Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała Nr AR001- 1 -V/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2019/2020

 

Działając na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2183, ze zm.) oraz  § 49 ust. 1 pkt  4 lit.  h Statutu,  po uwzględnieniu wniosków Rady Wydziału Fizjoterapii, Rady Wydziału Wychowania Fizycznego oraz Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką, uchwala się, co następuje.

 

§ 1.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zwana dalej „Akademią”, przyjmuje kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020, w ramach określonej przez Senat liczby miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na niżej wymienione kierunki i stopnie studiów:

 1. aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, 3-letnie pierwszego stopnia;

 2. bezpieczeństwo wewnętrzne, 3-letnie pierwszego stopnia;

 3. fizjoterapia, 5-letnie jednolite studia magisterskie oraz 2-letnie studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (lub zawodowych) kierunku fizjoterapia;

 4. sport, 3-letnie pierwszego stopnia;

 5. trener osobisty z dietetyką sportową, 2-letnie drugiego stopnia;

 6. turystyka i rekreacja, 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia;

 7. wychowanie fizyczne, 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia oraz 2-letnie drugiego stopnia w zmodernizowanym modelu kształcenia nauczycieli;

 8. zarządzanie; 3-letnie pierwszego stopnia oraz 2-letnie drugiego stopnia.

 

§ 2.

 1. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez organ wskazany w Statucie Akademii.

 2. Kandydatów na studia obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK).

 3. Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania rekrutacyjnego na studia jest:

  1. prawidłowo dokonana rejestracja – kandydat odpowiada za informacje i dane osobowe wprowadzone na swoje konto w systemie IRK;

  2. w przypadku kierunków, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – zadeklarowany przez kandydata w systemie IRK brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiów na danym kierunku, orzeczony przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, udokumentowany zaświadczeniem lekarskim, wydanym stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144 ze zm.) lub aktów uchylających;

 1. w przypadku studiów drugiego stopnia kierunek fizjoterapia – posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub zawodowych) na kierunku fizjoterapia;

 2. wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez rektora.

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określone są uchwałą Nr AR001-1-V/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2018-2020.

 2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają następujące dokumenty:

  1. poświadczoną przez Akademię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub świadectwa dojrzałości lub równoważnego, uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia w kraju, w którym świadectwo zostało uzyskane, zgodnie z zapisami ust. 6, wraz z oficjalnym tłumaczeniem; nie dotyczy to kandydatów na studia drugiego stopnia – absolwentów Akademii, których kserokopie świadectw są dostępne w aktach osobowych w Akademii;

  2. kandydaci na studia drugiego stopnia – poświadczoną przez Akademię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) lub jednolitych studiów magisterskich; dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą są uznawane za równoważne odpowiednim polskim dyplomom z mocy prawa na podstawie zapisów art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub na podstawie umów międzynarodowych określających równoważność; uznanie równoważności dyplomów z krajów, z którymi nie wiążą Polski umowy międzynarodowe, odbywa się w drodze nostryfikacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 poz. 1467) lub aktów uchylających; wykaz umów międzynarodowych i szczegółowe informacje dotyczące uznawania dyplomów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia;

  3. ankietę osobową, zawierającą imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji; ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;

  4. poświadczoną przez Akademię kopię dokumentu, poświadczającego tożsamość kandydata na studia (dowodu osobistego lub innego dokumentu w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami);

  5. kolorowe zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej o wymiarach 20 x 25 mm  w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, zgodnie z ust. 4 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 16 września 2016 r.    w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554), które kandydat wprowadza na swoje konto w systemie IRK po zakwalifikowaniu do przyjęcia;

 1. dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

 2. kandydaci na kierunki, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stosownie do przepisów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 3. kandydaci, starający się o przyjęcie na studia po przeprowadzonej w Akademii procedurze potwierdzenia efektów uczenia się – zaświadczenie dotyczące przeprowadzonej weryfikacji, zgodne z odpowiednią uchwałą Senatu Akademii;

 4. kandydaci – laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, stosowne zaświadczenie;

 1. Świadectwa dojrzałości lub świadectwa równoważne uzyskane za granicą, zwane dalej świadectwem „maturalnym”, uznawane są w Polsce z mocy prawa lub w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty (szczegółowe informacje na temat procedury uznawania świadectw można uzyskać w kuratoriach oświaty, których adresy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej). Kandydat na studia, legitymujący się świadectwem, uznawanym w Polsce z mocy prawa, posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne, ze względu na program kształcenia, kierunki studiów wyższych. (art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2198 ze zm.). Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa (art. 93 ust.1-2 ustawy o systemie oświaty):

  1. świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa; dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;

  2. dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

 1. dyplomy EB (European  Baccalaureate)  wydane  przez  Szkoły Europejskie,  zgodnie  z Konwencją  o  Statucie  Szkół  Europejskich,  sporządzoną  w  Luksemburgu   dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);

 2. świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/uznawanie- wyksztalcenia/akty-prawne.html.

 1. Kandydaci zakwalifikowani  do  przyjęcia zobowiązani  są do  dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 oraz do odbioru decyzji o przyjęciu na studia, podpisanej przez wszystkie osoby, wchodzące w skład właściwej komisji. Niedostarczenie dokumentów w terminie do siedmiu dni od daty ogłoszenia listy rankingowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia skutkować  będzie  wydaniem  decyzji  o  nieprzyjęciu  na studia.

 2. Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy rezerwowe podawane  są  do  wiadomości  na  stronie  internetowej  IRK,  z  imieniem,  nazwiskiem   i czterema ostatnimi cyframi numeru PESEL kandydata. Kandydat składa dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 5, w terminie do siedmiu dni od daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych.

 3. Komisje rekrutacyjne dokonają weryfikacji  danych  wprowadzonych  przez  kandydata,  w szczególności wyników egzaminu maturalnego kandydatów nieobjętych Krajowym Rejestrem Matur (KReM) lub wyników egzaminu dojrzałości. Stwierdzenie przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych danych, mających istotny wpływ na przebieg postępowania rekrutacyjnego, skutkować będzie weryfikacją miejsca na liście rankingowej i podjęciem stosownej decyzji.

 4. Kandydat, który z braku miejsc nie został przyjęty na wybrany kierunek, może ubiegać się w oparciu o uzyskane wyniki i bez dodatkowej opłaty rekrutacyjnej, o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na inny kierunek studiów lub inną specjalność, o tych samych zasadach rekrutacji, lub na ten sam kierunek studiów niestacjonarnych.

 5. W przypadku złożenia przez kandydata pisemnej rezygnacji z podjęcia studiów po odbiorze decyzji o przyjęciu na studia, a przed immatrykulacją, właściwa komisja rekrutacyjna wydaje decyzję o nieprzyjęciu na studia z powodu złożenia rezygnacji.

 6. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez Statut Akademii, której przewodniczącym jest prorektor ds. dydaktyki i studentów. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych niniejszą uchwałą. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. Przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia decyzji.

 7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 3.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na 5-letnie jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia obejmuje:

 

 • przyznanie punktów, zgodnie z zasadami § 4, za wyniki z egzaminu maturalnego, z egzaminu dojrzałości lub z międzynarodowej matury;

 • ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych;

 • przyznanie punktów dodatkowych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego.

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego uzyskują dodatkowe punkty zgodnie z uchwałą Senatu w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1 ma charakter konkursowy. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć.

 3. Dodatkowym kryterium, przy postępowaniu kwalifikacyjnym o którym mowa w ust. 1, w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, jest przeliczenie na punkty średniej ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z zasadami w § 4.

 4. Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek wychowanie fizyczne, obejmuje:

 1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim;

 2. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 4 (z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości stanowi 50% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji);

 3. sprawdzian sprawności fizycznej na zasadach określonych w § 5 (z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej stanowi 50% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji).

 1. Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek turystyka i rekreacja, obejmuje:

 1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim;

 2. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 4;

 3. sprawdzian sprawności fizycznej na zasadach określonych w § 7.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, obejmuje;

 1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim;

 2. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości na zasadach określonych w § 4 (z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości stanowi 75% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji);

 1. sprawdzian sprawności fizycznej na zasadach określonych w § 6 (z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej stanowi 25% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji);

 1. Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, obejmuje:

 1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim;

 2. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 4 (z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości stanowi 75% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji);

 3. sprawdzian sprawności fizycznej na zasadach określonych w § 6 (z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej stanowi 25% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji.).

 1. Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek sport, obejmuje:

 2. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim;

 3. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 4 (z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości stanowi 50% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji);

 4. sprawdzian sprawności fizycznej na zasadach określonych w § 5 (z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej stanowi 50% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji);

 5. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym  mowa  w ust. 5  - 9 ma charakter konkursowy       i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Dodatkowe kryterium w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych, plasujących się na granicy limitu przyjęć, stosuje się dodatkowe kryterium, polegające na przeliczeniu średniej punktów rankingowych, przyznanych za wszystkie przedmioty na świadectwie maturalnym, dojrzałości lub świadectwach równoważnych.

 6. Postępowanie rekrutacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek zarządzanie ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów rankingowych maturalnych, uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć, które spełniły warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego, na zasadach określonych w § 4 oraz uzyskały kolejno największą sumę punktów rankingowych.

 

§ 4.

 1. Punkty rankingowe maturalne przyznawane są za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości lub egzaminów równoważnych, czyli wyniki na świadectwie dojrzałości lub równoważnym, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i ust. 6. Przyznane kandydatowi punkty rankingowe maturalne stanowią sumę punktów z trzech przedmiotów, za które kandydat uzyskał maksymalną liczbę punktów rankingowych. Przeliczeniu na punkty rankingowe, na zasadach określonych w ust. 2, podlegają:

  1. przedmioty zdawane w części pisemnej, w przypadku wyników polskiego egzaminu maturalnego, wyrażonych w skali procentowej;

  2. wszystkie zdawane przedmioty w przypadku wyników egzaminu dojrzałości lub innych egzaminów, równoważnych polskiemu egzaminowi maturalnemu lub egzaminowi dojrzałości; skale inne niż procentowa (skale ocen, skale porządkowe, skale literowe) przelicza się na skalę procentową (iloraz liczby 100/ liczbę punktów skali).

 2. Za przedmiot na poziomie podstawowym przyznaje się jeden punkt rankingowy za jeden punkt procentowy. Za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym, nieokreślonym lub język obcy na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 1,5 punktu rankingowego za jeden punkt procentowy. Po przeliczeniu wybierane są trzy przedmioty, za które kandydat uzyskał najwięcej punktów, a przyznane za nie punkty są sumowane. Suma ta stanowi o miejscu kandydata w rankingu.

 3. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych, plasujących się na granicy limitu przyjęć, stosuje się dodatkowe kryterium, polegające na przeliczeniu średniej punktów rankingowych, przyznanych za wszystkie przedmioty na świadectwie maturalnym, dojrzałości lub świadectwach równoważnych, stosując odpowiednio zasady, o których mowa w ust. 1-2.

 

§ 5.

 1. Sprawdzian sprawności fizycznej dla kandydatów na studia pierwszego stopnia kierunek sport oraz wychowanie fizyczne obejmuje sprawdziany praktyczne z pływania, z jednej zespołowej gry sportowej oraz do wyboru z gimnastyki lub lekkiej atletyki. Szczegółowy zakres sprawdzianów określony jest w ust. 5-8. Kandydat może uzyskać maksymalnie   450 punktów; uzyskanie zero punktów z dwóch lub trzech dyscyplin eliminuje kandydata  z dalszego   postępowania   kwalifikacyjnego   i   jest   podstawą   do   wydania   decyzji   o nieprzyjęciu na studia. Kandydaci posiadający uprawnienia, o których mowa w ust. 2-3 mogą uzyskać punkty dodatkowe. Punktów za uprawnienia, o których mowa w ust. 2-3 nie sumuje się. Suma punktów za egzamin sprawnościowy i punktów dodatkowych, nie może być większa niż 450.

 2. Kandydaci posiadający klasę sportową mistrzowską lub I klasę sportową w dyscyplinie objętej działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice oraz reprezentanci Polski    w zespołowych grach sportowych w latach 2017-2019 z egzaminu sprawnościowego otrzymują maksymalną liczbę punktów (450). W przypadku kandydatów posiadających     I klasę sportową w dyscyplinach objętych działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice warunkiem otrzymania maksymalnej liczby punktów jest reprezentowanie lub złożenie deklaracji o reprezentowaniu podczas studiów Klubu Sportowego AZS AWF Katowice. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy sportowej wydane na oryginalnych drukach i podpisane przez władze właściwego związku sportowego musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis prezesa lub sekretarza generalnego (w przypadku II klasy sportowej podpis prezesa lub sekretarza okręgowego związku), pieczęcie (podłużna i okrągła).

 1. Kandydaci posiadający I klasę sportową oraz zawodnicy w grach zespołowych uczestniczących w rozgrywkach centralnych (co najmniej II liga) otrzymują 100 punktów dodatkowych.

 2. Kandydaci posiadający II klasę sportową oraz zawodnicy w grach zespołowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymują 50 punktów dodatkowych.

 3. Pływanie. Ocena sprawdzianu z pływania wynika z czasu przepłynięcia 50 m wybranym stylem pływackim (dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym). Końcowa ocena egzaminu z pływania wyrażona jest w punktach, według poniższej tabeli pomnożonych przez 10:

Punktacja za wyniki uzyskane podczas sprawdzianu – ocena końcowa

Przeliczony czas (czas rzeczywisty ´ wskaźnik)

Wynik egzaminu (punkty)

Kobiety

Mężczyźni

 

< 36,1

< 32,6

15

36,1 – 38,2

32,6 – 34,0

13,5

38,3 - 42,0

34,1 – 36,0

12

42,1 - 45,6

36,1 - 38,3

10,5

45,7 - 48,6

38,4 - 41,0

9

48,7 - 51,8

41,1 - 43,3

7,5

51,9 - 55,6

43,4 - 46,5

6

55,7 - 58,6

46,6 – 48,9

4,5

58,7 - 62,6

49,0 - 52,6

3

62,7 - 66,0

52,7 – 56,0

1,5

66,0 <

56,0 <

0

Przykład: mężczyzna, który przepłynął dystans 50 m w czasie 41,4 s uzyskuje 7,5 punktów.

 

 1. Gry sportowe. Kandydat wybiera jedną grę sportową i może uzyskać do 15 punktów pomnożonych przez 10:

  1. piłka ręczna – ocenie podlega technika i dynamika wykonania podstawowych elementów gry, takich jak podanie i chwyt piłki, kozłowanie po prostej i ze zmianą kierunku biegu, rzut do bramki w wyskoku w przód. Kandydat rozpoczyna próbę kozłując piłkę po prostej na odcinku 15 m, następnie wykonuje kozłowanie ze zmianą kierunku, dalej podaje piłkę do partnera, po podaniu zmienia kierunek biegu, w biegu chwyta piłkę i wykonuje rzut w wyskoku do bramki; do najczęściej popełnianych błędów należą: błąd kroków, kozłowanie niewłaściwą ręką i z kontrolą wzrokową, „noszenie” piłki w czasie kozłowania, brak koordynacji przy rzucie w wyskoku;

Popełnione błędy

Punkty karne odejmowane od 15

Brak koordynacji przy zwodzie

-1,5

 

Kozłowanie między tyczkami niewłaściwą ręką

-1,5

Patrzenie na piłkę w trakcie kozłowania

-1,5

Lądowanie na nogę zamachową

-1,5

Popełnienie błędu kroków

-1,5

Przekroczenie linii pola bramkowego

-1,5

Brak tempa i właściwego rytmu podczas wykonywaniu sprawdzianu

-1,5

Brak koordynacji przy rzucie w wyskoku

-1,5

Brak precyzji i siły rzutu

-1,5

 

 1. siatkówka – ocenie podlegają technika odbić piłki, umiejętność poruszania się, postawa siatkarska oraz koordynacja ramion i nóg; podczas sprawdzianu kandydat wykonuje wielokrotne  (naprzemienne)  odbicia  piłki   sposobem   górnym   i dolnym   o tablicę  do koszykówki z odległości minimum 2,5 m od tablicy i możliwością poruszania się na ograniczonej powierzchni kwadratu 2 m x 2 m; tablica do koszykówki jest zawieszona na wysokości 275 cm (dolna krawędź); najczęściej popełniane błędy: wyjście poza powierzchnię kwadratu, nieczyste odbicie piłki palcami (piłka rzucona, trzymana), ugięte ramiona w łokciach przy odbiciu sposobem dolnym, wąski rozstaw palców przy odbiciu sposobem górnym, brak obniżonej postawy przy odbiciu sposobem dolnym i górnym, brak koordynacji (przejście z postawy niskiej do wysokiej);

 

Popełnione błędy

Punkty karne odejmowane od 15

Wyjście poza powierzchnię kwadratu 2m ´ 2m

-3

Nieczyste odbicie piłki palcami (piłka rzucona, trzymana)

-3

Ugięte ramiona w łokciach przy odbiciu sposobem dolnym

-3

Wąski rozstaw palców przy odbiciu sposobem górnym

-1,5

Brak obniżonej postawy przy odbiciu sposobem dolnym

-1,5

Brak koordynacji (przejście z postawy niskiej do wysokiej)

-1,5

 1. koszykówka - ocenie podlega technika wykonania podstawowych elementów, takich jak: zatrzymanie z jednoczesnym chwytem piłki, obrót, kozłowanie slalomem między tyczkami, rzut po  kozłowaniu (dwutakt) oraz rzut z linii rzutów wolnych (z miejsca,       z wyskoku po naskoku na jedno tempo lub z wyskoku po naskoku na dwa tempa – jeden z trzech do wyboru); o uzyskanym wyniku decyduje jakość i tempo wykonania próby;  do najczęściej popełnianych błędów należą:  błąd kroków, kozłowanie niewłaściwą ręką  i z kontrolą wzrokową, odwrotna praca nóg podczas rzutu po kozłowaniu, niewłaściwa praca rąk podczas rzutów, zła koordynacja ruchów w wykonywanych elementach;

 

Popełnione błędy

Punkty karne odejmowane od 15

Popełnienie błędu kroków

-3

Zła koordynacja ruchu

-1,5

 

Niewłaściwe zatrzymanie się

-1,5

Patrzenie na piłkę w trakcie kozłowania

-1,5

Kozłowanie piłki między tyczkami niewłaściwą ręką

-1,5

Brak tempa i właściwego rytmu w wykonaniu sprawdzianu

-1,5

Wykonanie rzutu oburącz

-3

 1. piłka nożna – ocenie podlega technika wykonania podstawowych elementów, takich jak: wrzut piłki z linii bocznej, przyjęcie piłki, prowadzenie piłki slalomem, uderzenie piłki o ławeczkę, strzał do bramki nogą, strzał do bramki głową; o uzyskanym wyniku decyduje jakość i tempo wykonywania próby; do najczęściej popełnianych błędów należy zaliczyć: wrzut piłki z linii bocznej – przekroczenie linii, oderwanie nóg od podłoża, wrzut sprzed głowy, wrzut jednorącz, przyjęcie piłki – brak ruchu amortyzującego piłkę, nieopanowanie piłki, prowadzenie piłki slalomem - uderzanie zamiast przetaczania piłki, wzrok skierowany na piłkę, prowadzenie tylko jedna nogą, prowadzenie nogą bliższą od tyczki, uderzenie piłki o ławeczkę - niewłaściwe ustawienie stóp, brak usztywnienia stawu skokowego stopy uderzającej, uderzenie powyżej lub poniżej środka ciężkości piłki, strzał do bramki prostym podbiciem - brak usztywnienia stawu skokowego stopy uderzającej, uderzenie złą powierzchnią stopy, odchylenie tułowia w momencie strzału, strzał do bramki głową - uderzenie złą powierzchnią głowy, niewykorzystanie fazy zamachu, brak usztywnienia mięśni karku, zamykanie oczu w momencie uderzenia, złe obliczenie toru lotu  piłki  (wyżej  oceniane  jest  uderzenie  w wyskoku).

 

Popełnione błędy

Punkty karne odejmowane od 15

Nieprawidłowo wykonany wyrzut z autu

-1,5

Błąd w przyjęciu piłki

-1

Brak płynnego połączenia przyjęcia piłki z prowadzeniem

-1

Prowadzenie piłki tylko jedną nogą

-1

Brak kontroli nad piłką podczas jej prowadzenia

-1

Prowadzenie piłki nogą bliższą od stojaka

-1

Nie trafienie piłką w ławeczkę gimnastyczną

-1

Brak usztywnienia stawu skokowego nogi uderzającej na bramkę

-1

Złe ustawienie nogi postawnej przy strzale na bramkę

-1

Brak precyzji i siły strzału na bramkę

-1

Brak odchylenia tułowia i usztywnienia mięśni karku przy uderzeniu głową

-1

Błędna ocena lotu piłki przed uderzeniem głową

-1

Uderzenie nieprawidłową częścią głowy

-1

 1. Gimnastyka. Ocenę zwinności i umiejętności gimnastycznych stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w trzech próbach sprawnościowych tj. (układ ćwiczeń zwinnościowych + skok gimnastyczny + ćwiczenie siłowe na niskim drążku) pomnożonych przez 10:

 

 1. układ ćwiczeń zwinnościowych (kobiety i mężczyźni): z marszu lub rozbiegu przerzut bokiem w połączeniu z ćwierć obrotem – maksymalnie 4,5 punktu; przewrót w przód – maksymalnie 4,5 punktu; wyskok o prostym tułowiu w górę z półobrotem – maksymalnie 1,5 punktu; przez siad o prostych nogach przewrót w tył skulony do postawy stojącej z ramionami w bok – maksymalnie 4,5 punktu. Wartość układu – maksymalnie 15 punktów; do najczęściej popełnianych błędów należą: duże załamanie tułowia w przerzucie bokiem, krótki naskok na ręce w przewrocie w przód, duże ugięcie kolan, brak pełnego zgrupowania (skulenia) w przewrotach, duża utrata równowagi, dodatkowe podparcie rękami, brak płynności i obszerności wykonania, brak symetryczności, przewroty przez bark;

 2. skok gimnastyczny – przez 5 części skrzyni wszerz: z rozbiegu i odbicia obunóż       z odskoczni, skok kuczny z wyprostem tułowia i zamachem nóg w tył nad głowę, wartość skoku – maksymalnie 15 punktów; skok kuczny wykonany bez wyprostowanego tułowia i braku zamachu nogami w tył nad głowę, wartość skoku – maksymalnie 10,5 punktu; z rozbiegu i odbicia obunóż z odskoczni, wyskok kuczny na skrzynię, wyskok w górę o prostym tułowiu i zeskok w głąb, wartość skoku – maksymalnie 7,5 punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: brak pełnego wyprostu tułowia i nóg, krótki lot za przyrządem, niskie lądowanie, podparcie rękami, rozwarcie stóp lub kolan, duża utrata równowagi (2-3 kroki), kontakt stopami z przyrządem, odbicie z całych stóp i przy mocno ugiętych kolanach, wyraźna zmiana rytmu rozbiegu, zwalnianie;

 3. ćwiczenie siłowe – na dolnej żerdzi poręczy asymetrycznych (kobiety): z postawy zwieszonej przodem na dolnej żerdzi, zamachem jednonóż lub odbiciem obunóż, wymyk przodem do podporu (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu kucznego, podkurczenie nóg (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 15 punktów; z postawy zwieszonej przodem na dolnej żerdzi, odbiciem obunóż wyskok przodem do podporu, (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu kucznego, podkurczenie nóg (wytrzymać 3 s), wyprostowanie tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 7,5 punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: wykorzystanie bocznej podpory poręczy, dodatkowy zamach nogą lub podskok, wymyk wykonany z rozbiegu, brak płynności wykonania ruchu, duże ugięcie nóg, duże załamanie tułowia, brak pełnego wyprostowania tułowia i nóg w podporze, luźno zwisające nogi, luźny odmyk;

 4. ćwiczenie siłowe – na niskim drążku (mężczyźni): z postawy zwieszonej przodem na niskim drążku, siłą wymyk przodem do podporu (podpór wytrzymać  3 s), odmyk       w przód do zwisu o tułowiu ugiętym, „poziomka” o nogach wyprostowanych (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 15 punktów; z postawy zwieszonej przodem, odbiciem obunóż wyskok przodem  do  podporu,  (podpór  wytrzymać  3  s),  odmyk  w przód do zwisu o tułowiu ugiętym, „poziomka” o nogach wyprostowanych (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 7,5 punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: brak siłowego wykonania, bez zwisu, dodatkowy zamach nogą lub podskok, wymyk wykonany z rozbiegu, brak płynności wykonania ruchu, duże ugięcie nóg, duże załamanie tułowia, brak pełnego wyprostowania tułowia i nóg w podporze, luźno zwisające nogi, luźny odmyk.

 1. Lekka atletyka. Ocena końcowa egzaminu z lekkiej atletyki stanowi średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w trzech konkurencjach, zgodnie z poniższą tabelą pomnożonych przez 10. Kobiety: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską o wadze 3 kg w tył przez głowę, bieg na 800 m. Mężczyźni: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską o wadze 4 kg w tył przez głowę, bieg na 1000 m.

 

Kobiety

Punkty

Mężczyźni

 

100 m

(sekundy)

Rzut piłką

lekarską 3 kg (metry)

 

800 m

(minuty)

 

100 m

(sekundy)

Rzut piłką

lekarską 4 kg (metry)

 

1000 m

(minuty)

Powyżej 16,5

Poniżej 4,5

Powyżej 3,30

0

Powyżej 14,2

Poniżej 9,00

Powyżej 3,30

16,5 – 16,3

4,50 – 4,99

3,30 – 3,25

1

14,1 – 14,0

9,00 – 9,49

3,29 – 3,24

16,2 – 16,0

5,00 – 5,49

3,24 – 3,19

2

13,9 – 13,8

9,50 – 9,99

3,23 – 3,19

15,9 – 15,8

5,50 – 5,99

3,18 – 3,14

3

13,7 – 13,6

10,00 – 10,49

3,18 – 3,14

15,7 – 15,6

6,00 – 6,49

3,13 – 3,09

4

13,5 – 13,4

10,50 – 10,99

3,13 – 3,10

15,5 – 15,4

6,50 – 6,99

3,08 – 3,05

5

13,3 – 13,2

11,00 – 11,49

3,09 – 3,07

15,3 – 15,2

7,00 – 7,49

3,04 – 3,01

6

13,1 – 13,0

11,50 – 11,99

3,06 – 3,04

15,1 – 15,0

7,50 – 7,99

3,00 – 2,57

7

12,9 – 12,8

12,00 – 12,49

3,03 – 3,01

14,9 – 14,8

8,00 – 8,49

2,56 – 2,53

8

12,7 – 12,6

12,50 – 12,99

3,00 – 2,58

14,7 – 14,6

8,50 – 8,99

2,52 – 2,48

9

12,5 – 12,4

13,00 – 13,49

2,57 – 2,55

14,5 – 14,4

9,00 – 9,49

2,47 – 2,43

10

12,3 – 12,2

13,50 – 13,99

2,54 – 2,52

14,3 – 14,2

9,50 – 9,99

2,42 – 2,38

11

12,1 – 12,0

14,00 – 14,49

2,51 – 2,50

14,1 – 14,0

10,00 – 10,49

2,37 – 2,34

12

11,9 – 11,8

14,50 – 14,99

2,49 – 2,47

13,9 – 13,8

10,50 – 10,99

2,33 – 2,29

13

11,7 – 11,6

15,00 – 15,49

2,46 – 2,45

13,7 – 13,6

11,00 – 11,49

2,28 – 2,25

14

11,5 – 11,4

15,50 – 15,99

2,44 – 2,43

Poniżej 13,6

Powyżej 11,49

Poniżej 2,25

15

Poniżej 11,4

Powyżej 15,99

Poniżej 2,43

 

§ 6.

 1. Sprawdzian sprawności fizycznej dla kandydatów na studia pierwszego stopnia kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym oraz bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje sprawdziany praktyczne z pokonania toru przeszkód oraz z pływania. Szczegółowy zakres sprawdzianów określony jest w ust. 5-6. Kandydat może uzyskać maksymalnie 150 punktów. Kandydaci posiadający uprawnienia, o których mowa w ust. 2-3, mogą uzyskać punkty dodatkowe. Punktów za uprawnienia, o których mowa w ust. 2-3, nie sumuje się. Suma punktów za egzamin sprawnościowy i punktów dodatkowych, nie może być większa niż 150.

 1. Kandydaci posiadający klasę sportową mistrzowską lub I klasę sportową w dyscyplinie objętej działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice oraz  reprezentanci  Polski  w zespołowych grach sportowych w latach 2017-2019 z egzaminu sprawnościowego otrzymują maksymalną liczbę punktów (150).  W przypadku kandydatów posiadających    I klasę sportową w dyscyplinach objętych działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice warunkiem otrzymania maksymalnej liczby punktów jest reprezentowanie lub złożenie deklaracji o reprezentowaniu podczas studiów Klubu Sportowego AZS AWF Katowice. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy sportowej wydane na oryginalnych drukach i podpisane przez władze właściwego związku sportowego musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis prezesa lub sekretarza generalnego (w przypadku II klasy sportowej podpis prezesa lub sekretarza okręgowego związku), pieczęcie (podłużna i okrągła).

 2. Kandydaci posiadający I klasę sportową oraz zawodnicy w grach zespołowych uczestniczących w rozgrywkach centralnych (co najmniej II liga) otrzymują 50 punktów dodatkowych.

 3. Kandydaci posiadający II klasę sportową oraz zawodnicy w grach zespołowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymują 25 punktów dodatkowych.

 4. Próba sprawnościowa polega na pokonaniu dowolną techniką w jak najkrótszym czasie toru przeszkód, składającego się z następujących elementów i ćwiczeń:

  1. pokonanie dowolną techniką kompleksu trzech, równolegle ustawionych skrzyń gimnastycznych (5 części – pełna wysokość), ustawionych w odległości 1,20 m od siebie, rozdzielonych ułożonymi materacami gimnastycznymi. Przeszkodę należy pokonać w taki sposób aby całe ciało ćwiczącego   znajdowało się ponad skrzynią,    w jej rzucie pionowym;

  2. pokonanie dowolną techniką kompleksu pięciu, równolegle ustawionych płotków lekkoatletycznych (wysokość płotka – 64 cm ) ustawionych w odległości 1 m od siebie. Przeszkodę należy pokonać w taki sposób aby całe ciało ćwiczącego znajdowało się ponad płotkiem, w jego rzucie pionowym. W przypadku przewrócenia płotka ćwiczący kontynuuje tor przeszkód;

  3. łączone trzy przewroty (w przód, w tył, w przód), wykonywane na trzech materacach gimnastycznych;

  4. bieg  po  ławeczce  gimnastycznej  (dł.  4m,   wys.  30cm).  Jeżeli   ćwiczący  spadnie z ławeczki musi powtórzyć próbę (od początku ławki);

  5. przejście do leżenia tyłem na materacu ze stopami ustawionymi w kierunku kolejnego elementu toru (płotków lekkoatletycznych);

  6. pokonanie dowolną techniką kompleksu czterech płotków lekkoatletycznych, ustawionych równolegle naprzemiennie w następującej kolejności - płotek wysoki, płotek niski, płotek wysoki, płotek niski (płotek wysoki - 95 cm, płotek niski – 64 cm), ustawionych w odległości 1,5 m od siebie. Przeszkodę należy pokonać w taki sposób, aby całe ciało ćwiczącego znajdowało się odpowiednio pod płotkiem (płotek wysoki) i nad płotkiem (płotek niski), w jego rzucie pionowym. W przypadku przewrócenia płotka ćwiczący kontynuuje tor przeszkód;

 1. z pozycji stojącej rzuty piłką lekarską 3 kg oburącz zza głowy na minimalną odległość co najmniej 5 m. Ćwiczący ma do dyspozycji 6 piłek lekarskich i wykonuje rzuty aż do uzyskania 3 poprawnych rzutów, po których może kontynuować tor. W przypadku wykonania nieprawidłowych rzutów ćwiczący kontynuuje tor po 6 rzutach;

 2. bieg wahadłowy na dystansie 5 m. Ćwiczący pokonuje biegiem pięć wyznaczonych długości, przekraczając każdorazowo linię końcową przynajmniej jedną stopą.

Poszczególne   kompleksy   przeszkód   powinny   być   pokonane    w   sposób    zgodny z instrukcją. Ominięcie którejkolwiek przeszkody lub nie pokonanie toru w ciągu 3 minut skutkuje niezaliczeniem testu sprawnościowego i dyskwalifikacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Końcowa ocena pokonania toru jest wyrażona w punktach i wynika z czasu pokonania toru, zgodnie z poniższą tabelą.

Punktacja za wyniki uzyskane podczas sprawdzianu z toru przeszkód

 

Czas pokonania toru (s)

Punktacja

Kobiety

Mężczyźni

<43.5

< 37

150

43.5-48.5

37-41

120

48.6-53.5

41.5-45

90

53.6-58

45.5-49

60

> 58

> 49

30

 

 1. Sprawdzian umiejętności pływania obejmuje przepłynięcie 25 m wybranym stylem pływackim (dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym) w czasie nie dłuższym niż 60 s. Start wykonuje się z wody, bez skoku. Stanie na dnie, chwytanie się ściany lub lin pływalni podczas próby skutkuje niezaliczeniem sprawdzianu. Za sprawdzian umiejętności pływania nie są przyznawane punkty jednak jego zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszych etapów rekrutacji.

 

§ 7.

1. Sprawdzian sprawności fizycznej dla kandydatów na studia pierwszego stopnia kierunek turystyka i rekreacja obejmuje przepłynięcie 25 m wybranym stylem pływackim (dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym) w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. Start wykonuje się z wody, bez skoku. Stanie na dnie, chwytanie się ściany lub lin pływalni podczas próby skutkuje niezaliczeniem sprawdzianu. Za sprawdzian umiejętności pływania nie są przyznawane punkty jednak jego zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszych etapów rekrutacji.

 

§ 8.

 1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia drugiego stopnia kierunek fizjoterapia ma charakter konkursowy i obejmuje test kompetencji z zakresu fizjoterapii. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć, które spełniły warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w § 2 ust. 3 oraz uzyskały kolejno najwięcej punktów.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych, plasujących się na granicy limitu przyjęć, stosuje się dodatkowe kryterium, którym jest wynik ukończenia studiów, wpisany do suplementu do dyplomu.

 3. Test kompetencji z zakresu fizjoterapii, dotyczy tematyki objętej programem studiów pierwszego  stopnia  na  kierunku  fizjoterapia  i  jest  testem  wyboru,  składającym  się   ze 100 pytań. Do każdego z pytań podane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Pytania do testu kompetencji, przygotowano w oparciu o szczegółowe efekty kształcenia, stworzone w oparciu o przepisy Krajowych Ram Kwalifikacji, realizowane na studiach pierwszego stopnia Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w ramach wymienionych niżej przedmiotów.

 

Lp.

PRZEDMIOT

% pytań

1.

Kinezyterapia

20

2.

Fizykoterapia

20

3.

Podstawy fizjoterapii klinicznej

10

4.

Fizjoterapia kliniczna w DNR w neurologii

5

5.

Fizjoterapia kliniczna w DNR w pediatrii

5

6.

Fizjoterapia kliniczna w DNR w ortopedii

5

7.

Fizjoterapia kliniczna w DNR w reumatologii

5

8.

Fizjoterapia kliniczna w CHNW w kardiologii

5

9.

Fizjoterapia kliniczna w CHNW w pulmonologii

5

10.

Korekcja wad postawy

5

11.

Masaż leczniczy

5

12.

Terapia manualna

5

13.

Zaopatrzenie ortopedyczne

5

 

 1. Szczegółowe efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Fizjoterapii. Kandydat:

  1. wie, jakie są podstawowe fizyczne właściwości tkanek oraz zna zjawiska fizyczne zachodzące w ustroju pod wpływem czynników zewnętrznych;

  2. zna metody oceny stanu pacjenta w oparciu o różnorodne rozwiązania diagnostyczne; wylicza procedury diagnostyczne w różnych obszarach klinicznych charakterystycznych dla fizjoterapii; zna metody pomiaru wydolności człowieka;

 1. zna metody oceny stanu  narządu ruchu człowieka celem wykrycia zaburzeń struktury  i funkcji narządu ruchu;

 2. zna metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne prowadzenie fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji;

 3. zna  problematykę  fizjoterapii   klinicznej  w  chorobach  narządów  wewnętrznych     i dysfunkcjach narządów ruchu w stopniu niezbędnym dla programowania procesu rehabilitacji oraz oceny postępów leczenia;

 4. zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy kinezyterapii i terapii manualnej;

 5. zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy fizykoterapii i masażu leczniczego;

 6. zna i potrafi wyjaśnić zasady działania przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego stosowanych w rehabilitacji;

 7. wie, jakie są wskazania do wykonywania poszczególnych procedur terapeutycznych;

 8. wie,  jakie  są  zagrożenia  i  trudności  w  wykonywaniu  poszczególnych  zabiegów   z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii manualnej oraz potrafi wymienić przeciwwskazania do nich.

 1. Postępowanie rekrutacyjne na niestacjonarne studia drugiego stopnia kierunek fizjoterapia obejmuje:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia;

 • ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.

 • złożenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

 1. W przypadku liczby kandydatów większej niż obowiązujący limit miejsc, dodatkowym kryterium jest przeliczenie na punkty średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia (studiach zawodowych).

 

§ 9.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów, absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego  stopnia  kierunek  wychowanie  fizyczne,  ma  charakter  konkursowy  i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata w teście kompetencji. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne, w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, będzie średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim oraz test kompetencji z zakresu wychowania fizycznego na zasadach określonych w § 10 – kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku liczby kandydatów nie większej niż limit miejsc, kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

W przypadku realizacji w Akademii „Programu Kształcenia Nauczycieli” w ramach projektu POWER.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 zmienia się niektóre zasady rekrutacji. Do projektu wdrażającego zmodernizowany model kształcenia przyszłych nauczycieli mogą przystąpić kandydaci posiadający w  chwili rekrutacji  licencjat z wychowania fizycznego  i przygotowanie pedagogiczne.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów, absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia kierunek turystyka i rekreacja, ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata w teście kompetencji. Zakwalifikowane do przyjęcia są  osoby,  które   uzyskały   kolejno   największą   sumę   punktów,   w   liczbie   zgodnej z limitem przyjęć. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne, w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, będzie średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim oraz test kompetencji z zakresu turystyki i rekreacji na zasadach określonych w § 11 – kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku liczby kandydatów nie większej niż limit miejsc, kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia kierunek trener osobisty z dietetyką sportową ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata w teście kompetencji. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne, w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, będzie średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim oraz test kompetencji na zasadach określonych w § 12 – kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

§ 10.

1. Test kompetencji w zakresie wychowania fizycznego dla kandydatów na studia drugiego stopnia to egzamin testowy składający się z 50 pytań z zakresu treści objętych efektami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne (link do efektów kształcenia https://awf.katowice.pl/uczelnia/wychowanie-fizyczne/plany-studiow-i-efekty- ksztalcenia). Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

§ 11.

1. Test kompetencji w zakresie turystyki i rekreacji dla kandydatów na studia drugiego stopnia to egzamin testowy składający się z 50 pytań z zakresu treści objętych efektami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja (link do efektów https://awf.katowice.pl/uczelnia/turystyka-i-rekreacja/plany-studiow-i-efekty-ksztalcenia). Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

§ 12.

 1. Test kompetencji dla kandydatów na studia drugiego stopnia  kierunek  trener osobisty z dietetyką sportową to egzamin testowy składający się z 50 pytań z zakresu wiedzy objętej następującymi efektami kształcenia:

  • posiada ogólną znajomość budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, rozumie istotę procesów fizjologicznych zachodzących w ludzkim organizmie pod wpływem ukierunkowanej aktywności fizycznej;

  • rozumie  istotę  pojęcia  zdrowie  publiczne  i   ma  podstawową  wiedzę  o  celach       i funkcjach edukacji zdrowotnej oraz o zasadach promocji zdrowia i prozdrowotnego stylu życia;

  • zna istotę i strukturę ludzkiej motoryczności, jej uwarunkowania i metody skutecznego kształtowania zdolności motorycznych w celu doskonalenia zdrowia;

  • posiada podstawową wiedzę o zasadach programowania oraz metod i środków realizacji treningu zdrowotnego;

  • zna zalecane parametry aktywności fizycznej i metody jej oceny u osób w różnym wieku;

  • zna współczesne koncepcje rozumienia zdrowia, jego uwarunkowania oraz pozytywne i negatywne mierniki;

  • posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

§ 13.

 1. Postępowanie rekrutacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie:

  1. w przypadku liczby kandydatów większej niż limit miejsc ma charakter konkursowy    i uwzględnia wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wpisany do suplementu do dyplomu; zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć;

  2. w przypadku liczby kandydatów nie większej niż limit miejsc, kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych, plasujących się na granicy limitu przyjęć, stosuje się dodatkowe kryterium, którym jest średnia ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 

§ 14.

 1. Kandydaci na studia po przeprowadzonej w Akademii procedurze potwierdzenia efektów uczenia się przyjmowani są na kierunek fizjoterapia na podstawie:

  • oceny stanu zdrowia – zdolności do podjęcia studiów, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych;

  • na podstawie sumy punktów ECTS uzyskanych w wyniku weryfikacji efektów uczenia się.

 1. Dodatkowym kryterium w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów ECTS na granicy limitu przyjęć, jest przelicznik stanowiący iloraz iloczynu średniej ocen uzyskanych w wyniku weryfikacji efektów uczenia się i liczby uzyskanych punktów ECTS przez liczbę przedmiotów, zgodnie ze wzorem:

 

- średnia ocen x liczba punktów ECTS

liczba przedmiotów

 

 1. Kandydaci na kierunek zarządzanie, przyjmowani na studia po przeprowadzonej procedurze potwierdzenia efektów uczenia się, przyjmowani są na podstawie uzyskanej sumy punktów ECTS w wyniku weryfikacji efektów uczenia się.

 2. Na Wydziale Wychowania Fizycznego na kierunki studiów wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, sport oraz trener osobisty z dietetyką sportową przyjmowani są kandydaci na studia na podstawie sumy punktów ECTS uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na zasadach określonych Uchwałą Senatu.

 

§ 15.

 1. Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020 dla wszystkich prowadzonych kierunków, poziomów i form studiów rozpoczyna się 15 maja 2019 r. od godz. 1200 uruchomieniem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

 2. Internetowa Rejestracja Kandydatów na jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia oraz studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie będzie aktywna do 12 lipca 2019 r. do godz. 2400 . W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 9 sierpnia 2019 r. od godz. 1200 do 10 września 2019 r. do godz. 2400.

 3. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia pierwszego stopnia kierunki wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz sport będzie aktywna do 11 lipca 2019 r. do godz. 2400 . W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 2 sierpnia 2019 r. od godz. 1200 do 13 września 2019 r. do godz. 2400. Egzamin sprawnościowy (sprawdziany sprawności fizycznej) odbywać się będą od 16 do 23 lipca 2019 r., a w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć 16 września 2019 r. Kandydat przystępuje do wszystkich wybranych sprawdzianów w ciągu jednego dnia.

 4. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia drugiego stopnia kierunek fizjoterapia będzie aktywna do 19 lipca 2019 r. do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 19 sierpnia 2019 r. od godz. 1200 do 10 września 2019 r. do godz. 2400. Test kompetencji odbędzie się 23 lipca 2019 r., a w przypadku niewypełnienia limitów –11 września 2019 r.

 5. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia drugiego stopnia kierunek wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz trener osobisty z dietetyką sportową będzie aktywna do 30 lipca 2019 r. do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 2 września 2019 r. od godz. 1200 do 13 września 2019 r. do godz. 2400. Testy kompetencji odbędą się 2 sierpnia 2019 r., a w przypadku niewypełnienia limitów –18 września 2019 r.

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie będzie aktywna do 19 lipca 2019 r. do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 19 sierpnia 2019 r. od godz. 1200 do 10 września 2019 r. do godz. 2400.

 2. Ostateczne zakończenie rekrutacji nastąpi z chwilą wydania ostatniej decyzji w trybie odwoławczym.

 

§ 16.

Warunki przyjmowania na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) regulują odrębne przepisy.

 

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Komentarze (0)