Ogólne zasady rekrutacji 2020/21

Ogólne zasady rekrutacji 2020/21

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwala nr 88/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie warun ków, trybu i terminów rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku  akademii kim 2020/2021

Na podstawie  art. 28 ust.  1  pkt 10 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018  roku Prawo    o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwala, co następuje:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się, z zastrzeżeniem  ust. 2, na podstawie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, w ramach limitów przyjąć ustalonych przez Senat.

 2. Laureaci i finaliści wszystkich olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani według zasad określonych przez Senat odrębne uchwałą.

 

§ 2

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia wypełnia elektroniczny formularz podania o przyjęcie na studia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia może kandydować jednocześnie na trzy kierunki studiów, określone w § 3, uporządkowane zgodnie z oczekiwaniem kandydata od najważniejszego do najmniej ważnego. Kolejność wskazanych przez kandydata kierunków będzie uwzględniana w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przyjęcie na jeden z wybranych kierunków studiów jest równoznaczne z odmowq przyjęcia na pozostałe kierunki.

 3. Kierunek studiów wybrany przez kandydata, nie może być kierunkiem, na którym kand ydat aktualnie studiuje w Uniwersytecie, w ramach tego samego stopnia i formy studiów.

 

§ 3

Podstawa kwalifikacji kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia:

 

 

Kierunek studiów

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów  z nową i starą maturą

Pierwszy

      przedmiot*  

Drugi

przedmiot“   

Analityka Gospodarcza

matematyka lub geografia lub historia

lub informatyka lub  fizyka“‘ lub wiedza

o społeczeństwie lub język polski""

 

 

 

język obcy

Bezpieczeństwo wewnętrzne (kierunek praktyczny)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (kierunek

praktyczny)

Ekonomia

Finanse Menedźerskie

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Gospodarka Przestrzenna

 

* przedmiot wskazany przez kandydata

” język obcy wskazany przez kandydata

”‘ fizyka i astronomia zdawana na egzaminie maturalnym (egzamin ie dojrzałości) przed 2015 rokiem " dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek Dzienn ikarstwo i Komunikacja Społeczna

 

Gospodarka Turystyczna

 

 

Gospodarka i Zai ządzanie Publiczne

Informatyka

  Informatyka i Ekonometria                                

łnternational Business (kierunek prowadzony w języku

angielskim)

Logistyka (6 semestrów)

Logistyka (7 semestrów)

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Przedsiębiorczość i Finanse (kierunek praktyczny)

Rachunkowość i podatki (kierunek praktyczny)

Zarządzanie

RYBNIK

Finanse i Rachunkowość (kierunek praktyczny)

 

§ 4

Wyniki egzaminu maturalnego okreslone na świadectwie dojrzatości w skali procentowej są przeliczane  na  punkty  rekrutacyjne  obowiązujące  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym  zgodnie z postanowieniami § 5—8.

 

§ 5

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, jest suma punktów rekrutacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdanych na poziomie podstawowym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) — z wynikiem minimum 30% lub na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty obowiązkowe  lub dodatkowe) — z wynikiem minimum 30%.

 2. Wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym jest przeliczany na punkty rekrutacyjne w następujący sposób: uzyskana liczba punktów procentowych jest mnożona przez współczynnik 0,7 .

 3. Liczba punktów procentowych uzyskana z egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego  na pozlomie rozszerzonym odpowiada liczbie punktów rekrutacyjnych.

 4. Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie 140, 170 lub 200 punktów rekrutacyjnych (w zależności od poziomu, na którym zdawał przedmioty wskazane w postępowaniu rekrutacyjnym)

 

§ 6

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali język obcy na poziomie dla szkół dwujęzycznych, jest suma punktów rekrutacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z pierwszego przedmiotu oraz z języka obcego na poziomie dla szkół dwuj ęzycznych.

 2. Wynik egzaminu maturalnego z pierwszego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym jest przeliczany zgodnie z § 5 ust. 2-3.

 3. Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego zdawanego na poziomie dla szkół dwujęzycznych jest przeliczany na punkty rekrutacyjne w następuj %y sposób: uzyskana liczba punktów procentowych mnożona jest przez współczynnik 0,5 i powiększana o 50 punktów.

 

§ 7

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym (po roku 2004 w liceach ogólnokształcqcych lub po roku 2005 w technikach tzw. nowa matura) nie zdawał jednego przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów, może uczestniczyć w procesie kwalifikacyjnym, otrzymując z brakującego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych. W takim przypadku podstawą kwalifikacji będzie tylko jeden przedmiot, za który kandydat może uzyskać maksymalnie 70 tpoziom podstawowy) lub 100 tpoziom rozszerzony) punktów rekrutacyjnych.

 

§ 8

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości do roku 2004 w liceach ogólnokształcących lub do roku 2005 w technikach (tzw. stara matura), uzyskujq z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek    studiów liczbę punktów rekrutacyjnych, wynikającą z następującego przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości - z części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości (pod uwagę będzie brana ocena wyższa) lub na świadectwie ukończenia szkoły (wyłącznie w przypadku braku tych ocen na świadectwie dojrzałości):

 

ocena

liczba punktów

Celujqcy (6)

100

Bardzo dobry (5)

85

Dobry (4)

70

Dostateczny (3)

50

Dopuszczający (2)

30

 

§ 9

 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogq ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniaj hey do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Dokument ten powinien być zalegalizowany lub opatrzony appostille.

 2. Świadectwo uzyskane za granicą należy przedstawić w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski przygotowanym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie członkowskim  Unii  Europejskiej,   państwie  członkowskim   Europejskiego   Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej  właściwego  dla  państwa,  które  wydało  dokument,  lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument, lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

 3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą są przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniajqcy do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, przeliczonych odpowiednio na punkty rekrutacyjne zgodnie z zarządzeniem w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

 

§ 10

Kandydaci legitymujący się dyplomem „Matury międzynarodowej” (IB - International Baccalaureate) lub dyplomem „Matury Europejskiej”  (EB  - European  Baccalaureate)  uzyskuje z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów liczbę punktów rekrutacyjnych, wynikający z następującego przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości:

 

Oenana

dyplomie EB

Ocena na

dyplomie IB

Liczna punktów -

poziom SL

Liczba punktów -

poziom HL

9,00-10,00

7

90

100

8,00-8,95

6

85

95

7,00-7,95

5

80

90

6,00-6,95

4

75

85

 

5,00-5,95

3

70

80

4,00-4,95

2

65

75

 

§ 11

 1. Kandydaci, o których mowa w § 10, nieposiadajqcy w dniu ztożenia dokumentów oryginahi świadectwa dojrzałości mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli przedłoźą zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości wraz z otrzymanymi na egzaminie dojrzałości ocenami z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów.

 2. Kandydat może podjqć studia  pod  warunkiem,  że uzupetni  dokumenty,  o  których  mowa w ust. 1, w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2020 roku.

 

§ 12

O przyjęcie na studia na dany kierunek studiów w wyniku potwierdzania efektów uczenia się można ubiegać się na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

 

§ 13

Na I rok studiów pierwszego stopnia może być przyjęty kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał co najmniej minimalne liczbę punktów ustaloną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 

§ 14

 1. Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest członek komisji wyznaczony przez Rektora.

 2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. ustalenie i zatwierdzenie harmonogramu reknitacji na studia;

  2. przyj mowanie i weryfikacja dokumentów kandydatów;

  3. określenie minimalnej liczby punktów rekrutacyjnych wymaganych do podjęcia studiów na danym kierunku;

  4. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia zgodnie z limitem ustalonym przez Senat;

  5. zawiadamianie kandydatów o przyjęciu/nieprzyjęciu  na studia  oraz  o  decyzji  Rektora w przypadku postępowania odwoławczego.

 

STUDIA STACJONARNE

 

§ 15

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia sklada dokumenty po zakwalifikowaniu go przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia na I  rok studiów.

 

§ 16

 1. Kandydat na kierunek International Business oraz specjalność Finance and Accounting for Business na kierunku Finanse i Rachunkowość prowadzone w języku  angielskim dokumentuje znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 2. Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się spełnienie jednego z poniższych warunków:

  1. zdanie matury z jqzyka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem co najmniej 55%);

  2. zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim;

  3. przedłoźenie świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w jqzyku angielskim;

  4. ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim;

 1. przedtożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

§ 17

W przypadku, gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru na studia.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

§ 18

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na 1 rok niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia składa dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, po wypełnieniu elektronicznego formularza podania o przyjęcie na wybrany kierunek studiów.

 

§ 19

W  uzasadnionych   przypadkach   Uczelniana   Komisja   Rekrutacyjna   może   podjąć   decyzję o rezygnacji  z przeprowadzenia  postępowania  kwalifikacyjnego, o  którym  mowa  w §  5—13, z zastrzeżeniem, że kandydat musi spełniać warunki określone w § 5 ust. 1.

 

§ 20

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok niestacjonamych studiów pierwszego stopnia po upływie terminu zakończenia rekrutacji, wynikającego z harmonogramu, o którym mowa w § 23 ust. 2.

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

§ 21

Kandydaci z niepełnosprawnościami podlegają kwalifikacji na I rok studiów pierwszego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 22

Uniwersytet zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kierunku studiów lub specjalności, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż wynika to z liczebności grup, określonej w odrębnej uchwale Senatu.

 

§ 23

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia trwa:

  1. na studia stacjonarne od 3 czerwca do 30 października 2020 roku;

  2. na studia niestacjoname od 3 czerwca do 30 listopada 2020 roku.

 2. Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji zatwierdzony przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów, zostaną podane na stronie internetowej Uniwersytetu w zakladce Kandydaci.

 3. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyźszony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), mogą zwrócić się do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o ponowne przeliczenie punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Do kandydatów tych nie stosuje się terminów zakończenia rekrutacji określonych w ust. 1.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 24

Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

§ 25

W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa oraz niniejszą uchwałą ostateczny decyzję podejmuje Rektor.

 

§ 26

Szczegółowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 27

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 89/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt  10 oraz  art. 70 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018  roku  Prawo     o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 16ó8, z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowlcach uchwala, co następuje:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia odbywa się w ramach limitów miejsc ustalonych przez Senat na następujące kierunki :

 

Kierunek studiów

Analityka Gospodarcza

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (kierunek praktyczny)

E-commerce (kierunek prowadzony w języku angiglskim)

Ekonomia

Finanse Menedżerskie

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka Turystyczna

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne

Informatyka (kierunek praktyczny)

Informatyka i Ekonometria

Intemational Business (kierunek prowadzony w języku angielskim)

Logistyka (3 semestry )

Logistyka (4 semestry)

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Przedsiębiorczość i Finanse (klerunek praktyczny)

Zarządzanie

 

§ 2

 1. O  przyjęcie  na  I  rok  studiów   drugiego   stopnia   na  kierunki,   o  których   mowa  w  §  1, z zastrzeżeniem  ust.  2, mogą ubiegać się kandydaci  posiadający  dyplom  studiów  wyższych z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne.

 2. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Logistyka (3 semestry) mogq ubiegać się kandydaci posiadający dyplom studiów wyższych z tytułem zawodowym inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne.

 

§ 3

 1. Osoby posiadające dyplom wydany za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że oryginał zalegalizowanego lub opatrzonego appostille dyplomu ukończenia   studiów   lub   innego   dokumentu   uzyskanego    za   granlcą   jest    uznawany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe drugiego stopnia.

 2. Dyplom wraz z suplementem (dodatkiem do dyplomu) naleiy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski przygotowanym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie członkowskim  Unii   Europejskiej,   państwie   członkowskim   Europejskiego   Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, które wydało dokument lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub akredyiowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium  którego  wydano dokument lub  w którego systemie edukacji wydano dokument.

 3. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą, są przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na dyplomie uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyisze, przeliczonych odpowiednio na punkty rekrutacyjne zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zasad podejmowania i odb ania studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

 

§ 4

O przyjęcie na studia na dany kierunek studiów w wyniku potwierdzania efektów uczenia się można ubiegać się na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

 

§ 5

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia wypełniają elektroniczny formularz podania o przyjęcie na studia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia mogą kandydować jednocześnie na trzy kierunki studiów, określone w § 1, uporządkowane zgodnie z oczekiwaniem kandydata od najważniejszego do najmniej ważnego. Kolejność wskazanych przez kandydata kierunków będzie uwzględniana w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przyjęcie na jeden z wybranych kierunków studiów jest równoznaczne z odmowy przyjęcia na pozostałe kierunki.

 3. Kierunek studiów, wybrany przez kandydata, nie może być kierunkiem, na którym kandydat aktualnie studiuje w Uniwersytecle, w ramach tego samego stopnia i formy studiów.

 

§ 6

 1. Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest członek komisji wyznaczony przez Rektora.

 2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. ustalenie i zatwierdzenie harmonogramu rekrutacji na studia;

  2. rzyjmowanle i weryfikacja dokumentów kandydatów;

  3. przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu pisemnego;

  4. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi niniejszą uchwałą;

  5. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia zgodnie z limitem ustalonym przez Senat;

  6. zawiadamianie kandydatów o  przyjęciu/nieprzyjęciu  na  studia  oraz  o  decyzji  Rektora w przypadku postępowania odwoławczego.

 

STUDIA STACJONARNE

 

§ 7

 1. Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia są przyjmowani po złoieniu kompletu dokumentów, z zastrzeieniem ust. 3-5 oraz § 8 ust. 2, na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do realizacji studiów drugiego stopnia.

 2. Na I rok studiów może być przyjęty kandydat, który w wyniku  egzaminu,  o  którym  mowa  w ust. 1, uzyskał co najmniej minimalne llCzbę punktów ustaloną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Finanse i Rachunkowość specjalność Finance and Accounting for International Business lub specjalność Quantitative Asset and Risk Management są przyjmowani na ł rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 4. Kandydaci ubiegający siq o przyjęcie na kierunek Intemational Business lub kierunek E-commerce są przyjmowani przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną po złożeniu kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie na podstawie konkursu dyplomów, z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. Kandydaci na kierunek International Business lub kierunek E-commerce dokumentują znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się spełnienie co najmniej jednego z poniiszych warunków:

  1. zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem co najmniej 55%);

  2. zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim;

  3. przedłoienie świadectwa dojrzałości wydanego przez szkotę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim;

  4. ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim;

  5. przedłoienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

§ 8

 1. Zakres zagadnień objętych egzaminem, o którym mowa w § 7 ust. 1 jest udostępniany kandydatom na co najmniej trzy miesiące przed terminem egzaminu.

 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna moie, w szczególności w przypadku niewypełnienia limitu miejsc, podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu pisemnego, o którym mowa w § 7 ust. 1.

 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia będą przyjmowani na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów wyższych. Na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który złożył dokumenty w wyznaczonym terminie i posiada na dyplomie ukończenia studiów wyższych ocenę wyższą niż ocena graniczna ustalona przez Uczelnianq Komisję Rekrutacyjną w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 9

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o inną organizację egzaminu, o którym mowa w § 7 ust. 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na wniosek kandydata i w miarę istniejących możliwości dostosuje warunki egzaminu do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

§ 10

Na I rok studiów niestacjonamych drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który:

 1. posiada na dyplomie ukończenia studiów wyższych ocenq wyższą niż ocena graniczna ustalona w toku postępowania kwalifikacyjnego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,

 2. złożył komplet dokumentów  w  terminie  wynikającym  z  harmonogramu,  o  którym  mowa w § 15.

 

§ 11

 1. Kandydaci są przyjmowani na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów wyższych.

 2. W  uzasadnionych  przypadkach,   Uczelniana  Komisja  Rekrutacyjna   może  podjąć  decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1.

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

§ 12

Kandydaci z orzeczonym stopniem niepełnosprawnosci podlegają kwalifikacji na I rok studiów drugiego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 13

W uzasadnionych przypadkach Rektor moie wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok studiów   drugiego stopnia po upływie terminu zakończenia rekrutacji, wynikającego z harmonogramu, o którym mowa w § 15.

 

§ 14

Uniwersytet zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku studiów lub specjalności, jeżeli liczba kandydatów  jest mniejsza  niż wynika to z liczebności  grup określonej w odrębnej uchwale Senatu.

 

§ 15

 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnla trwa, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. na studia stacjonarne od 3 czerwca do 16 listopada 2020 roku,

  2. na studia niestacjonarne od 3 czerwca do 16 listopada 2020 roku.

 2. Rekrutacja na studia na kierunek Logistyka (3 semestry) trwa:

  1. na studia stacjonarne od 1 grudnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku,

  2. na studia niestacjonarne od 1 grudnia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

 3. Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji zatwierdzony przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów zostaną podane na stronie internetowej Uniwersytetu, w zakładce Kandydaci.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 16

Od decyzji Uczelnianej Komlsji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

§ 17

W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa oraz niniejszą uchwałą, ostateczny decyzję podejmuje Rektor.

 

§ 18

Szczegółowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Komentarze (0)