Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Katolicki Uniwersytet Lubelski rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Katolickim Uniwesytecie Lubelskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

UCHWAŁA 798/I/1 SENATU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2019/2020

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 26 ust. 1 pkt 5 Statutu KUL oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), zwanej dalej „ustawą”, w zw. z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) , określa następujące zasady postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2019/2020:

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zwany dalej Uczelnią, prowadzi nabór na studia I stopnia, II stopnia i studia jednolite magisterskie.

 2. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym rozpoczyna się nie później niż 8 maja i kończy się nie później niż 18 września 2019 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim rozpoczyna się nie później niż 8 stycznia 2020 r. i kończy się nie później niż 14 lutego 2020 r.

 3. Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie naboru po 18 września, jednak nie dłużej niż do 4 października 2019 r. Warunkiem uzyskania zgody na przedłużenie rekrutacji jest wskazanie, że przedłużenie prowadzenia naboru nie spowoduje naruszenia właściwej organizacji zajęć dydaktycznych, a osoby przyjęte na studia w tym naborze będą miały możliwość skorzystania z pełnej oferty i wymiaru zajęć, przewidzianych dla nich przez Uniwersytet. W odniesieniu do rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim przepis stosuje się odpowiednio.

 4. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zgłosili się na dany kierunek studiów jest mniejsza niż planowana liczba miejsc, Rektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru albo zawieszeniu lub zamknięciu naboru rozpoczętego.

 5. Szczegółowy harmonogram organizacji naboru na studia oraz procedurę rejestracji kandydatów na studia określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 2

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy lub odbywa się w trybie wolnym.

 1. Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 3. Decyzję o zmianie trybu postępowania kwalifikacyjnego na studia z konkursowego na wolny podejmuje Rektor w przypadku niewypełnienia planowanej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

§ 3

 1. Konkursowe postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne.

 2. Komisje rekrutacyjne realizują wszystkie czynności związane z ustaleniem wyników kwalifikacji osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji oraz określonymi procedurami.

 3. Sposób powołania, zakres działań, i liczbę członków komisji rekrutacyjnych określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

Ogólne warunki i tryb rekrutacji

 

§ 4

 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów w ramach planowanej liczby miejsc, określonej uchwałą przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 2. Warunkiem uruchomienia kształcenia na I roku studiów jest zgłoszenie się minimalnej liczby kandydatów na danym kierunku, wskazanej w uchwale, o której mowa w ust. 1.

 

§ 5

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę kandydaci, którzy deklarują posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wyższych na odpowiednim poziomie oraz dopełnili wymaganych czynności w sposób zgodny z procedurami określonymi przez Rektora.

 2. Rekrutację na pierwszy rok studiów prowadzi się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Rekrut.

 3. Informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego są przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu e- Rekrut.

 4. Kandydat zakłada w systemie e-Rekrut konto rekrutacyjne wypełniając formularz elektroniczny, w którym przekazuje wymagane dane osobowe oraz dane teleadresowe. Zakładając konto rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 5. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem konta internetowego oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 6. Kandydat za pośrednictwem konta rekrutacyjnego w wyznaczonym terminie przekazuje oraz zatwierdza informacje wymagane w postępowaniach kwalifikacyjnych na poszczególne kierunki studiów. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki oraz decyzje komisji.

 7. Kandydat za pośrednictwem konta rekrutacyjnego dokonuje rejestracji na studia poprzez ich wybór z udostępnionej oferty studiów oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 8. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie należności na rachunku bankowym KUL.

 9. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą kandydaci:

  1. posiadający dyplom matury międzynarodowej, o których mowa w § 2 załącznika nr 1 do uchwały,

  2. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,

  3. laureaci konkursów przedmiotowych,

jeśli są zwolnieni w całości z postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

§ 6

 1. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może zostać przyjęty tylko na jeden kierunek, z zastrzeżeniem ust. 5.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na dwa lub trzy kierunki studiów określa hierarchię kierunków, wskazując, na który z nich chce zostać przyjęty w pierwszej i dalszej kolejności (kierunek I rzędu, II rzędu, III rzędu).

 3. Przyjęcie kandydata na kierunek I rzędu jest równoznaczne z odmową przyjęcia na studia na kierunek II i III rzędu, mimo uzyskania wyniku punktowego mieszczącego się w rankingu planowanej liczby miejsc.

 4. Przyjęcie kandydata na kierunek II rzędu, któremu odmówiono przyjęcia na kierunek I rzędu, jest równoznaczne z odmową przyjęcia na kierunek III rzędu, mimo uzyskania wyniku punktowego mieszczącego się w rankingu planowanej liczby miejsc.

 5. Kandydat, który został przyjęty na studia na kierunek I lub II rzędu i dostał jednocześnie odmowę przyjęcia na studia na kierunki niższego rzędu, mimo uzyskania wyniku punktowego mieszczącego się w rankingu planowanej liczby miejsc, a pragnie podjąć równocześnie studia na jednym z pozostałych kierunków, może zostać przyjęty na ten kierunek po złożeniu podania i podjęciu decyzji o wpisaniu na listę studentów przez Rektora.

 

§ 7

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia, które prowadzone są w języku angielskim odbywa się w trybie wolnym.

 2. Dodatkowym warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego na studia prowadzone w języku angielskim jest złożenie przez kandydata dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 3. Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2.

 

§ 8

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, którego elementami składowymi są: egzamin pisemny, egzamin ustny, sprawdzian dodatkowych umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna, konkurs świadectw. Wymienione rodzaje postępowania kwalifikacyjnego mogą być łączone w zależności od typu matury.

 2. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny (nowa matura), jest zaliczenie przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na wymaganym poziomie. Przez zaliczenie przedmiotu rozumie się uzyskanie przez kandydata na egzaminie maturalnym co najmniej 30% punktów na wymaganym poziomie.

 3. Jeżeli szczegółowe kryteria kwalifikacji nie określają wymaganego poziomu egzaminu z danego przedmiotu, oznacza to, że kandydat może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego, mając zaliczony przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego określa się według następujących zasad:

  1. wyniki całości postępowania kwalifikacyjnego oraz elementów składowych określane są w skali 100- punktowej;

  2. wyniki elementów składowych postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się w następujący sposób: otrzymaną przez kandydata liczbę punktów (ocenę) przelicza się liniowo na skalę 100-punktową z wykorzystaniem formuły:

(P - Min)

---------------- x 100

(Max - Min) , gdzie:

P – otrzymana przez kandydata liczba punktów (ocena);

Min – możliwa do uzyskania minimalna liczba punktów (ocena);

Max – możliwa do uzyskania maksymalna liczba punktów (ocena).

Zgodnie z przedstawioną formułą maksymalny, przeliczony wynik każdego elementu składowego wynosi 100 punktów.

 1. wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

  1. jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu;

  2. jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45;

  3. jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego, przeliczonych zgodnie z zasadą określoną w ppkt. b) jest wyższa;

  4. wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%. Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego;

 2. jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości, przeliczonych na skalę 100–punktową zgodnie z formułą przedstawioną w pkt. 2). W przypadku egzaminu maturalnego w konkursie świadectw dojrzałości punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu;

 3. jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych ( egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych;

 4. wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania rekrutacyjnego oraz elementów składowych);

 5. komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla uznania tego elementu za zaliczony. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego, otrzymuje za ten element 0 punktów;

 6. komisja rekrutacyjna określa dla całości postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać, by z pozytywnym wynikiem ukończyć postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat nie uzyskał minimalnej liczby punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje 0 punktów.

 1. Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać przyjęty na I rok studiów.

 2. Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

§ 9

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów przedmiotowych określają odrębne uchwały Senatu.

 2. Laureat lub finalista zwolniony z całości albo z elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje z całości albo z tego elementu postępowania 100 punktów.

 

§ 10

Kandydat może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych w toku postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 11

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokoły zbiorcze i indywidualne.

 2. Protokoły zbiorcze, zawierające alfabetyczne listy kandydatów wraz z liczbą punktów sporządza się dla każdego kierunku studiów z każdego elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego (egzamin pisemny, egzamin ustny, rozmowa kwalifikacyjna lub konkurs świadectw).

 3. Protokół indywidualny składa się z podstawowych danych osobowych kandydata (nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, numer PESEL lub numer paszportu w przypadku cudzoziemców) oraz odpowiednich części, które odzwierciedlają elementy składowe postępowania kwalifikacyjnego, czyli: wykaz punktów z egzaminu pisemnego lub liczbę punktów z konkursu świadectw; wykaz zadanych pytań z punktami z egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz końcową liczbę punktów.

 4. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący i sekretarz komisji. Protokół indywidualny podpisują: w części pierwszej – przewodniczący lub członek komisji; w części drugiej – przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej oraz egzaminatorzy przeprowadzający egzamin ustny lub rozmowę kwalifikacyjną; w części trzeciej – przewodniczący komisji.

 5. W przypadku kwalifikacji kandydatów tylko na podstawie konkursu świadectw, protokół indywidualny podpisują przewodniczący komisji oraz członkowie komisji kwalifikacyjnej.

 6. Wszystkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.

 

§ 12

 1. Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym komisja rekrutacyjna:

  1. tworzy listę rankingową kandydatów w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego;

  2. tworzy listę kandydatów zakwalifikowanych na studia w ramach planowanej liczby miejsc, z uwzględnieniem priorytetu kierunków, o którym mowa w § 6 ust. 2-4.

 2. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest, w terminie wyznaczonym w zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 5, potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez złożenie kompletu dokumentów, o których mowa w § 15. W przypadku braku takiego potwierdzenia uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy zakwalifikowanych.

 1. Miejsce, które zwolniło się w związku z rezygnacją przez kandydata z podjęcia studiów zajmuje kandydat, który uzyskał kolejną największą liczbę punktów.

 2. Do kandydata, który uzupełnia planowaną liczbę miejsc w trybie ust. 3, stosuje się zasady określone w ust. 2.

 3. Komisja rekrutacyjna, po zweryfikowaniu zgodności danych zawartych w internetowym serwisie rekrutacyjnym z dokumentami przedłożonymi przez kandydatów zakwalifikowanych, dokonuje wpisu na I rok studiów.

 

§ 13

Po zakończeniu konkursowego postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza dla każdego kierunku studiów alfabetyczne listy:

 1. kandydatów wpisanych na określony kierunek studiów:

  1. poza konkursem;

  2. na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego;

 2. kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku wolnych miejsc lub przyjęcia na kierunek wyższego rzędu oraz kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu nieuzyskania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

 3. kandydatów skreślonych z listy zakwalifikowanych na studia z powodu rezygnacji z ich podjęcia.

 

§ 14

 1. W przypadku odmowy przyjęcia na studia, wydawana jest decyzja administracyjna, którą podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora wnoszone  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

§ 15

Kandydat zakwalifikowany na studia na KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa ze zdjęciem – zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów;

 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na studia I stopnia i jednolite magisterskie;

 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na studia II stopnia;

 4. kolorowa fotografia bez nakrycia głowy, na jednolitym jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych):

  1. 1 sztuka w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm;

  2. wersja elektroniczna zdjęcia w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25mm w rozdzielczości 300 DPI) powinna być zamieszczona na koncie rekrutacyjnym kandydata;

 5. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy) – dotyczy zakwalifikowanych na kierunek biotechnologia;

 6. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;

 7. opinię księdza proboszcza – dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia;

 8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów – dotyczy osób duchownych.

- w terminie określonym w zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 5, pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych na studia i odmowy przyjęcia na studia.

 

Cudzoziemcy

 

§ 16

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, o których mowa w § 1 ust. 1, jeżeli:

  1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie wykształcenia średniego (dotyczy studiów I stopnia i jednolitych magisterskich):

   1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), lub

   2. świadectwo lub inny dokument wydany za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 1 i 3 ustawy, o której mowa w podpunkcie a., lub

   3. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, lub

   4. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

  2. posiadają dyplom ukończenia studiów (dotyczy studiów II stopnia);

  3. posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.);

  4. przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy studiów prowadzonych w języku polskim):

 1. ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa, lub

 2. certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydanym przez Państwową Komisję ds. Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

 3. poświadczenie przez KUL, na podstawie przeprowadzonej rozmowy, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim przez kandydata-cudzoziemca , lub

 4. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

 5. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;

 6. przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (dotyczy studiów prowadzonych w języku angielskim):

  1. odpowiedni certyfikat znajomości języka obcego (określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) lub

  2. potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

 1. Zakres rozmowy, o której mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. c) określa uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów oceny przygotowania oraz stopnia znajomości języka polskiego kandydatów cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w języku polskim (736/II/5, Monitor KUL poz. 182).

 

§ 17

 1. Przyjęcie cudzoziemców na I rok studiów następuje na warunkach, w trybie i terminach określonych w przepisach niniejszej uchwały, jak również w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy.

 2. Cudzoziemcy, którzy zostali skierowani na studia przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (zwane dalej NAWA) jako stypendyści NAWA, przyjmowani są na studia na podstawie decyzji (skierowania) dyrektora NAWA.

 

§ 18

 1. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów, którzy zdawali maturę za granicą, odbywa się na podstawie kryteriów kwalifikacji , o których mowa w § 2 ust. 2, dla kandydatów z tzw. „starą maturą”.

 2. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 3. Sposób przeliczania ocen z dyplomów studiów wydanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do obywateli polskich, którzy dokument uprawniający do podjęcia studiów na określonym poziomie kształcenia uzyskali za granicą.

 

§ 19

Cudzoziemiec zakwalifikowany na studia, poza dokumentami określonymi w § 15, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. tłumaczenie świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie, wymienionego w § 16 ust. 1 pkt 1, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego, w oryginale – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na studia I stopnia i jednolite magisterskie;

 2. tłumaczenie dyplomu lub innego dokumentu wydanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcia na studia II stopnia, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego, w oryginale – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na studia II stopnia;

 3. kserokopię paszportu lub kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL;

 1. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dla kandydatów, którzy posiadają taki dokument);

 2. potwierdzenie wniesienia opłaty za I semestr studiów na wskazany numer rachunku bankowego uczelni (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach odpłatności);

 3. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na dany rok akademicki potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL lub

 4. kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL lub

 5. oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia - zgodnie z wzorem, który określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 20

 1. Świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie, wymieniony w § 16 ust. 1 pkt 1 (oryginał lub jego duplikat sporządzony przez wystawcę świadectwa do wglądu, kopia poświadczoną za zgodność z oryginałem do akt) uzyskany za granicą powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille.

 2. W przypadku gdy dokument, o którym mowa w ust. 1 podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty stwierdzające jego równorzędność z polskim świadectwem dojrzałości (zaświadczenie takie należy złożyć w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów).

 3. W przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wymagana jest decyzja administracyjna wydana przez właściwego kuratora oświaty potwierdzająca uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,

 

§ 21

 1. Dyplom będący podstawą przyjęcia na studia II stopnia (oryginał do wglądu, kopia potwierdzona z zgodność z oryginałem do akt) uzyskany za granicą lub inny dokument ukończenia uczelni uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille.

 2. W przypadku gdy dyplom zagraniczny podlega uznaniu w trybie nostryfikacji wymagane jest zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

 

§ 22

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale, a odnoszących się do rekrutacji cudzoziemców na studia, decyzje podejmuje Rektor.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podania jej do wiadomości publicznej przez Rektora.

 

 

 

Komentarze (0)