Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 do uchwały nr 87/2018 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 22 maja 2018r.

 

Warunki i tryb rekrutacji

 

§ 1

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz procesu decyzyjnego w sprawie przyjęcia  na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 2

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia może być dopuszczona osoba, która posiada:

 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

 2. tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone na podstawie ust. 2 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. W procesie rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia mogą brać udział absolwenci publicznych
  i niepublicznych szkół wyższych.

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia zawarte są w załączniku nr 2 do Uchwały.

 

§ 3

 1. Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych
  prowadzona będzie za pośrednictwem Internetu. Rejestracji można będzie dokonywać korzystając z dowolnego komputera posiadającego łączność z siecią internetową. Rejestrując się kandydat wypełnia elektroniczny formularz podania wpisując niezbędne dane osobowe oraz podaje stopień, kierunek i tryb studiów, na który zamierza zostać przyjęty.

 2. Link do rejestracji internetowej, będzie uruchomiony na stronie internetowej Uczelni www.awf.poznan.pl w Poznaniu oraz gorzow/awf/poznan.pl w Gorzowie Wlkp.

 3. Kandydaci na kierunek sport oraz wychowanie fizyczne posiadający klasę mistrzowską międzynarodową, mistrzowską lub I klasę sportową, zobligowani są do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez Polski Związek Sportowy. Kandydaci z II klasą sportową zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia wystawione przez Wojewódzki Związek Sportowy. Zaświadczenie musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa związku oraz sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.

 4. Kandydaci na kierunek taniec posiadający klasy sportowe: mistrzowską, międzynarodową mistrzowską, pierwszą lub drugą klasę sportową wystawione przez Polski Związek Tańca Sportowego lub przez Polską Federację Tańca zobowiązani są dostarczyć z kompletem dokumentów zaświadczenie o posiadanej klasie tanecznej. Zaświadczenie musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa związku oraz sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia           i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.

 5. Na wszystkich wydziałach i kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni - kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego mają pierwszeństwo przyjęcia.

 6. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji i zakwalifikowania na studia kandydaci, w wyznaczonym terminie są zobowiązani dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub poprzez pełnomocnika, który podczas dokonywania tych czynności powinien wylegitymować się swoim dowodem tożsamości oraz przekazać pełnomocnictwo podpisane przez kandydata. Dokumenty przesłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 7. Lista osób zakwalifikowanych na studia uzupełniana będzie kandydatami z listy rezerwowej
  w przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego ze studiów w Akademii.

 8. Wyniki będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni oraz w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata.

 

§ 4

Od kandydatów na studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym wymagane są następujące dokumenty:

 1. Podanie kandydata - wydrukowane z konta rejestracyjnego kandydata
  i podpisane,

 2. kserokopia świadectwa dojrzałości oraz oryginał do wglądu,

 3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni,

 4. kserokopię dowodu tożsamości oraz oryginał do wglądu,

 5. kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami przyjętych dawek – tylko na kierunki fizjoterapia i dietetyka,

 6. do 01 października roku kalendarzowego na kierunkach fizjoterapia oraz dietetyka:

 1. kserokopię wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej,

 2. kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid,

 1. dokumenty winny być składane w Biurze Obsługi Rekrutacji.

 

§ 5

Od kandydatów na studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym wymagane
są następujące dokumenty:

 1. podanie kandydata - wydrukowane z konta rejestracyjnego kandydata i podpisane;

 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia – oryginał do wglądu;

 3. zaświadczenie o obronie   pracy licencjackiej wraz ze średnią ocen studiów I stopnia;

 4. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni.

 5. kserokopię dowodu tożsamości oraz oryginał do wglądu;

 6. kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami przyjętych dawek – tylko na kierunek fizjoterapia;

 7. do 01 października roku kalendarzowego na kierunku fizjoterapia:

 1. kserokopię wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej,

 2. kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid;

 1. dokumenty winny być składane w Biurze Obsługi Rekrutacji.

 

§ 6

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie
  na studia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa dojrzałości.

 2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu na tych samych zasadach co pozostali obywatele Polski.

 3. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę wyższą za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie
  na studia II stopnia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, wraz z suplementem do dyplomu.

 4. Kandydaci wymienieni w ust. 3 podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu na tych samych zasadach co pozostali obywatele Polski.

 

§ 7

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Uczelni na zasadach określonych
  w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017r., poz. 2183 ze zm.)  oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia
  w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1501 z późn. zm.)

 2. Od cudzoziemców wymagane są następujące dokumenty:

 1. podanie kandydata - wydrukowane z konta rejestracyjnego kandydata i podpisane;

 2. kserokopia strony ze zdjęciem z paszportu, oryginał do wglądu;

 3. kserokopia dokumentu równoważnego polskiemu świadectwu dojrzałości, oryginał do wglądu (kandydaci na studia pierwszego stopnia);

 4. apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski;

 5. w przypadku studiów drugiego stopnia – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu zalegalizowane lub opatrzone apostille, oryginały do wglądu;

 6. tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

 7. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;

 8. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni;

 9. w przypadku kandydatów kierowanych na studia decyzją ministra – imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę wyznaczoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

 10. osoby zakwalifikowane na kierunki dietetyka i fizjoterapia są zobowiązane dostarczyć:

 1. kserokopię wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej,

 2. kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid;

 1. osoby zakwalifikowane na kierunek fizjoterapia oraz dietetyka zobowiązane są dostarczyć kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami dawek;

 1. dokumenty winny być składane w Biurze Obsługi Rekrutacji.

 

§ 8

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów sporządza się Uchwały Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, które podpisuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 2. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego kandydata na dany kierunek studiów sporządza
  się protokół indywidualny, który jest podpisany przez przewodniczącego Komisji lub w przypadku nieobecności przewodniczącego, przez jego zastępcę.

 

§ 9

Limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych ustala Senat.

 

§ 10

Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku studiów,
jeżeli liczba kandydatów nie utworzy przynajmniej jednej grupy dziekańskiej. Kandydatom
jest składana propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek,
a w przypadku braku zainteresowania zwracana jest opłata rekrutacyjna.

 

§ 11

Dla potrzeb rekrutacji powołuje się w Akademii:

 1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 2. Wydziałowe komisje rekrutacyjne dla:

 1. Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji;

 2. Wydziału Turystyki i Rekreacji;

 3. Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

 

§ 12

 1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor, w odrębnym zarządzeniu.

 2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych;

 2. podejmowanie decyzji w sprawach odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych dotyczących przyjęcia na studia.

 

§ 13

 1. Wydziałową komisję rekrutacyjną powołuje Dziekan Wydziału, w skład której wchodzą: przewodniczący komisji, zastępca przewodniczącego komisji, członek komisji oraz sekretarz.

 2. Przewodniczącego, zastępcę oraz członka komisji powołuje się spośród nauczycieli akademickich.

 3. Sekretarza powołuje się spośród nauczycieli akademickich, doktorantów albo pracowników administracji. Sekretarz nie ma prawa głosu.

 4. Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie wniosków Biura Obsługi Rekrutacji w Poznaniu lub Punktu Rekrutacyjnego         w Gorzowie Wlkp. o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego w przypadkach  wątpliwych, a w tym występowanie w tych sprawach do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

 2. przeprowadzanie egzaminów wstępnych;

 3. przyjmowanie na studia kandydatów w ramach limitu miejsc będącego w dyspozycji komisji wydziałowych;

 4. współpraca z pracownikiem Biura Obsługi Rekrutacji w Poznaniu lub koordynatorem Punktu Rekrutacyjnego w Gorzowie Wlkp. w ramach prowadzonych przez  jednostkę działań związanych z potrzebami wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

 1. Uchwały komisji zapadają większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 2. Decyzje o przyjęciu i nieprzyjęciu na studia podpisują wszyscy członkowie komisji.

 3. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej AWF w Poznaniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 4. Podstawą odwołania kandydatów od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej
  może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia przez komisję wydziałową.

 

§ 14

Rektor w odrębnych zarządzeniach ustala:

 1. terminy procesu rekrutacyjnego na studia I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym oraz dla kandydatów na studia, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  do końca listopada roku poprzedzającego proces rekrutacyjny;

 2. termin działania Uczelnianej oraz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i inne warunki przeprowadzenia rekrutacji na studia niezawarte w Uchwale do końca kwietnia roku kalendarzowego.

 

§ 15

Kandydatom z orzeczeniem o niepełnosprawności wydziałowa komisja rekrutacyjna może indywidualnie dostosować kryteria egzaminacyjne na poszczególnych etapach kwalifikacyjnych. Podstawę w tym przypadku stanowić będzie zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (Medycyny Pracy).

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 do uchwały nr 87/2018 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 22 maja 2018r.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  I TRYB REKRUTACJI

PRZELICZNIK OCEN NA PUNKTY

 

Tabela 1. Przeliczanie ocen na punkty „stara matura”

4-stopniowa skala ocen

6-stopniowa skala ocena

Ocena

Punkty

Ocena

Punkty

5

100

6

100

4

75

5

75

3

50

4

60

 

3

45

2

30

 

 

Tabela 2. „Matura  międzynarodowa”

Matura międzynarodowa - punkty

Nowa matura - punkty

7

100

6

85

5

70

4

55

3

40

2

30

1

15

 

 

„Nowa matura”

Przyznanie punktów za oceny z egzaminu maturalnego: na poziomie podstawowym –                      z przelicznikiem razy 1 (1%=1 pkt); na poziomie rozszerzonym – razy 1,5.

 

„Stara matura”

Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości  „starej matury” – stosuje się zasady przeliczania ocen na punkty według tabeli numer 1. 

 

„Matura międzynarodowa”

Z języka obcego kandydat uzyskuje maksymalną ilość punktów – 150.

 

„Matura dwujęzyczna”

Przyznanie punktów za  przedmiot brany pod uwagę na danym kierunku zdawany w języku obcym na egzaminie maturalnym – razy 1,5 .

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU  I REHABILITACJI W POZNANIU

 1. KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, tryb stacjonarny

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. Rejestrację elektroniczną

 2. Wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora

 3. Uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK

 4. Konkurs świadectw uwzględniający:

 • Wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej w zakresie:

  • języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)

  • jednego przedmiotu do wyboru spośród:

   • biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)

5) Egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50. metrów bez zatrzymania uwzględniający:

 • czas przepłyniętego dystansu - od 1do 5 pkt.

 • technikę stylu pływackiego (dopuszcza się dwa style, każdy po 25m) – ocena od 0 do 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów - 15

Normy czasowe (sekundy) - punkty

Kobiety

Punkty

Mężczyźni

x - 0:40,00

5

x - 0:35,00

0:40,10 - 0:45,00

4

0:35,10 - 0:40,00

0:45,10 - 0:53,00

3

0:40,10 - 0:47,00

0:53,10 - 1:03,00

2

0:47,10 - 0:56,00

1:03,10 - 1:20,00

1

0:56,10 - 1:10,00

Brak uzyskania przynajmniej 1 punktu za czas przepłyniętego dystansu dyskwalifikuje kandydata do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.

 1. Dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji

Kryteria uzupełniające

 • Kandydaci posiadający klasę sportową w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne za posiadanie:

  • klasy mistrzowskiej – 50 pkt,

  • I klasy sportowej – 30 pkt,

  • II klasy sportowej – 10 pkt.

 

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

 

 1. Studia drugiego stopnia 2-letnie, tryb stacjonarny

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku wychowanie fizyczne, sport, pedagogika - specjalność: edukacja elementarna i wychowanie fizyczne  mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia. Od absolwentów kierunku sport wymagane jest dodatkowo przedstawienie dokumentów potwierdzających zdobycie kwalifikacji pedagogiczno–psychologicznych oraz metodycznych zgodnych z efektami kształcenia obowiązującymi w tym zakresie na studiach pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne. 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. Rejestrację elektroniczną

 2. Wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej                 w zarządzeniu Rektora

 3. Utworzenie rankingu na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia

 4. Dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji

Kryteria uzupełniające

 • Kandydaci posiadający klasę sportową w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne za posiadanie:

  • klasy mistrzowskiej – 2,0 pkt,

  • I klasy sportowej – 1,5 pkt,

  • II klasy sportowej – 1,0 pkt.

 

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

 

 1. KIERUNEK SPORT

 

1.    Studia pierwszego stopnia 3-letnie, tryb stacjonarny

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. Rejestrację elektroniczną

 2. Wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora

 3. Uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK

 4. Konkurs świadectw uwzględniający:

 • Wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej w zakresie:

  • języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)

  • jednego przedmiotu do wyboru spośród:

   • biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)

 1. Egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50. metrów bez zatrzymania uwzględniający:

 • czas przepłyniętego dystansu - od 1do 5 pkt.

 • technikę stylu pływackiego (dopuszcza się dwa style, każdy po 25 m) – ocena od 0 do 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów – 15

Normy czasowe (sekundy) - punkty

Kobiety

Punkty

Mężczyźni

x - 0:40,00

5

x - 0:35,00

0:40,10 - 0:45,00

4

0:35,10 - 0:40,00

0:45,10 - 0:53,00

3

0:40,10 - 0:47,00

0:53,10 - 1:03,00

2

0:47,10 - 0:56,00

1:03,10 - 1:20,00

1

0:56,10 - 1:10,00

Brak uzyskania przynajmniej 1 punktu za czas przepłyniętego dystansu dyskwalifikuje kandydata do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.

 1. Dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji

Kryteria uzupełniające

 • Kandydaci posiadający klasę sportową w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne za posiadanie:

  • klasy mistrzowskiej – 50 pkt,

  • I klasy sportowej – 30 pkt,

  • II klasy sportowej – 10 pkt.

 

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

 

 2.    Studia drugiego stopnia 2-letnie, tryb stacjonarny

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku sport, wychowanie fizyczne, pedagogika - specjalność: edukacja elementarna i wychowanie fizyczne mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia. Od absolwentów kierunku wychowanie fizyczne i pedagogika - specjalność: edukacja elementarna i wychowanie fizyczne wymagane jest dodatkowo przedstawienie dokumentów potwierdzających zdobycie uprawnień instruktora sportu wydanych przez Akademię Wychowania Fizycznego lub polski związek sportowy.

Kandydat dokonuje wyboru jednej z następujących specjalności:

 • trener przygotowania motorycznego w sporcie,

 • trener osobisty,

 • organizacja i zarządzanie sportem,

 • sport osób niepełnosprawnych.

Przyjęcie na specjalność „trener przygotowania motorycznego w sporcie” jest możliwe po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zdobycie uprawnień trenera wydanych przez Akademię Wychowania Fizycznego lub polski związek sportowy.

 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) Rejestrację elektroniczną

2) Wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej                         w zarządzeniu Rektora

3) Utworzenie rankingu na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia

4) Dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji

Kryteria uzupełniające

 • Kandydaci posiadający klasę sportową w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne za posiadanie:

  • klasy mistrzowskiej – 2,0 pkt,

  • I klasy sportowej – 1,5 pkt,

  • II klasy sportowej – 1,0 pkt.

 

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

 

 1. KIERUNEK TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ

 

1.    Studia pierwszego stopnia 3-letnie, tryb stacjonarny

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. Rejestrację elektroniczną

 2. Wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora

 3. Uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK

 4. Konkurs świadectw uwzględniający:

 • Wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej w zakresie:

  • języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)

 1. Test kwalifikacyjny z wybranych technik tanecznych, który obejmuje:

 • Etap I – lekcja tańca z naciskiem na ruch a nie na technikę (punktacja 1-50)

 • Etap II – 1,5 minuty tańca solo bez muzyki (punktacja 1-50)

 

Kryteria uzupełniające

Kandydaci posiadający klasę sportową wystawioną przez Polski Związek Tańca sportowego lub przez Polską Federację Tańca, mogą uzyskać dodatkowe 30 punktów.

 

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

 

 1. KIERUNEK FIZJOTERAPIA

 

 1. Studia jednolite magisterskie 5-letnie, tryb stacjonarny

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. Rejestrację elektroniczną

 2. Wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora

 3. Uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK

 4. Konkurs świadectw uwzględniający:

 • Wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej w zakresie:

  • jednego przedmiotu do wyboru spośród:

   • biologii, chemii, fizyki (poziom rozszerzony)

 1. Egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50. metrów bez zatrzymania uwzględniający:

 • czas przepłyniętego dystansu - od 1do 10 pkt.

Normy czasowe (sekundy) - punkty

Kobiety

Punkty

Mężczyźni

x - 0:40,00

10

x - 0:35,00

0:40,10 - 0:43,00

9

0:35,10 - 0:38,00

0:43,10 - 0:45,00

8

0:38,10 -0:40,00

0:45,10 - 0:49,00

7

0:40,10 - 0:44,00

0:49,10 - 0:53,00

6

0:44,10 - 0:47,00

0:53,10 - 0:58,00

5

0:47,10 - 0:51,00

0:58,10 - 1:03,00

4

0:51,10 - 0:56,00

1:03,10 - 1:10,00

3

0:56,10 - 1:00,00

1:10,10 - 1:15,00

2

1:00,10 - 1:05,00

1:15,10 - 1:20,00

1

1:05,00 - 1:10,00

 

 1. Dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji

 

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów

 

 1. Studia drugiego stopnia 2-letnie, tryb stacjonarny

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku fizjoterapia, mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. Rejestrację elektroniczną

 2. Wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej                w zarządzeniu Rektora

 3. Egzamin testowy składający się ze 100 pytań:

 • 10 pytań z anatomii

 • 5 pytań z biochemii

 • 5 pytań z fizjologii

 • 20 pytań z fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu

 • 20 pytań z kinezyterapii

 • 20 pytań z fizykoterapii

 • 20 pytań z fizjoterapii w chorobach wewnętrznych

 1. Dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów z egzaminu testowego.

W przypadku małej liczby kandydatów Senat zastrzega sobie prawo odstąpienia od egzaminu                  i przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o konkurs dyplomów uwzględniający przyznanie punktów za ocenę końcową uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

 1. KIERUNEK DIETETYKA

 

 1. Studia pierwszego stopnia 3– letnie, tryb stacjonarny

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. Rejestrację elektroniczną

 2. Wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora

 3. Uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK

 4. Konkurs świadectw uwzględniający:

 • Wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej w zakresie:

  • matematyki* (poziom podstawowy lub rozszerzony)

  • jednego przedmiotu do wyboru spośród:

   • biologii, chemii, fizyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).

 1. Dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

*Dla osób z maturą bez obowiązkowej matematyki będzie brana pod uwagę ocena uzyskana               z matematyki na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – przelicznik według tabeli    numer 1.

 

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

 

 1. KIERUNEK NEUROBIOLOGIA

 

 1. Studia drugiego stopnia 2-letnie, tryb stacjonarny

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający dobrą znajomość języka angielskiego

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. Rejestrację elektroniczną

 2. Wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora

 3. Dostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie

 4. Rozmowę kwalifikacyjną z biologicznych podstaw funkcjonowania układu nerwowego (punktacja 0-50). Przyjęcie następuje wg listy rankingowej, przy czym liczba uzyskanych punktów nie może być mniejsza niż 25.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się przed wspólną komisją egzaminacyjną Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w poznaniu, Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu
i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

 

TERMIN REKRUTACJI

 

Terminy procesu rekrutacyjnego na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

Proces rekrutacyjny na studia odbędzie się w terminach od początku maja do połowy października.

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI W POZNANIU

 1. KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

 

1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, tryb stacjonarny

 

Postępowanie rekrutacyjne opiera się na:

 1. Rejestracja elektroniczna.

 2. Wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora

 3. Uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK

 4. Konkurs świadectw z części pisemnej:

 • języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony),

 • języka obcego(poziom podstawowy lub rozszerzony),

 • matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony),

 • jednego przedmiotu do wyboru spośród:

  • biologii, chemia, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)

 1. Egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50m bez zatrzymania

 

 • czas przepłyniętego dystansu - od 1 do 10 pkt.

 

Normy czasowe – punkty

Kobiety

Punkty

Mężczyźni

x -0:45,00

10

x - 0:38,00

0:45,10 - 0:47,00

9

0:38,10 - 0:40,00

0:47,10 - 0:49,00

8

0:40,10 - 0:42,00

0:49,10 - 0:52,00

7

0:42,10 - 0:45,00

0:52,10 - 0:55,00

6

0:45,10 - 0:48,00

0:55,10 - 1:00,00

5

0:48,10 - 0:53,00

1:00,10 - 1:07,00

4

0:53,10 - 1:00,00

1:07,10 - 1:17,00

3

1:00,10 - 1:10,00

1:17,10 - 1:29,00

2

1:10,10 - 1:22,00

1:29,10 - 1:45,00

1

1:22,10 - 1:38,00

 

 1. Dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

 

 1. Studia drugiego stopnia 2-letnie, tryb stacjonarny

 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. Rejestracja elektroniczna.

 2. Wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej               w zarządzeniu Rektora

 3. Dostarczenie wymaganych dokumentów

 4. Utworzenie rankingu na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia

 5. Dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji

 

 1. KIERUNEK ANIMACJA OSÓB 50+

 

Studia pierwszego stopnia 3-letnie, tryb stacjonarny

 

Postępowanie rekrutacyjne opiera się na:

 1. Rejestracja elektroniczna.

 2. Wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora

 3. Uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK

 4. Konkurs świadectw z części pisemnej:

 • języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony),

 • języka obcego(poziom podstawowy lub rozszerzony),

 • matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony),

 • jednego przedmiotu do wyboru spośród:

  • biologii, chemia, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)

 1. Dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji

 

 

Terminy procesu rekrutacyjnego na Wydziale Turystyki i Rekreacji

Proces rekrutacyjny na studia odbędzie się w terminach od początku maja do połowy października

 

 

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ  W GORZOWIE WLKP.

 1. KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, tryb stacjonarny

 

Postępowanie rekrutacyjne opiera się na:

 1. Rejestracja elektroniczna.

 2. Wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej        w zarządzeniu Rektora

 3. Uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK

 4. Konkurs świadectw:

 • Ocena uzyskana z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – przelicznik według tabeli numer 1 (w przypadku braku oceny z wychowania fizycznego, kandydat nie otrzymuje punktów)

 • Wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych oraz opcjonalnie jednego z przedmiotów dodatkowych wskazanego przez kandydata (przedmiot dodatkowy nie jest wymagany).

 

Na kierunek Wychowanie Fizyczne pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które posiadają klasy sportowe w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) z uwzględnieniem hierarchii klas.

 

 1. Studia drugiego stopnia 2-letnie, tryb stacjonarny

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku wychowanie fizyczne, sport, pedagogika - specjalność: edukacja elementarna i wychowanie fizyczne  mogą ubiegać się        o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia. Od absolwentów kierunku sport wymagane jest dodatkowo przedstawienie dokumentów potwierdzających zdobycie kwalifikacji pedagogiczno – psychologicznych oraz metodycznych zgodnych z efektami kształcenia obowiązującymi w tym zakresie na studiach pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne. 

 

Postępowanie rekrutacyjne opiera się na:

 1. Rejestracja elektroniczna.

 2. Wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora

 3. Konkurs dyplomów – przyznanie punktów za ocenę końcową uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Na kierunek Wychowanie Fizyczne pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które posiadają klasy sportowe w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) z uwzględnieniem hierarchii klas.

 

 1. KIERUNEK FIZJOTERAPIA

 2. Studia jednolite 5-letnie, tryb stacjonarny

 

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzona na zasadach określonych dla kierunku Wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia.

 

 1. Studia drugiego stopnia 2-letnie, tryb stacjonarny

 

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzona na zasadach określonych dla kierunku Wychowanie fizyczne, studia drugiego stopnia.

 

 1. KIERUNEK DIETETYKA

 

Studia pierwszego stopnia 3-letnie, tryb stacjonarny

Postępowanie rekrutacyjne opiera się na:

 1. rejestracja elektroniczna,

 2. wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora,

 3. uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK,

 4. Konkurs świadectw: wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych oraz opcjonalnie jednego z przedmiotów dodatkowych wskazanego przez kandydata (przedmiot dodatkowy nie jest wymagany).

 

Terminy procesu rekrutacyjnego w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

 

Studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie

 • rejestracja elektroniczna – od maja do 26 lipca 2019 r.

 • składanie dokumentów – od 19 lipca do 26 lipca 2019 r.

 • ogłoszenie wyników – do 31 lipca 2019 r.

 

Studia drugiego stopnia oraz II nabór na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 • rejestracja elektroniczna – od maja do 20 września 2019 r.

 • składanie dokumentów – od 12 września do 20 września 2019 r.

 • ogłoszenie wyników – do 24 września 2019 r.

 

 

Komentarze (0)