Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Artystyczny rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Artystyczny rok akademicki 2019/2020

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

UCHWAŁA SENATU Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Nr 36/2017/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), w zw. z § 31 ust. 1 pkt 2) oraz § 85 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w głosowaniu jawnym, Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu postanowił co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Nr 36/2017/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2019/2019

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Przepisy ogólne

 

§ 1

 1. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (dalej także „UAP” lub „Uniwersytet”), działając na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j. z późn. zm. – dalej „ustawa”) przeprowadza dodatkowe egzaminy na studia celem sprawdzenia uzdolnień artystycznych kandydatów.

 2. Egzaminy, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane są w postaci sprawdzianu kwalifikacyjnego, którego warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia wynika z niniejszego Regulaminu. Warunki i tryb rekrutacji uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.

 3. Dodatkowe egzaminy nie są przeprowadzane w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunek Kuratorstwo i teorie sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Zasady przeprowadzania rekrutacji na powyższy kierunek uregulowane są w treści § 35.

 4. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie chyba, że z treści tych postanowień lub tytułu danej jednostki redakcyjnej wynika inaczej.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio w postępowaniu kwalifikacyjnym wobec cudzoziemców chyba, że z treści tych postanowień lub ustawy wynika inaczej.

 

Organy właściwe

 

§ 2

Rektor Uniwersytetu ustala terminarz postępowania rekrutacyjnego w porozumieniu z Międzywydziałową Komisją Rekrutacyjną.

 

§ 3

 1. Do celów organizacji i przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego w Uniwersytecie powołuje się Komisje Rekrutacyjne:

 1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,

 2. Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną,

 3. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne,

 4. Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne na studiach stacjonarnych (zwane dalej Kierunkowymi Komisjami Rekrutacyjnymi).

 1. Kadencja członków Komisji Rekrutacyjnych trwa do czasu powołania członków Komisji Rekrutacyjnych na nową kadencję.

 2. Utrata mandatu członka Komisji Rekrutacyjnej następuje na skutek:

 1. rezygnacji z zajmowanej funkcji,

 2. utraty statusu pracownika Uniwersytetu,

 3. odwołania przez organ powołujący,

 4. śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.

 1. Komisje Rekrutacyjne prowadzą swoje prace i podejmują decyzje na posiedzeniach.

 2. Terminy posiedzeń Komisji Rekrutacyjnych ustalają ich Przewodniczący.

 3. Komisje Rekrutacyjne są uprawnione do prowadzenia prac i podejmowania decyzji, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 członków Komisji Rekrutacyjnych.

 4. Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

 5. Członek Komisji Rekrutacyjnej zainteresowany osobiście treścią decyzji podejmowanej przez Komisję Rekrutacyjną - tj. w sprawach, które dotyczą go osobiście, jego małżonka, krewnych lub powinowatych - wstrzymuje się od głosowania.

 

§ 4

 1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje w terminie do 15 maja każdego roku akademickiego, Rektor Uniwersytetu.

 2. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 1. Prorektor wyznaczony przez Rektora - jako  Przewodniczący,

 2. inni członkowie w liczbie nie większej niż 3.

 3.   Sekretarz Komisji. Sekretarz Komisji dba o obsługę administracyjno-techniczną pracy Komisji.

 

§ 5

Do kompetencji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, poza innymi sprawami uregulowanymi w Regulaminie lub ustawie, należy rozpoznawanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w trybie opisanym w Regulaminie.

 

§ 6

1. Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną powołuje w terminie do 15 lutego każdego roku akademickiego, Rektor Uniwersytetu.

 1. W skład Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 1. Prorektor ds. studenckich lub inna osoba wskazana przez Rektora - jako Przewodniczący,

 2. Zastępca Przewodniczącego,

 3. Przewodniczący Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

 4. nie więcej niż dwóch Sekretarzy Komisji. Sekretarz Komisji dba o obsługę administracyjno-techniczną pracy Komisji.

 

§ 7

Do kompetencji Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, poza innymi sprawami uregulowanymi w Regulaminie należy:

 1. przedstawienie projektów dokumentacji rekrutacyjnej,

 2. czuwanie nad przestrzeganiem kalendarza postępowania rekrutacyjnego,

 3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 8

 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wraz z wchodzącymi w ich skład Kierunkowymi Komisjami Rekrutacyjnymi powołują Dziekani Wydziałów w terminie do dnia 01 lutego każdego roku akademickiego.

 2. W skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 1. Prodziekan lub wskazana przez Dziekana osoba - jako Przewodniczący,

 2. wszyscy członkowie Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej,

 3. Sekretarz

 

§ 9

Do kompetencji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, poza innymi sprawami uregulowanymi w Regulaminie lub ustawie należy:

 1. przeprowadzanie sprawdzianów kwalifikacyjnych na kierunki i specjalności prowadzone przez Wydział,

 2. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęć na studia oraz sporządzanie listy osób przyjętych na studia i przedstawianie jej do wiadomości Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 10

 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają czynności związane z przebiegiem sprawdzianu kwalifikacyjnego w składach Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych.

 2. Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia są powoływane przez właściwego Dziekana i liczą 5 osób (za wyjątkiem  kierunków: kuratorstwo i teorie sztuki, intermedia oraz fotografii, na których Kierunkowa Komisja Rekrutacyjna  liczy 3 osoby) – w tym:

 1. trzech przedstawicieli kierunku studiów, na którym przeprowadzany jest sprawdzian kwalifikacyjny,

 2.   po jednym specjaliście z dziedziny malarstwa i rysunku (za wyjątkiem kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki oraz intermedia i fotografia).

 1. Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne na studia drugiego stopnia powoływane są przez właściwego Dziekana i liczą według jego uznania 3 lub 5 osób – będących przedstawicielami kierunku studiów i specjalności, na których przeprowadzany jest sprawdzian kwalifikacyjny.

 2. Podczas przeprowadzania sprawdzianu kierunkowego połączonego z autoprezentacją na studia pierwszego stopnia na sali każdorazowo musi być obecnych co najmniej trzech członków składu egzaminacyjnego. W przypadku, gdy nie jest to możliwe przeprowadzanie sprawdzianu kwalifikacyjnego należy przerwać na czas przeszkody.

 3. Podczas przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia na sali każdorazowo musi być obecnych co najmniej dwóch członków składu egzaminacyjnego trzyosobowego lub co najmniej trzech członków składu egzaminacyjnego pięcioosobowego. W przypadku, gdy nie jest to możliwe przeprowadzanie sprawdzianu kwalifikacyjnego należy przerwać na czas przeszkody.

 

Przebieg sprawdzianu kwalifikacyjnego – postanowienia ogólne

 

§ 11

 1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów spełniających wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie, którzy do dnia wskazanego w terminarzu postępowania rekrutacyjnego zarejestrują się w internetowej rekrutacji kandydata (IRK) w systemie e-dziekanat Akademus.

 2. Lista wymaganych dokumentów na studia zostaje ogłoszona przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną na stronie internetowej Uniwersytetu do dnia 15 marca 2019 r.

 3. Dokumenty kandydata przyjętego na studia wymagane dla dopuszczenia na studia przyjmują pracownicy właściwych dziekanatów.

 4. Kandydat na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, który zdaje maturę w roku przeprowadzania rekrutacji, może być dopuszczony do egzaminu bez rejestracji skanu świadectwa dojrzałości, o ile nie zostało ono jeszcze wydane. Kopia (z przedstawionym do stwierdzenia zgodności z oryginałem) świadectwa maturalnego powinna być przedłożona w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

 5. Brak świadectwa dojrzałości w chwili podejmowania przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzję w przedmiocie przyjęcia na studia (o której mowa w § 16) stanowi w myśl art. 169 ust. 1 pkt 1) ustawy podstawę odmowy przyjęcia na studia bez względu na wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 6. Na równi z brakiem świadectwa dojrzałości traktuje się jego nieprzedłożenie przez kandydata w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

 7. Kandydat na studia drugiego stopnia, który kończy studia pierwszego stopnia (lub studia jednolite magisterskie) w tym samym roku, może być dopuszczony do egzaminu bez rejestracji skanu dyplomu oraz suplementu dotyczących studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich), o ile nie zostały one jeszcze wydane. Kopia (z przedstawionym do stwierdzenia zgodności z oryginałem) dyplomu i suplementu powinna być przedłożona w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

 8. Brak dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub jednolitych magisterskich)               w chwili podejmowania przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzję w przedmiocie przyjęcia na studia (o której mowa w § 16) stanowi w myśl art. 169 ust. 1 pkt 2) ustawy podstawę odmowy przyjęcia na studia bez względu na wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 9.  Na równi z brakiem dyplomu traktuje się jego nieprzedłożenie przez kandydata w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

 

Przebieg sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 

§ 12

 1. Zasady i przebieg poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach studiów i specjalności wynikają z Części II niniejszego Regulaminu.

 2. Każda z części sprawdzianu kwalifikacyjnego przeprowadzana jest przez wyznaczoną Kierunkową Komisję Rekrutacyjną.

 3. W przypadku dużej liczby kandydatów przystępujących do sprawdzianu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o podziale na grupy.

 4. Kandydat przed wejściem na salę, w której odbywa się sprawdzian kwalifikacyjny okazuje Kartę Kandydata wygenerowaną podczas rejestracji w internetowej rekrutacji kandydata (IRK) w systemie e-dziekanat Akademus, dowód osobisty i oddaje „dowód wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny”.

 

Przebieg sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia

 

§ 13

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na każdy kierunek studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie stanowi sprawdzian kierunkowy polegający na rozmowie kwalifikacyjnej i prezentacji prac kandydata oraz dokumentacji artystycznej, z szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej, z uwzględnieniem odrębności dla poszczególnych kierunków i specjalności.

 2. Rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją prac przez kandydata ma na celu weryfikację jego zdolności intelektualnych, wiedzy o sztuce oraz kulturze zwłaszcza w kontekście prezentacji pracy dyplomowej.

 3. Zasady i przebieg poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach studiów i specjalności wynikają z Części III niniejszego Regulaminu.

 4. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadzany jest przez Kierunkową Komisję Rekrutacyjną na studiach drugiego stopnia.

 5. W przypadku dużej liczby kandydatów przystępujących do sprawdzianu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o podziale na grupy.

 6. Kandydat przed wejściem na salę, w której odbywa się sprawdzian kwalifikacyjny okazuje Kartę Kandydata wygenerowaną podczas rejestracji w internetowej rekrutacji kandydata (IRK) w systemie e-dziekanat Akademus, dowód osobisty i oddaje „dowód wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny”.

 

§ 14

 1. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji w dwóch zakresach:

 1. za przedstawione prace - do 20 punktów,

 2. za rozmowę kwalifikacyjną - do 20 punktów,

za wyjątkiem kierunku kuratorstwo i teorie sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, gdzie sprawdzian kierunkowy polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej, za którą kandydat może łącznie otrzymać do 20 punktów.

 1. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat musi otrzymać łącznie co najmniej 20 punktów w ramach obu zakresów podlegających ocenie, a w przypadku kierunku kuratorstwo i teorie sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa co najmniej 10 punktów, z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. Nieuzyskanie punktów z jednego z zakresów z ust. 1 podlegających ocenie (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 3. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje punktów (0 punktów).

 

Ustalenie i ogłoszenie wyników sprawdzianu kwalifikacyjnego

 

§ 15

 1. Członkowie Kierunkowej Komisji Egzaminacyjnej dokonują indywidualnie oceny danego kandydata w ramach punktacji ustalonej dla danej części sprawdzianu kwalifikacyjnego, po czym przedstawiają swoje propozycje oceny do decyzji Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej, która w drodze głosowania ustala ostateczny wynik danego kandydata.

 2. Po przeprowadzeniu sprawdzianu kwalifikacyjnego sporządzany jest protokół zbiorczy dla każdej Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej, uwzględniający punktacje uzyskane podczas poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego przez wszystkich kandydatów podlegających ocenie przez daną Kierunkową Komisję Rekrutacyjną. Protokół podpisywany jest przez wszystkich członków Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej.

 3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół zbiorczy wyników sprawdzianu kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów, wskazujący na wyniki poszczególnych kandydatów z podziałem na poszczególne części sprawdzianu kwalifikacyjnego oraz wynik łączny, z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji łącznej (od najwyższej), jak również wskazujący na wynik sprawdzianu (pozytywny lub negatywny) oraz wskazanie co przyjęcia na studia (TAK lub NIE).

 4. Na protokole zbiorczym, o którym mowa w ust. 3 nanosi się podział kandydatów uzyskujących pozytywny wynik na tych, którzy mieszczą się w limicie przyjęć dla danego kierunku studiów i kandydatów poza tym limitem. Do cudzoziemców, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego i będą odbywać kształcenie na zasadach odpłatności lub będą odbywać studia, jako stypendyści strony polskiej, nie stosuje się limitów przyjęć.

 5. Na podstawie dokonanej kwalifikacji kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listy z wynikami sprawdzianu kwalifikacyjnego wymieniające wstępne ustalenia w zakresie:

 1. kandydatów przyjętych na studia z podziałem na poszczególne rodzaje studiów, kierunki studiów i specjalności,

 2. kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc,

 3. kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

 1.  Listy zawierające dane określone w ust. 5 podpisane przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub jego zastępcę podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej UAP. Na listach podaje się informację o tym, że ostateczny wynik zostanie przekazany w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia kandydatowi.

 2. W stosunku do kandydatów przyjętych na studia sporządzany jest następnie indywidualny protokół kandydata uwzględniający punktacje uzyskane podczas poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego podpisany przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, który przechowywany jest w teczce kandydata.

 

§ 16

 1. Na skutek przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wydaje w odniesieniu do każdego kandydata decyzję i przesyła ją kandydatowi.

 2. Decyzja o przyjęciu na studia zostaje wydana w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia (w tym dostarczywszy odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego oraz znaleźli się w gronie kandydatów z najwyższym wynikiem – nieprzekraczającym limitu przyjęć dla danego kierunku.

 3. Decyzja o nie przyjęciu na studia sporządzana jest z dodatkowym stwierdzeniem wyniku egzaminu i wydawana jest:

 1. ze wskazaniem uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego – w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego jednak nie znaleźli się grupie przyjętych ze względu na limit przyjęć dla danego kierunku, a także w stosunku do kandydatów, którzy uzyskawszy pozytywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego nie spełnili warunków ustawowych przyjęcia na studia (w szczególności dostarczenia odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów),

 2. ze wskazaniem uzyskania negatywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego – w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia uzyskali negatywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego albo nie spełnili ustawowych wymogów przyjęcia na studia.

 1. Decyzję sporządzoną na piśmie wraz z uzasadnieniem doręcza się kandydatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzje podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub osoba przez niego upoważniona ze składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja zawiera pouczenie o możliwości odwołania się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz informację, że podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków lub trybu rekrutacji na studia.

 

§ 17

 1. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji.

 2. Decyzja zapadła w wyniku odwołania jest ostateczna.

 3. Decyzja ta jest sporządzana na piśmie i doręczana wraz z uzasadnieniem osobie, która złożyła odwołanie, z pouczeniem o możliwości złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

 

§ 18

 1. W przypadku, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie zostali przyjęci na studia na dany kierunku i specjalności kandydaci w liczbie równej limitowi przyjęć na danym kierunku, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o przeprowadzenie drugiego naboru na studia na danym kierunku i specjalności.

 2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna niezwłocznie informuje Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną o decyzji, o której mowa w ust. 1 i przystępuje do organizacji postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze.

 3. Do postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze stosuje się wprost zasady dotyczące pierwszego naboru, przy czym kandydaci ponownie składają wnioski, zaś zadania w zakresie sprawdzianu kwalifikacyjnego są odmienne od tych, przed którymi stanęli kandydaci w pierwszym naborze.

 4. W drugim naborze kandydaci ubiegają się o przyjęcie w ramach miejsc pozostałych po pierwszym naborze.

 

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

§ 19

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadzany jest odmiennie w stosunku do kandydatów na każdy kierunek studiów, w sposób opisany w dalszej części Regulaminu.

 2. Temat lub hasło ustalane na sprawdzian kierunkowy dla poszczególnych kierunków studiów lub specjalności ustalane są przez trzyosobowe komisje powołane przez Dziekana właściwego Wydziału UAP.

 

§ 20

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny z rysunku (na kierunkach, na których taki sprawdzian jest przeprowadzany) trwa 4 godziny i polega na wykonaniu pracy rysunkowej będącej odpowiedzią na zadanie.

 2. Tematy sprawdzianu (zadanie) z rysunku dla danego wydziału ustalają przedstawiciele Wydziału Malarstwa i Rysunku wyznaczeni przez Dziekana tego Wydziału w porozumieniu z Międzywydziałową Komisją Rekrutacyjną.

 3. Celem sprawdzianu z rysunku ma być w szczególności wykazanie się umiejętnością postrzegania i selekcjonowania wrażeń wizualnych, dla których wykładnią może być zastana rzeczywistość (model, martwa natura, lub fragmenty pejzażu).

 4. Sprawdzian z malarstwa (na kierunkach, na których taki sprawdzian jest przeprowadzany) trwa 5 godzin i polega na wykonaniu pracy malarskiej będącej odpowiedzią na zadanie. Stosuje się odpowiednio przepis ust. 2.

 5. W swej pracy kandydat prezentuje zdolność obserwacji, wrażliwość na kolor, dla których wykładnią może być sytuacja zastana (model, martwa natura, lub fragmenty pejzażu).

 

§ 21

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rysunku składa się z:

 1. sprawdzianu z rysunku,

 2. sprawdzianu z malarstwa,

 3. sprawdzianu kierunkowego połączonego z prezentacją prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych, wykonanych podczas wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego oraz prac wykonanych poza sprawdzianem kwalifikacyjnym.

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny trwa trzy dni i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku i sprawdzianem z malarstwa, które organizowane są w tym samym dniu. W drugim dniu sprawdzianu odbywa się praktyczny sprawdzian kierunkowy, a trzeciego dnia następuje rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją wszystkich prac wykonanych podczas całego sprawdzianu i prac domowych kierunków wskazanych wyżej.

 2. Sprawdzian kierunkowy polega na wykonaniu jednej lub więcej prac malarskich oraz rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji prac sporządzonych poza sprawdzianem kwalifikacyjnym (5 prac malarskich oraz 5 prac rysunkowych) i prac zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego. Techniki dopuszczalne to: tempera, akryl lub akwarela na białym kartonie o wymiarach 100 x 70 cm lub olej na płótnie o wymiarach 100 x 70 cm zagruntowanym na biało. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w określonej dyscyplinie: zdolność obserwacji, wrażliwość na kolor, refleksje, kreacje.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna i prezentacja prac przez kandydata ma na celu weryfikację jego zdolności intelektualnych, wiedzy o sztuce oraz kulturze zwłaszcza w kontekście prezentacji pracy kierunkowej.

 4. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 45 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych                 z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 1. za sprawdzian z rysunku - do 10 punktów,

 2. za sprawdzian z malarstwa – do 10 punktów

 3. za sprawdzian praktyczny kierunkowy – do 20 punktów, a za rozmowę kwalifikacyjną - do 5 punktów.

 1. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 15 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 7.

 2. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 3. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

 

§ 22

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek grafika – specjalność: grafika warsztatowa na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej składa się z:

 1. sprawdzianu z rysunku (studium postaci) – dzień I.

 2. sprawdzianu z malarstwa – dzień I.

 3. sprawdzianu praktycznego kierunkowego – dzień II.

 4. rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z prezentacją prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych, wykonanych podczas poprzednich części sprawdzianu kwalifikacyjnego – dzień III.

Podsumowując: sprawdzian kwalifikacyjny trwa trzy dni i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku i sprawdzianem z malarstwa, które organizowane są w tym samym dniu. W drugim dniu sprawdzianu odbywa się praktyczny sprawdzian kierunkowy, a trzeciego dnia następuje rozmowa kwalifikacyjna i prezentacja wszystkich prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 1. Sprawdzian praktyczny kierunkowy polega na wykonaniu jednej lub więcej prac graficznych na zadany temat. Dopuszczalne techniki to: ołówek, tusz, tempera, akryl, wycinanka, itp. Kandydat zgłasza się na sprawdzian z przyborami niezbędnymi do zrealizowania tematów oraz arkuszami białego i kolorowego kartonu o wymiarach 100 x 70 cm. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w dyscyplinie kierunkowej – umiejętność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.

 2. Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją prac przez kandydata ma na celu weryfikację jego zdolności intelektualnych, wiedzy o sztuce oraz kulturze zwłaszcza w kontekście prezentacji pracy kierunkowej.

 3. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 45 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 1. za sprawdzian z rysunku – do 10 punktów,

 2. za sprawdzian z malarstwa – do 10 punktów

 3. za sprawdzian praktyczny kierunkowy – do 20 punktów,

 4. za rozmowę kwalifikacyjną – do 5 punktów.

 1. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 15 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 7.

 2. Nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 3. Kandydat, który nie brał udziału w którejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego, otrzymuje za nią 0 punktów.

 

§ 23

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek grafika – specjalność: projektowanie graficzne na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej składa się z:

 1. sprawdzianu z rysunku (studium postaci) – dzień I.

 2. sprawdzianu z malarstwa – dzień I.

 3. sprawdzianu praktycznego kierunkowego – dzień II.

 4. rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z prezentacją prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych, wykonanych podczas poprzednich części sprawdzianu kwalifikacyjnego – dzień III.

Podsumowując: sprawdzian kwalifikacyjny trwa trzy dni i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku i sprawdzianem z malarstwa, które organizowane są w tym samym dniu. W drugim dniu sprawdzianu odbywa się praktyczny sprawdzian kierunkowy, a trzeciego dnia następuje rozmowa kwalifikacyjna i prezentacja wszystkich prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 1. Sprawdzian praktyczny kierunkowy polega na wykonaniu jednej lub więcej prac graficznych na zadany temat. Dopuszczalne techniki to: ołówek, tusz, tempera, akryl, wycinanka, itp. Kandydat zgłasza się na sprawdzian z przyborami niezbędnymi do zrealizowania tematów oraz arkuszami białego i kolorowego kartonu o wymiarach 100 x 70 cm.

 2. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w dyscyplinie kierunkowej – umiejętność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją prac przez kandydata ma na celu weryfikację jego zdolności intelektualnych, wiedzy o sztuce oraz kulturze zwłaszcza w kontekście prezentacji pracy kierunkowej.

 4. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 45 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 1. za sprawdzian z rysunku – do 10 punktów,

 2. za sprawdzian z malarstwa – do 10 punktów

 3. za sprawdzian praktyczny kierunkowy – do 20 punktów,

 4. za rozmowę kwalifikacyjną – do 5 punktów.

 1. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 15 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 7.

 2. Nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 3. Kandydat, który nie brał udziału w którejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego, otrzymuje za nią 0 punktów.

 

§ 24

 1. Sprawdzian dla kierunku rzeźba (jednolite studia magisterskie) na Wydziale Rzeźby polega na:

  1. odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem oraz

  2. prezentacji przez kandydata portfolio (teczki prac) zawierającej:

 • rysunki postaci z modela (format minimalny 70x100 cm); 5-10 prac,

 • rzeźbiarskie studium portretowe (minimum 5 prac; zamiennie studium popiersia lub postaci); dokumentacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający kompleksowy ogląd rzeźby (z czterech stron: przód-bok-1/3-tył); zdjęcia i wydruki                  w formacie nie mniejszym niż A5 mogą zostać umieszczone na planszy w formacie 70x100 cm,

 • prace własne, np. małe formy rzeźbiarskie (minimum 3 prace dowolne wskazujące na szczególne zainteresowania kierunkiem; w przypadku absolwenta liceum plastycznego uwzględniające pracę dyplomową; zdjęcia i wydruki w formacie nie mniejszym niż A5 mogą zostać umieszczone na planszy w formacie 70x100 cm).

 1. Prezentacja powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

 2. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 3. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w dyscyplinie kierunkowej – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię, umiejętność budowania kompozycji  rzeźbiarskiej.

 4. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 45 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych                         z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 1. za rozmowę kwalifikacyjną - do 15 punktów,

 2. za prezentację portfolio – do 30 punktów

 1. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 20 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 7.

 2. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 3. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

 

§ 25

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek wzornictwo na Wydziale Architektury                                   i Wzornictwa składa się z:

 1. sprawdzianu z rysunku,

 2. sprawdzianu z malarstwa,

 3. sprawdzianu kierunkowego połączonego z rozmową kwalifikacyjną i prezentacją prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych, wykonanych podczas wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny trwa trzy dni i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku i sprawdzianem z malarstwa, które organizowane są w tym samym dniu. W drugim dniu sprawdzianu odbywa się praktyczny sprawdzian kierunkowy, a trzeciego dnia następuje rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją wszystkich prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 2. Sprawdzian kierunkowy polega na wykonaniu zadań-ćwiczeń, w których należy zaprezentować predyspozycje do tworzenia w wybranej dyscyplinie, umiejętność analitycznej obserwacji otaczającego świata oraz kreatywnego rozwiązania zadanych problemów projektowych.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją dotyczy prac zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 4. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w dyscyplinie kierunkowej – zdolność obserwacji otaczającego świata, umiejętność przedstawiania różnych, równoległych cech obserwowanego zjawiska (analiza geometryczna, konstrukcyjna, strukturalna) umiejętność rysowania w dyscyplinie projektowej jako przedstawienie syntezy badanej rzeczywistości oraz umiejętność przekazywania komunikatu o tej rzeczywistości środkami graficznymi (słowo, obraz).

 5. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 45 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych                   z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 1. za sprawdzian z rysunku - do 10 punktów,

 2. za sprawdzian z malarstwa – do 10 punktów

 3. za sprawdzian praktyczny kierunkowy – do 20 punktów,

 4. za rozmowę kwalifikacyjną - do 5 punktów.

 1. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 15 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 8.

 2. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 3. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

 

§ 26

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek projektowanie mebla na Wydziale Architektury i Wzornictwa składa się z:

 1. sprawdzianu z rysunku,

 2. sprawdzianu z malarstwa,

 3. sprawdzianu kierunkowego połączonego z rozmową kwalifikacyjną z prezentacją prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych, wykonanych podczas wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny trwa trzy dni i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku i sprawdzianem z malarstwa, które organizowane są w tym samym dniu. W drugim dniu sprawdzianu odbywa się praktyczny sprawdzian kierunkowy, a trzeciego dnia następuje rozmowa kwalifikacyjna i prezentacja wszystkich prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 2. Sprawdzian kierunkowy polega na wykonaniu zadań-ćwiczeń, w których należy zaprezentować predyspozycje do tworzenia w wybranej dyscyplinie, umiejętność analitycznej obserwacji otaczającego świata oraz kreatywnego rozwiązania zadanych problemów projektowych.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją dotyczy prac zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 4. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w dyscyplinie kierunkowej – zdolność obserwacji otaczającego świata, umiejętność przedstawiania różnych, równoległych cech obserwowanego zjawiska (analiza geometryczna, konstrukcyjna, strukturalna) umiejętność rysowania w dyscyplinie projektowej jako przedstawienie syntezy badanej rzeczywistości oraz umiejętność przekazywania komunikatu o tej rzeczywistości środkami graficznymi (słowo, obraz).

 5. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 45 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych                z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 1. za sprawdzian z rysunku - do 10 punktów,

 2. za sprawdzian z malarstwa – do 10 punktów

 3. za sprawdzian praktyczny kierunkowy – do 20 punktów,

 4. za rozmowę kwalifikacyjną - do 5 punktów.

 1. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 15 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 8.

 2. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 3. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

 

§ 27

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek design krajobrazu na Wydziale Architektury i Wzornictwa składa się z:

 1. sprawdzianu z rysunku (rysunek odręczny – sprawdzenie umiejętności rysunkowych oraz wnikliwej obserwacji rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem proporcji, przestrzeni, perspektywy, światła i cienia, subtelności faktur oraz wzajemnych relacji poszczególnych elementów kompozycji),

 2. sprawdzianu kierunkowego połączonego z rozmową kwalifikacyjną i prezentacją prac  rysunkowych, wykonanych podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny trwa dwa dni i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku (przed południem) oraz sprawdzianem kierunkowym (po południu). W drugim dniu sprawdzianu odbywa się rozmowa kwalifikacyjna i prezentacja prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 2. Sprawdzian kierunkowy polega na wykonaniu zadań ćwiczeń, w których należy zaprezentować predyspozycje do tworzenia w wybranej dyscyplinie, umiejętność analitycznej obserwacji otaczającego świata oraz kreatywnego rozwiązania zadanych problemów projektowych

 3. Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją dotyczy prac zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 4. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w dyscyplinie kierunkowej – zdolność obserwacji otaczającego świata, umiejętność przedstawiania różnych, równoległych cech obserwowanego zjawiska (analiza geometryczna, konstrukcyjna, strukturalna) umiejętność rysowania w dyscyplinie projektowej jako przedstawienie syntezy badanej rzeczywistości oraz umiejętność przekazywania komunikatu o tej rzeczywistości środkami graficznymi (słowo, obraz).

 5. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 35 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 1. za sprawdzian z rysunku - do 10 punktów,

 2. za sprawdzian praktyczny kierunkowy – do 20 punktów,

 3. za rozmowę - do 5 punktów.

 1. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 9 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 8.

 2. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 3. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

 4. W przypadku uruchomienia kształcenia na kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury i Wzornictwa sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek design krajobrazu na Wydziale Architektury i Wzornictwa nie odbędzie się.

 

§ 28

 1. W przypadku uruchomienia kształcenia na kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury i Wzornictwa sprawdzian kwalifikacyjny składa się z:

a.sprawdzianu z rysunku (rysunek odręczny – sprawdzenie umiejętności rysunkowych oraz wnikliwej obserwacji rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem proporcji, przestrzeni, perspektywy, światła i cienia, subtelności faktur oraz wzajemnych relacji poszczególnych elementów kompozycji),

b.sprawdzianu kierunkowego połączonego z rozmową kwalifikacyjną i prezentacją prac  rysunkowych, wykonanych podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny trwa dwa dni i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku (przed południem) oraz sprawdzianem kierunkowym (po południu). W drugim dniu sprawdzianu odbywa się rozmowa kwalifikacyjna i prezentacja prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 2. Sprawdzian kierunkowy polega na wykonaniu zadań ćwiczeń, w których należy zaprezentować predyspozycje do tworzenia w wybranej dyscyplinie, umiejętność analitycznej obserwacji otaczającego świata oraz kreatywnego rozwiązania zadanych problemów projektowych.

 3.  Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją dotyczy prac zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 4. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w dyscyplinie kierunkowej – zdolność obserwacji otaczającego świata, umiejętność przedstawiania różnych, równoległych cech obserwowanego zjawiska (analiza geometryczna, konstrukcyjna, strukturalna) umiejętność rysowania w dyscyplinie projektowej jako przedstawienie syntezy badanej rzeczywistości oraz umiejętność przekazywania komunikatu o tej rzeczywistości środkami graficznymi (słowo, obraz).

 5. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 35 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

  1. za sprawdzian z rysunku - do 10 punktów,

  2. za sprawdzian praktyczny kierunkowy – do 20 punktów,

  3. za rozmowę - do 5 punktów.

 6. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 9 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 8.

 7. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 8. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

 

§ 29

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek architektura na Wydziale Architektury i Wzornictwa składa się z:

 1. sprawdzianu z rysunku (studium postaci),

 2. sprawdzianu z malarstwa,

 3. sprawdzianu kierunkowego połączonego z rozmową kwalifikacyjną i prezentacją prac  prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych, wykonanych podczas wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny trwa trzy dni i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku i sprawdzianem z malarstwa, które organizowane są w tym samym dniu. W drugim dniu sprawdzianu odbywa się praktyczny sprawdzian kierunkowy, a trzeciego dnia następuje rozmowa kwalifikacyjna i prezentacja wszystkich prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 2. Sprawdzian kierunkowy dla kierunku architektura na Wydziale Architektury i Wzornictwa polega na wykonaniu zadań-ćwiczeń, w których należy zaprezentować predyspozycje do tworzenia w wybranej dyscyplinie, umiejętność analitycznej obserwacji otaczającego świata oraz kreatywnego rozwiązania zadanych problemów projektowych.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją dotyczy prac zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 4. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w dyscyplinie kierunkowej – zdolność obserwacji otaczającego świata, umiejętność przedstawiania różnych, równoległych cech obserwowanego zjawiska (analiza geometryczna, konstrukcyjna, strukturalna) umiejętność rysowania w dyscyplinie projektowej jako przedstawienie syntezy badanej rzeczywistości oraz umiejętność przekazywania komunikatu o tej rzeczywistości środkami graficznymi (słowo, obraz).

 5. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 45 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych                  z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

a. za sprawdzian z rysunku - do 10 punktów,

b. za sprawdzian z malarstwa – do 10 punktów

c. za sprawdzian praktyczny kierunkowy – do 20 punktów,

d. za rozmowę kwalifikacyjną - do 5 punktów.

 1. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 15 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 8.

 2. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 3. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

 

§ 30

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek architektura wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii składa się z:

 1. sprawdzianu z rysunku,

 2. sprawdzianu z malarstwa,

 3. sprawdzianu kierunkowego połączonego z rozmową kwalifikacyjną i prezentacji prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych, wykonanych podczas wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny trwa trzy dni i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku i sprawdzianem z malarstwa, które organizowane są w tym samym dniu. W drugim dniu sprawdzianu odbywa się praktyczny sprawdzian kierunkowy, a trzeciego dnia następuje rozmowa kwalifikacyjna i prezentacja wszystkich prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 2. Sprawdzian kierunkowy polega na wykonaniu zadań - ćwiczeń, w których należy zaprezentować predyspozycje do tworzenia w wybranej dyscyplinie, umiejętność analitycznej obserwacji otaczającego świata oraz kreatywnego rozwiązania zadanych problemów projektowych.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją dotyczy prac zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 4. Podane tematy należy zrealizować jako ćwiczenia rysunkowe oraz w postaci trójwymiarowych modeli/makiet.

 5. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w dyscyplinie kierunkowej – zdolność obserwacji otaczającego świata, umiejętność przedstawiania różnych, równoległych cech obserwowanego zjawiska (analiza geometryczna, konstrukcyjna, strukturalna) umiejętność rysowania w dyscyplinie projektowej jako przedstawienie syntezy badanej rzeczywistości oraz umiejętność przekazywania komunikatu o tej rzeczywistości środkami graficznymi (słowo, obraz).

 6. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 45 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 7. za sprawdzian z rysunku - do 10 punktów,

 8. za sprawdzian z malarstwa – do 10 punktów

 9. za sprawdzian praktyczny kierunkowy – do 20 punktów,

 10. za rozmowę kwalifikacyjną - do 5 punktów.

 1. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 15 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 9.

 2. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 3. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

 

§ 31

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek scenografia na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii składa się z:

 1. sprawdzianu z rysunku,

 2. sprawdzianu z malarstwa,

 3. sprawdzianu kierunkowego połączonego z rozmową kwalifikacyjną i prezentacją prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych, wykonanych podczas wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny trwa trzy dni i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku i sprawdzianem z malarstwa, które organizowane są w tym samym dniu. W drugim dniu sprawdzianu odbywa się praktyczny sprawdzian kierunkowy, a trzeciego dnia następuje rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją wszystkich prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 2. Sprawdzian kierunkowy polega na wykonaniu zadań ćwiczeń, w których należy zaprezentować predyspozycje do tworzenia w wybranej dyscyplinie, umiejętność analitycznej obserwacji otaczającego świata oraz kreatywnego rozwiązania zadanych problemów projektowych.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją dotyczy prac zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 4. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w dyscyplinie kierunkowej – zdolność obserwacji otaczającego świata, umiejętność przedstawiania różnych, równoległych cech obserwowanego zjawiska (analiza geometryczna, konstrukcyjna, strukturalna) umiejętność rysowania w dyscyplinie projektowej jako przedstawienie syntezy badanej rzeczywistości oraz umiejętność przekazywania komunikatu o tej rzeczywistości środkami graficznymi (słowo, obraz).

 5. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 45 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 1. za sprawdzian z rysunku - do 10 punktów,

 2. za sprawdzian z malarstwa – do 10 punktów

 3. za sprawdzian praktyczny kierunkowy – do 20 punktów,

 4. za rozmowę kwalifikacyjną - do 5 punktów.

 1. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 15 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 8.

 2. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 3. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

            

§ 32

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa składa się z:

 1. sprawdzianu z rysunku (martwa natura),

 2. sprawdzianu kierunkowego połączonego z rozmową kwalifikacyjną i prezentacją prac rysunkowych, wykonanych podczas części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny trwa jeden dzień i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku, po którym następuje rozmowa kwalifikacyjna i prezentacja prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 2. Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją dotyczy prac zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 3. Komisja uwzględnia wiedzę kandydata z zakresu kultury i sztuki, a także umiejętność formułowania swoich myśli.

 4. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych                   z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 1. za sprawdzian z rysunku - do 20 punktów,

 2. za rozmowę kwalifikacyjną - do 20 punktów.

 1. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 20 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 8.

 2. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 3. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

 

§ 33

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek fotografia (specjalność fotografia; specjalność fotografia edytorska) na Wydziale Sztuka Mediów polega na rozmowie kwalifikacyjnej kandydata połączonej z pokazem portfolio (teczki prac) kandydata, zawierającego prace fotograficzne (do 20 prac; poszczególne prace mogą składać się z wielu fotografii) zaprezentowane w formie odbitek lub wydruków.

 2. Prezentacja powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

 3. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 4. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w dyscyplinie kierunkowej – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.

 5. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych  z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

a. za rozmowę kwalifikacyjną - do 20 punktów,

b. za prezentację portfolio – do 20 punktów

 1. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 20 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 7.

 2. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 3. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

 

§ 34

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek intermedia (w tym specjalność film eksperymentalny) na Wydziale Sztuki Mediów polega na:

 1. odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem,

 2. prezentacji przez kandydata portfolio (teczki prac) zawierającej:

 • prace własne o charakterze audiowizualnym, np. filmowym (maksymalnie 3                       o łącznej długości do 10 min.), zapisane na cyfrowym nośniku umożliwiającym ich odczyt  na komputerze (pliki wideo w formacie MP4, pliki audio w MP3).

 • prace własne (minimum 10; prace wskazujące na szczególne zainteresowania kierunkiem lub indywidulanymi zainteresowaniami kandydata; w przypadku absolwenta liceum plastycznego uwzględniające pracę dyplomową; zdjęcia i wydruki w formacie nie mniejszym niż A5 mogą zostać umieszczone na planszy w formacie maksymalnie 70x100 cm),

 1. Prezentacja powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

 2. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 3. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w dyscyplinie kierunkowej – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.

 4. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 45punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych                  z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

  1. za rozmowę kwalifikacyjną – do 15 punktów,

  2. za prezentację portfolio – do 15 punktów

  3. za wartość artystyczną prezentowanych prac własnych (portfolio/teczka) – do 15 punktów

 5. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 15 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 7.

 6. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 7. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

 

§ 35

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek animacja na Wydziale Animacji składa się z:

 1. sprawdzianu z rysunku,

 2. sprawdzianu z malarstwa,

 3. sprawdzianu kierunkowego połączonego z rozmową kwalifikacyjną i prezentacją prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych, wykonanych podczas wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny trwa trzy dni i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku i sprawdzianem z malarstwa, które organizowane są w tym samym dniu. W drugim dniu sprawdzianu odbywa się praktyczny sprawdzian kierunkowy, a trzeciego dnia następuje rozmowa kwalifikacyjna i prezentacja wszystkich prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 2. Sprawdzian kierunkowy dla kierunku animacja na Wydziale Animacji polega na stworzeniu cykli rysunkowych, zróżnicowanych pod względem dramaturgicznym i ruchowym oraz ich prezentacji.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją dotyczy prac zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 4. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w dyscyplinie kierunkowej – umiejętność rysowania, komponowania kadru oraz wyrażania dramaturgii i ruchu w czasie.

 5. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 45 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych                      z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 1. za sprawdzian z rysunku - do 10 punktów,

 2. za sprawdzian z malarstwa – do 10 punktów

 3. za sprawdzian praktyczny kierunkowy – do 20 punktów,

 4. za rozmowę kwalifikacyjną - do 5 punktów.

 1. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 15 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 8.

 2. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

 3. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

 

          

Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia na kierunek kuratorstwo i teorie sztuki

 

§ 36

 1. Postępowanie rekrutacyjne na kierunek kuratorstwo i teorie sztuki prowadzony przez Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie z zastrzeżeniem następujących warunków.

 2. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia § 1 - § 9, § 11 ust. 1-4 i 8, § 15 ust. 4-7, § 16, § 17 oraz § 18 ust. 1-2 i 4 niniejszego Regulaminu.

 3. Podstawę przyjęcia na studia na kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki stanowią wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów – języka polskiego oraz drugiego wybranego przez kandydata przedmiotu (w wypadku braku dokonania wyboru uwzględniony zostanie ten z najwyższą oceną/liczbą procentową). Obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

 4. Ustalenie wyniku postępowania rekrutacyjnego polega na ustaleniu liczby punktów, które przyznaje się kandydatowi za poszczególne formy postępowania rekrutacyjnego oraz na ustaleniu łącznej liczby punktów stanowiącej końcowy wynik uzyskany przez kandydata.

 5. Na końcowy wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym składa się iloczyn:

 1. sumy wyników z dwóch przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (obliczona zgodnie z ust. 7-12),

 2. wagi przypisanych poszczególnym przedmiotom (wskazanej w ust. 13).

 1. Wynik uzyskany przez kandydata wyrażany jest w punktach w skali 0-100 i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 2. Ustalenie punktów z wybranych przedmiotów następuje stosownie do trybu uzyskania świadectwa dojrzałości:

tryb I - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub tzw. nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą;

tryb II - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę.

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydaci wymienieni powyżej podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I.

 2. W trybie I, gdy wyniki egzaminu maturalnego podane są na świadectwie dojrzałości w procentach, ich przeliczenia na punkty dokonuje się według zasady 1 % = 1 punkt.

 3. Celem ustalenia procentowego wyniku egzaminu maturalnego w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

 

Matura IB

Nowa matura

Poziom HL

(punkty)

Poziom rozszerzony

(procenty)

7

100

6

85

5

70

4

55

3

40

2

25

1

10

0

0

 

 

Matura IB

Nowa Matura

Poziom SL

(punkty)

Poziom podstawowy

(procenty)

7

100

6

86

5

72

4

58

3

44

2

30

1

-

0

-

 

 1. Absolwentom szkół/oddziałów dwujęzycznych, wyniki matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadą - 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%.

 2. W trybie II, gdy wyniki egzaminu maturalnego podane są na świadectwie dojrzałości w postaci ocen, następuje ich przeliczenie na punkty w następujący sposób zależny od skali ocen obowiązujących na egzaminie maturalnym:

 

 

Skala ocen (5-2)

 ocena

5

4

3

2

punkty

100

80

60

0

 

Skala ocen (6-1)

ocena

6

5

4

33

2

11

punkty

100

85

65

50

35

0

 

 1. Waga poszczególnych przedmiotów ustalana jest w oparciu o poniższą tabelę z uwzględnieniem zastrzeżeń wskazanych w ust. 14 i 15.

 

Tryb I

Tryb II

Przedmiot

Poziom

Waga

Przedmiot

Waga

Język polski

podstawowy

0,5

Język polski

0,5

rozszerzony

0,5

drugi przedmiot

wybrany przez kandydata

podstawowy

0,5

drugi przedmiot

wybrany przez kandydata

0,5

rozszerzony

0,5

 

 1. W trybie I brana jest pod uwagę suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej i tylko z jednego poziomu (odrębnie dla każdego z przedmiotów). W przypadku, gdy kandydat ma dwa poziomy wybierany jest poziom korzystniejszy dla kandydata.

 2. W trybie II, jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest lepszy wynik.

 3. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat musi otrzymać łącznie co najmniej 65 punktów.

 4. Po przeprowadzeniu sprawdzianu kwalifikacyjnego sporządzany jest indywidualny protokół dla każdego kandydata uwzględniający punktacje uzyskaną podczas postępowania kwalifikacyjnego. Indywidualny protokół kandydata podpisany przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przechowywany jest w teczce kandydata.

 5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół zbiorczy wyników sprawdzianu kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów, wskazujący na wyniki poszczególnych kandydatów z podziałem na poszczególne składowe oraz wynik łączny, z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji łącznej (od najwyższej), jak również wskazujący na wynik sprawdzianu (pozytywny lub negatywny) oraz wskazanie co przyjęcia na studia (TAK lub NIE).

 6. Jeżeli okazałoby się, że ze względu na równą liczbę punktów nie jest możliwe wyłonienie kandydatów w liczbie wynikającej z minimum, wówczas istniejącą równość punktów rozstrzyga się poprzez punktację dodatkową, według której osoby o tej samej liczbie zostają uszeregowane w kolejności wynikającej z liczby punktów uzyskanych z języka polskiego.

 

 

III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 

§ 37

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadzany jest odmiennie w stosunku do kandydatów na każdy kierunek studiów, w sposób opisany w dalszej części Regulaminu.

 2. Temat lub hasło ustalane na sprawdzian kierunkowy dla poszczególnych kierunków studiów lub specjalności ustalane są przez trzyosobowe komisje powołane przez Dziekana właściwego Wydziału UAP.

 

§ 38

 1. Sprawdzian kierunkowy na kierunek malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rysunku polega na rozmowie kwalifikacyjnej z prezentacją przez kandydata prac rysunkowych i malarskich (maksymalnie 10 prac), oraz portfolio z dokumentacją działań twórczo – artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej (fotografie, CD, DVD).

 2. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 

§ 39

 1. Sprawdzian kierunkowy na kierunek grafika specjalność: grafika warsztatowa na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej składa się z rozmowy kwalifikacyjnej z prezentacją portfolio zawierającego dokumentację dotychczasowych projektów i realizacji kandydata z zakresu grafiki warsztatowej, ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej (praktycznej) oraz z przeglądu prac graficznych, rysunkowych lub malarskich (maksymalnie 20 prac).

 2. Prezentacja powinna także wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

 3. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 4. Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).

 

§ 40

 1. Sprawdzian kierunkowy na kierunek grafika – specjalność: projektowanie graficzne na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej składa się z rozmowy kwalifikacyjnej z prezentacją portfolio zawierającego dokumentację dotychczasowych projektów i realizacji kandydata z zakresu grafiki projektowej, ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej (praktycznej) oraz z przeglądu prac graficznych, rysunkowych lub malarskich (maksymalnie 20 prac).

 2. Prezentacja powinna także wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

 3. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 4. Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).

 

§ 41

 1. Sprawdzian kierunkowy dla kierunku rzeźba na Wydziale Rzeźby polega na rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem oraz prezentacji portfolio, zawierającego przede wszystkim prace rzeźbiarskie z uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej, a także pozostałe działania twórcze. Dokumentacja powinna być dostarczona przez kandydata na nośniku cyfrowym: pendrive / dysk przenośny lub inne urządzenie USB.

 2. Jeżeli kandydat nie posiada dyplomu licencjackiego z zakresu sztuki piękne, musi przedstawi poszerzone portfolio uwzględniające prace rzeźbiarskie (także z zakresu studium z natury).

 3. Prezentacja powinna także wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

 4. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 

§ 42

 1. Sprawdzian kierunkowy dla kierunku wzornictwo na Wydziale Architektury i Wzornictwa składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji portfolio, zawierającego dokumentację dotychczasowych projektów i realizacji kandydata z zakresu wzornictwa, ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej oraz z przeglądu wybranych prac projektowych (maksymalnie 10 prac).

 2. Prezentacja powinna także wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką,                            a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

 3. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 4. Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).

 5. Kandydat może zaprezentować również wybrane prace projektowe, wykonane poza tokiem studiów pierwszego stopnia, w ramach własnej działalności zawodowej (maksymalnie 10 prac). Poza tym limitem kandydat może też zaprezentować swoje prace nagrodzone w konkursach projektowych lub zakwalifikowane do wystaw czy prezentacji finałowych takich konkursów.

 

§ 43

 1. Sprawdzian kierunkowy dla kierunku projektowanie mebla na Wydziale Architektury i Wzornictwa składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji portfolio, które zawiera dokumentację prac artystycznych i projektowych zrealizowanych przez kandydata w trakcie odbytych studiów, ze szczególnym uwzględnieniem magisterskiej, licencjackiej i inżynierskiej pracy dyplomowej.

 2. Prezentacja powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

 3. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 4. Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).

 5. Kandydat może zaprezentować również wybrane prace projektowe wykonane poza tokiem studiów pierwszego stopnia, w ramach własnej działalności zawodowej (maksymalnie 10 prac). Poza tym limitem kandydat może też zaprezentować swoje prace nagrodzone w konkursach projektowych lub zakwalifikowane do wystaw czy prezentacji finałowych takich konkursów.

 

§ 44

 1. Sprawdzian kierunkowy dla kierunku design krajobrazu na Wydziale Architektury i Wzornictwa składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji portfolio, które powinno zawierać:

 • dokumentację prac projektowych (maksymalnie 10 prac),

 • dokumentację prac związanych ze swobodną wypowiedzią artystyczną wykonanych w czasie studiów (maksymalnie 10 prac),

 • dokumentację licencjackiej lub inżynierskiej pracy dyplomowej.

 1. Ponadto mogą być przedstawione wybrane prace wykonane przez kandydata poza tokiem studiów w ramach własnej działalności studialnej lub konkursowej (maksymalnie 5 prac).

 2. Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).

 3. Prezentacja powinna wykazywać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

 4. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 5. W przypadku uruchomienia kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury i Wzornictwa sprawdzian kierunkowy na kierunek design krajobrazu nie odbędzie się.

 

§ 45

1.W przypadku uruchomienia kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury i Wzornictwa sprawdzian kierunkowy składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji portfolio, które powinno zawierać:

 • dokumentację prac projektowych (maksymalnie 10 prac),

 • dokumentację prac związanych ze swobodną wypowiedzią artystyczną wykonanych w czasie studiów (maksymalnie 10 prac),

 • dokumentację licencjackiej lub inżynierskiej pracy dyplomowej.

2.Ponadto mogą być przedstawione wybrane prace wykonane przez kandydata poza tokiem studiów w ramach własnej działalności studialnej lub konkursowej (maksymalnie 5 prac).

3.Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).

4.Prezentacja powinna wykazywać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

5.Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 

§ 46

 1. Sprawdzian kierunkowy dla kierunku architektura na Wydziale Architektury  i Wzornictwa składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji portfolio zawierającego dokumentację dotychczasowych projektów kandydata z zakresu architektury ze szczególnym uwzględnieniem pracy dyplomowej studiów pierwszego stopnia na wyżej wymienionym kierunku oraz z przeglądu wybranych prac artystycznych (maksymalnie 10 prac).

 2. Prezentacja powinna także wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

 3. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 4. Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).

 5. Kandydat może zaprezentować również wybrane prace projektowe, wykonane poza tokiem studiów w ramach własnej działalności np. prace konkursowe (maksymalnie 10 prac).

 

§ 47

 1. Sprawdzian kierunkowy dla kierunku architektura wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata portfolio zawierającego dokumentację prac artystycznych i projektowych wykonanych przez kandydata w trakcie odbytych studiów, ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej oraz inne wybrane realizacje ze specjalności, na którą zdaje.

 2. Prezentacja powinna także wykazywać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

 3. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 4. Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).

 

§ 48

 1. Sprawdzian kierunkowy dla kierunku scenografia na Wydziale Architektury Wnętrz Scenografii polega na rozmowie kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata portfolio zawierającego dokumentację prac o charakterze scenograficznym lub z zakresu projektowania ubioru ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej.

 2. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 3. Kandydaci niebędący absolwentami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).           

 

§ 49

 1. Sprawdzian kierunkowy dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa składa się z rozmowy kwalifikacyjnej z prezentacją własnego portfolio (maksymalnie 20 prac – wersja elektroniczna lub papierowa; w przypadku wersji elektronicznej kandydat powinien posiadać nośnik umożliwiający obejrzenie prac, np. pendrive, laptop), a także rozmowy kwalifikacyjnej, która ma wykazać wiedzę i kompetencje kandydata z zakresu sztuki i nauk humanistycznych.

 2. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 

§ 50

 1. W przypadku uruchomienia kształcenia na drugim stopniu studiów na kierunku kuratorstwo i teorie sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa sprawdzian kierunkowy polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej, która ma wykazać wiedzę i kompetencje kandydata z zakresu sztuki i nauk humanistycznych.

 2. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 

§ 51

 1. Sprawdzian kierunkowy dla kierunku fotografia na Wydziale Sztuki Mediów polega na rozmowie kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata prac z zakresu fotografii i mediów pokrewnych (do 20 prac; poszczególne prace mogą składać się z wielu elementów) ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej. Poza powyższym kandydat może dodatkowo zaprezentować dokumentację innej działalności związanej z kierunkiem studiów (np. aktywność kuratorska, publikacje, dorobek zawodowy itp.).

 2. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 

§ 52

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny dla kierunku intermedia na Wydziale Sztuki Mediów polega na rozmowie kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata prac własnych (maksymalnie 20 prac), dokumentacji działań multimedialnych (video, fotografie) oraz portfolio ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej.

 2. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 

§ 53

1.Sprawdzian kwalifikacyjny dla kierunku intermedia specjalność film eksperymentalny na Wydziale Sztuki Mediów polega na rozmowie kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata prac własnych (maksymalnie 20 prac), dokumentacji działań multimedialnych (video, fotografie) oraz portfolio ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej.

2.Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 

§ 54

 1. Sprawdzian kierunkowy dla kierunku animacja na Wydziale Animacji polega na rozmowie kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata prac rysunkowych, graficznych, malarskich (maksymalnie 20 prac), dokumentacji multimedialnej ukazującej dorobek animacyjno – filmowy (na nośniku cyfrowym) oraz portfolio ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej pracy dyplomowej z obszaru animacji.

 2. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

 

Komentarze (0)