Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Politechnika Lubelska rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Lubelskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała Nr 46/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 266 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające   ustawę   –   Prawo   o   szkolnictwie   wyższym    i    nauce    (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), zwanej dalej ,,Ustawą”, Senat u c h w a l a, co następuje:

 

I.Postanowienia ogólne

 

 1. Uchwała określa warunki, tryb  i  termin  rekrutacji,  w  tym  prowadzonej w drodze elektronicznej, na pierwszy rok studiów dla kierunków studiów prowadzonych  w  formie  stacjonarnej  i  niestacjonarnej,  wymienionych  w poniższej tabeli, dla których określono planowaną liczbę miejsc.

 

 

 

Lp.

 

 

Kierunek studiów

Studia

język wykładowy

polski

angielski

rosyjski

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

pierwszego

stopnia

drugiego

stopnia

pierwszego

stopnia

drugiego

stopnia

drugiego

stopnia

1.

architektura

60

60

-

-

15*

-

2.

budownictwo

180

120

90

90

60

-

 

3.

edukacja techniczno-

informatyczna

 

60

 

60

 

30

 

30

 

-

 

-

4.

elektrotechnika

210

120

90

60

15

15

5.

finanse i

rachunkowość

90

-

30

-

-

-

6.

informatyka

240

105

90

90

30

-

7.

inżynieria

bezpieczeństwa

45

-

30

-

-

-

8.

inżynieria

biomedyczna

60

60

-

30

-

-

9.

inżynieria

logistyki

60

-

30

-

-

-

 

10.

inżynieria

materiałowa

30

30

-

-

-

-

 

11.

inżynieria

odnawialnych źródeł energii

 

90

 

30*

 

-

 

-

 

-

 

-

12.

inżynieria

produkcji

-

45

-

-

-

-

13.

inżynieria

środowiska

90

120

-

30

-

-

 

14.

marketing

i komunikacja rynkowa

 

60

 

-

 

30

 

-

 

-

 

-

15.

matematyka

45

30

30

30

-

-

 

16.

mechanika i budowa

maszyn

 

135

 

75

 

90

 

60

 

-

 

-

17.

mechatronika

90

60

30

30

-

-

 

18.

robotyzacja

procesów wytwórczych

 

60

 

30

 

-

 

-

 

-

 

-

19.

transport

75

60

30

30

-

-

 

20.

inteligentne systemy w

inżynierii

środowiska

 

30*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

21.

zarządzanie

60

120

30

60

25

-

 

22.

zarządzanie

i inżynieria produkcji

 

90

 

30

 

30

 

30

 

-

 

-

* - kierunek w organizacji

Dla każdego kierunku prowadzonego w języku polskim w formie stacjonarnej, dla którego określono planowaną liczbę miejsc, ustala się dodatkowy limit w wysokości 30 miejsc dla cudzoziemców.

 1. Na studia pierwszego stopnia może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca dla osób, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.). Dla tych osób dodatkowy limit miejsc wynosi 1% liczb podanych  w tabeli w pkt 1, jednak nie więcej niż 2 osoby na każdym kierunku.

 2. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok studiów ma charakter konkursowy.

 3. Warunki i tryb rekrutacji na studia, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, określa Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 1. Warunki     rekrutacji      na      pierwszy      rok      studiów      stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia określa Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia będą uwzględniane skale ocen w zależności od posiadanego przez kandydata świadectwa dojrzałości.

 3. O  przyjęcie  na  studia  pierwszego  stopnia  na  warunkach  określonych   w    Uchwale    mogą     ubiegać    się    kandydaci     –    obywatele    polscy    i cudzoziemcy, którzy spełniają warunek określony w art. 69 ust.  2  Ustawy.

 4. Warunki     rekrutacji      na      pierwszy      rok      studiów      stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia określa Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

 5. O przyjęcie na studia drugiego stopnia, w zależności od kierunku studiów, mogą ubiegać się kandydaci – obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy spełniają warunek określony w art. 69 ust. 3 Ustawy i spełniają warunki określone niniejszą Uchwałą.

 6. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim określa Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały, a na studia prowadzone w języku obcym – Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały

 7. Zasady przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej.

 8. Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego w stosunku do kandydatów  na studia będących  osobami  niepełnosprawnymi  w  przypadku egzaminów wstępnych określa Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

II.Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

 1. Nadzór i koordynację procesu rekrutacji na Politechnice Lubelskiej sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powoływana przez rektora.

 2. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekanów.

 3. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest dziekan albo prodziekan lub inna osoba powołana przez dziekana.

 4. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. prowadzenie bieżącej  obsługi  i  nadzorowanie  procesu  rekrutacji  z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji kandydatów, zwanej dalej ERK;

 1. zapoznanie kandydatów z  warunkami  rekrutacji  oraz  zawiadamianie o miejscach i terminach wykonywania czynności rekrutacyjnych;

 2. przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego;

 3. przyjmowanie dokumentów;

 4. weryfikacja danych  kandydatów  zakwalifikowanych  do  przyjęcia  z danymi zamieszczonymi w systemie ERK;

 5. przeprowadzenie postępowania   kwalifikacyjnego kandydatów na studia;

 6. zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego;

 7. sporządzanie protokołów;

 8. przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

 9. składanie sprawozdań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

 10. wydawanie, na prośbę kandydatów, zaświadczeń o uzyskanych wynikach w postępowaniu rekrutacyjnym;

 11. podejmowania decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 1. Wydziałowe komisje rekrutacyjne rozpatrują wnioski o ponowne przeprowadzenie kwalifikacji kandydatów niezakwalifikowanych na studia, którzy w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia list zakwalifikowanych na studia złożą pisemny wniosek wraz z kompletem dokumentów wymienionych w Rozdziale IV  Wymagane  dokumenty. W przypadku weryfikacji danych na korzyść kandydata, wydziałowa komisja    rekrutacyjna    wpisuje    go    na     listę    zakwalifikowanych, a w przeciwnym przypadku wydaje decyzję o odmowie przyjęcia.

 2. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych w sprawie odmowy przyjęcia na studia   kandydatom   przysługuje   odwołanie   do   rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 3. Odwołania do rektora kandydaci składają za  pośrednictwem  wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

 4. Dziekani wydziałów sprawują nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania   rekrutacyjnego oraz odpowiadają za przygotowanie i właściwe zabezpieczenie dokumentów egzaminacyjnych.

 

III.Zakres  i  przebieg postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma na celu sporządzenie listy rankingowej kandydatów na określony kierunek i formę studiów na podstawie:

  1. dla studiów pierwszego stopnia:

   • wyników ze świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu wymienionego w Rozdziale I Postanowienia ogólne ust. 7,

 • egzaminu wstępnego (jeśli dotyczy kandydata),

 • ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej;

 • dla studiów drugiego stopnia:

  • ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych,

  • uzyskanej średniej ocen ze studiów,

  • rozmowy kwalifikacyjnej,

lub na podstawie więcej niż jednej z wyżej wymienionych form jednocześnie.

 1. Kandydaci umieszczani są na liście rankingowej w kolejności uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych LPR (od najwyższej do najniższej), która określa kolejność przyjmowania na studia.

 2. Wydziałowe komisje rekrutacyjne,  uwzględniając  planowane  liczby miejsc, podejmują decyzje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia, sporządzają listy zakwalifikowanych do przyjęcia na określone kierunki i formy studiów oraz mogą  sporządzać  listy  rezerwowe. Komisje mogą ustalić minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych LPR uprawniającą do umieszczenia kandydata na liście zakwalifikowanych i rezerwowej.

 3. Przyjęcia na pierwszy rok studiów następują w kolejności uzyskanej przez kandydatów liczby punktów rekrutacyjnych LPR w ramach planowanych liczb miejsc, ustalonych dla danego kierunku i formy studiów.

 4. Umieszczenie kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

 5. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć w miejscu i terminie określonych w załącznikach do Uchwały komplet wymaganych dokumentów, co stanowi potwierdzenie rejestracji na studia.  Niedopełnienie  tego  obowiązku  uznaje  się  za  rezygnację  z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 6. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów wydziałowe komisje rekrutacyjne sporządzają listy osób przyjętych i nieprzyjętych na pierwszy rok studiów.

 7. W przypadku gdy liczba osób przyjętych jest niższa od planowanej liczby miejsc, wydziałowa komisja rekrutacyjna może zakwalifikować do przyjęcia osoby z list rezerwowych z zachowaniem kolejności wynikającej z list rankingowych. Osoby te są zobowiązane do dostarczenia wymaganych dokumentów (dokonania rejestracji na studia) w terminie i miejscu ustalonym przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Proces uzupełniania listy zakwalifikowanych o osoby z listy  rezerwowej może być  powtarzany  aż do momentu zakwalifikowania ostatniej osoby z listy rezerwowej.

 1. Na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli liczba osób przyjętych jest niższa od planowanej liczby miejsc, a na liście rezerwowej jest niewystarczająca liczba kandydatów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego wydziałowej       komisji       rekrutacyjnej,        może        podjąć        decyzję o przeprowadzeniu uzupełniającego naboru kandydatów. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych    LPR    będącą    podstawą     rejestracji     elektronicznej   w uzupełniającym naborze kandydatów.

 2. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowe komisje rekrutacyjne prezentują wyniki w formie uzgodnionej z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

 3. Złożenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, ich odbiór oraz odbiór decyzji dotyczącej przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia mogą być dokonane przez pełnomocnika kandydata na studia. Wzór upoważnienia dla pełnomocnika określa rektor w drodze zarządzenia.

 4. Terminy rozpoczęcia i zakończenia pierwszej tury rekrutacji, rozumiane jako pierwszy i ostatni dzień na wysłanie przez kandydata na studia aplikacji w systemie ERK, obejmują:

  1. dla kandydatów obywateli polskich:

 1. na kierunkach rozpoczynających się od semestru zimowego okres od 20 maja 2019 r. do:

  • 21 czerwca 2019 r. na kierunku architektura,

  • 8     lipca     2019    r.     na     pozostałych       kierunkach      studiów stacjonarnych,

  • 17 lipca 2019 r. na studiach niestacjonarnych,

 2. na kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających się od semestru letniego okres od  2  grudnia  2019 r. do 31 stycznia 2020 r.;

  1. dla cudzoziemców – kandydatów na studia prowadzone w języku polskim:

 1. na kierunkach rozpoczynających się od semestru zimowego okres od 22 kwietnia 2019 r. do:

  • 21 czerwca 2019 r. na kierunku architektura,

  • 19 lipca 2019 r. na pozostałych kierunkach;

 2. na kierunkach rozpoczynających się od semestru letniego okres od  4 listopada 2019 r. do 6 grudnia 2019 r.

  1. dla cudzoziemców – kandydatów na studia prowadzone w  języku  obcym od 1 lutego 2019 r. do 2 lipca 2019 r.

Przewodniczący właściwych dla danego kierunku studiów wydziałowych komisji rekrutacyjnych, działając w porozumieniu z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podają do publicznej wiadomości szczegółowy harmonogram czynności rekrutacyjnych (w szczególności terminy: egzaminów, rozmowy kwalifikacyjnej, ogłoszenia wyników, złożenia kompletu dokumentów itp.).

 1. W  przypadku  gdy  liczba  osób   przyjętych   na   studia   jest   niższa   od planowanej liczby miejsc, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, działając w porozumieniu z przewodniczącymi wydziałowych komisji rekrutacyjnych, może określić dodatkowe terminy rekrutacji (kolejne tury).

Rekrutacja dodatkowa może być prowadzona w terminach ustalonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w przedziałach czasowych:

 1. na    kierunkach    studiów     stacjonarnych     rozpoczynających     się  od semestru zimowego: od 9 lipca do 15 września 2019 r.; na kierunkach studiów niestacjonarnych od 22  lipca  do  15  września  2019 r.;

 2. na kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających się od semestru letniego: od 1 lutego do 21 lutego 2020 r.

 3. Wydziałowe komisje rekrutacyjne przeprowadzają rekrutację  uzupełniającą dla osób, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, będących podstawą postępowania rekrutacyjnego   na   danym    kierunku    studiów,    został    podwyższony  w  wyniku  weryfikacji  sumy  punktów  lub  odwołania,  o  których  mowa  w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na pisemny wniosek zainteresowanych osób złożony do dnia  16  września  2019 r. Dotyczy to osób zdających maturę w roku szkolnym 2018/2019.

 

IV.Wymagane dokumenty

 

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje  wykreślenie  kandydata  z  listy  osób  zakwalifikowanych  do przyjęcia.

 2. Komplet dokumentów wymaganych od obywateli polskich obejmuje:

  1. wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;

  2. kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy jedynie kandydatów na studia pierwszego stopnia) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie;

  3. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy jedynie kandydatów    na    studia    drugiego     stopnia)     poświadczoną    za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki   Lubelskiej   lub   notarialnie    oraz    kopię    suplementu, a w przypadku jego braku indeks lub wypis z  indeksu  i zaświadczenie  o uzyskanej średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);

 1. oryginał dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia centralnego (jeśli dotyczy kandydata);

 2. 3 aktualne jednakowe fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą    kandydat     przekazuje     poprzez     system     ERK),     zgodnie  z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (czytelnie podpisane na odwrocie);

 3. zaświadczenie lekarskie od lekarza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1144), stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (kierunki  studiów,  na  których  wymagane będzie wykonanie badań lekarskich, wymienione są w ust.   4 niniejszego rozdziału) jako warunek niezbędny do przyjęcia na ten kierunek studiów;

 4. w przypadku kandydatów, którzy kwalifikowani są na podstawie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej poświadczoną jak w pkt 2;

 5. oryginalne   pełnomocnictwo,   w   przypadku    osoby    występującej    w imieniu kandydata;

 6. dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia.

 7. Komplet  dokumentów  wymaganych  od   cudzoziemców   określony   jest w Załącznikach nr 4 i 5 niniejszej Uchwały.

 8. Zaświadczenie lekarskie o braku u kandydata przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów wymagane jest na następujących kierunkach: architektura, budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, elektrotechnika, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria logistyki, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyzacja procesów wytwórczych, transport, inteligentne systemy w inżynierii środowiska (kierunek w organizacji), zarządzanie i inżynieria produkcji.

 9. Kandydat legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB lub europejskiej  EB  uzyskanym  w  2019  r.   jest   zobowiązany   przedłożyć  do wglądu oryginały dokumentów do dnia 10 września 2019 r.

 10. Kandydat legitymujący się dokumentem wydanym za granicą uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju jego wydania, może być zobligowany przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej do dostarczenia dodatkowych dokumentów pozwalających na uznanie świadectw za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

 1. Niepełnoletni kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć zgodę opiekunów prawnych sprawujących władzę rodzicielską na:

  1. dokonanie rejestracji na studia,

  2. złożenie dokumentów na studia w Politechnice Lubelskiej,

  3. odbiór decyzji dotyczącej wyniku postępowania kwalifikacyjnego,

  4. przeniesienie dokumentów na inny kierunek,

  5. odbiór dokumentów.

Pełnoletniość kandydata ocenia się według prawa kraju, którego obywatelem jest kandydat na studia i według stanu na dzień złożenia wniosku o przyjęcie na studia.

 

V.Opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia

 

 1. Kandydat wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, zwaną opłatą rekrutacyjną, w wysokości określonej zarządzeniem rektora, nie wyższej niż opłata maksymalna określona rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 2. Opłatę rekrutacyjną kandydat – obywatel polski wnosi na indywidualne konto wygenerowane podczas procesu elektronicznej rejestracji na studia (ERK), w terminie umożliwiającym uznanie na rachunku Uczelni, najpóźniej w dwa dni po zakończeniu elektronicznej rejestracji na studia. Zasady wnoszenia opłat przez kandydatów – cudzoziemców określone zostały w Załącznikach nr 4 i 5 Uchwały.

 3. Wniesienie opłaty jest traktowane jako potwierdzenie zgłoszenia kandydatury na studia. Do postępowania rekrutacyjnego  dopuszczeni  będą jedynie kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynęła na konto bankowe Politechniki Lubelskiej w wyznaczonym terminie.

 4. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną  za każdy kierunek   i formę studiów, na który dokonał rejestracji w systemie ERK.

 5. Opłata  rekrutacyjna   może   zostać   zwrócona   kandydatowi   jedynie w przypadku:

  1. braku możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia z powodu niezdania egzaminu maturalnego (dotyczy kandydatów zdających maturę w 2019 roku);

  2. unieważnienia rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty;

  3. nieuruchomienia kierunku studiów.

Zwrotu  opłaty  dokonuje  się  na  pisemny  wniosek  kandydata złożony w terminie 14 dni od dnia zakończenie rejestracji na studia, na rachunek przez niego wskazany. W przypadku niezdania egzaminu maturalnego należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt.

 

VI.Postanowienia końcowe

 

 1. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą decyzje podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 2. Niniejsza Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez jej ogłoszenie w miejscach dostępnych na terenie Politechniki Lubelskiej oraz na stronie internetowej www.pollub.pl.

 3. Traci moc Uchwała Nr 22/2018/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 46/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020

 

 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzi się Elektroniczną Rejestrację Kandydatów na studia, zwaną dalej ERK, na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i  drugiego  stopnia. Rejestracja kandydatów prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.kandydat.pollub.pl.

 2. Systemem ERK  zarządza  Centrum  Informatyczne PL we współpracy z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Lubelskiej.

 3. W ramach ERK kandydat na studia zobowiązany jest:

  1. zapoznać się z regulaminem postępowania rekrutacyjnego i go zaakceptować;

  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

  3. założyć internetowe osobiste konto rekrutacyjne w systemie ERK;

  4. dokonać wyboru wydziału, kierunku i formy studiów;

  5. wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych;

  6. wprowadzić, zgodnie z określonymi   zasadami, dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

  7. dokonać opłaty rekrutacyjnej w określonym terminie na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany podczas procesu ERK.

 4. Kandydat może dokonać rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów. Wybór każdego dodatkowego kierunku lub formy studiów związany jest z wygenerowaniem dla kandydata innego numeru rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

 5. Kandydaci rejestrują się na poszczególne kierunki studiów poprzez stronę systemu ERK z komputera podłączonego do Internetu. System umożliwia wygenerowanie: ankiety osobowej, druku przelewu  opłaty  wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia oraz skierowania na badania lekarskie (na kierunki określone w ust. 4 Rozdziału IV Wymagane dokumenty).

 6. Kandydatom, którzy nie mają dostępu do Internetu, wydziałowe komisje rekrutacyjne umożliwią w ustalonych terminach i miejscach dokonanie rejestracji na przygotowanych stanowiskach komputerowych.

 1. Kandydaci, którzy zdają egzamin lub egzaminy wstępne na Uczelni, zobowiązani   są   sprawdzić   termin   i   miejsce   egzaminu.   Informacje   te znajdować się będą na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej właściwego wydziału lub w systemie ERK.

 2. System ERK umożliwia kandydatowi sprawdzenie  jego  statusu  na  każdym etapie postępowania rekrutacyjnego. Kandydat jest zobligowany  do kontrolowania swojego konta nie rzadziej niż co 2 dni. Poprzez system ERK kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji oraz wzywany do uzupełnienia braków formalnych.

 3. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonywania zmian spowodowany awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do właściwej komisji rekrutacyjnej.

 4. Kandydaci   zakwalifikowani   do   przyjęcia   na   studia   umieszczają   w systemie ERK plik zawierający elektroniczną wersję fotografii identyczną  z  fotografiami  dostarczonymi   do   komisji   wydziałowej  w komplecie dokumentów  i  spełniający  wymogi  techniczne  podane  w systemie ERK.

 5. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do dokonania rejestracji na studia, czyli dostarczenia wymaganych dokumentów. Informacje o miejscu i terminie przeprowadzenia rejestracji zamieszczane są na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych wydziałów.

 6. Status kandydata może ulegać zmianie do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

 7. Informacje zamieszczone na indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK uważa się za doręczone drugiego dnia od dnia zamieszczenia.

 8. Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie ERK błędnych,  niepełnych  lub  nieprawidłowych  danych,  a  w  szczególności  za wpisanie wyników ze świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej oraz ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych, niezgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem zmiany decyzji odnośnie danego kandydata.

 9. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas ERK. Politechnika Lubelska nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom trzecim, w szczególności za  zmiany  danych  w systemie ERK autoryzowane osobistym hasłem kandydata.

 10. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania    się    kandydata    z    informacjami, o których mowa  w ust. 8 i ust. 13.

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020

 

 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020 przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych LPR.

 2. Wartości progowe liczby punktów rekrutacyjnych LPR dla poszczególnych kierunków studiów zostaną określone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w uzgodnieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

 3. Zakres postępowania rekrutacyjnego obejmuje jeden z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie (wos) oraz język polski i język obcy nowożytny. Użyta w tekście nazwa  przedmiotu  fizyka  jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka z astronomią.

Przedmioty i współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020

 

 

Kierunki Studiów

Wykaz przedmiotów uwzględnianych

w postępowaniu rekrutacyjnym

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych

z poszczególnych przedmiotów

 

 • architektura

matematyka, fizyka (M)

1,0

język obcy nowożytny

(Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 

 • budownictwo

matematyka, fizyka (M)

1,0

język obcy nowożytny

(Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 

 • elektrotechnika

 • informatyka

matematyka, fizyka,

informatyka (M)

1,0

język obcy nowożytny

(Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 

 • inżynieria

odnawialnych źródeł energii

 • inżynieria środowiska

 • inteligentne systemy w inżynierii środowiska*

matematyka, fizyka, chemia, informatyka,

biologia, geografia (M)

 

1,0

język obcy nowożytny

(Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 

 

 • inżynieria biomedyczna

matematyka, fizyka,

chemia, informatyka, biologia (M)

 

1,0

język obcy nowożytny

(Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 • finanse i rachunkowość

 • inżynieria logistyki

 • marketing

i komunikacja rynkowa

 • zarządzanie

matematyka, geografia,

historia, informatyka, wos (M)

 

1,0

język obcy nowożytny

(Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 

 • edukacja techniczno- informatyczna

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, wos

(M)

 

1,0

język obcy nowożytny

(Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 

 • inżynieria

bezpieczeństwa

 • matematyka

matematyka, fizyka, chemia, informatyka,

biologia, geografia (M)

 

1,0

język obcy nowożytny

(Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 • inżynieria materiałowa

 • inżynieria produkcji

 • robotyzacja procesów wytwórczych

 • transport

 • zarządzanie

i inżynieria produkcji

matematyka, fizyka, chemia, informatyka,

(M)

 

1,0

język obcy nowożytny

(Jo)

0,3

 

 

język polski (Jp)

 

0,1

* - kierunek w organizacji

 

 1. Kandydatom, którzy na egzaminie maturalnym „nowa matura” (dotyczy maturzystów z lat 2002, 2005 i 2006) oraz na egzaminie dojrzałości „stara matura” w części pisemnej nie zdawali przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów (oznaczonych w tabeli symbolem M), przy obliczaniu LPR zamiast wyniku z danego przedmiotu oznaczonego symbolem  M  uwzględnia   się   punkty   z   przeliczenia   oceny   końcowej z matematyki ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej. W przypadku istnienia na tym świadectwie kilku ocen z matematyki, uwzględnia się średnią liczbę punktów z przeliczenia tych ocen (zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku).

 2. Na kierunek architektura obowiązuje egzamin z rysunku (dwa rysunki ołówkiem: z natury i z wyobraźni). Egzamin z rysunku obowiązuje wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek architektura i jest egzaminem dopuszczającym do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Egzamin ten ma na celu:

  1. sprawdzenie   umiejętności   kandydata   pod    kątem    predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką;

  2. sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego  myślenia  kandydata;

  3. sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej  stosowania w rozwiązywaniu problemów komponowania przestrzeni.

 3. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia jest liczba punktów rekrutacyjnych LPR, której wartość określą wybrane wyniki w części pisemnej egzaminu maturalnego „nowa matura”, w części pisemnej egzaminu dojrzałości „stara matura”, wyniki egzaminu matury  międzynarodowej  i (lub)   wyniki   egzaminu   wstępnego,   oceny   z matematyki ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej.

 4. Kandydaci ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007-2019 kwalifikowani będą na studia wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym.

 5. Kandydatom      legitymującym       się       świadectwem       maturalnym  (lub równoważnym) uzyskanym za  granicą  w  postępowaniu rekrutacyjnym na studia przy obliczaniu liczby punktów rekrutacyjnych LPR zamiast języka polskiego uwzględnia się język nauczania kandydata.

 6. Dla kandydatów na studia zdających „nową  maturę”  w  latach 2008-2019  z przedmiotu  zdawanego  w  części  pisemnej  na  poziomie  rozszerzonym, a w przypadku języka obcego także dwujęzycznym, (R) przyjmuje się następujący sposób ustalania wyniku z tego przedmiotu na poziomie podstawowym (P):

 

1) P=R, dla R < 30%;

2) P= 6R +100 , dla R z przedziału od 30% do 100%.

 

 1. W przypadku kandydatów na studia – maturzystów z lat 2010-2019, powyższy sposób ustalania wyniku z poziomu podstawowego występuje tylko wtedy, jeżeli przedmiot z grupy przedmiotów dodatkowych zdawany był na poziomie rozszerzonym (a w przypadku języka obcego także dwujęzycznym) i nie był zdawany jako przedmiot obowiązkowy. Jeżeli przedmiot   z grupy przedmiotów dodatkowych zdawany był również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas otrzymane liczby punktów z obu poziomów sumuje się (przy czym P – to liczba punktów otrzymanych z poziomu podstawowego, R – to liczba punktów otrzymanych z poziomu rozszerzonego – a w przypadku języka obcego  także dwujęzycznego).

 2. W przypadku kandydatów z „nową maturą” z 2002 r. przedmioty, które na egzaminie maturalnym można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.

 3. Oceny wyrażone słownie na świadectwie dojrzałości „stara matura” oraz na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej,  przelicza się na punkty następująco:

 • celująca                                  150

 • bardzo dobra                        120

 • dobra                                    – 90

 • dostateczna                        – 60

 • dopuszczająca                   – 30.

 1. Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w punktach procentowych przyjmuje się jako punkty. Jeden punkt procentowy wyniku odpowiada jednemu punktowi.

 2. Liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu jest sumą punktów uzyskanych z poziomu  podstawowego i rozszerzonego  (a w przypadku języka obcego także dwujęzycznego) albo liczbą punktów z poziomu podstawowego – w przypadku braku oceny z poziomu rozszerzonego (a w przypadku języka obcego także dwujęzycznego).

 3. Oceny wyrażone  w  punktach  na  dyplomie  matury  międzynarodowej  IB  i matury europejskiej EB przelicza się na punkty „nowej matury” następująco:

 

 1. przedmioty zdawane na poziomie podstawowym

 

Liczba punktów matury międzynarodowej IB (poziom SL – Subsidiary

Level)

 

Liczba punktów

Liczba punktów matury europejskiej EB

 

Liczba punktów

7

100

9,51-10,00

100

6

90

9,01-9,50

90

5

75

8,51-9,00

75

4

60

7,01-8,50

60

3

45

6,51-7,00

45

2

30

6,00-6,50

30

 1. przedmioty zdawane na poziomie wyższym oraz z języka obcego nowożytnego

 

Liczba punktów matury międzynarodowej IB (poziom HL –

Higher Level)

 

Liczba punktów

 

Liczba punktów matury europejskiej EB

 

Liczba punktów

7

200

9,51-10,00

200

6

170

9,01-9,50

170

5

140

8,51-9,00

140

4

110

7,01-8,50

110

3

80

6,51-7,00

80

2

50

6,00-6,50

50

 1. W przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem ukończenia szkoły  lub  świadectwem  maturalnym  wydanym   za   granicą,   uznanym za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, sposób przeliczania na punkty wyników wyrażonych na świadectwie ustalany będzie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jest zobligowany do wprowadzenia do  systemu  ERK  wyników  niezbędnych  do wyznaczenia liczby punktów rekrutacyjnych LPR.

 3. Liczba punktów rekrutacyjnych LPR jest sumą:

LPR = 1,0×M + 0,1×Jp + 0,3×Jo + ER

 

gdzie:

M  –  liczba  punktów  uzyskanych  z  przeliczenia  na  punkty  według  wyżej wymienionych zasad wyniku za ten z przedmiotów oznaczonych symbolem M, który daje najkorzystniejszy dla kandydata wynik;

 

Jp          – liczba punktów z przeliczenia na punkty według wyżej wymienionych zasad wyniku z języka polskiego (języka nauczania kandydata – w przypadku określonym w ust. 8);

Jo          – liczba punktów z przeliczenia na punkty według wyżej wymienionych zasad wyniku z języka obcego nowożytnego;

ER – liczba punktów z obowiązkowego egzaminu wstępnego z rysunku na kierunek studiów architektura ocenianego w skali od 0 do 500 punktów.

 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata na  kierunek  studiów  architektura  do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest zdanie przez niego egzaminu z rysunku, co wymaga uzyskania co najmniej 150 punktów.

 2. Egzamin z rysunku odręcznego przeprowadzany jest anonimowo. Anonimowość polega na zaszyfrowaniu prac przed oddaniem ich do oceny.

 3. Prace egzaminacyjne z rysunku odręcznego mogą być udostępniane kandydatom do wglądu na ich pisemny wniosek.

 4. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia w przypadku wyboru przedmiotów, które mogą stanowić podstawę przyjęcia na studia,  przyjmuje się sytuację bardziej korzystną dla kandydata.

 5. Kandydaci na studia będący osobami niepełnosprawnymi podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej co pozostali kandydaci, z zastrzeżeniem zapisów określonych w Załączniku nr 7 do niniejszej  Uchwały,  określającym warunki i  tryb  postępowania  rekrutacyjnego  w  stosunku  do niepełnosprawnych kandydatów na studia.

 6. Kierunek studiów  pierwszego  stopnia  może  być  uruchomiony  z  liczbą  co najmniej 30 przyjętych osób, o ile rektor nie postanowi inaczej.

 

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 46/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego w stosunku do kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi w przypadku egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020

 

 1. Działając zgodnie z zasadą wyrównywania szans, Politechnika Lubelska zwiększa dostępność do studiów wyższych osobom niepełnosprawnym poprzez eliminowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

 2. Kandydaci niepełnosprawni podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej co wszystkie inne osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Politechnice Lubelskiej. Wyrównanie szans polega na udostępnianiu osobom niepełnosprawnym odpowiednich narzędzi, które pozwalają im wziąć udział w egzaminie wstępnym lub rozmowie kwalifikacyjnej.

 3. W przypadku niepełnosprawności uniemożliwiającej  kandydatowi  udział w egzaminie wstępnym lub rozmowie kwalifikacyjnej w formie przewidzianej zasadami rekrutacji określonymi w niniejszej Uchwale, przewodniczący   Uczelnianej   Komisji   Rekrutacyjnej    w   porozumieniu  z właściwą wydziałową komisją rekrutacyjną oraz z pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych, na wniosek kandydata, podejmuje decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, w szczególności polegającej na:

  1. przedłużeniu czasu trwania egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej maksymalnie o 50% w stosunku do czasu trwania egzaminu lub rozmowie kwalifikacyjnej dla innych kandydatów;

  2. zmianie     formy      egzaminu      lub      rozmowy      kwalifikacyjnej,  np. z egzaminu pisemnego na ustny lub odwrotnie;

  3. zastosowaniu   alternatywnej   formy   zapisu   w   trakcie    egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, np. użycie komputera do pisania;

  4. udziału  w  egzaminie  lub  rozmowie  kwalifikacyjnej  osób  trzecich,    w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy.

 4. W celu zgłoszenia potrzeby zmiany formy egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat na studia będący osobą niepełnosprawną zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

  1. zarejestrowania się poprzez system elektronicznej rejestracji kandydata (ERK) celem dopełnienia wymagań rekrutacyjnych;

  2. zgłoszenia co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczoną datą egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej do wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz za jej pośrednictwem do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych potrzeby zmiany formy egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej;

 1. dostarczenia do wydziałowej komisji rekrutacyjnej bądź pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych dokumentacji medycznej potwierdzającej niepełnosprawność kandydata, w szczególności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 1. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w porozumieniu z wydziałową komisją rekrutacyjną oraz pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych podejmuje decyzję dotyczącą trybu egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia.

 2. W przypadku kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową przewodniczący   Uczelnianej   Komisji   Rekrutacyjnej    w   porozumieniu  z   wydziałową   komisją   rekrutacyjną   oraz   pełnomocnikiem    rektora ds. osób niepełnosprawnych zleca organizację transportu na terenie kampusu   Politechniki   Lubelskiej   oraz    zapewnia   warunki   lokalowe    i osobowe umożliwiające przeprowadzenie egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej w zmienionej formie.

 

Komentarze (0)