Ogólne zasady rekrutacji na Politechnikę Poznańską rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na Politechnikę Poznańską rok akademicki 2019/2020

Politechnika Poznańska rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Poznańskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała Nr 132/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2019/2020

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawyz dnia 20lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) w związku z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 1. Politechnika Poznańska przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych form i kierunków studiów.

 2. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą internetową poprzez system rekrutacyjny.

 3. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.

 4. Od decyzji UKR przysługuje odwołanie do rektora.

 5. Egzaminy oraz postępowania kwalifikacyjne przeprowadzają odpowiednio Komisje Egzaminacyjne i Komisje Kwalifikacyjne powołane przez rektora.

 6. Decyzję o uruchomieniu studiów na danym kierunku podejmuje rektor.

 

§ 2

 1. Przyjęcie kandydata na studia następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, z wyłączeniem przypadków, o których mowaw ust. 2-5.

 2. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na | rok studiów pierwszego stopnia według zasad ustalonych przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 131/2016-2020 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

 3. Osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się według zasad ustalonych przez Senat Akademicki Poli- techniki Poznańskiej Uchwałą Nr 139/2012-2016 z dnia 28 stycznia 2015 r., przyjmowane są na studia na podstawie oceny komisji weryfikującej z uwzględnieniem rankingu kandydatów.

 4. Osoby przenoszące się z innej uczelni lub uczelni zagranicznej przyjmowane są według zasad określonych w regulaminie studiów.

 5. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w zarządzeniu rektora.

 

§ 3

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia korzysta się z listy rankingowej kandy- datów, sporządzonej na podstawie:

1). wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości

2) oraz dla kierunków architektura i architektura wnętrz: wyniku egzaminu wstępnego z rysunku.

 1. Na studia przyjmuje się kandydatów w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu umniejszonemu o liczbę przyjętych na podstawie $ 2 ust. 2, wg kolejności na liście rankingowej utworzonej z zastoso- waniem odpowiedniego dla danego kierunku studiów wzoru, który pozwala uzyskać maksymalnie 1000 punktów:

 

Architektura                                                     W=Jh + Jo + 1,5M +R

Architektura wnętrz*                                          W=Jp+ Jo + 1,5Y +R

 

Bioinformatyka

Budownictwo

Budownictwo zrównoważone / Sustainable Building Engineering

Inżynieria środowiska            |

W=0,5JPp + 0,5Jo + 2,5M + 2X

 

Automatyka i robotyka

Elektronika i telekomunikacja

Informatyka

Sztuczna inteligencja* Teleinformatyka

W=0,5JPp + 0,5Jo + 3,5M + X

 

Edukacja techniczno-informatyczna

Elektrotechnika Energetyka Fizyka techniczna

Inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria biomedyczna

Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynieria farmaceutyczna Inżynieria materiałowa

Inżynieria zarządzania

Konstrukcja ieksploatacja środków transportu Logistyka

Lotnictwo ikosmonautyka Matematyka w technice Mechanika i budowa maszyn Mechatronika

Technologia chemiczna

Technologie ochrony środowiska Transport

Zarządzanie i inżynieria produkcji

W=|Jp + Jo + 2M + 22

 

Rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku gdzie:

R — liczba punktów w przedziale od 0 do 500 za anonimowy, składający się z dwóch sesji rysunkowych, egzamin wstępny z rysunku, polegający na sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywy wynik egzaminu, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów.

 

a ponadto w przypadku:

 

kandydatów zdających tzw. „nową maturę”:

Jp - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

Jo — liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowo- żytnego na poziomie podstawowym, w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata,

M      = Mpoosr + MRoz gdzie:

Mpoosr   — liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki

na poziomie podstawowym (0 — w przypadku niezdawania egzaminu),

MRoz   — liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki

na poziomie rozszerzonym (0 — w przypadku niezdawania egzaminu),

X      = XpopsT + XRoz gdzie:

XpopsT — liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XRoz odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 — w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

 

XROZ — liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizy- ki/fizyki iastronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że Xpopsr odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 — w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Y     = YPopsr + YRoz gdzie:

YpoosT — liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandyda- ta z uwzględnieniem, że YRoz odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 — w przypadku nie- zdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

YROZ - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandyda- ta z uwzględnieniem, że YpoosT odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 — w przypadku nie- zdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Z     = ZpopsT + ZRoz gdzie:

 

Uwaga:

Zpobsr — liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że ZRoz odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

ZROZ — liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że Zpoosr odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów).

 

Wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotu, który zdawany był w części pisem- nej na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym, ustala się następująco:

 1. dla wyników w przedziale do 29%

 1. dla wyników w przedziale od 30% gdzie:

 

PpoDsT = 2 PRoz

PpoosT = 0,5 PRoz + 50

 

PpoosT  — wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu na poziomie podstawowym,

PRoz   — wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu, który zdawany był na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym.

Za Ppoosr przyjmuje się wynik korzystniejszy dla kandydata (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub wynik wyliczony na podstawie powyższych wzorów), w przypadku gdy kandydat zdawał egzamin w części pisemnej zarówno na poziomie podsta- wowym, jak irozszerzonym lub dwujęzycznym.

 

s kandydatów zdających tzw. „starą maturę”:

 

Jp — liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z języka polskiego,

Jo — liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z języka obcego; dla kandydatów zwolnionych

z egzaminu dojrzałości, tzn. laureatów i finalistów olimpiad z języków obcych oraz kandydatów posiadających odpowiednie certyfikaty językowe, a także dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, Jo = 100,

M  -—- podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki (dla kandy-

datów, którzy nie zdawali egzaminu pisemnego z matematyki M = 0),

 1. - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z chemii, fizyki, informatyki lub (doty- czy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

 2. - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z historii, historii muzyki lub historii sztuki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzami- nu z żadnegoz tych przedmiotów Y =0,

 3. - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z biologii, chemii, fizyki, geografii lub informatyki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów Z = 0.

Oceny na świadectwie transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

 • 1) stopień celujący

  — 100,

  2) stopień bardzo dobry

  - 85,

  3) stopień dobry

  - 10,

  4) stopień dostateczny

  - 50,

  5) stopień dopuszczający

  30,

   

  dla sześciostopniowej skali ocen:

 

 • dla czterostopniowej skali ocen:

  1. stopień bardzo dobry     — 100,

  2. stopień dobry         - 70,

  3. stopień dostateczny     - 30.

 

kandydatów zdających Międzynarodową Maturę (z dyplomem International Baccalaureate - IB):

 

Je - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z języka polskiego (maksimum 100),

a w przypadku niezdawania matury z języka polskiego wpisuje się wynik z języka grupy A,

Jo = 100,

M  —- liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z matematyki,

 1. - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z chemii, fizyki, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

 2. - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z historii. W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z tego przedmiotu Y = 0,

 3. - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z biologii, chemii, fizyki, geografii lub infor- matyki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egza- minu z żadnegoz tych przedmiotów Z = 0.

 

Punkty egzaminu IB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

 

Poziom

            Standardlevel-ŚL    Higherlevel- HL

(podstawowy)       (rozszerzony)

7                 100             200

6                 85             185

5                 70             170

4                 55             155

3                 40              140

2                 30              130

 

§ 4

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego znajdują się w na stronie interneto- wej Politechniki Poznańskiej w zakładce Rekrutacja.

Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów uczenia się wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów. Z po- stępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punkty przyznają komisje, o których mowa w §1 ust. 5 uwzględniając średnią ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest dostarczenie na rozmowę kwalifika- cyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub suplementu do dyplomu zawierającego wspomnianą średnią, a w przypadku kierunku architektura dodatkowo pracy dyplomowej oraz portfolio.

W przypadku gdy studia pierwszego lub drugiego stopnia prowadzone są w języku polskim i angielskim, to kandydat ubiegając się o przyjęcie deklaruje preferowany język, w jakim zamierza odbyć studia.

 

§ 5

Tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach stu- diów dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawo- dowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 511,  z późn. zm.).

Politechnika Poznańska zapewnia warunki przystąpienia do egzaminów wstępnych osobom niepełnosprawnym.

 

§ 6

Ranking kandydatów przyjmowanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się jest sporządzany na podstawie protokołów komisji weryfikujących.

Limit miejsc dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala się łącznie z limitami rekrutacyjnymi.

 

§ 7

Obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią (uczelnię zagraniczną), mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego (drugiego) stopnia w Politechnice Poznańskiej pod warunkiem, że posiadane przez nich Świadectwo (dyplom ukończenia studiów wyższych) jest równorzędne (równoważne) polskiemu świadectwu dojrzałości (polskiemu dyplomowi).

Po przedłożeniu komisji rekrutacyjnej równorzędnego Świadectwa dojrzałości, do kompetencji tejże komisji należy przeliczenie ocen ze świadectwa do skali obowiązującej w systemie polskim.

 

§ 8

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo wskazać kilka kierunków, wyznaczając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć na nich studia.

Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków, o której mowa w ust. 2, na podstawie listy rankingowej.

Kandydat zobowiązany jest wnieść na konto Politechniki Poznańskiej opłatę za przeprowadzenie rekru- tacji na studia. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami rezerwowym.

 

§ 9

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych wymagane są następujące dokumenty:

 1. wygenerowane z systemu rekrutacyjnego podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową zawie- rającą również zdjęcie kandydata (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

w przypadku studiów:

 1. pierwszego stopnia: poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,

 2. drugiego stopnia: poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów (lub zaświad- czenie odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),

zaświadczenie o niepełnosprawności w przypadku osób, o których mowa w §5,

zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu w przypadku osób, o których mowaw §2 ust. 2.

 

§ 10

Rekrutacja w Politechnice Poznańskiej odbywa się w terminie:

 1. od maja 2019r. do września 2019 r. na studia rozpoczynające się od semestru zimowego,

 2. od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. na studia rozpoczynające się od semestru letniego.

W terminie nieprzekraczającym 30 kwietnia 2019 r. zostanie wydane zarządzenie rektora w sprawie szczegółowej organizacji rekrutacji, określające:

1) harmonogram rekrutacji,

2) limity przyjęć na studia, wysokość opłaty rekrutacyjnej,

3) wykaz kierunków prowadzonych w języku angielskim,

4) wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy.

 

 1. Ustala się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na studia, z uwzględnieniem osób, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania złożonego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, poprzez przeprowadzenie dla nich ponownego postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 11

Zestawienie form i kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, na które prowadzona jest rekrutacja kandydatów, zawiera załącznik do Uchwały.

 

§ 12

Traci moc Uchwała Nr 88/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków itrybu przyjmowania na Irok studiów w roku akademickim 2019/2020.

 

§  13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Komentarze (0)