Ogólne zasady rekrutacji 2019/20

Ogólne zasady rekrutacji 2019/20

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała nr 78/2017/2018 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz $ 46 ust. I pkt 3 i 81 ust. I Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego, Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwala, co następuje:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach limitów miejsc ustalonych przez Senat.
 2. Laureaci i finaliści wszystkich  olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani według zasad określonych przez Senat odrębną uchwałą.

 

§ 2

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia wypełniają elektroniczny formularz podania o przyjęcie na studia na wybrany kierunek studiów.

 

§ 3

 1. Wybrany kierunek studiów, o którym mowa w ust. I, nie może być kierunkiem, na którym kandydat aktualnie studiuje w Uniwersytecie, w ramach tego samego stopnia i formy studiów.

 

§  4

Wyniki egzaminu maturalnego określone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są przeliczane na punkty rekrutacyjne obowiązujące w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z postanowieniami $ 5—7.

 

§ 5

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, jest suma punktów rekrutacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) — z wynikiem minimum 30% lub na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) — z wynikiem minimum 30%.
 2. Wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym jest przeliczany na punkty rekrutacyjne w następujący sposób: uzyskana liczba punktów procentowych jest mnożona przez współczynnik 0,7 .
 3. Liczba punktów procentowych uzyskana z egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym odpowiada liczbie punktów rekrutacyjnych.
 4. Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie 140, 170 lub 200 punktów rekrutacyjnych (w zależności od  poziomu, na którym zdawał przedmioty wskazane w postępowaniu rekrutacyjnym).

 

§ 6

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali język obcy na poziomie dla szkół dwujęzycznych, jest suma punktów rekrutacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z pierwszego przedmiotu oraz z języka obcego na poziomie dla szkół dwujęzycznych.
 2. Wynik egzaminu maturalnego z pierwszego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym jest przeliczany zgodnie z §  5 ust. 2 1 3.
 3. Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego zdawanego na poziomie dla szkół dwujęzycznych przeliczany jest na punkty rekrutacyjne w następujący sposób: uzyskana liczba punktów procentowych mnożona jest przez współczynnik 0,5 i powiększana o 50 punktów.

 

§  7       

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym (po roku 2004 w liceach ogólnokształcących lub po roku 2005 w technikach na tzw. nowej maturze) nie zdawał jednego przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów, może uczestniczyć w procesie kwalifikacyjnym, otrzymując z brakującego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych. W takim przypadku podstawą kwalifikacji będzie tylko jeden przedmiot, za który kandydat może uzyskać maksymalnie 70 (poziom podstawowy) lub 100 (poziom rozszerzony) punktów rekrutacyjnych.

 

§ 8

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości do roku 2004 w liceach ogólnokształcących lub do roku 2005 w technikach (tzw. starą maturę), uzyskują z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów liczbę punktów rekrutacyjnych, wynikającą z następującego przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości - z części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości (pod uwagę będzie brana ocena wyższa) lub na świadectwie ukończenia szkoły (wyłącznie w przypadku braku tych ocen na świadectwie dojrzałości):

 

ocena         liczba punktów

Celujący (6)              100

Bardzo dobry (5)           85

Dobry (4)                 70

Dostateczny (3)   50

Dopuszczający (2)            30

 

§ 9

1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jeżeli dokument potwierdzający wykształcenie średnie jest uznawany z mocy prawa lub jest zalegalizowany/opatrzony apostille. Świadectwo uzyskane za granicą należy złożyć w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula RP urzędującego w państwie, w którym dokument został wydany.

Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą są przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości, przeliczonych odpowiednio na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi w §  8.

 

§ 10

Kandydaci legitymujący się „międzynarodową maturą” (dyplom IB - International Baccalaureate) uzyskują z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów liczbę punktów rekrutacyjnych, wynikającą z następującego przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości:

 

ocena         liczba punktów

 

7              100

6               85

5               70

4             33

3               40

2             30

 

§ 11

Kandydaci, o których mowa w $ 10, nieposiadający w dniu złożenia dokumentów oryginału świadectwa dojrzałości mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli przedłożą zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości wraz z otrzymanymi na egzaminie dojrzałości ocenami z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów.

Kandydat może podjąć studia pod warunkiem, że uzupełni dokumenty, o których mowa w ust. I, w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2019 roku.

W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie w każdym przypadku.

 

§ 12

O przyjęcie na studia na dany kierunek studiów z potwierdzeniem efektów uczenia się może ubiegać się osoba, która w terminie określonym uchwałą Rady Wydziału w sprawie harmonogramu potwierdzania efektów uczenia się, wypełni ankietę osobową i złoży ją wraz z dokumentami potwierdzającymi zdobycie efektów uczenia się poza systemem studiów.

Warunkiem przyjęcia na studia w wyniku pozytywnego przejścia procedury potwierdzania efektów uczenia się jest przystąpienie do procesu rekrutacji i uzyskanie pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia wydanej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

§  13

Na I rok studiów pierwszego stopnia może być przyjęty kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał co najmniej minimalną liczbę punktów ustaloną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

§  14

Uniwersytet zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kierunku studiów prowadzonego w języku angielskim lub specjalności prowadzonej w języku angielskim w ramach kierunku Finanse I Rachunkowość, jeżeli liczba kandydatów na ten kierunek lub specjalność jest mniejsza niż wynika z liczebności grup określonej w odrębnej uchwale Senatu.

 

§  15

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez dziekanów. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest dziekan lub wyznaczony przez dziekana prodziekan.
 2. Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy w szczególności:
  1. przyjmowanie i weryfikacja dokumentów kandydatów;
  2. określenie minimalnej liczby punktów rekrutacyjnych wymaganych do podjęcia studiów na danym kierunku;
  3. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia zgodnie z limitem ustalonym przezSenat;
 3. zawiadamianie kandydatów o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia.
 4. Członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej mogą upoważnić przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub jego zastępcę do jednoosobowego podpisywania decyzji rekrutacyjnych.

 

§  16

 1. Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest prorektor wyznaczony przez rektora.
 2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. ustalenie i zatwierdzenie harmonogramu rekrutacji na studia;
  2. koordynacja i nadzór nad pracami Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych;
  3. rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dotyczących przyjęcia na studia;
  4. zawiadamianie kandydatów o podjętej decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej mogą upoważnić przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do jednoosobowego podpisywania decyzji rekrutacyjnych. =

 

STUDIA STACJONARNE

 

§  17                   .

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia składają dokumenty po zakwalifikowaniu ich przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia na I rok studiów.

 

§  18

I. Kandydaci na kierunek International Business oraz specjalność Finance and Accounting for Business na kierunku Finanse i Rachunkowość prowadzone w języku angielskim dokumentują znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 1. Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się spełnienie jednego z poniższych warunków:
  1. zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem co najmniej 55%);
  2. zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim;
  3. świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim;
  4. ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim;
 1. przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

§  19

W przypadku, gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru na studia.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

§  20

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia składają dokumenty w terminie zatwierdzonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, po wypełnieniu elektronicznego formularza podania o przyjęcie na wybrany kierunek studiów.

 

§ 21

W uzasadnionych przypadkach Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w $ 5-13, z zastrzeżeniem, że kandydat musi spełniać warunki określone w $ 5 ust. 1.

 

§  22

W uzasadnionych przypadkach rektor może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia po upływie terminu rekrutacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§  23

Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala rektor w drodze zarządzenia.

 

§  24

Kandydaci z niepełnosprawnościami podlegają kwalifikacji na I rok studiów pierwszego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§  25                          

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia trwa:
  1. na studia stacjonarne od 28 maja do 31 października 2019 roku;
  2. na studia niestacjonarne od 28 maja do 29 listopada 2019 roku.
 2. Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji zatwierdzony przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów, zostaną podane na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Kandydaci.
 3. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy  z dnia  7 września  1991  r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196, z późn. zm.), mogą zwrócić się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o ponowne przeliczenie punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Do kandydatów tych nie stosuje się terminów zakończenia rekrutacji określonych w ust. 1.

 

§  26

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

§  27

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą ostateczną decyzję podejmuje rektor.

 

§  28

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017r. poz. 2183 z późn. zm.), określa rektor w drodze zarządzenia.

 

§  29

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Komentarze (0)