwersytecie”  -  należy  przez  to  rozumieć  Uniwersytet  Medyczny w Lublinie,

 3. „kandydacie”- należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się  o  przyjęcie na  studia  na określonym kierunku,

 4. „nowej maturze” - należy przez  to  rozumieć  egzamin  maturalny  przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, zdawany od 2005 roku,

 5. „starej maturze” - należy przez to rozumieć egzamin dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich zdawany przed rokiem 2005,

 6. „maturze IB”(International Baccalaureate) - należy przez to rozumieć świadectwo wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

 7. „maturze EB”(European Baccalaureate) - należy przez to rozumieć świadectwo wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 3 poz.10),

 8. „maturze zagranicznej” - należy przez to rozumieć dokument uzyskany poza  granicami Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzający ukończenie szkoły średniej i uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, inny niż matura EB lub matura IB,

 9. „egzaminie wstępnym” - należy przez to rozumieć pisemny egzamin, przeprowadzany w Uniwersytecie dla osób posiadających świadectwo inne niż nowa matura, świadectwo   IB,   świadectwo    EB    świadectwo    maturalne/dojrzałości    wydane w państwach członkowskich: Unii Europejskiej (UE),  Konfederacji  Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

 10. „zaświadczenie o wynikach egzaminu wstępnego” - należy przez to rozumieć dokument wydany przez Uniwersytet  lub  inną  uczelnię  medyczną,  którego  wyniki są uznawane w ramach zawartego Porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych,

 11. „zaświadczeniu OKE” - należy przez to rozumieć zaświadczenie o  wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, absolwentowi, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości (stara matura), i który uzyskał zaliczenie z egzaminu maturalnego, w części pisemnej i  w  części  ustnej,  z  wybranego przedmiotu  albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystąpił do egzaminu maturalnego,

 • „przeliczniku wyników egzaminu maturalnego” - należy przez to rozumieć sposób przeliczenia    wyników    egzaminu    maturalnego,    o     których    mowa     lit .     d, f – k, wyrażonego w procentach, z procentów na punkty,

 • „dyplomie ukończenia studiów wyższych” - należy przez to rozumieć dokument nadający tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, wydany absolwentowi studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,

 • „decyzji” - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną wydawaną przez Komisje Rekrutacyjne lub Rektora w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego,

 • „wpis na listę studentów” - należy przez to rozumieć przyjęcie na I rok studiów osób, które zostały zakwalifikowane w wyniku spełnienia warunków rekrutacji.

 

§ 3

Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami.

 

§ 4

 1. Uniwersytet prowadzi rekrutację na studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 2. Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi  w  zakresie  przewidzianym  w  ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uniwersytet może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne w zakresie i na zasadach określonych w Uchwale Senatu i Zarządzeniu Rektora. z zastrzeżeniem ust.4

 3. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

 4. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim bez odpłatności, jeżeli są:

  1. cudzoziemcami - obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym   i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

  3. cudzoziemcami, którym  udzielono  zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

  4. cudzoziemcami, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5. cudzoziemcami - posiadaczami certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na  poziomie biegłości językowej C1;

  6. posiadaczami Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

  7. cudzoziemcami będącymi małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej.

 

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się rejestracją elektroniczną w dniu 8 kwietnia 2019 roku, a kończy się nie później niż 11 października 2019 roku.

 2. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego zostanie podany do wiadomości przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do dnia 31 marca 2019 roku.

 

§ 6

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia niestacjonarne na dany kierunek studiów prowadzone jest, o ile Uchwała Senatu określi limit przyjęć na dany rok akademicki.

 2. Kandydaci na studia niestacjonarne dokonują elektronicznej rejestracji i wnoszą opłatę rekrutacyjną niezależnie od tego, czy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na rok akademicki 2019/2020.

 3. Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne prowadzone jest według zasad odnoszących się do rekrutacji na studia stacjonarne.

 4. Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne prowadzone jest w terminie późniejszym niż postępowanie na studia stacjonarne.

 5. Wydanie zaświadczenia o wpisie na listę studentów lub decyzji Rektora o przyjęciu na studia następuje po wniesieniu opłaty za I semestr nauki, o ile jest wymagana.

 

§ 7

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne na poszczególne kierunki studiów   w   odniesieniu   do   kandydatów   będących   obywatelami   polskimi,  a Uczelniana Komisja Rekrutacyjna do cudzoziemców.

 3. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, a w  szczególności:  ogłaszanie  wyników  postępowania  rekrutacyjnego na poszczególnych etapach postępowania, przyjmowanie dokumentów od kandydat ów zakwalifikowanych na studia, wydanie zaświadczenia o wpisie kandydata, wydanie decyzji odmawiającej przyjęcia na studia.

 4. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz nadzoruje prace Wydzi ałowych Komisji Rekrutacyjnych, prowadzi postępowanie rekrutacyjne dla cudzoziemców, w tym organizuje egzaminy wstępne w odniesieniu do cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim i opiniuje odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych  i przedkłada je Rektorowi.

 

§ 8

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, z zastrzeżeniem ust. 8.

 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, z zastrzeżeniem ust. 8.

 3. Decyzje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podpisuje przewodniczący.

 4. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie do Rektora składane jest za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 5. Decyzje doręczane są w formie pisemnej za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 6. Na  decyzję  Rektora  przysługuje  skarga  do Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w Lublinie za pośrednictwem Rektora w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

 7. Podstawą odwołania może być  jedynie wskazane naruszenie warunków i trybu rekrutacji  na studia.

 1. Decyzję  w  sprawie  przyjęć  na   studia   w  przypadku   cudzoziemców  ubiegających  się  o przyjęcie na studia podejmuje Rektor na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora.

 

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 

§ 9

 1. Do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która legitymuje się:

  1. świadectwem „nowej matury” lub

  2. świadectwem „starej matury” i zaświadczeniem  OKE o wynikach egzaminu maturalnego lub

  3. świadectwem IB, albo świadectwem EB lub

  4. świadectwem maturalnym/dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w RP  - w przypadku osoby ubiegającej się  o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, lub

  5. posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcia na studia drugiego stopnia.

 2. Kandydaci  legitymujący  się  świadectwem  wydanym za   granicą  (poza   świadectwem  IB i świadectwem EB), zobowiązani są przedstawić:

  1. świadectwo lub inny dokument zagraniczny uprawniający do ubiegania się o  przyjęcie  na studia  wyższe  w  Rzeczypospolitej  Polskiej   opatrzony  apostille  (z wyjątkiem dyplomu IB i świadectwa EB), jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938) lub został wydany przez kraj, z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów lub

 3. decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa  lub  innego  dokumentu   za   dokument   potwierdzający   uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub

 4. zaświadczenie o nostryfikacji.

 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporządzone w innym języku niż polski powinny zostać przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości) albo tłumaczenie powinno zostać poświadczone przez polskiego konsula.

 

§ 10

 1. Postępowanie  rekrutacyjne  prowadzone  jest  w  celu  ustalenia   listy  osób   przyjętych na studia w ramach przyznanego limitu na poszczególnych kierunkach.

 2. Limity  przyjęć  na  studia  prowadzone  w  systemie   stacjonarnym  i   niestacjonarnym dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego określa minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

 3. Limity  przyjęć  na  studia  prowadzone  w   systemie   stacjonarnym  i   niestacjonarnym na pozostałe kierunki studiów oraz liczbę miejsc dla studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy będą przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników  uzyskanych w    wyniku potwierdzenia efektów uczenia, określa  Senat Uniwersytetu.

 1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej liczby osób, jeżeli przyjęcie wszystkich  kandydatów,  którzy  uzyskali  jednakową  liczbę  punktów  kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc określonego dla poszczególnych kierunków studiów. Decyzję podejmuje Rektor.

 2. Limit  przyjęć  na  dany  kierunek  studiów  może  zostać   zwiększony   w   przypadku, gdy przyjęcie wszystkich kandydatów posiadających jednakową liczbę punktów przekroczy ustalony uchwałą Senatu limit miejsc, nie więcej jednak niż o 3 miejsca.

 3. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego kwalifikują się do przyjęcia na dany kierunek studiów, jest mniejsza niż limit miejsc, Uniwersytet zastrzega sobie prawo rezygnacji z kształcenia na tym kierunku studi ów.

 4. Kandydat, będący studentem Uniwersytetu nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje w dniu dokonania rejestracji elektronicznej.

 

§ 11

 1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  1. rejestrację elektroniczną kandydata,

  2. przeprowadzenie egzaminu wstępnego, egzaminu manualnego na techniki dentystyczne, sprawnościowego na ratownictwo medyczne,

  3. złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,

  4. dokonanie wpisu na listę studentów lub wydanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemców lub wydanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji.

 3. W ramach elektronicznej rejestracji na stu dia kandydat zobowiązany jest:

  1. założyć konto rekrutacyjne w systemie elektronicznej rejestracji poprzez wypełnienie oraz zatwierdzenie formularza danych osobowych i teleadresowych;

  2. dokonać wyboru kierunku/kierunków i formy studiów;

  3. wprowadzić wyniki egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym lub średnią ocen ze studiów oraz dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

  4. dokonać opłaty rekrutacyjnej;

  5. wydrukować kompletne podanie o przyjęcie.

 4. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków, jednakże przyjęty na I rok studiów może być tylko na jeden kierunek.

 5. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 6. Kandydat ponosi odpowiedzialność za dokonanie wyboru przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym wraz z przypisanymi im procentami oraz poziomem na jakim dany przedmiot był zdawany. Pod uwagę będą brane wyłącznie przedmioty wpisane przez kandydata podczas postępowania kwalifikacyjnego.

 7. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej nie będzie możliwa:

  1. zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku

  2. zmiana przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym wraz z przypisanymi im procentami oraz poziomu na jakim dany przedmiot był zdawany.

 1. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji lub dokonania zmian, o ile nie wynikają one z  awarii systemu  rekrutacyjnego Uniwe rsytetu. W przypadku braku możliwości dokonania rejestracji lub dokonania zmian, kandydat powinien niezwłocznie powiadomić Biuro Rekrutacji z zachowaniem terminu rejestracji elektronicznej.

 2. W przypadku   stwierdzenia   rozbieżności   pomiędzy   treścią   złożonych   dokumentów, a danymi przekazanymi w formie elektronicznej w  zakresie  danych  identyfikacyjnych oraz danych kwalifikacyjnych (zawyżenie wyników) uwzględniane będą  dane  wynikające z treści złożonych dokumentów, za wyjątkiem przypadku wcześniejszego wypełnienia limitu miejsc.

 

§ 12

 1. Wykaz niezbędnych dokumentów oraz terminy i tryb ich składania oraz dokonania wpisu na studia stacjonarne i niestacjonarne zostaną określone zarządzeniem Rektora.

 2. Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w oryginale.

 3. Nie złożenie wymaganych dokumentów lub nie wniesienie opłaty za I semestr studiów o ile jest wymagana przez zakwalifikowanego kandydata w terminach wskazanych przez Uczelnię oznacza rezygnację kandydata z dalszego ubiegania się o przyjęcie na ten kierunek studiów i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 4. Dopuszcza się dwie następujące formy składania dokumentów:

  1. osobiście,

  2. przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.

 5. W czynnościach związanych z procedurą rekrutacji na studia , kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności pr zekazuje pełnomocnictwo podpisane przez kandydata oraz legitymuje się swoim  dowodem osobistym lub paszportem.

 6. Pełnomocnik zobowiązany jest okazać uwierzytelnioną przez notariusza lub urzędowo kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata (zgodnego  z dokumentem wskazanym w formularzu rejestracyjnym).

 

§ 13

 1. Kandydat, na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego może złożyć rezygnację ze studiów.

 2. Kandydat składa podpisaną rezygnację w formie pisemnej osobiście lub przez pełnomocnika lub przesyła skan podpisanego pisma z adresu mailowego podanego podczas rejestracji elektronicznej.

 3. W przypadku rezygnacji, odbiór świadectwa lub dyplomu następuje w trybie określonym we wniosku kandydata składającego rezygnację.

 

§ 14

 1. Uniwersytet uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest prowadzona rekrutacja , oraz których wynik egzaminu maturalnego z da nego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub w wyniku uwzględnienia odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

 2. Rekrutacja uzupełniająca w Uniwersytecie prowadzona jest jednocześnie z rekrutacją podstawową  i  polega  na złożeniu  wniosku  przez  kandydata,  do  właściwej   WKR, wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj.: zmienione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.

 1. Kandydat, któremu decyzją OKE/KAE została zmieniona punktacja na korzystniejszą, ma prawo do zmiany pozycji na liście rankingowej. Zmiana zostanie uwzględniona przy ogłoszeniu kolejnej listy, o ile na danym kierunku studiów nie został wyczerpany limit miejsc.

 

§ 15

 1. Kandydaci niepełnosprawni podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie.

 2. Ze względu na specyfikę przeprowadzanych egzaminów praktycznych ( egzamin manualny, egzamin sprawnościowy), Uniwersytet nie przewiduje zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych.

 3. Na wniosek kandydata przystępującego do egzaminu wstępnego Uczelnia uwzględnia szczególne    potrzeby   osób   niepełnosprawnych   w    miarę   możliwości   technicznych i lokalowych.

 

§ 16

 1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2019/2020 ustala Rektor Uczelni w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

 2. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na każdy kierunek studiów odrębnie. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną nie później niż w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej na  dany kierunek studiów. Brak opłaty rekrutacyjnej skutkuje skreśleniem    z listy  kandydatów  i  uniemożliwia  udział   w   dalszym  postępowaniu   rekrutacyjnym. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydat otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty na indywidualne konto rekrutacyjne.

 3. Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku:

  1. rezygnacji z kształcenia na danym kierunku studiów przez Uczelnię,

  2. wniesienia opłaty rekrutacyjnej po terminie,

  3. dokonania nadpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 4. Zwrot opłaty dokonywany jest na  pisemny wniosek  kandydata.  Zwrotu, o którym mowa  w ust. 3 pkt 1, Uniwersytet dokonuje z urzędu na konto z którego wpłynęła opłata.

 

§ 17

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia legitymujący się nową maturą, starą maturą i zaświadczeniem OKE o wynikach egzaminu matur alnego oraz kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu wstępnego, będą k walifikowani na podstawie wyników uzyskanych z  przedmiotów  objętych  postępowaniem  rekrutacyjnym,  przedstawionych  w %.

 2. Kandydaci z maturą IB lub maturą EB będą kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym, które zostaną przeliczone według zasad określonych w Załączniku Nr 1.

 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, prowadzone w języku polskim, posiadający świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne (inne niż świadectwo IB oraz świadectwo EB) wydane w państwach członkowskich: Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, będą kwalifikowani na postawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z egzaminu  maturalnego z przedmiotów     objętych postepowaniem  rekrutacyjnym w zależności od kierunku studiów według zasad określonych w Załączniku Nr 1.

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, prowadzone w języku polskim, posiadający świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane w państwach innych niż państwa członkowskie: Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, będą kwali fikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników egzaminu wstępnego przeprowadzanego  przez Uczelnię, z przedmiotów objętych postepowaniem rekrutacyjnym w zależności od kierunku studiów.

 2. Kandydaci, posiadający świadectwo maturalne wydane za granicą, nie  będący obywatelami polskimi, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, z zastrzeżeniem ust 6, zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez:

  1. Państwową Komisję Poświadczania ZnajomościJęzyka Polskiego jako obcego (minimum poziom B2) lub

  2. wyspecjalizowane jednostki wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (minimum poziom B2).

 3. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do cudzoziemców posiadających certyfikat poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

 4. Kandydaci, którzy złożą egzamin, o którym mowa w ust. 4, na co najmniej 50% możliwej do zdobycia łącznej punktacji dla wszystkich kierunków studiów uzyskają potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego umożliwia podjęcie studiów w języku polskim na wybranym kierunku.

 

§ 18

 1. Kandydaci, legitymujący się świadectwami dojrzałości lub innymi dokumentami uprawniającymi do podjęcia studiów, wydanymi za granicą, zobowiązani są dostarczyć je do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna wprowadza do systemu rekrutacyjnego wyniki matury zagranicznej przeliczonej na punkty wg zasad określonych w Załączniku nr 1 oraz wyniki egzaminu wstępnego.

 3. W przypadku nie dostarczenia dokumentów we wskazanym terminie, kandydat zostanie skreślony z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

 4. Kandydaci, którzy w roku 2019 przystąpili do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB), a w terminie składania dokumentów nie będą posiadali stosownego dyplomu zobowiązani są do złożenia zaświadczenia  wystawionego przez dyrektora szkoły o pozytywnym  wyniku  egzaminu   oraz  oświadczenia,  że   przyjmują  do   wiadomości, iż w przypadku nie przedstawienia uczelni oryginału dyplomu/świadec twa do dnia 30 sierpnia 2019 roku, wynik kwalifikacji zostanie unieważniony, a kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 5. Uczelnia uwzględnia wyniki egzaminu wstępnego, z przedmiotów  objętych postepowaniem rekrutacyjnym, zdawanego do 2017  roku  w Uniwersytecie Medycznym  w Lublinie  lub  innym  uniwersytecie  medycznym  w  ramach  zawartego  Porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych.

 

§ 19

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunek fizjoterapia oraz na studia I stopnia, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura mogą być kwalifikowani na podstawie ocen z przedmiotów rekrutacyjnych (do wyboru  z  części   ustnej  lub  pisemnej)  lub  na  podstawie  zaświadczenia  OKE.  Oceny  z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone według zasad określonych w Załączniku nr 1.

 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 

§ 20

Zasady przyjmowania na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego  stopnia, laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz laureatów konkursów międzynarodowych i krajowych określa odrębna Uchwała.

 

§ 21

 1. Podstawą przyjęcia na studia jest liczba punktów/średnia ocen z całego toku studiów uzyskanych przez kandydata,  a  w  przypadku  osób  legitymujących  się  decyzją  wydaną w procesie weryfikacji efektów uczenia się liczba punktów ECTS.

 2. Na poszczególnych etapach postępowania, zostanie utworzona lista osób : wstępnie zakwalifikowanych, przyjętych oraz lista rezerwowa .

 3. Podstawą utworzenia list, o których mowa w ust. 2, będzie łączna liczba punktów uzyskanych:

  1. dla jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia -   z przedmiotów rekrutacyjnych oraz egzaminów dodatkowych lub punktów ECTS

  2. dla studiów II stopnia - średnia ocen z całego toku studiów.

 4. Kandydaci na kierunki studiów: lekarski i lekarsko-dentystyczny prowadzone w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nie będą kwalifikowani, jeżeli nie uzyskali minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej liczby punktów.

 5. Listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację lub liczbę punktów ECTS mieszczącą się w ramach przyznanych limitów.

 6. W przypadku zwolnienia miejsca na liście osób przyjętych, kandydaci z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowani do przyjęcia na studia, zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rezerwowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 7. Kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej Uniwersytetu, aż do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 8. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia  magisterskie  lub studia pierwszego stopnia w razie uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia będzie wyższa punktacja uzyskana:

  1. z preferowanego przedmiotu:

   1. biologia na kierunek: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, lekarski, lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne,

   2. chemia na kierunek farmacja,

   3. matematyka na kierunek elektroradiologia,

  2. z egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne.

 9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż limit miejsc, na kierunek studiów lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja i analityka medyczna z uwzględnieniem ust. 8, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, którym będzie liczba punktów uzyskanych z przedmiotu matematyka.

 1. W przypadku  uzyskania  równej  liczby  punktów  przez  grupę  kandydatów  większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów z uwzględnieniem ust. 9, Uniwersytet zastrzega  sobie  prawo  żądania  deklaracji  podjęcia   studiów.  Niezłożenie  deklaracji   w terminie  wskazanym  przez   odpowiednią   WKR   jest   traktowane  jako  rezygnacja  z ubiegania się o przyjęcie na studia. Kandydat zostaje wówczas skreślony z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

 2. Uniwersytet może skierować żądanie złożenia deklaracji podjęcia studiów do grup kandydatów legitymujących się różną punktacją kolejno obniżając punktac ję.

 3. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji  na zasadach  określonych  przez  Rektora.  Informacje  związane  z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.

 

§ 22

Osoby,  będące  obywatelami  polskimi,  które  zostały  zakwalifikowane  na I  rok  studiów na kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej mogą podjąć studia w języku angielskim na podstawie złożonego wniosku do Dziekana właściwego Wydziału i wniesienia opłaty, w wysokości określonej zarządzeniem Rektora.

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

§ 23

Jednolite studia magisterskie prowadzone są na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarski, lekarsko-dentystyczny.

 

§ 24

 1. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, na niżej wymienione kierunki studiów, jest spełnienie warunków rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmujących wyniki uzyskane z następujących przedmiotów:

  1. lekarski i lekarsko-dentystyczny - z trzech przedmiotów:

   1. obowiązkowo: z biologii na poziomie rozszerzonym,

   2. obowiązkowo: z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

   3. do wyboru spośród chemii lub fizyki zda wanych na poziomie rozszerzonym,

  2. analityka medyczna – z dwóch przedmiotów:

   1. obowiązkowo z biologii na poziomie rozszerzonym,

   2. do   wyboru    spośród    chemii-  poziom  rozszerzony        lub matematyki- poziom podstawowy lub rozszerzony,

  3. farmacja – z dwóch przedmiotów:

   1. obowiązkowo z chemii na poziomie rozszerzonym,

   2. do wyboru spośród biologii- poziom rozszerzony lub matematyki- poziom podstawowy lub rozszerzony,

  4. fizjoterapia – z dwóch przedmiotów:

   1. obowiązkowo z biologii na poziomie rozszerzonym,

   2. do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym  spośród:  matematyki lub języka obcego nowożytnego (część ustna lub pisemna).

 

 1. Podstawą  kwalifikacji  na  kierunek   fizjoterapia kandydatów  z   maturą  zagraniczną, o których mowa w § 17 ust. 4 oraz cudzoziemców z § 4 ust. 4 pkt 2-7, jest  wynik uzyskany na egzaminie wstępnym z przedmiotu biologia na poziomie rozszerzonym.

 

§ 25

 1. Kandydaci na jednolite studia magisterskie posiadający nową maturę oraz starą maturę i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego wg następujących zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach zostanie przeliczony na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie  przeliczony  według  zasady:  1%  z poziomu  rozszerzonego   =   2   punkty, z wyłączeniem kierunku lekarskiego i lekarsko -dentystycznego.

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów za biologię, chemię lub fizyk ę + 100 punktów za matematykę - niezależnie od poziomu),

  4. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację, fizjoterapię i analitykę medyczną, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

 2. Kandydaci na jednolite studia magisterskie posiadający dyplom matury europejskiej (EB) lub matury międzynarodowej (IB) lub uzyskali maturę w krajach, o których mowa § 17 ust. 3 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 1, będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik  egzaminu  maturalnego  zostanie   przeliczony   według   zasad   określonych  w Załączniku Nr 1,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów za biologię, chemię lub fizyk ę + 100 punktów za matematykę - niezależnie od poziomu),

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na k ierunki farmację, fizjoterapię i analitykę medyczną, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

 3. Kandydaci,  którzy  uzyskali  maturę   zagraniczną   w   krajach,   o   których   mowa w § 17 ust. 4 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 2-7 ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim, będą kwalifikowani na podstawie wynik u pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na pun kty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie  przeliczony  według  zasady:  1%  z poziomu  rozszerzonego   =   2   punkty, z wyłączeniem kierunku lekarskiego i lekarsko -dentystycznego,

  3. maksymalna    liczba    punktów    możliwa    do    uzyskania    na    kierunki    lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę - niezależnie od poziomu),

  4. maksymalna   liczba    punktów   możliwa    do    uzyskania    na    kierunki    farmację i analitykę medyczną, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  5. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek fizjoterapia, wynosi 400 (wynik egzaminu wstępnego zostanie pomnożony przez 4).

 4. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura i nie posiadają zaświadczenia OKE, a ubiegają się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia są kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku Nr 1.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

§ 26

Studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne.

 

§ 27

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek biomedycyna jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z trzech przedmiotów:

1)nowa matura, matura EB , matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach o których mowa w § 17 ust. 3 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 1:

 1. obowiązkowo: z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,

 2. do wyboru dwa różne przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, chemii, matematyki, fizyki, informatyki.

2)stara matura:

 1. obowiązkowo: z języka angielskiego,

 2. do wyboru dwa różne przedmioty spośród biologii, chemii, fizyki lub matematyki.

 3. matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4

oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 2-7:

 1. obowiązkowo: z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,

 2. do wyboru dwa różne przedmioty spośród: biologii, chemii, fizyki zdawanych na poziomie    rozszerzonym    lub    matematyki    na    poziomie     podstawowym lub rozszerzonym;

 1. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturę, będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na pun kty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego =2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie  na  kierunek  biomedycyna  mogą  być  kwalifikowani,  na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku Nr 1,

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego   stopnia   dopuszcza    się    możli wość    kwalifikowania    kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego pr zedmiotu rekrutacyjnego.

 2. Kandydaci posiadający maturę  EB,  maturę  IB  lub  maturę  zagraniczną  uzyskaną  w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 1 będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik  egzaminu  maturalnego  zostanie  przeliczony   według  zasad  określonych w Załączniku Nr 1,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 3. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną w krajach, o których mowa w § 17 ust.

4 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 2-7, będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

 1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego =2 punkty,

 3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 28

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek elektroradiologia jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 1, do wyboru dwa różne przedmioty wybrane przez kandydata, zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki lub matematyki,

  2. stara matura:  do   wyboru   dwa   różne   przedmioty   spośród:   biologii,   fizyki lub matematyki,

  3. matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 2-7, do wyboru dwa różne przedmioty spośród: biologii, fizyki zdawanych na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na pun kty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomi e rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek elektroradiologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek elektroradiologia mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutac yjnym według zasad określonych Załączniku Nr 1,

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 3. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB lub maturę zagraniczną uzyskaną   w   krajach,   o   których   mowa   w   §    17   ust.   3    oraz   cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 1, będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku Nr 1,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku elektroradiologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 4. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4, oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 2-7, będą kwalifikowani na podstawie wyniku pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

 5. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na pun kty według zasady 1% = 1 punkt,

 6. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozs zerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 

 1. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku elektroradiologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 29

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek higiena stomatologiczna jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach o których mowa w § 17 ust. 3 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 1:

   1. obowiązkowo biologia poziom rozszerzony,

   2. do wyboru: język obcy  nowożytny  część  ustna  lub  pisemna  lub  matematyka  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

2)stara matura:

 1. obowiązkowo biologia,

 2. do wyboru: język obcy nowożytny lub matematyka,

 3. matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4 oraz cudzoziemcy z § 4  ust. 4 pkt 2-7: obowiązkowo biologia na  poziomie rozszerzonym i matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony),

 1. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na pun kty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek higiena stomatologiczna wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się  o przyjęcie  na  kierunek  higiena  stomatologiczna,  mogą  być  kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku Nr 1,

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 2. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB  lub maturę  zagraniczną uzyskaną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 1 będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik  egzaminu  maturalnego  zostanie   przeliczony   według  zasad  określonych w Załączniku Nr 1,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku higiena stomatologiczna wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 3. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 2-7, będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

 4. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 5. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 6. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku higiena stomatologiczna wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 30

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek kosmetologia jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 1:

   1. obowiązkowo biologia poziom rozszerzony,

   2. do wyboru: chemia na poziomie rozszerzonym lub matematyka na poziom ie podstawowym lub rozszerzonym,

2)stara matura:

 1. obowiązkowo biologia,

 2. do wyboru: chemia lub matematyka,

 3. matura zagraniczna uzyskana w krajach o których mowa w § 17 ust. 4 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 2-7, ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim:

  1. obowiązkowo biologia poziom rozszerzony,

  2. do wyboru: chemia na poziomie rozszerzonym lub matematyka na poziom ie podstawowym lub rozszerzonym,

 1. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na pun kty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek kosmetologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek kosmetologia, mogą być kwalifikowani, na podstawie  ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych Załączniku Nr 1,

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 2. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB lub maturę  zagraniczną uzyskaną  w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 1, będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik  egzaminu  maturalnego  zostanie   przeliczony   według  zasad  określonych w Załączniku Nr 1,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku kosmetologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 3. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 2-7, będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

 4. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na pun kty według zasady 1% = 1 punkt,

 5. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 6. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku kosmetologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 31

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek ratownictwo medyczne jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki:

1) egzaminu sprawnościowego,

 1.  uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB,  matura  IB  oraz  matura  zagraniczna  uzyskana w krajach o których mowa w § 17 ust. 3 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 1, do wyboru: biologia, język obcy nowożytny część ustna lub pisemna lub matematyka zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

  2. stara matura: do wyboru: biologia, język obcy nowożytny lub matematyka.

 2. podstawą przyjęcia na kierunek ratownictwo medyczne kandydatów z maturą zagraniczną, uzyskaną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 2-7, jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wynik uzyskany z przedmiotu biologia poziom rozszerzony.

 3. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturę będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na pun kty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek ratownictwo medyczne  wynosi  455  (po  200   punktów  z   każdego  przedmiotu,  45   punktów   z egzaminu sprawnościowego, oraz dodatkowo 10 punktów w zw. z ust.7).

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o  przyjęcie  na  kierunek  ratownictwo   medyczne  mogą   być   kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku Nr 1,

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 4. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB lub maturę  zagraniczną uzyskaną  w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 1, będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik  egzaminu  maturalnego  zostanie  przeliczony  według  zasad  określonych   w Załączniku Nr 1,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku ratownictwo medyczne wynosi 455 (po 200 punktów z każdego przedmiotu oraz 45 punktów z egzaminu sprawnościowego, oraz dodatkowo 10 punktów w zw. z ust.7 ).

 5. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 2-7, będą kwalifikowani na podstawie wyniku pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na pun kty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 4 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku ratownictwo medyczne  wynosi  455  (po  200   punktów   z   każdego  przedmiotu ,   45   punktów z egzaminu sprawnościowego, oraz dodatkowo 10 punktów w zw. z ust.7 ).

 6. Egzamin sprawnościowy składający się z: biegu po kopercie, skoku w dal z miejsca, rzutu piłką lekarską jest obowiązkowy.

 7. Za każdą konkurencję kandydat może otrzymać maksymalnie 15 punktów.

 1. Kandydat może udokumentować sprawność fizyczną udziałem w kadrze wojewódzkiej, kadrze Polski lub treningiem w klubie sportowym przez minimum 5 lat i otrzymać dodatkowe 10 punktów.

 2. Nieprzystąpienie do egzaminu sprawnościowego na kierunek ratownictwo medyczne, skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

 

§ 32

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek techniki dentystyczne jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki egzaminu manualnego i wyniki uzyskane z jednego przedmiotu:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 1:

   • do wyboru: biologia, chemia lub fizyka zdawane na poziomie rozszerzonym,

2)stara matura:

 • do wyboru: biologia, chemia lub fizyka,

 • matura  zagraniczna  uzyskana  w krajach,  o  których  mowa  w  §  17  ust.  4  oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 2-7, ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim: biologia, chemia lub fizyka zdawane na poziomie rozszerzonym.

 1. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na pun kty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek techniki dentystyczne wynosi     400      (po      200      punktów      za      przedmiot      i      200      punktów z egzaminu manualnego),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o  przyjęcie  na  kierunek   techniki   dentystyczne   mogą   być   kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku Nr 1,

 2. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB lub maturę zagraniczną uzyskaną   w   krajach,   o   których   mowa   w   §    17   ust.   3   oraz   cudzoziemcy  z § 4 ust. 4 pkt 1, będą kwalifikowani według zasad;

  1. wynik  egzaminu  maturalnego  zostanie  przeliczony  według  zasad  określonych   w Załączniku Nr 1,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku techniki dentystyczne wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego).

 3. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną w krajach, o których mowa w § 17 ust.4 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 2-7, będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na pun kty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku techniki dentystyczne wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego).

 4. Egzamin manualny jest obowiązkowy.

 5. Egzamin manualny obejmuje rysunek siekacza górnego przyśrodkowego oraz modelowanie z plasteliny lub wycięcie z kostki mydła sześcianu o zadanych wymiarach.

 1. Za egzamin manualny kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

 2. Nieprzystąpienie do egzaminu manualnego skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

 

§ 33

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

 2. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach o których mowa w § 17 ust. 3 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 1:

- do wyboru: biologia, język obcy nowożytny (część ustna lub pisemna) lub matematyka zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

2)stara matura:

- do wyboru: biologia, język obcy nowożytny lub matematyka.

 1. Podstawą przyjęcia kandydatów z maturą zagraniczną uzyskaną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4 oraz cudzoziemców z § 4 ust. 4  pkt 2-7, ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wynik uzyskany z przedmiotu biologia- poziom rozszerzony.

3.Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą będą kwalifikowani według zasad:

 1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punk ty,

 3. maksymalna liczba  punktów możliwa do  uzyskania  wynosi  400 (po  200 punktów  z każdego przedmiotu),

 4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie mogą  być kwalifikowani, na  podstawie ocen z  egzaminu dojrzałości  z przedmiotów  objętych  postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych  w Załączniku Nr 1,

 5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 1. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB lub maturę zagraniczną uzyskaną   w   krajach,   o   których   mowa   w   §    17   ust.   3    oraz   cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 1 będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik  egzaminu  maturalnego  zostanie   przeliczony   według  zasad  określonych w Załączniku Nr 1,

  2. maksymalna liczba  punktów możliwa do  uzyskania  wynosi  400 (po  200 punktów  z każdego przedmiotu).

 2. Kandydaci,   którzy   uzyskali   maturę   zagraniczną   w   krajach,   o   których   mowa w § 17 ust. 4 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 2-7, będą kwalifikowani na podstawie wyniku pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na pun kty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 4 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 punktów.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

 

§ 34

Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne.

 

§ 35

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która:

  1. posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny,

  2. spełniła warunki określone w § 11.

 2. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski, zobowiązani są złożyć zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu studiów wyższych zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych, jeżeli posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej inny niż, wydany: na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów.

 3. Cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem licencjata wydanym przez polską uczelnię mogą ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne studia II stopnia bez odpłatności o  ile spełniają wymogi określone § 4 ust.4.

 

§ 36

 1. Na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia, co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku: biomedycyna lub studiów drugiego stopnia na kierunku: biotechnologia lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: analityka medyczna, farmacja, lekarski.

 2. Na studia drugiego stopnia na kierunki: elektroradiologia, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku.

 3. Na studia drugiego stopnia na kierunek dietetyka mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka  lub technologia żywności i żywienie człowieka lub żywienie człowieka.

 4. Na studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów bez względu na kierunek i poziom studiów.

 

§ 37

 1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna jest:

  1. konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz odpowiednio z jednolitych studiów magisterskich z zastrzeżeniem ust.2,

  2. wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów odpowiednio: z pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Do średniej nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej.

 1. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez większą liczbę kandydatów, niż liczba pozostałych miejsc na kierunku biomedycyna drugiego stopnia, zostanie zastosowane kryterium, którym jest wyższa punktacja uzyskana na świadectwie dojrzałości z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym.

 

§ 38

 1. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunki: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo lub zdrowie publiczne będzie średnia ocen  z  całego  toku  studiów pierwszego  stopnia  uzyskana  na  danym kierunku,  z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen z całego toku studiów przez grupę kandydatów większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, którym jest wynik ukończenia studiów.

 3. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie zawierające średnią ocen z całego toku studiów oraz wynik ukończenia studiów. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 39

 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne opracowują, a Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zatwierdza szczegółowe zasady przebiegu egzaminów: wstępnego, manualnego, sprawnościowego.

 2. Regulaminy egzaminów, o których mowa w ust 1. zostaną podane do wiadomości kandydatom co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem egzaminu.

 3. Odpowiednie WKR powiadamiają kandydatów poprzez stronę internetową Uniwersytetu, najpóźniej na 7 dni przed egzaminem, o terminie i miejscu składania egzaminów, o których mowa w ust. 1.

 4. Kandydaci przystępujący do egzaminów wymienionych w ust. 1 zobowiązani są okazać dokument poświadczający tożsamość.

 5. Wyniki prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych są jawne. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości, poprzez umieszcze nie na stronie internetowej www.rekrutacja.umlub.pl, wyniki poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego.

 6. Dopuszcza się możliwość wysyłania przez WKR dodatkowych powiadomień kandydatów wiadomością  sms  na numer   telefonu  komórkowego  zarejestrowany  przez   operatora  na terytorium RP, podany w formularzu rejestracyjnym, na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego, w przypadkach wymagających od kandydatów niezwłocznego podjęcia stosownych czynności.

 7. Forma korespondencji, o której mowa w ust. 6 nie zwalnia kandydatów ze sprawdzania komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Uniwersytetu.

 8. Informacje uzyskane w toku procesu rekrutacji od kandydata, mogą być przetwarzane w celach statystycznych w formie zanonimizowanej, na co kandydat wyraża zgodę poprzez przystąpienie do rekrutacji.

 

Komentarze (0)