Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Uniwersytet Śląski w Katowicach rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała nr 304 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), Senat uchwala co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 247 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020 wprowadza się następujące zmiany:

 1. podstawa prawna otrzymuje następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), Senat uchwala co następuje:”;

 1. § 3 otrzymuje brzmienie:

㤠3

 1. Rekrutacja w Uniwersytecie przeprowadzana jest w formie:

  1. postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez wydziałowe komisje

rekrutacyjne zwane dalej WKR;

 1. złożenia przez kandydatów wymaganych dokumentów;

 2. potwierdzania efektów uczenia się.

 3. O przyjęciu formy rekrutacji, o której mowa w ust. 1 decyduje rada wydziału.

 4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 5. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej przez przewodniczącego WKR.

 6. Od decyzji WKR przysługuje odwołanie do rektora.

 7. Nadzór nad rekrutacją sprawuje Prorektor ds. kształcenia i studentów.”;

3)  w § 4:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. WKR powoływane są przez dziekanów wydziałów lub rektora dla Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, zwanego dalej Kolegium ISM, z zastrzeżeniem ust. 3.”,

 1. w ust. 5 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wysyłanie pocztą decyzji o odmowie przyjęcia na studia;”,

 1. po pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) rozpatrywanie wniosków/podań w sprawie przywrócenia terminu wpisu na listę studentów, w przypadku kandydatów, którzy z przyczyn losowych/osobistych nie zdążyli dokonać wpisu w wyznaczonym terminie.”,

 1. uchyla się ust. 7;

 2. w § 6 ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) posiada dokument, stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce — w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

 1. posiada dyplom ukończenia studiów — w przypadku kandydata na studia

drugiego stopnia;”;

 1. § 7 otrzymuje brzmienie:

㤠7

„Rektor ustala zasady wnoszenia oraz ewentualnych zwrotów i zwolnień z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, której wysokość określona jest w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.”;

 1. w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdany jest egzamin maturalny.”;

 1. w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie, jeśli załącznik nr 2 nie stanowi inaczej.”;

8)  w § 13:

 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zasady określone w ust. 2 mają zastosowanie, jeśli załącznik nr 2 nie stanowi

inaczej.”,

 1. ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku, kiedy kandydat zdawał przedmiot wymagany na dany kierunek lub specjalność studiów na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym) pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy dla kandydata, jeśli załącznik nr 2 nie stanowi inaczej.”;

 1. w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na zasadach i w terminach określonych w systemie IRK.”;

 1. w § 17 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie podejmowana jest po dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce.

3. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia drugiego stopnia podejmowana jest po dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów.”;

 1. § 18 otrzymuje brzmienie:

㤠18

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej przez przewodniczącego WKR.

 3. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do rektora.”;

 4. w § 20 w ust. 3 uchyla się pkt 5;

 1. § 21 otrzymuje brzmienie:

㤠21

Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów dla cudzoziemców określone zostały

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.”;

 1. w § 25 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Rekrutacja na semestr zimowy, na wszystkie kierunki lub specjalności studiów

trwa:

 1. na studia stacjonarne: od 3 czerwca do 30 września 2019 r. (w uzasadnionych przypadkach rekrutacja na studia drugiego stopnia może być wydłużona do 31 października 2019 r.);

 2. na studia niestacjonarne: od 3 czerwca do 31 października 2019 r.

2. Rekrutacja na semestr letni, na wszystkie kierunki lub specjalności studiów rozpoczyna się od 3 czerwca 2019 i kończy się 31 marca 2020 roku.”;

 1. użyty skrót „UKR” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem „rektor”;

 2. użyte wyrazy „w Załącznikach nr 1–14” oraz „Załączniki nr 1–14” zastępuje się odpowiednio wyrazami „w załączniku nr 2” lub „załącznik nr 2”;

 3. uchyla się załączniki od 1–14 i wprowadza się załącznik nr 2 w brzmieniu określonym

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

 

 1. dodaje się załącznik nr 1 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Tekst jednolity uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 247 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), Senat uchwala co następuje:

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Uchwała dotyczy warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zwanym dalej Uniwersytetem, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w roku akademickim 2019/2020.

 

§ 2

 1. Uniwersytet przyjmuje kandydatów na I rok studiów, od semestru zimowego lub letniego, zgodnie z zasadami i kryteriami kwalifikacji określonymi — dla poszczególnych kierunków i specjalności objętych odrębnym naborem, w załącznikach nr 1÷14 do niniejszej uchwały.

 2. Limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów lub specjalnościach objętych odrębnym naborem, w podziale na poziom i formę studiów określi Senat Uniwersytetu odrębnie.

 

 

DZIAŁ II

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 3

 1. Rektor powołuje i odwołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej UKR oraz określa regulamin jej działania.

 2. Przewodniczącym UKR jest prorektor właściwy ds. kształcenia i studentów, a członkami nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i przedstawiciel samorządu studenckiego. Sekretarzem UKR jest kierownik Działu Kształcenia.

 1. Do zadań UKR należy w szczególności:

  1. koordynacja i nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych;

  2. przyjmowanie sporządzonej przez wydziałowe komisje rekrutacyjne dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w celu dokonania weryfikacji formalnej i stwierdzenia jego prawidłowości;

  3. rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych dotyczących wyników postępowania kwalifikacyjnego;

  4. uchylanie, zmiana oraz stwierdzanie nieważności decyzji ostatecznych podejmowanych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.

 

§ 4

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, zwane dalej WKR, powoływane przez dziekanów wydziałów lub rektora dla Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, zwanego dalej Kolegium ISM, z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. W skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  1. przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej — powołany spośród nauczycieli akademickich wydziału, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora;

  2. członek/członkowie komisji — nie więcej niż dwóch — powołani spośród nauczycieli akademickich wydziału;

  3. sekretarz (sekretarze) — powołany wyłącznie spośród pracowników Uniwersytetu. Sekretarz (sekretarze) bierze udział w pracach komisji bez prawa głosowania.

 3. W przypadku, gdy postępowanie kwalifikacyjne polega wyłącznie na złożeniu wymaganych dokumentów nie powołuje się WKR. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje w takim przypadku dziekan. Od decyzji dziekana służy odwołanie do rektora.

 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata oraz niezbędną dokumentację z postępowania kwalifikacyjnego sporządza pracownik, wyznaczony przez dziekana wydziału.

 5. Do zadań WKR należy w szczególności:

  1. aktywne uczestnictwo w procedurze rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK;

  2. stały kontakt z kandydatami za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji, które zapewnia Uniwersytet;

  3. dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego na podstawie zgłoszeń dokonanych przez nich w IRK;

 1. zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów wstępnych w przypadku, gdy są one elementem postępowania kwalifikacyjnego; dopuszczalna jest forma zawiadomienia kandydatów poprzez zamieszczenie informacji w IRK;

 2. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w sposób zapewniający wypełnienie ustalonego limitu miejsc na danym kierunku, poziomie i formie studiów oraz ogłoszenie jego wyników;

 3. sporządzenie protokołów z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na poszczególnych kierunkach lub specjalnościach studiów;

 4. sporządzanie listy rankingowej kandydatów, listy osób zakwalifikowanych oraz listy osób niezakwalifikowanych (grupa rezerwowa) i niezwłoczne ich ogłoszenie w IRK;

 5. podjęcie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia;

 6. doręczanie kandydatowi decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia;

 7. informowanie UKR o przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

 8. sporządzanie pozostałej dokumentacji z przebiegu i zakończenia rekrutacji;

 9. przyjmowanie, rozpatrywanie i opiniowanie odwołań i skarg składanych przez kandydatów na studia do UKR;

 10. wydawanie na prośbę kandydata zaświadczeń o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. WKR działa w granicach określonych niniejszą uchwałą oraz innymi aktami wewnętrznymi Uniwersytetu.

 2. WKR może upoważnić przewodniczącego do podpisywania w jej imieniu decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia.

 3. Za pracę WKR odpowiada przed rektorem dziekan wydziału.

 4. W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na studia do Kolegium ISM, odpowiedzialność za prace WKR spoczywa odpowiednio na Dyrektorze Kolegium ISM.

 5. WKR kończy swoją działalność po ustaleniu listy osób przyjętych na studia, do wypełnienia limitu miejsc. Komisja rekrutacyjna może, za zgodą dziekana wydziału lub rektora w przypadku Kolegium ISM, podjąć decyzję o zakończeniu swojej działalności pomimo niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku lub specjalności studiów.

 

§ 5

Rektor powołuje Zespół Internetowej Rejestracji Kandydatów i określa jego zadania.

 

DZIAŁ III

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 

§ 6

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego, składając w formie elektronicznej wniosek w IRK.

 2. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

  1. zarejestrowała się na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK;

  2. wniosła opłatę rekrutacyjną;

  3. posiada świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub inny równoważny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

  4. posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny — w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

  5. spełnia inne wymagania określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki lub specjalności studiów, określone w załącznikach nr 1÷14.

 3. Szczegółowe zasady przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia oraz listę dodatkowych dokumentów przyjmowanych od osób zakwalifikowanych do przyjęcia ustali rektor.

 

§ 7

Rektor ustala wysokość opłaty rekrutacyjnej, zasady jej wnoszenia i ewentualnych zwrotów.

 

§ 8

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez WKR ma charakter konkursowy.

 2. WKR może w stosunku do kandydata niepełnosprawnego zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego na podstawie prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu lub zaświadczenia czy opinii właściwej poradni specjalistycznej, wyłącznie w przypadku jeśli w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki z postępowania kwalifikacyjnego innego niż konkurs świadectw lub dyplomów.

 3. W przypadku niepełnosprawności kandydata utrudniającej lub uniemożliwiającej przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego mającego formę: egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, przewodniczący WKR, na wniosek kandydata może podjąć decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu.

 1. W ramach zmiany formy zdawania egzaminów przez kandydata niepełnosprawnego możliwe jest:

  1. przedłużenie czasu trwania egzaminu;

  2. zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych;

  3. zastosowanie alternatywnej formy zapisu, np.: druk o zmienionej wielkości czcionki, nagranie audio, zapis elektroniczny itp.;

 2. zmiana egzaminu ustnego na pisemny;

 3. zmiana egzaminu pisemnego na ustny;

 4. udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy.

 5. Organizacja egzaminów dla kandydatów niepełnosprawnych odbywa się we współpracy WKR z Centrum Obsługi Studentów.

 6. WKR zapewnia warunki lokalowe i osobowe umożliwiające przeprowadzenie egzaminu w zmienionej formie.

 7. Centrum Obsługi Studentów odpowiada za organizację świadczeń specjalistycznych związanych z przeprowadzeniem egzaminów dla kandydatów niepełnosprawnych, a w szczególności za:

  1. przygotowanie materiałów egzaminacyjnych w alternatywnych formach zapisu;

  2. zapewnienie niezbędnego sprzętu  adaptacyjnego np. komputerów, urządzeń wzmacniających dźwięk dla osób niedosłyszących (itp.);

  3. zapewnienie tłumacza języka migowego.

 8. Kandydat powinien złożyć do WKR wniosek o potrzebie dostosowania egzaminu najpóźniej do siedmiu dni roboczych przed terminem egzaminu. Do wniosku kandydat powinien załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę.

 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą kandydatów, o których mowa w § 9.

 

§ 9

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad i uprawnienia laureatów i finalistów określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu.

 2. Laureaci konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych przyjmowani są na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz konkursów i uprawnienia laureatów określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu.

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2 otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

 

§ 10

 1. Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

 

 

Dyplom IB

Poziom podstawowy

(SL)

Poziom rozszerzony

(HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

 1. Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

 

 

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00÷10,00

100%

8,00÷8,95

90%

7,00÷7,95

75%

6,00÷6,95

60%

5,00÷5,95

45%

4,00÷4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” lub „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) lub dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 

§ 11

 1. Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

 2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w załącznikach nr 1÷14.

 3. Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

 

§ 12

 1. Kandydatowi, który zdał maturę na poziomie szkoły dwujęzycznej, wynik z egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta. Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%. Jeżeli jest wyższy — otrzymuje wartość 100%.

 2. Postanowienia ust. 1 dotyczą również kandydatów, którzy niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczali, przystąpili do matury z języka obcego nowożytnego jako dodatkowego na poziomie dwujęzycznym.

 3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie, jeśli załączniki nr 1÷14 nie stanowią inaczej.

 

§ 13

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w przypadku kandydatów, którzy zdają egzamin maturalny (nowa matura), bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego albo egzaminu maturalnego łącznie z wynikiem  z dodatkowego egzaminu wstępnego, przeprowadzanego w przypadku sprawdzenia uzdolnień artystycznych lub szczegółowych predyspozycji do podjęcia studiów niesprawdzalnych w trybie egzaminu maturalnego.

 1. W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura), bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem egzaminu wstępnego.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

6 — 100%

5 — 100%

5 — 80%

4 — 70%

4 — 75%

3 — 30%

3 — 50%

2 — 30%

 

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich, przeliczonych na punkty rekrutacyjne, ocen z egzaminu dojrzałości.

 1. Zasady określone w ust. 2 mają zastosowanie, jeśli załączniki nr 1÷14 nie stanowią inaczej.

 2. Jeśli kryteria kwalifikacji określone w załącznikach nr 1÷14 nie stanowią inaczej,  w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w przypadku kandydatów z „nową maturą” bierze się pod uwagę wyniki egzaminu z części pisemnej świadectwa dojrzałości.

 3. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może mieć następującą formę:

  1. egzaminu pisemnego w formie określonej przez jednostkę rekrutującą;

  2. egzaminu ustnego;

  3. rozmowy kwalifikacyjnej;

  4. konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych;

  5. średniej ocen ze studiów wyższych;

  6. sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może składać się z jednej lub więcej form wymienionych w pkt 1-6.

 1. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia składa się z kilku etapów, ostateczny wynik uwzględnia wyniki uzyskane przez kandydata na poszczególnych etapach tego postępowania.

 2. Niestawienie się kandydata na którąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego oznacza przyznanie mu zerowej liczby punktów za tę część postępowania.

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu lub poziomu wskazanego w załącznikach nr 1÷14, to uzyskuje zerową liczbę punktów z tego przedmiotu lub poziomu.

 2. W przypadku, kiedy kandydat zdawał przedmiot wymagany na dany kierunek lub specjalność studiów na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy dla kandydata, jeśli załączniki nr 1÷14 nie stanowią inaczej.

 

§ 14

 1. Dziekan wydziału powołuje egzaminatorów spośród nauczycieli akademickich tego wydziału lub innego wydziału Uniwersytetu. Powołanie egzaminatorów z innych wydziałów Uniwersytetu następuje za uprzednią zgodą dziekana tego wydziału. W przypadku konieczności powołania egzaminatorów — ekspertów — spoza Uniwersytetu, zatrudnienie ich na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 2. Dziekan zatwierdza testy i tematy egzaminów pisemnych i ustnych. Dziekan sprawuje również nadzór nad ich powieleniem, przechowywaniem i przekazywaniem WKR.

 3. Egzaminatorów do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w Kolegium ISM powołuje Dyrektor Kolegium ISM, spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu.

 4. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 15

 1. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej. Sposób i miejsce udostępniania pracy egzaminacyjnej określa dziekan wydziału albo działający z upoważnienia przewodniczący WKR. Przy udostępnianiu pracy musi być obecny członek WKR. Fakt udostępnienia musi być przez członka WKR odnotowany w aktach kandydata na studia i opatrzony datą.

 2. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych ocenach i liczbie punktów z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.

 

DZIAŁ IV

PRZYJĘCIE NA STUDIA

 

§ 16

 1. Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Określa ona kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku lub specjalności studiów.

 2. Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na zasadach i w terminach określonych w systemie IRK.

 3. Kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procedurze potwierdzenia efektów uczenia się, będą kwalifikowani na dany kierunek i poziom kształcenia, poza ustalonym limitem miejsc z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej przez nich liczby punktów. Liczba studentów na danym kierunku i poziomie kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku i poziomie kształcenia.

 4. Informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje w IRK.

 5. Listę, o której mowa w ust. 1, WKR ogłasza niezwłocznie poprzez system IRK.

 

§ 17

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia podejmuje WKR na podstawie wyniku uzyskanego w toku postępowania kwalifikacyjnego w ramach ustalonych limitów miejsc.

 2. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie podejmowana jest po dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 3. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia drugiego stopnia podejmowana jest po dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

§ 18

 1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie, w przypadku, gdy decyzja jest wysyłana pocztą — za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 2. Podstawą odwołania od decyzji rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie konkretnych okoliczności naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

§ 19

 1. W stosunku do kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu miejsc, WKR wydaje decyzję o ich przyjęciu.

 2. Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową.

 3. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, WKR przyjmować będzie kolejne osoby z listy rankingowej (grupa rezerwowa), z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, do ustalonego przez Senat Uniwersytetu limitu miejsc.

 4. WKR właściwa dla danego kierunku lub specjalności powinna na bieżąco odznaczać w systemie IRK złożenie przez kandydatów wymaganych dokumentów.

 5. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku lub specjalności studiów, WKR może podjąć decyzję o:

  1. rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca i zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10;

  2. przeprowadzeniu  kolejnego naboru.

 6. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc, kierunek lub specjalność mogą być nieuruchomione. Decyzję o nieuruchomieniu kierunku lub specjalności podejmuje dziekan wydziału na wniosek przewodniczącego WKR. Przewodniczący WKR pisemnie informuje UKR o nieuruchomieniu kierunku lub specjalności. WKR powinna w trybie § 22, zaproponować kandydatom zgłoszonym na nieuruchomiony kierunek lub specjalność, przeniesienie na inny kierunek lub specjalność.

 

§ 20

 1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego WKR sporządza protokół (w porządku alfabetycznym). W protokole wpisuje się w szczególności: wyniki uzyskane przez kandydatów ze wszystkich elementów postępowania kwalifikacyjnego, uzyskany wynik końcowy oraz decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia.

 1. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie WKR. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego WKR.

 2. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego WKR, oprócz protokołu o którym mowa w ust. 1, sporządza:

 3. listę kandydatów według kolejności uzyskanego wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego — tzw. listę rankingową — od najwyższego do najmniejszego wyniku;

 4. listę kandydatów przyjętych na studia (tj. którzy złożyli wymagane dokumenty i dokonali wpisu, w porządku alfabetycznym);

 5. listę kandydatów nieprzyjętych (w porządku alfabetycznym);

 6. pismo przewodnie do UKR, o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z niniejszą uchwałą;

 7. sprawozdanie liczbowe z rekrutacji.

 8. W przypadku przyjęcia na studia, w wyniku uzyskania potwierdzenia efektów uczenia się, o którym mowa w § 16 ust. 3, sporządza się odrębny protokół. W protokole wpisuje się w szczególności: wyniki uzyskane przez kandydata w procedurze potwierdzenia efektów uczenia się oraz decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia.

 

§ 21

 1. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu dla kandydatów, według załączników nr 1÷14.

 2. Przyjęcie na studia cudzoziemców, którzy podejmują studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, następuje w trybie odrębnych przepisów.

 

§ 22

 1. Kandydat, który ubiegał się na studia, do Uniwersytetu lub do innej uczelni publicznej w roku kalendarzowym, w którym rozpocznie się rok akademicki, którego niniejsza uchwała dotyczy i nie został przyjęty na I rok danego kierunku studiów, może być przyjęty na podstawie dotychczasowego postępowania kwalifikacyjnego na inny kierunek studiów (lub na ten sam kierunek w przypadku osoby z innej uczelni), prowadzony w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, jeżeli spełnia wymagania określone kryteriami kwalifikacji na dany kierunek lub specjalność i jeżeli nie został wypełniony limit miejsc.

 2. Kandydat, który nie został przyjęty na I rok studiów stacjonarnych z braku miejsc, ubiegając się o przyjęcie na kierunki studiów niestacjonarnych, musi przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla danego kierunku studiów.

 

DZIAŁ V

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

§ 23

 1. WKR przekazują do UKR dokumentację z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w § 20, niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 2. UKR może zażądać od przewodniczącego WKR ustnej relacji i wyjaśnień w przypadku stwierdzenia uchybień w przeprowadzonym postępowaniu.

 

§ 24

W przypadku kierunków, na których przyjęcie kandydatów następuje w wyniku złożenia wymaganych dokumentów, wyznaczony przez dziekana wydziału pracownik przekazuje do Działu Kształcenia podpisany przez dziekana protokół z przeprowadzonych czynności i listę osób przyjętych na studia, niezwłocznie po zakończeniu wpisów na listę studentów.

 

DZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 25

 1. Rekrutacja na semestr zimowy, na wszystkie kierunki lub specjalności studiów trwa:

  1. na studia stacjonarne: od 1 czerwca do 30 września 2019 r. (w uzasadnionych przypadkach rekrutacja na studia drugiego stopnia może być wydłużona do 31 października 2019 r.);

  2. na studia niestacjonarne: od 1 czerwca do 15 listopada 2019 r.

 2. Rekrutacja na semestr letni, na wszystkie kierunki lub specjalności studiów rozpoczyna się od 7 stycznia 2020 r. i kończy się 31 marca 2020 r.

 3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów wraz z ich wykazem oraz terminarz postępowania kwalifikacyjnego udostępniony zostanie w systemie IRK.

 

§ 26

Niniejsza uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej na stronach internetowych Uniwersytetu.

 

§ 27

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Komentarze (0)