Ogólne zasady rekrutacji na UP rok akademicki 2019/20

Ogólne zasady rekrutacji na UP rok akademicki 2019/20

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała nr 263/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), w związku z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024) oraz na podstawie § 27 ust. 1 pkt 8 i § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz wpisania na listę studentów. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 2

 1. Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, będzie prowadzona na następujące kierunki:

 

Kierunek studiów

Wydział prowadzący kierunek

i rekrutację

biotechnologia ekoenergetyka informatyka stosowana inżynieria rolnicza ochrona środowiska

rolnictwo

 

 

Rolnictwa i Bioinżynierii

leśnictwo

Leśny

agroturystyka

biologia o specjalności: biologia stosowana

weterynaria (jednolite studia magisterskie)

zootechnika

 

Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

projektowanie mebli technologia drewna

technologia drewna – studia dualne

 

Technologii Drewna

architektura krajobrazu medycyna roślin

ogrodnictwo

Ogrodnictwa

i Architektury Krajobrazu

dietetyka

jakość i bezpieczeństwo żywności technologia żywności i żywienie człowieka

Nauk o Żywności i Żywieniu

gospodarka przestrzenna

inżynieria i gospodarka wodna inżynieria środowiska

Inżynierii Środowiska

i Gospodarki Przestrzennej

ekonomia

finanse i rachunkowość

Ekonomiczno-Społeczny

 

 1. Rekrutacja na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, będzie prowadzona na następujące kierunki:

 

Kierunek studiów

Wydział prowadzący kierunek

i rekrutację

ekoenergetyka

inżynieria rolnicza rolnictwo

 

Rolnictwa i Bioinżynierii

leśnictwo

Leśny

zootechnika

Medycyny Weterynaryjnej i Nauk

o Zwierzętach

technologia drewna

Technologii Drewna

architektura krajobrazu medycyna roślin ogrodnictwo

Ogrodnictwa

i Architektury Krajobrazu

dietetyka

technologia żywności i żywienie człowieka

Nauk o Żywności

i Żywieniu

gospodarka przestrzenna inżynieria środowiska

Inżynierii Środowiska

i Gospodarki Przestrzennej

ekonomia

finanse i rachunkowość

Ekonomiczno-Społeczny

 

§ 3

 1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:

  1. wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku weterynaria z dwóch przedmiotów) – stanowiącego 80% punktów,

  2. wyników egzaminu  maturalnego  (z  części  pisemnej)  lub  egzaminu  dojrzałości  (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów.

 2. Kandydaci na kierunek projektowanie mebli, przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego, potwierdzający predyspozycje graficzne. Egzamin odbędzie się do 5 lipca 2019 roku.

 3. Z egzaminu, o którym mowa w ust. 2, zwolnieni będą kandydaci posiadający zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach 2017-2019 przez uczelnię publiczną.

 4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dostosuje warunki przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2, do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodzaju ich niepełnosprawności.

 5. Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) uzyskane w kraju lub za granicą ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Studiów, w terminie do dnia 31 marca 2019 roku.

 6. Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:

 

Kierunek studiów

Przedmioty kierunkowe (w porządku alfabetycznym)

agroturystyka

biologia albo geografia, albo historia, albo matematyka,

albo wiedza o społeczeństwie

architektura krajobrazu

biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo

matematyka

biologia

biologia albo chemia, albo matematyka

biotechnologia

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

dietetyka

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

ekoenergetyka

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo matematyka

ekonomia

biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka,

albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

finanse i rachunkowość

biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka,

albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

gospodarka przestrzenna

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo informatyka, albo matematyka

informatyka stosowana

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

informatyka, albo matematyka

inżynieria i gospodarka

wodna

biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo informatyka, albo matematyka

inżynieria rolnicza

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

informatyka, albo matematyka

inżynieria środowiska

biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo informatyka, albo matematyka

jakość i bezpieczeństwo

żywności

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

leśnictwo

biologia albo matematyka

medycyna roślin

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

ochrona środowiska

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo matematyka

ogrodnictwo

biologia albo chemia, albo matematyka

projektowanie mebli

fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

(+ egzamin z rysunku odręcznego)

rolnictwo

biologia albo chemia, albo informatyka, albo matematyka

technologia drewna

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

informatyka, albo matematyka

technologia żywności

i żywienie człowieka

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

weterynaria

biologia i chemia

zootechnika

biologia albo chemia, albo matematyka

 

§ 4

 1. Rejestracja kandydatów na studia będzie prowadzona drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2019 roku.

 2. Szczegółowy terminarz przebiegu rekrutacji ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Rektorską Radę Dydaktyczną, w terminie do dnia 31 marca 2019 roku.

 3. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.

 4. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa. Kandydaci, którzy złożyli odwołanie w sprawie wyniku egzaminu maturalnego, zobowiązani są poinformować Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o tym fakcie.

 5. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty, w szczególności:

  1. poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,

  2. ankietę osobową  zawierającą  zdjęcie  kandydata,  imię  (imiona)  i  nazwisko,  datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku — nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

  3. dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką.

 6. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat, z uwzględnieniem w szczególności kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania.

 7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.

 8. Kandydaci przyjęci na niektóre kierunki studiów otrzymują skierowanie na badania lekarskie wraz z zaświadczeniem o wpisaniu na listę studentów. Listę kierunków, na które wymagane  jest   zaświadczenie  o  braku  przeciwwskazań  do  podjęcia   studiów  wraz    z wykazem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zawiera załącznik do niniejszej uchwały. Złożenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań, jest warunkiem koniecznym do podjęcia studiów.

 

§ 5

 1. Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest złożenie dokumentów przez co najmniej 20 kandydatów w pierwszej turze rekrutacji. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej, ustalając warunki prowadzenia tych studiów, w tym wspólne zajęcia z innym kierunkiem.

 2. Studia niestacjonarne są odpłatne.

 3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, ustala Rektor w terminie do 31 marca 2019 roku.

 

§ 6

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na zasadach określonych w art. 323 ust. ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024).

 2. Cudzoziemców obowiązują warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą.

 

§7

 1. O wpisaniu na listę studentów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, zawiadamia kandydata w formie pisemnej.

 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podjętej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Od decyzji tej przysługuje, w terminie 14 dni od daty doręczenia, odwołanie do Rektora. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale.

 

§ 8

Traci moc uchwała nr 184/2018 Senatu Uniwersytetu  Przyrodniczego  w Poznaniu  z  dnia  23 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 263/2018 Senatu UPP

 

Lista kierunków, na które wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z wykazem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

 

Kierunek studiów

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia

 

agroturystyka

odczynniki chemiczne,

zwierzęta i materiał pochodzenia odzwierzęcego.

 

 

architektura krajobrazu

odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli),

ruchome części maszyn.

biologia

o specjalności: biologia stosowana

odczynniki chemiczne,

materiał biologiczny, w tym zwierzęta i materiał pochodzenia odzwierzęcego.

 

 

 

 

 

biotechnologia

odczynniki chemiczne,

materiał biologiczny (rośliny, zwierzęta oraz grzyby),

mikroorganizmy i ich metabolity, urządzenia emitujące promieniowanie UV, urządzenia emitujące mikrofale,

praca w pomieszczeniach zamkniętych, pozbawionych naturalnego oświetlenia, długotrwałe powtarzanie tych samych czynności w pozycji siedzącej lub stojącej, obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

dietetyka

odczynniki chemiczne, mikroorganizmy i ich metabolity, krew i preparaty tkankowe,

materiał biologiczny.

 

 

ekoenergetyka

odczynniki chemiczne,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne,

mikroorganizmy i ich metabolity, obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

 

 

informatyka stosowana

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne,

długotrwałe powtarzaniu tych samych czynności w pozycji siedzącej,

obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

 

 

 

inżynieria rolnicza

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne,

paliwa, oleje i smary,

zwierzęta, obornik i inne nawozy organiczne, obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

jakość i bezpieczeństwo żywności

odczynniki chemiczne,

mikroorganizmy patogenne, promieniowanie UV.

 

 

 

leśnictwo

odczynniki chemiczne, paliwa, oleje i smary, suszony materiał zielnikowy,

grzyby i ich zarodniki oraz roztocze, alergeny (pyłki traw i drzew), zwierzęta i materiały pochodzenia zwierzęcego,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne.

 

 

medycyna roślin

odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli),

ruchome części maszyn.

 

 

 

 

ochrona środowiska

odczynniki chemiczne,

alergeny (pyłki traw i drzew oraz suszony materiał zielnikowy),

mikroorganizmy i ich metabolity, zwierzęta i materiały pochodzenia zwierzęcego,

ekspozycja na niekorzystne warunki atmosferyczne,

obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

 

ogrodnictwo

odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli),

ruchome części maszyn.

 

 

 

 

 

 

 

rolnictwo

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki traw i drzew oraz suszony materiał zielnikowy),

zwierzęta i materiał pochodzenia zwierzęcego,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne,

ekspozycja na niekorzystne warunki atmosferyczne,

obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

technologia żywności i żywienie człowieka

odczynniki chemiczne, mikroorganizmy i ich metabolity,

materiał biologiczny.

 

 

weterynaria

odczynniki chemiczne,

zwierzęta i materiał pochodzenia odzwierzęcego,

materiał biologiczny oraz patogeny odzwierzęce.

 

zootechnika

odczynniki chemiczne,

zwierzęta i materiał pochodzenia odzwierzęcego,

materiał biologiczny.

 

Komentarze (0)