Ogólne zasady rekrutacji na rok 2019/20

Ogólne zasady rekrutacji na rok 2019/20

 

Politechnika Śląska rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Śląskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

UCHWAŁA NR 86/2018SENATU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w rokuakademickim 2019/2020

Załącznik do uchwały nr 86/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 17 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) Senat Politechniki Śląskiej postanawia, co następuje:

 

§ 1

Załącznik do uchwały nr 39/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 116) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ NA STUDIA I i II STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

§ 1

 1. Na studia I stopnia, prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim, może być przyjęta osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  4. świadectwo lub inny dokument uznany w drodze decyzji administracyjnej właściwego kuratora oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 2. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 3. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

 4. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r., oraz spełnia kryteria przyjęć określone w § 3 i § 4.

 5. Na studia II stopnia, prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim, może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

  1. w Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz spełnia kryteria przyjęć określone w tabeli nr 2.

 6. Dokumenty wydane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać zalegalizowane lub opatrzone apostille.

 7. Kandydaci cudzoziemcy zobowiązani są do posiadania dodatkowo:

  1. dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro,

  2. certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w danym języku obcym,

 1. certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 wydanego przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim.

 1. W przypadku braku certyfikatu, o którym mowa w ust. 4, istnieje możliwość potwierdzenia umiejętności językowych przez koordynatora ds. rekrutacji cudzoziemców lub komisję na podstawie dodatkowych dokumentów, rozmowy lub egzaminu.

 

§ 2

 1. Rekrutacja na studia I i II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym przeprowadzana jest w trzech odrębnych naborach, w terminie od 6 maja do 27 września 2019 roku (rekrutacja letnia), a na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim – w dwóch odrębnych naborach, w terminie od 7 stycznia do 28 lutego 2020 roku (rekrutacja zimowa). Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem ustalonym przez rektora.

 2. Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów w ramach liczby miejsc na tych kierunkach.

 3. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz danej formy studiów jest zakwalifikowanie się wystarczającej liczby kandydatów, tworzących co najmniej grupę studencką, określoną odrębnymi przepisami.

 4. Rektor, w drodze zarządzenia, ustala procedurę rekrutacji na studia I i II stopnia.

 5. Student Politechniki Śląskiej danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia nie może zostać przyjęty na ten sam kierunek, poziom i profil kształcenia.

 

§ 3

 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach.

 2. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

 3. O przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych.

 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 5. Przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w ramach programu Matury Międzynarodowej i uzyskali dyplom IB, bierze się pod uwagę oceny uzyskane na tym egzaminie z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w sposób wskazany w § 4 ust. 3.

 6. Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę), bierze się pod uwagę oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w sposób wskazany w § 4 ust. 3. Pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub, w razie jej braku, ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych z zastrzeżeniem ust. 7.

 7. Kandydatom, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, bierze się pod uwagę oceny ze świadectwa z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w sposób wskazany w § 4 ust. 3, przy zachowaniu zasady proporcjonalności stosowanej skali ocen.

 8. W przypadku kandydatów na kierunek filologia, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę), bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ustnego z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych specjalności kierunku filologia    i zamienia się je na punkty w sposób wskazany w § 4 ust. 3. W przypadku braku oceny z egzaminu dojrzałości pisemnego lub ustnego, pod uwagę brana jest ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

 1. Kandydatom będącymi absolwentami klas dwujęzycznych przyznaje się maksymalną liczbę punktów z języka obcego. W przypadku kandydatów na kierunek filologia maksymalną liczbę punktów z języka obcego przyznaje się wyłącznie w przypadku, gdy absolwent zdawał egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym.

 2. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w 2002 roku, przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.

 3. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w latach: 2007, 2008 i 2009, mogącym zdawać przedmioty tylko na jednym poziomie, przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym traktuje się jak zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W przypadku egzaminu na poziomie podstawowym, uznaje się ocenę tylko z tego poziomu.

 4. Kandydatom, którzy egzamin maturalny z matematyki zdawali przez ponowne przystąpienie do egzaminu w kolejnych sesjach na poziomie rozszerzonym, przedmiot traktuje się jak zdawany na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 5. Kandydatów na kierunek architektura oraz kierunek architektura wnętrz obowiązuje dodatkowo sprawdzian uzdolnień artystycznych.

 6. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają odrębne przepisy.

 7. Laureaci I stopnia Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” mają prawo przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: analityka biznesowa, matematyka, zarządzanie projektami oraz kierunki wskazane w tabeli nr 1, z wyjątkiem kierunku architektura. Laureaci II stopnia otrzymują 40, a laureaci III stopnia 30 punktów preferencyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na te kierunki. Z uprawnienia tego laureaci mogą skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.

 8. Przeprowadza się rekrutację uzupełniającą na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia I stopnia na danym kierunku studiów oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tego kierunku studiów. Kandydat składa pisemny wniosek do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej do czasu zakończenia rekrutacji określonego w harmonogramie. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

§ 4

 1. Przy kwalifikacji na studia I stopnia na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego wybranego przez kandydata z katalogu Wdodatkowy, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2.

Przedmiotem dodatkowym jest przedmiot:

 • dla absolwentów liceów, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę w 2015 roku i latach późniejszych oraz absolwentów techników w 2016 roku i latach późniejszych – zdawany na poziomie rozszerzonym,

 • dla absolwentów liceów, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę w 2014 roku i latach wcześniejszych oraz absolwentów techników w 2015 roku i latach wcześniejszych – zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – z wyjątkiem matematyki i języka polskiego.

 

 1. W przypadku kwalifikacji na studia na kierunek:

  • architektura – brany jest pod uwagę, oprócz sprawdzianu uzdolnień artystycznych, wynik egzaminu maturalnego wyłącznie z matematyki,

  • filologia – brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z jednego, określonego w wymaganiach rekrutacyjnych przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: analityka biznesowa, matematyka* oraz  zarządzanie projektami:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × k × Wdodatkowy

gdzie:

P            – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny       – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka, chemia, biologia, informatyka),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego, k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.

*) laureaci "Śląskiego konkursu matematycznego" organizowanego przez metodyków matematyki pod opieką Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych, uczestnicy zawodów finałowych tego konkursu otrzymują 20 punktów preferencyjnych.

Finaliści "Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego" organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach otrzymują dodatkowo 20 punktów preferencyjnych.

Dla kierunku gospodarka surowcami mineralnymi oraz kierunku górnictwo i geologia:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × k × Wdodatkowy

gdzie:

P            – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny       – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego, k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspar + Wm

Wm = 0,4Wmp + 0,6Wmr

gdzie:

P            – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Pspar            – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych, Wm – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki,

Wmp            – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy, Wmr                     – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony.

 

 Dla kierunku architektura wnętrz:

P = P1 + P2

gdzie:

P            – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

P1                – liczba punktów uzyskanych z I etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

P2                – liczba punktów uzyskanych z II etapu – dotyczy kandydatów, którzy uzyskali (w poprzednim etapie) minimalną liczbę punktów określoną przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

 

 Dla kierunków: socjologia oraz zarządzanie:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × k × Wdodatkowy

gdzie:

P            – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny       – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu do wyboru przez kandydata (język polski – poziom rozszerzony, matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego, k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

Dla kierunku filologia:

P = 0,5 × Wjop lub

P = 1 × Wjor

gdzie:

P            – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wjop            – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym,

Wjor             – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Kandydat wpisuje tylko jeden, wybrany przez siebie wynik z poziomu podstawowego lub rozszerzonego.

 

Na specjalnościach: język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na specjalności język francuski z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski lub francuski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski lub niemiecki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Dla kierunku pedagogika:

P = 0,6 × k × Wgłówny + 0,4 × k × Wdodatkowy

gdzie:

P            – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny       – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego,

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka).

k = 0,5 dla poziomu podstawowego, k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

 1. Dla kandydatów na studia z Maturą Międzynarodową (IB) oraz dla kandydatów na studia z tzw.

starą maturą stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

 

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

Poziom SL

Poziom HL

celujący

100

excellent (7)

100

100

bardzo dobry

90

very good (6)

90

100

dobry

85

good (5)

85

100

dostateczny

50

satisfactory (4)

50

85

dopuszczający

30

mediocre (3)

30

50

 

poor (2)

20

30

very poor (1)

15

-

 

Poziom SL – poziom podstawowy, Poziom HL – poziom rozszerzony.

 

§ 5

Kandydatom z niepełnosprawnością zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych ustala  formę  pomocy  w  procesie  rekrutacji  indywidualnie  dla  każdego  kandydata z niepełnosprawnością.

 

§ 6

 1. Rekrutację przeprowadza Centralna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora. Centralna Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.

 2. W przypadku obywateli polskich przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący Komisji.

 3. Rektor rozpatruje indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Centralnej Komisji Rekrutacyjnej złożonych w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 4. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Politechnikę Śląską na zasadach określonych w tych umowach,

  3. decyzji ministra,

  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do ich stypendystów,

  5. decyzji administracyjnej rektora.

 5. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje rektor.

 

Tabela nr 1

Wykaz kierunków inżynierskich, na które prowadzona jest rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 na Politechnice Śląskiej.

 

 

 

KIERUNEK

1.

architektura 1)

2.

automatyka i informatyka przemysłowa (profil praktyczny)

3.

automatyka i robotyka

4.

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim)

5.

biotechnologia 2) 5)

6.

budownictwo 2)

7.

budownictwo podziemne

8.

chemia 3)

9.

elektronika i telekomunikacja 4) 7)

10.

elektrotechnika 2) 4)

11.

energetyka 2) 5)

12.

energetyka (profil praktyczny)

13.

fizyka techniczna (profil praktyczny) 6)

14.

gospodarka obiegu zamkniętego 5)

15.

gospodarka surowcami mineralnymi 1)

16.

górnictwo i geologia 1) 2)

17.

informatyka 2) 4)

18.

informatyka (profil praktyczny) 8) 9)

19.

informatyka przemysłowa (profil praktyczny)

20.

inżynieria bezpieczeństwa 5)

21.

inżynieria biomedyczna 2)

22.

inżynieria materiałowa

23.

inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa 3)

24.

inżynieria produkcji

25.

inżynieria środowiska 5)

26.

logistyka

27.

mechanika i budowa maszyn 2) 5)

28.

mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny – studia dualne) 10)

29.

mechatronika 4)

30.

technologia chemiczna 3)

31.

technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim) 3)

32.

technologie metali

33.

teleinformatyka

34.

transport 2)

35.

transport kolejowy (profil praktyczny)

36.

zarządzanie i inżynieria produkcji 2)

 

1) odmienne zasady rekrutacji,

2) również specjalność w języku angielskim,

3) laureaci pierwszych 10 miejsc Konkursu Chemicznego Wydziału Chemicznego dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych,

4) laureaci pierwszych 15 miejsc konkursów szkolnych: Z Elektryką przez Świat oraz Zabawka Elektryczna dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych dla specjalności

„informatyka w systemach elektrycznych”,

5) laureaci z zespołów, które zajęły I, II i III miejsce w konkursie „Czy byłbyś dobrym inżynierem?” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych,

6) laureaci pierwszych trzech miejsc i autorzy prac wyróżnionych konkursu „Fizyka a ekologia” organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach; uczniowie zakwalifikowani do Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS oraz laureaci pierwszych pięciu miejsc w Wojewódzkim Drużynowym Turnieju z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych,

7) laureaci pierwszych dziesięciu miejsc ogólnopolskiego konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej” otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych,

8) laureaci konkursu „Algorytmion” organizowanego przez Wydział Matematyki Stosowanej otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych, finaliści tego konkursu otrzymują 20 punktów preferencyjnych.

9) laureaci "Śląskiego konkursu matematycznego" organizowanego przez metodyków matematyki pod opieką Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych, uczestnicy zawodów finałowych tego konkursu otrzymują 20 punktów preferencyjnych.

10) kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

 

 

Komentarze (0)