Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Akademia Muzyczna w Poznaniu rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Muzycznej w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała Senatu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu nr 22 rok akademicki 2017/2018 z dnia 23 maja 2018 roku. Dotyczy:  Uchwalenia Regulaminu rekrutacji na  studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na rok 2019/2010 oraz Regulaminu rekrutacji na studia III stopnia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na rok 2019/2020

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 oraz 196 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm., dalej „Ustawa”), Senat Akademii Muzycznej im.I. J. Paderewskiego w Poznaniu uchwalił co następuje:

 

 1. Uchwala się Regulamin postępowania  rekrutacyjnego na studia pierwszego I drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu - określający warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia, zakończenia rekrutacji dla poszczególnych  kierunków  studiów w  Akademii  Muzycznej  im.  J. Paderewskiego w Poznaniu - w brzmieniu  stanowiącym  załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Uchwala się Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia trzeciego stopnia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu- określający warunki  i tryb rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy w Akademii Muzycznej im. J. Paderewskiego w Poznaniu - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 3. Regulaminy w brzmieniu ustalonym zgodnie z ust. 1 i 2 wchodzą w życie z dniem uchwalenia i dotyczą postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020.

 

 

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 22 z dnia 23.05.2018 r.

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

 

 

l. CZĘŚĆ OGÓLNA

Przepisy ogólne

 

§1

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego (dalej także „Akademia” lub „Uczelnia”), działając na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.— dalej „ustawa”) przeprowadza dodatkowe egzaminy na studia celem sprawdzenia uzdolnień artystycznych kandydatów.

 

Egzaminy, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane są w postaci egzaminów wstępnych, których warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia wynika z niniejszego Regulaminu.
 

llekroć Regulamin odsyła do treści informatora oznacza to „Informator dla kandydatów na I rok studiów”, którego treść ustalana jest uchwałą Senatu Akademii.

 

Organy właściwe

 

§2

Do  celów  organizacji i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Akademii powołuje się Komisje Rekrutacyjne:

 1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, oraz

 2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 3. Kadencja członków Komisji Rekrutacyjnych trwa do czasu powołania członków Kemnisji Rekrutacyjnych na nową kadencję.

Utrata mandatu członka Komisji Rekrutacyjnej następuje na skutek:

 1. rezygnacji z zajmowanego stanowiska,

 2. utraty statusu pracownika Akademii,

 3. odwołania przez organ powołujący,

 4. śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.

Członek Komisji Rekrutacyjnej zainteresowany osobiście treścią decyzji podejmowanej przez Komisję Rekrutacyjną - tj. w sprawach, które dotyczą go osobiście, jego. małżonka, krewnych lub powinowatych - wstrzymuje się od głosowania.

Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje w terminie do 30 kwietnia, każdego roku akademickiego, Rektor Akademii.

W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 1. Rektor lub Prorektor Akademii wyznaczony przez Rektora, jako Aizeworniczyc,

 2. Członkowie,

 3. Sekretarz.

 

3.Przewodniczący Komisji wyznacza  spośród członków  Komisji swojego zastępcę oraz zastępcę sekretarza.

4. Członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Rektor powołuje w osobach reprezentantów - każdego z Wydziałów  Akademii  wskazanych  przez  właściwych Dziekanów spośród nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego.

5. W posiedzeniach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Samorządu Studenckiego oraz przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

§3

Do kompetencji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, poza innymi sprawami uregulowanymi w Regulaminie lub ustawie należy:

 1. zatwierdzanie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych przygotowanej przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne,

 2. przedstawianie do wiadomości Rektora listy osób dopuszczonych do egzaminów wstępnych,

 3. czuwanie nad przestrzeganiem kalendarza postępowania rekrutacyjnego,

 4. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego na wszystkie rodzaje studiów prowadzonych przez Akademię,

 5. rozpoznawanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w trybie opisanym w Regulaminie,

 6. wydawanie instrukcji. o charakterze organizacyjnym,

 7. wydawanie  wiążących wyjaśnień  i rozstrzygania wątpliwości powstałych w czasie pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Komisji egzaminacyjnych.

 

§4

 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołują Dziekani Wydziałów w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku akademickiego.

 2. W skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

  1. Dziekan Wydziału - jako przewodniczący,

  2. Prodziekani,

  3. Kierownicy Katedr i Zakładów wchodzących w skład danego wydziału,

  4. inni pracownicy Uczelni wskazani przez Dziekana właściwego Wydziału,

3.Dziekan wyznacza spośród członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej swojego Zastępcę oraz Sekretarza.

 

§5

Do kompetencji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, poza innymi sprawami uregulowanymi w Regulaminie lub ustawie należy:

 1. zatwierdzanie dokumentacji rekrutacyjnej,

 2. sporządzanie list kandydatów dopuszczonych do następnego etapu egzaminów,

 3. weryfikacja prawidłowości merytorycznej dokumentacji egzaminacyjnej kandydatów,

 4. przeprowadzanie egzaminów wstępnych na kierunki i specjalności prowadzone przez Wydział,

 5. sporządzanie protokołów z przebiegu egzaminów wstępnych określające wynik dokonanej kwalifikacji kandydatów,

 6. dokonywanie podsumowania wyników egzaminów,

 7. ogłaszanie wyników egzaminów wstępnych na kierunki i specjalności prowadzone przez Wydział,

 8. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęć na studia pierwszego i drugiego, a także studia podyplomowe oraz sporządzanie listy osób przyjętych na studia i przedstawianie jej do wiadomości Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§6

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają czynności związane z przebiegiem egzaminów wstępnych podzielone na grupy członków Komisji, stanowiące odrębne Komisje egzaminacyjne.

W ramach każdej Wydziałowej  Komisji Rekrutacyjnej  powołuje się taką liczbę Komisji egzaminacyjnych jaką Dziekan uzna za konieczną ze względu na liczbę kierunków ispecjalności, na które dana Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne oraz liczbę kandydatów.

Komisje egzaminacyjne Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej powoływane są przez Dziekana - Przewodniczącego danej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej spośród członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób — wtym Przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej — wskazywanego przez Dziekana oraz co najmniej dwóch członków - w liczbie zależnej od specjalności, z której przeprowadzony jest egzamin wstępny.

Członkiem Komisji egzaminacyjnej może być wyłącznie nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w Akademii.

Członek Wydziałowej  Komisji Rekrutacyjnej może wchodzić w skład więcej niż jednej Komisji egzaminacyjnej.

Dziekan powiadamia  członków Wydziałowej  Komisji Rekrutacyjnej o powołaniu ich w skład określonej Komisji egzaminacyjnej oraz o planach egzaminów.

Wyjątkowo, w przypadku konieczności sprawdzenia zdolności, których weryfikacja nie jest możliwa przy udziale wyłącznie nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Akademii, Dziekan może powołać biegłego z poza Uczelni, który uczestniczy w egzaminie wstępnym w części mającej zweryfikować wskazane zdolności oraz przedstawia Komisji egzaminacyjnej swoją opinię w tym przedmiocie.

 

Tryb i dokumentacja pracy Komisji Rekrutacyjnych i egzaminacyjnych

 

§7

Uczelniana  Komisja Rekrutacyjna  oraz Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne  prowadzą swoje prace i podejmują decyzje na posiedzeniach.

Terminy posiedzeń Komisji ustala ich Przewodniczący.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna jest uprawniona do prowadzenia prac ipodejmowania decyzji, niezależnie od liczby członków uczestniczących w posiedzeniu.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna jest uprawniona do prowadzenia prac ipodejmowania decyzji, niezależnie od liczby członków uczestniczących w posiedzeniu.

Podczas przeprowadzania  egzaminu wstępnego  przez Komisję egzaminacyjną    na sali każdorazowo musi być obecnych co najmniej dwóch członków Komisji egzaminacyjnej. W przypadku,  gdy nie jest to możliwe,  przeprowadzanie egzaminu wstępnego należy przerwać na czas przeszkody.

Komisje Rekrutacyjne oraz Komisje egzaminacyjne podejmują decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej liczby głosów za i przeciw, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

 

§8

Udział członków w posiedzeniach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych, jak również Komisji egzaminacyjnych jest obowiązkowy.

W razie okoliczności uniemożliwiających członkowi Komisji udział w posiedzeniu, nieobecność ta powinna zostać usprawiedliwiona. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć na zaproszenie Przewodniczącego także osoby nie będące jej członkami, jeżeli ich udział jest konieczny ze względu na przedmiot posiedzenia.

 

§9

Posiedzenia Komisji są protokołowane.

Protokoły z posiedzeń Komisji podpisują uczestniczący w posiedzeniu Przewodniczący lub jego zastępca oraz osoba, która sporządzita protokół.

Protokół  z posiedzenia   Komisji  sporządza  członek Komisji lub inna osoba, której Przewodniczący Komisji lub jego zastępca zlecił protokołowanie.

Protokoły Komisji egzaminacyjnych i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych przekazywane są do Działu Organizacji Nauki i Nauczania Akademii.

 

Kwalifikacja kandydatów

 

§10

 1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu systemu elektronicznego, w terminie do dnia 30 maja 2019 r., godz. 15.00.
 2. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się zarejestrowanych kandydatów spełniających wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie, którzy do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 15.00 złożą właściwe dokumenty oraz uiszczą opłatę rekrutacyjną.
 3. Lista wymaganych dokumentów oraz zasady rejestracji elektronicznej zostają ogłoszone przez Akademię w treści informatora dla kandydatów na I rok studiów opublikowanego na stronie internetowej Akademii do dnia 30 listopada 2018 r.
 4. Dokumenty kandydata wymagane dla dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego przyjmuje od kandydatów Dział Organizacji Nauki i Nauczania Akademii, który po sporządzeniu ogólnej listy zarejestrowanych kandydatów przedkłada je Wydziałowym Komisjom Rekrutacyjnym.
 5. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub wyznaczona przez Przewodniczącego osoba z Komisji dokonuje kontroli przedstawionej dokumentacji kandydata oraz akceptacji pod względem merytorycznym co do zgodności z wymogami przystąpienia do egzaminów i programu egzaminów na określonym wydziale i specjalności.
 6. Kandydat, którego dokumentacja jest prawidłowa i kompletna, zostaje dopuszczony do egzaminu i umieszczony na liście osób dopuszczonych do egzaminu.
 7. Kandydat, którego dokumentacja jest niepełna, o ile może ona zostać uzupełniona, winien zostać wezwany do uzupełnienia wymaganej dokumentacji na piśmie, za potwierdzeniem odbioru oraz zostać umieszczony na liście warunkowej. O fakcie uzupełnienia dokumentacji Dział Organizacji Nauki i Nauczania Akademii informuje Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, który umieszcza kandydata na liście, o której mowa w ust. 6.
 8. Kandydat na studia pierwszego stopnia, który zdaje maturę w tym samym roku, może być dopuszczony do egzaminu wstępnego bez przedłożenia kopii świadectwa dojrzałości, o ile nie zostało ono jeszcze wydane, jeżeli przedłoży zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminów maturalnych. Kopia  (z przedstawionym   do  stwierdzenia   zgodności z oryginałem) świadectwa maturalnego powinna być przedłożona w ciągu 4 dni roboczych po oficjalnie ogłoszonym przez Państwową Komisję Egzaminacyjną terminie ich wydawania. Kandydat, który nie przedłoży kopii świadectwa w ustalonym terminie nie zostaje umieszczony na listach przyjętych na studia, sporządzanych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 9. Brak świadectwa dojrzałości w chwili podejmowania przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzję w przedmiocie przyjęcia na studia (o której mowa w § 16) stanowi w myśl art. 169 ust. 1 pkt 1) ustawy podstawę odmowy przyjęcia na studia bez względu na wynik egzaminu wstępnego.
 10. Na równi z brakiem świadectwa dojrzałości traktuje się jego nieprzedłożenie przez kandydata w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.
 11. Kandydat na studia drugiego stopnia  lub studia podyplomowe, który kończy studia pierwszego stopnia (lub studia jednolite magisterskie) w tym samym  roku, może być dopuszczony do egzaminu bez przedłożenia kopii dyplomu oraz suplementu dotyczących studiów | stopnia (lub jednolitych magisterskich), o ile nie zostały one jeszcze wydane ijeżeli złoży zaświadczenie o zrealizowaniu całości programu objętego planem studiów idopuszczeniu  do  obrony.  Kopia  (zprzedstawionym  do  stwierdzenia  zgodności z oryginałem) dyplomu i suplementu powinna być przedłożona w terminie do dnia 10 września 2019 r. Do czasu przedłożenia kopii dyplomu w stosunku do kandydata nie może zostać wydana decyzja o przyjęciu na studia.
 12. Brak dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub jednolitych magisterskich) w chwili podejmowania przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzji w przedmiocie przyjęcia na studia (o której mowa w 16) stanowi w myśl art. 169 ust. 1 pkt 2) ustawy podstawę odmowy przyjęcia na studia bez względu na wynik egzaminu wstępnego.
 13. Na równi z brakiem dyplomu traktuje się jego nieprzedłożenie przez kandydata w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Dział Organizacji Nauki i Nauczania, na zlecenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej informuje Kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego o terminach egzaminów za pomocą poczty elektronicznej oraz umieszczając informację na stronie internetowej Akademii.            :

 2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub specjalność studiów w Akademii przy czym zobowiązany jest wówczas wskazać, na który kierunek lub specjalność chce zostać przyjęty w pierwszej kolejności (kierunek lub specjalność priorytetowa). Dział Organizacji Nauki i Nauczania Akademii informuje właściwe Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne o kandydatach składających wniosek o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek bądź specjalność oraz zadeklarowanym przez nich kierunku lub specjalności priorytetowej. W przypadku gdy wybrane przez kandydata równolegle kierunki lub specjalności prowadzone są na odrębnych wydziałach Akademii, wydanie decyzji o przyjęciu na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wydziału prowadzącego kierunek czy specjalność inną niż priorytetowa zostaje wstrzymane do czasu uzyskania informacjj o ostatecznym rozstrzygnięciu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej kierunek lub specjalność priorytetową.

 3. Przyjęcie na drugi kierunek studiów zgodnie z Regulaminem studiów Akademii następuje w normalnym trybie rekrutacji po zaliczeniu aktualnego (co najmniej pierwszego) roku studiów na pierwszym kierunku, z zastrzeżeniem wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z tokiem studiów na pierwszym kierunku. Wypełnienie wszystkich obowiązków związanych z tokiem studiów potwierdza na wniosek studenta Dziekan wydziału. Do czasu ukończenia aktualnego roku studiów na pierwszym kierunku kandydat bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym, jednak nie wydaje się wobec niego decyzji o przyjęciu na studia. W przypadku    zaistnienia podstaw do wydania takiej decyzji jej wydanie wstrzymuje   się do czasu zaliczenia roku oraz przedstawienia zaświadczenia Dziekana, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia sesji egzaminacyjnej w roku 2019. W braku spełnienia tych warunków  w oznaczonym terminie wydaje się decyzję o nieprzyjęciu na studia.

 

Przepisy porządkowe egzaminu wstępnego

 

§11

 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w składach Komisji egzaminacyjnych prowadzą egzaminy w terminach oraz miejscu uzgodnionych z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.
 1. Kandydaci zobowiązani są do punktualnego stawiennictwa na każdy z elementów egzaminu wstępnego. Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej może dopuścić do egzaminu kandydata, który spóźnił się na egzamin, o ile jego dopuszczenie nie będzie stanowiło naruszenia równości szans innych kandydatów i jest możliwe w terminie przewidzianym na przeprowadzenie egzaminu. Informację o czasie spóźnienia umieszcza się w protokole egzaminacyjnym.

 2. Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej nie dopuszcza do egzaminu kandydata będącego pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, jak również kandydata naruszającego zasady porządku i bezpieczeństwa w Akademii.

 3. Kandydat przystępujący do egzaminu powinien wylegitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem z fotografią potwierdzającym tożsamość kandydata. Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej lub osoba dyżurująca upoważniona przez Dziekana sprawdza tożsamość kandydatów przed rozpoczęciem egzaminów. Kandydat, który nie okaże dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość nie zostaje dopuszczony do egzaminu. Informację o niedopuszczeniu do egzaminu umieszcza się w protokole egzaminacyjnym. Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej może dopuścić do egzaminu kandydata, który nie wylegitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość, jeżeli kandydat jest osobiście znany członkom Komisji egzaminacyjnej. Informację o dopuszczeniu kandydata do egzaminu w takich okolicznościach umieszcza się w protokole egzaminacyjnym.

 

Przebieg egzaminu wstępnego — postanowienia ogólne

 

§12

 1. Egzaminy na poszczególne kierunki i specjalności studiów w Akademii są jednoetapowe bądź dwuetapowe. Do drugiego etapu egzaminów opuszczani są kandydaci którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap egzaminów.

 2. Zasady i przebieg poszczególnych  części egzaminu, w tym określenie zasad uzyskania pozytywnej  oceny pierwszego etapu egzaminów wstępnych, na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach wynikają z Części II niniejszego Regulaminu.

 

§13

 1. Wynik postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia stanowi suma składowych (zaokrąglonych do drugiego miejsca po przecinku):

  1. 5% punktów uzyskanych z egzaminu dojrzałości, ustalonych zgodnie z §14 (5% x liczba punktów),

  2. 95% punktów uzyskanych z egzaminów wstępnych, ustalonych zgodnie z Częścią II niniejszego Regulaminu (95% x liczba punktów).

 2. Wynik postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia oraz studia podyplomowe stanowi punktacja uzyskana z egzaminów wstępnych, ustalona zgodnie z Częścią II niniejszego Regulaminu

 3. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części egzaminów wstępnych (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata z egzaminów wstępnych wynosi 0 punktów.

 4. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części egzaminów wstępnych nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów). Przepis ust. 3 stosuje się.

 

§14

 1. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia, stanowi obok wyniku egzaminów wstępnych, wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego ustalony zgodnie z poniższymi zasadami.  Obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy  podejmują  studia  na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

 1. Wynik uzyskany przez kandydata wyrażany jest w punktach w skali 0-100 i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 2. Ustalenie punktów następuje stosownie do trybu uzyskania świadectwa dojrzałości:

  1. tryb I - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub tzw. nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą;

  2. tryb II - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę.

 3. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na | rok studiów pierwszego stopnia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydaci wymienieni powyżej podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu w trybie I.

 4. W trybie I, gdy wyniki egzaminu maturalnego podane są na świadectwie dojrzałości w procentach, ich przeliczenia na punkty dokonuje się według zasady 1 % = 1 punkt.

 5. Celem ustalenia procentowego wyniku egzaminu maturalnego w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), dla których stosuje się tryb | postępowania rekrutacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

 

Poziom SL

(punkty)

7

6

5

4

3

ż

1

0

Poziom podstawowy

(procenty)

100

86

72

58

44

30

-

-

Poziom rozszerzony

(procenty)

100

85

70

55

40

25

10

0

 

 1. Absolwentom szkół/oddziałów dwujęzycznych, wyniki matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadą - 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%.

 2. W trybie II, gdy wyniki egzaminu maturalnego podane są na świadectwie dojrzałości w postaci ocen, następuje ich przeliczenie na punkty w następujący sposób zależny od skali ocen obowiązujących na egzaminie maturalnym.
 3. W trybie brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego zdawanego w części ustnej i tylko z jednego poziomu. W przypadku, gdy kandydat ma dwa poziomy wybierany jest poziom korzystniejszy dla kandydata.

 4. W trybie II, brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.

 

Ogłaszanie wyników egzaminów i przyjęć na studia

 

§15

 1. Członkowie Komisji egzaminacyjnej dokonują indywidualnie oceny danego kandydata w ramach punktacji ustalonej dla danej części egzaminu wstępnego.
 2. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z przebiegu każdego egzaminu kandydata natychmiast po zakończeniu egzaminu. Protokół ten może być sporządzony jako protokół zbiorczy dla wszystkich kandydatów.  Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji egzaminacyjnej.
 3. Protokół Komisji egzaminacyjnej zawiera określenie rodzaju egzaminu i uzyskaną przez kandydata ocenę.
 4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 zostaje przedstawiony do decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, która w drodze głosowania ustala ostateczny wynik danego kandydata.
 5. W przypadku egzaminów dwuetapowych Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej sporządza i podpisuje:
 • listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu egzaminu wstępnego,

 • listę kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu egzaminu wstępnego.

 1. Listy kandydatów przyjętych do drugiego etapu rekrutacji odzwierciedlające ilość uzyskanych punktów (malejąco) wg specjalności zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Akademii przy czym nie podaje się danych kandydatów a jedynie nadany im w toku postępowania rekrutacyjnego kod kandydata.
 2. Po przeprowadzeniu egzaminów sporządzany jest indywidualny protokół dla każdego kandydata uwzględniający punktacje uzyskane podczas egzaminów. Indywidualny protokół kandydata podpisany przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przechowywany jest w teczce kandydata.
 3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół zbiorczy wyników postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów i specjalność, wskazujący na wyniki poszczególnych kandydatów z podziałem na poszczególne części egzaminu oraz wynik łączny, z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji łącznej (od najwyższej), jak również wskazujący na wynik sprawdzianu (pozytywny lub negatywny) oraz wskazanie co do przyjęcia na studia (TAK lub NIE).
 4. Na protokole zbiorczym, o którym mowa w ust. 8 nanosi się podział kandydatów uzyskujących pozytywny wynik na tych, którzy mieszczą się w limicie przyjęć dla danego kierunku i specjalności studiów ikandydatów poza tym limitem.
 5. Jeżeli okazałoby się, że ze względu na równą liczbę punktów nie jest możliwe wyłonienie kandydatów w liczbie wynikającej z limitu, wówczas istniejącą równość punktów rozstrzyga się poprzez punktację dodatkową, według której osoby o tej samej liczbie zostają uszeregowane w kolejności wynikającej z liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego danej specjalności, a w dalszej kolejności innych elementów egzaminów wybrane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 1. Na podstawie dokonanej kwalifikacji kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego wymieniające wstępne ustalenia w zakresie:

  1. kandydatów przyjętych na studia z podziałem na poszczególne rodzaje studiów, kierunki studiów i specjalności,

  2. kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc, kandydatów nieprzyjętych, którzy  uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

 2. Listy zawierające dane określone w ust. 11 podpisane przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub jego zastępcę podlegają ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Akademii oraz na stronie internetowej Akademii. Na listach podaje się informację o tym, że ostateczny wynik zostanie przekazany w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia kandydatowi.
 3. Kandydat ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej celem uzyskania zaświadczenia dotyczącego wyników egzaminów.

 4. Ustalenia dotyczące zakwalifikowania kandydatów do grona osób mieszczących się w limicie przyjęć mają na uwadze ustalony we właściwej uchwale Senatu limit kandydatów, w tym kandydatów dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

 

§16

 1. Na skutek przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wydaje w odniesieniu do każdego kandydata decyzję i przesyła ją kandydatowi.

 2. Decyzja o przyjęciu na studia zostaje wydana w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia (w tym dostarczywszy odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów) uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych oraz znaleźli się w gronie kandydatów z najwyższym wynikiem  — nieprzekraczającym limitu przyjęć dla danego kierunku i specjalności.

3.Decyzja o nie przyjęciu na studia sporządzana jest z dodatkowym stwierdzeniem wyniku egzaminu I wydawana jest:

 1. ze wskazaniem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminów wstępnych — w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych jednak nie znaleźli się grupie przyjętych ze względu na limit przyjęć dla danego kierunku i specjalności, a także w stosunku do kandydatów, którzy uzyskawszy pozytywny wynik egzaminów wstępnych nie spełnili warunków ustawowych przyjęcia na studia (w szczególności dostarczenia odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów),

b.ze wskazaniem uzyskania negatywnego wyniku  postępowania rekrutacyjnego — w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych albo nie spełnili ustawowych wymogów przyjęcia na studia.

 1. Decyzję sporządzoną na piśmie wraz z uzasadnieniem doręcza się kandydatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzję podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub z upoważnienia jego zastępca. Decyzja zawiera pouczenie o możliwości odwołania się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz informację, że podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków lub trybu rekrutacji na studia.

 

§17

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji.

Decyzja zapadła w wyniku odwołania jest ostateczna.

Decyzja ta jest sporządzana na piśmie i doręczana wraz z uzasadnieniem osobie, która złożyła odwołanie, z pouczeniem o możliwości złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

 

§18

 1. W wypadku gdyby postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone w powyższych terminach nie zakończyło się wydaniem decyzji o przyjęciu na studia kandydatów w maksymalnej liczbie określonej limitem przyjęć, Rektor może zarządzeniem wyznaczyć termin przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na niewypełnione kierunki i specjalności, na zasadach obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji.
 2. W toku rekrutacji uzupełniającej, o której mowa w pkt 1. możliwe jest przeprowadzenie ponownej oceny wniosków o przyjęcie na studia kandydatów - absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu - maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 nie przeprowadza się ponownej oceny w ramach dodatkowych egzaminów wstępnych, chyba, że wnosi o to kandydat.
 4. Rektor niezwłocznie informuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i Wydziałową Komisje Rekrutacyjną o decyzji, o której mowa w ust. 1 i poleca przystąpienie do organizacji postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze.
 5. Do postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze stosuje się wprost zasady dotyczące pierwszego naboru, przy czym kandydaci ponownie składają wnioski i uiszczają opłaty egzaminacyjne.
 6. W drugim naborze kandydaci ubiegają się o przyjęcie w ramach miejsc pozostałych po pierwszym naborze.

 

§19

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna gromadzi i przechowuje kopie dokumentów:

 1. z przebiegu prac Komisji, w tym protokoły z posiedzeń Komisji i szczegółowy rozkład egzaminów wstępnych,

 2. dotyczące kandydata na studia znajdujące się w teczkach kandydata: 

 • protokół Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  z przebiegu i wyników  egzaminów wstępnych,
 • protokoły Komisji egzaminacyjnych z poszczególnych egzaminów,

 • prace kandydata z egzaminów pisemnych.

 

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 

§20

 1. Egzamin na wszystkie kierunki i specjalności jest jedno lub dwuetapowy.
 2. Przejście do drugiego etapu egzaminu możliwe jest pod warunkiem uzyskania z każdego egzaminu w pierwszym  etapie  minimalnej  liczby punktów określonej w kolumnie „minimalna  wymagana liczba punktów” w tabeli umieszczonej poniżej dla danego wydziału.
 3. W ramach każdego z egzaminów kandydat otrzymuje punkty w określonej w tabeli skali, dla których może być dodatkowo stosowana waga (współczynnik korygujący) powodującą konieczność pomnożenia uzyskanej oceny przez wagę danego egzaminu.
 4. Łączny pozytywny wynik egzaminu wstępnego na każdy kierunek i specjalność stanowi suma punktów uzyskanych łącznie z wszystkich egzaminów w każdym z etapów.
 1. Pozytywny wynik egzaminów wstępnych wymaga zakwalifikowania kandydata do drugiego etapu egzaminów (w przypadku egzaminów dwuetapowych) i spełnienia w każdym z etapów warunków określonych w tabeli umieszczonej w niniejszym paragrafie.

 2. Szczegółowy przebieg poszczególnych egzaminów, w szczególności ich formę lub wymagania dotyczące repertuaru ogłoszone zostaną w informatorze podanym do wiadomości publicznej nie później niż 30 listopada 2018 r.

 

 

 

Komentarze (0)