Akademia Muzyczna w Katowicach rekrutacja 2019 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Muzycznej w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

UCHWAŁA SENATU Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w roku akademickim 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

§ 1

Senat  Akademii   Muzycznej   im.   Karola   Szymanowskiego   w   Katowicach   działając  na podstawie art. 70 ustawy z  dnia 20 lipca 2018  r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce  w zw. z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce,  dostosowując  warunki,  tryb  oraz   termin   rozpoczęcia   i zakończenia rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w roku akademickim 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjmuje dokument:

 

Warunki i tryb rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w roku akademickim 2019/2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała z   dnia 28 maja 2018 r.    w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji  na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej  im.  Karola  Szymanowskiego  w  Katowicach  w  roku   akademickim   2019/2020   wraz z załącznikiem.

 

Załącznik do Uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok  studiów pierwszego i drugiego  stopnia w roku akademickim 2019/2020

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Rozdział I

 

§1

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zwana dalej „Akademią”, dokonuje przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Rektora.

 2. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia jest wypełnienie obowiązków wymienionych w § 2 oraz zdanie z odpowiednią ilością punktów egzaminów wstępnych, zgodnie z zasadami i kryteriami kwalifikacyjnymi określonymi w Rozdziale II w terminach ustalonych przez Rektora.

 3. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy i mogą być dwuetapowe. Pierwszy etap jest wtedy etapem wstępnym, po którym kandydat decyzją komisji egzaminacyjnej przechodzi lub nie przechodzi do II etapu egzaminów wstępnych.

 4. Osoby  ubiegające  się  o  przyjęcie  na  studia  wnoszą  opłatę  za  przeprowadzenie  rekrutacji w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

§2

 1. Kandydat na studia przystępuje do postępowania rekrutacyjnego poprzez:

  1. rejestrację w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) oraz wypełnienie stosownego wniosku o przyjęcie na studia, wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych i wygenerowanie wniosku;

  2. złożenie podpisanego wniosku, o którym mowa w lit. a. wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Nauki i Nauczania Akademii – osobiście lub pocztą tradycyjną;

 2. Czynności wymienione w ust. 1 lit a. i b. kandydat jest zobowiązany wykonać w terminach ustalonych  przez  Rektora  i  podanych  do  publicznej  wiadomości  do  końca  stycznia  2019  r.  w Informatorze dla kandydatów dostępnym na stronie internetowej www.am.katowice.pl

 3. System Internetowej Rejestracji Kandydata działa pod adresem www.am.katowice.pl w panelu Rekrutacja.

 1. Kandydat korzysta z dostępu do internetu we własnym zakresie.

 2. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście w Dziale Nauki i Nauczania.

 3. Wymagane dokumenty, o których mowa w ust.1 lit.b:

  1. dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu paszportów;

  2. dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne;

  3. dla kandydatów na studia pierwszego stopnia: oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (świadectwa maturalnego) oraz jego kserokopię, złożone w terminie do 8 lipca 2019 r. (liczy się data dostarczenia a nie data stempla pocztowego);

  4. dla kandydatów na studia drugiego stopnia: odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Absolwenci studiów pierwszego stopnia z 2019 r. do czasu otrzymania dyplomu winni przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów w terminie do 8 lipca 2019

   1. ( liczy się data dostarczenia a nie data stempla pocztowego)

  5. w przypadku uzyskania świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów poza granicami Polski kandydat przedkłada stosowny dokument przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego zgodnie z art. 69 ust. 2, art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą” oraz art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów ustala się następująco:

  1. 2 maja 2019 r. rozpoczęcie;

  2. 31 października 2019 r. – zakończenie.

 2. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi szczególnej organizacji egzaminu wstępnego, proszeni są o dołączenie stosownej informacji do składanej dokumentacji. W przypadku kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi decyzję o zakresie egzaminu wstępnego podejmuje komisja egzaminacyjna, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień niepełnosprawności kandydata.

 

§3

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na warunkach określonych w art. 323 ust. 1 ustawy.

 2. Cudzoziemcy   przystępują   do   postępowania   rekrutacyjnego   na   zasadach   wskazanych   w niniejszych warunkach i trybie rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Na wniosek cudzoziemca niewymienionego w art. 324 ust. 2  ustawy Rektor może go   zwolnić   z postępowania rekrutacyjnego w całości lub w części.

 4. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Akademii, poza dokumentami wskazanymi w § 2 przedkładają:

 5. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w art. 324 ust. 2 ustawy - jeżeli zamierzają studiować bez ponoszenia opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim;

 6. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. W przypadku braku takiego dokumentu znajomość języka polskiego może potwierdzić komisja egzaminacyjna;

 7. dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub dokument potwierdzający, iż są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Cudzoziemcy przyjmowani są na studia na podstawie decyzji Rektora.

 

§4

 1. Dopuszcza się możliwość zdawania przez kandydata egzaminu wstępnego na kilka kierunków studiów. W takim przypadku kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu wstępnego na każdy z kierunków studiów w pełnym zakresie.

 2. Kandydat może przystąpić do egzaminów na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku, z tym że:

  1. w przypadku uzyskania z egzaminu liczby punktów uprawniających do przyjęcia na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku, kandydat w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników zobowiązany jest wybrać jedną specjalność, którą będzie studiować w ramach wybranego kierunku;

  2. w przypadku niewybrania przez kandydata specjalności w terminie wskazanym w lit.a. kandydat zostaje przyjęty na specjalność, z egzaminu na którą otrzymał wyższą liczbę punktów;

  3. dopuszcza się możliwość studiowania więcej niż jednej specjalności na tym samym kierunku pod warunkiem rozpoczęcia studiowania na nich w tym samym roku akademickim, na zasadach odpłatności określonych przez Rektora.

 3. Osoba, która posiada już status studenta danego kierunku studiów stacjonarnych w Akademii, nie może przystąpić do rekrutacji na ten kierunek.

 4. Studenci Akademii ubiegający się o podjęcie studiów w ramach innego kierunku, przystępują do egzaminów wstępnych na zasadach obowiązujących wszystkich kandydatów na I rok studiów.

 

§5

 1. Kandydaci przyjmowani są na poszczególne kierunki i specjalności według kolejności miejsc, o której decyduje liczba uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych.

 1. W przypadku rezygnacji kandydata na liście studentów umieszcza się kolejną osobę z listy osób, które zdały egzamin, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

 2. Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęc i    z powodu braku miejsc, mają prawo ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych (płatnych)   bez  dodatkowych   egzaminów,  pod  warunkiem   wyboru  tego  samego   kierunku  i specjalności studiów. W takim przypadku wymagana jest pisemna deklaracja kandydata złożona w Dziale Nauki i Nauczania Akademii w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia listy studentów przyjętych na studia stacjonarne.

 3. Studia  niestacjonarne  na  określonym  kierunku  i  specjalności   uruchomione  zostają  jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów, gwarantującej samofinansowanie studiów.

 

§6

 1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach pierwszego i drugiego stopnia Rektor może ogłosić rekrutację uzupełniającą, w tym - w przypadku studiów pierwszego stopnia - dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki 2019/2020 oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania,  o  którym  mowa   w  art.   44  zzz  ust.  7  ustawy  z  dnia   7   września  1991  r.        o systemie oświaty.

 2. Rektor może podjąć decyzję o nieuruchomieniu danego kierunku i specjalności studiów stacjonarnych w przypadku małej liczby kandydatów.

 

§7

 1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zwana dalej UKR.

 2. Przewodniczący UKR powołuje Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów wstępnych.

 3. Do zadań UKR należy w szczególności:

  1. przeprowadzenie postępowania w sprawie przyjęcia na studia;

  2. przyjęcie na studia, które następuje w drodze wpisu na listę studentów;

  3. odmowa przyjęcia na studia.

 4. Organem odwoławczym od decyzji UKR jest Rektor.

 

§8

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.

 2. W protokole wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Protokół podpisuje przewodniczący lub jeden z członków UKR oraz wszyscy członkowie poszczególnych komisji egzaminacyjnych. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oraz przewodniczącego UKR.

 

§9

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 2. Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów wstępnych oraz o sumie uzyskanych punktów.

 

Rozdział II

ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNEGO

 

 1. Maksymalna ocena obejmująca wszystkie elementy egzaminu wstępnego wynosi 100 pkt. Egzamin wstępny uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60 pkt.

 2. Szczegółowe wymagania programowe zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na studia na stronie www.am.katowice.pl, w terminie do 31 stycznia 2019 r.

 3. Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

 

 

I.STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

Kierunek Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki Specjalność – Kompozycja1

Egzamin oceniający uzdolnienia z kompozycji, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Kierunek Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki Specjalność – Dyrygentura symfoniczno-operowa1

Egzamin oceniający uzdolnienia z dyrygentury symfoniczno-operowej, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Kierunek Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki Specjalność – Dyrygentura chóralna1

Egzamin oceniający uzdolnienia z dyrygentury chóralnej, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Kierunek Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki Specjalność – Teoria muzyki1

Egzamin oceniający uzdolnienia z teorii muzyki, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność – Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne1

Egzamin oceniający uzdolnienia głosowe i uzdolnienia z dyrygowania,

w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) wybrany instrument oraz fortepian

(wybrany instrument nie obowiązuje pianistów)

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Specjalność – Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne1

Egzamin oceniający uzdolnienia głosowe i uzdolnienia z rytmiki i improwizacji fortepianowej, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Specjalność – Muzykoterapia1

Egzamin oceniający uzdolnienia głosowe, uzdolnienia do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) wybrany instrument oraz fortepian

(wybrany instrument nie obowiązuje pianistów)

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa Specjalność – Kompozycja i aranżacja

Egzamin oceniający uzdolnienia z kompozycji i aranżacji, improwizacji, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) wybrany instrument oraz fortepian

(wybrany instrument nie obowiązuje pianistów)

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa Specjalność – Instrumentalistyka jazzowa

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, improwizacji, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-70 pkt

Egzamin praktyczny z kształcenia słuchu

1-30 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa Specjalność – Wokalistyka jazzowa/ Wokalistyka estradowa1

Egzamin oceniający uzdolnienia ze śpiewu solowego, improwizacji, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) dykcja i recytacja

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa Specjalność – Realizacja nagłośnienia2

Egzamin oceniający uzdolnienia, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-70 pkt

Egzamin praktyczny: kształcenie słuchu oraz solfeż barwy

1-30 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Kierunek – Wokalistyka1

Etap I

 

Egzamin oceniający wstępnie uzdolnienia ze śpiewu

kwalifikacja do II etapu

Etap II

 

Egzamin oceniający uzdolnienia ze śpiewu, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) dykcja i recytacja

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Kierunek – Instrumentalistyka

Specjalność – Gra na instrumencie – wszystkie specjalności za wyjątkiem fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu oraz organów-muzyki kościelnej

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) samodzielne opracowanie utworu oraz czytanie a vista

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Kierunek – Instrumentalistyka Specjalność – Gra na instrumencie – fortepian

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

 1. samodzielne opracowanie utworu

 2. czytanie a vista

1-20 pkt

1-10 pkt

1-10 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Kierunek – Instrumentalistyka

Specjalność – Gra na instrumencie – skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

 1. samodzielne opracowanie utworu

 2. czytanie a vista

1-20 pkt

1-10 pkt

1-10 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Instrumentalistyka Specjalność – Organy – muzyka kościelna1

Egzamin oceniający uzdolnienia z gry organowej, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-50 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu i harmonia praktyczna (harmonizacja pieśni, modulacje, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia śpiewane)

 1. improwizacja na temat pieśni

 2. czytanie a vista

 

1-25 pkt

1-15 pkt

1-10 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Taniec3 Specjalność - Aktor teatru tańca

Etap I

 

Egzamin oceniający wstępnie uzdolnienia z zakresu tańca współczesnego oraz

teatru tańca

kwalifikacja do

II etapu

Etap II

 

Egzamin oceniający uzdolnienia z zakresu tańca współczesnego oraz teatru tańca,

w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) dykcja i recytacja

1-10 pkt

1-30 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

 1. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Kierunek – Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki1 Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej1 Kierunek – Jazz i muzyka estradowa

Egzamin praktyczny

1-60 pkt

Rozmowa kwalifikacyjna

1-40 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Kierunek – Wokalistyka1 Kierunek – Instrumentalistyka

Egzamin z przedmiotów kierunkowych

1-60 pkt

Rozmowa kwalifikacyjna

1-40 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

1                  nabór wyłącznie na studia stacjonarne

2                  nabór wyłącznie na studia niestacjonarne

3                  kierunek zostanie powołany na podstawie art. 23 ust.2 pkt 8 i art. 53 ust. 7 ustawy oraz art. 206 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Komentarze (0)