Ogólne zasady rekrutacji 2020/21

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach rekrutacja 2020 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała  Nr 37/2019 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2020/2021

 

Na  podstawie art. 70 ust. 1 Ustawy  z dnia 20 lipca 201 8 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz- U. -- 2018 r. pnz. 1668, z późn. zm.) oraz § 127 Statutu Ś1a,skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (t j. Uchwala Nr 35/2017 Senatu z dnia 22 marca 2017 r. ), Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na  poszczególne kierunki  studiów  prowadzone  w  języku  polskim na Śląskim  Uniwersytecie  Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2020/202 1, stanowiące Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Treść niniejszej Uchwały poleca zamieścić na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza Prorektorowi d s. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załacznik Nr 1 do uchwały Nr 37 2019 z dnia 26 czerwca 20 19 r. Senatu SClM

 

Warunki, tryb oraz terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  rekrutacji na poszczególne kierunki studiów  prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki  2020/2021

 

Postanowienia ogólne

 

1) Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 1. ustawa - ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 2. Uczelnia, SUM — Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 3. kandydat — osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia na określonym kierunku na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,
 4. stara matura  —  egzamin  dojrzałości  zdawany  do  roku  2004,  o  którym  mowa w art. 169 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 5. nowa matura — egzamin maturalny zdawany od roku 2005, o którym mowa w an. 1 69 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 6. matura zagraniczna — egzamin dojrzałości przeprowadzany za granicą, na podstawie którego wystawiane jest świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa
 7. dyplom IB — świadectwo matury Międzynarodowej (International  Baccalaureate), tj. dokument wydawany  przez International  Baccalaureate  Organization  z siedzibą w Genewie, potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  z 2018  r.,  poz.  1457 z późn. zm.),
 8. dyplom   EB   -   świadectwo   Matury   Europejskiej    (European    Baccalaureate), tj.   dokument    wydawany    absolwentom    przez    Szkoły    Europejskie    zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół  Europejskich  sporządzoną  w  Luksemburgu  dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3 poz. 10), potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania  się  v  RP  o  przyjęcie  na studia wyższe zgodnie  z  art.  93  ust.  1  pkt  3)  ustawy  z  dnia  7  września  1991  r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.),
 9. limit przyjęć — maksymalna liczba osób, które mogą zostać przyjęte na  pierwszy rok studiów na dany kierunek/specjalność w ramach określonego stopnia i formy studiów, ustalona Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o• sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny lub uchwałą Senatu Uczelni na pozostałe kierunki studiów,
 10. UKR Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

 1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przeprowadza rekrutację na pierwszy rok studiów na rok  akademicki  2020/2021,  na  następujące  kierunki  studiów  prowadzone w języku polskim:

 

 1. STUDIA STACJONARNE:
  1. jednolite magisterskie na kierunkach:

—   analityka medyczna,

—   farmacja,

—   fizjoterapia,

—   lekarski,

—   lekarsko-dentystyczny.

 

 1. pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach:
 • biotechnologia medyczna,
 • dietetyka,
 • elektroradiologia,
 • kosmetologia
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • ratownictwo medyczne,
 • zdrowie publiczne,
 • zarządzanie ryzykiem zdrowotnym.

 

 1. drugiego stopnia (magisterskie uzupelniaiące) na kierunkach:
 • biotechnologia medyczna,
 • coaching medyczny,
 • dietetyka,
 • elektroradiologia,
 • fizjoterapia,
 • kosmetotogia,
 • neurobiologia,
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • zdrowie publiczne,
 • zarządzanie ryzykiem zdrowotnym.

 

 1. STUDIA NI ESTACJONARNE:

 

 1. jednolite magisterskie na kierunkach:

 

  farmacja,

—  fizjoterapia,

—   lekarski,

—    lekarsko-dentystyczny.

 1. pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach:
 • dietetyka,
 • kosmetologia,
 • zdrowie publiczne.

 

 1. drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunkach:
 • dietetyka,
 • elektroradiologia,
 • fizjoterapia,
 • kosmetologia,
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • zdrowie publiczne.

 

 1. Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny   w   roku   akademickim   2020/2021   określa   Minister   Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Limity przyjęć z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne na pozostałe kierunki studiów ustala Senat.

 

1 . Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz obejmującego rozstrzygnięcie w sprawie przyjęcia na studia.
 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
 3. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. z zastrzeżeniem ust. 6.
 4. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 5. W przypadkach określonych w Ustawie, decyzje w przedmiocie przyjęcia na studia podejmowane są przez Rektora. Od decyzji Rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Skład Komisji oraz zasady i tryb jej działania określa w drodze Zarządzenia Rektor.

 1. Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego

 

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach rozpoczyna się w maju 2020 roku i trwa do października 2020 roku.
 2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na poszczególne kierunki studiów określa Uczelniana  Komisja  Rekrutacyjna i zamieszcza na  stronie internetowej www. kandydat.siim.edu.pl.

 

§ 5

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 2. Za zgodą  kandydata rażoną podczas rejestracji elektronicznej, decyzje, o których mowa w § 3 mogą zostać doręczone za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji  Publicznej — „ePUAP'.
 3. Celem odebrania korespondencji za pośrednictwem ePUAP kandydat musi posiadać.
  1. konto w ePUAP oraz
  2. Profil Zaufany dla konta  w  ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

 

§ 6

Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na kierunki prowadzone w język u polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, może być dopuszczona osoba, która:

 1. posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej matury, albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury (wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy o systemie oświaty — dotyczy kandydatów na kierunki studiów na które zaświadczenie jest wymagane), albo dyplom IB, albo dyplom EB albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe — w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia Iub jednolite studia magisterskie, albo
 2. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny — w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 3. zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,
 4. dokonała wpłaty opiaty rekrutacyjnej w terminie  wyznaczonym  przez Uczelnię, w wysokości ustalonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podanej do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.yl, https://kandvdat.sum.edu.pl).

I . Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego  świadectwa,  którzy   na   świadectwie   maturalnym   nie   posiadają   oceny z wymaganego w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiotu. przystępują do egzaminu wstępnego z wymaganych przedmiotów, przeprowadzanego przez Uczelnię lub przez inne uczelnie medyczne w Polsce, z zastrzeżeniem ust. 2.

I a.

Oceny na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą przelicza się przy zastosowaniu   przelicznika   pun tów   uzyskanych   z   danego    przedmiotu    zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszych warunków

2. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury rniędzynarodowej I B (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się nową maturą.

Oceny na dyplomie matury międzynarodowej (IB) winny zostać przeliczone przez kandydata przy zastosowaniu następującego  przelicznika  puiAtów  uzyskanych z danego przedmiotu:

 

Ocena z przedmiotu

na dyplomie IB

Punkty dla poziomu

podstawowego

rozszerzonego

7

100

100

6

90

95

5

80

90

4

70

80

3

60

70

2

50

60

 

 1. Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) winien zostać przeliczony przez kandydata na punkty według zasady: wynik x 10.
 2. Kandydaci legitymujący się dyplomem IB lub EB, którzy nie posiadają  na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych na wybrany  kierunek  przedmiotów, mogą przystąpić do egzaminu wstępnego, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 9

1 . Kandydaci, legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 1. kserokopii świadectwa dojrzałości, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryg inału wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 3.   Oświadczenie w formie .,aposti1le” - w przypadku, gdy dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa a będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia z dnia 5 października 196 1 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, raz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
 1. zaświadczenie o uznaniu świadectwa lub dyplomu, o którym mowa w pkt 1 lub 2 - w przypadku dokumentu nieuznawanego w Polsce z mocy pra a lub wydane go w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarta umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu  z kraju, z którym RP zawarła wyżej wymienioną umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
 2. wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku i formie kształcenia,
 4. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 

 1. Kandydaci — cudzoziemcy zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego tj:
  1. dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez placówkę uznaną przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  3. oświadczenie potwierdzające, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą zostać zobowiązani do przedstawienia innych dokumentów wskazanych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 

§ 10

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone osoby, które zdawały maturę w systemie nowej matury i starej matury, maturę IB lub EB lub inną maturę zagraniczną i nie zdawały egzaminu maturalnego (egzaminu wstępnego) ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje  się  odpowiednio  do osób,  które  zdawały  maturę w systemie starej matury i posiadają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa  w art.  44zzp  ustawy  z dnia 7  września  1991  r.  o systemie oświaty, lub zdawały w latach wcześniejszych egzaminy wstępne, o których mowa w ust. 3.
 3. SUM uznawać będzie wyniki uczelnianych egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w innych uczelniach medycznych w Polsce. Uczelnia nie organizuje egzaminu wstępnego dla osób legitymujących się starą maturą. Osoby te mogą przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na zasadach określonych u ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 1. Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IBl maturą europejską (EB) oraz inną matura, zagraniczną (przystępujący do rekrutacji na zasadach  obowiązujących  obywateli  polskich),  będą  przyjmowani   w  oparciu o utworzoną jedną, wspólną listę rankingową, odrębną dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach winien zostać podany przez kandydata jako wynik wyrażony u punktach, według zasady 1%= 1 pkt.
 4. Wynik egzaminu dojrzałości wyrażony w ocenach kandydaci powinni  przeliczyć na punkty zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do uchwały, dla danego kierunku.
 5. O udział w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby'. które uzyskały co najmniej 30 punktów za każdy wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiot.
 6. Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach lub spełnili inne warunki rekrutacji i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
 7. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego przez Senat Uczelni limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na 1 rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu obowiązkowego na kierunki: analityka medyczna, farmacja, lekarski i lekarsko-dentystyczny.
 8. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie  limitu  miejsc  zatwierdzonego  przez  Ministerstwo Zdrowia lub uchwalonego przez Senat Uczelni, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.
 9.   Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku niewyczerpania limitu miejsc. określa—Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 10. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikający z sumy punków uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym lub wyniku spełnienia innych wymaganych  kryteriów.
 1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest  przeprowadzana rekrutacja,  oraz  których  wynik  egzaminu  maturalnego z danego przedmiotu I lub przedmiotów został podwyższony  w  wyniku  odwołania. mogą   złożyć   podanie   (papierowe    lub    elektroniczne)  zawierające     prośbę o uwzględnienie w rekrutacji zmienionego wyniku. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy podania  zgodnie  z  kolejnością ich wpływu i z uwzględnieniem limitów miejsc, o których mowa w ust 12.

 

 1. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.
 2. Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków studiów może zostać przyjęty tylko na jeden wybrany kierunek  studiów rozpoczynający się  w roku akademickim 2020/2021.
 3. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.
 4. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek, nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas. gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.

 

§ 12

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane są w terminach podanych przez Uczelnię do:
  1. dokonania elektronicznej  rejestracji przez  stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl,
  2. dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 2. Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.
 3. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.
 4. Opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej wyłącznie w przypadku, gdy:
  1. kierunek studiów nie został uruchomiony,
  2. została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,
  3. kandydat   zrezygnował   z    uczestniczenia   w   procesie   rekrutacyjnym                  przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej,
  4. kandydat podczas procesu rejestracji me dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

6.Zwrot opłaty rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5 następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w terminie podanym przez Uczelnię.
 2. Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, o których mowa  w ust. 7 zostaną sporządzone listy rankingowe.
 3. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz na stronie internetowej kandydat.sum.edu.pl.
 5. Warunkiem przyjęcia na 1 rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjąć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów  (tzw.  wpisu na ł rok) na danym  kierunku w terminie wskazanym przez Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
  1. wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rokstudiów,
 6. kserokopii świadectwa maturalnego/dojrzałości, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do  wglądu  oryginału  lub urzędowego  odpisu  świadectwa, z zastrzeżeniem § 13,
 7. kserokopią aneksu do świadectwa dojrzałości, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału aneksu (jeżeli dotyczy),
 8. kserokopii zaświadczenia o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, którzy zdawali egzamin wstępny w uczelniach medycznych w Polsce),
 9. kserokopią zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy‘ z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dotyczy kandydatów legitymujących się „starą maturą”, którzy zdawali egzamin maturalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
 10. dowodem osobistym lub paszportem okazanym do wglądu,
 11. dwoma kolorowymi zdjęciami, spełniającymi wymagania dla zdjęć do dowodu osobistego, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia składają dodatkowo kserokopię dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału dyplomu/odpisu.
 2. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości  uzyskane  za  granicą  składają dokumenty wskazane w ust. 11 pkt 1, 4, 6 i 7 oraz dokumenty wskazane w § 9.
 3. Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy (nie dotyczy kandydatów na studia na kierunku coaching medyczny).
 1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.
 2. Dokumenty przesłane drogą pocztowy nie będą przyjmowane.
 3. Niezłożenie   deklaracji   oraz   dokumentów    wymienionych    w   ust.   11   do   15 w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.
 4. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.
 5. Informacje uzyskane w toku procesu rekrutacji od kandydata, mogą być przetwarzane w celach statystycznych w formie zanonimizowanej, na co kandydat wyraża zgodę poprzez przystąpienie do rekrutacji.

 

§ 13

Osoby, które w roku 2020 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB) lub innej matury zagranicznej składają w wyznaczonym przez Uczelnię terminie, wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nieprzedstawienia Uczelni oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 20 września 2020 r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia.

 

II. Zasady przyjmowania na studia  jednolite  magisterskie  oraz  studia  pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów organizowanych przez Uczelnię

 

§ 14

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki.
 2. Finalistom olimpiad przedmiotowych, o  których  mowa  w  art.  44zzzw  ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)