Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) oraz art. 61 ust. 1 Statutu AGH Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie postanawia, co następuje:

 

§ 1.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Uchwała ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej  i niestacjonarnej w AGH.

 2. Przyjęcie na pierwszy rok studiów w AGH w wyniku potwierdzania efektów uczenia się regulują odrębne przepisy.

 3. Przyjęcie na pierwszy rok studiów w AGH w wyniku przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej reguluje Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 4. Planowaną liczbę miejsc na pierwszym roku studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2019/2020 określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 

§ 2.

 

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok studiów prowadzi Rektor AGH poprzez działających z jego upoważnienia Pełnomocnika lub Pełnomocników ds. Rekrutacji.

 2. Pełnomocnika/Pełnomocników Rektora ds. Rekrutacji powołuje i odwołuje Rektor AGH w liczbie niezbędnej do zapewnienia ciągłości procesu rekrutacyjnego, przy czym każdy powołany Pełnomocnik jest równorzędny. Rektor AGH określa zakres udzielonych upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad działalnością Pełnomocnika oraz sposób zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i administracyjnej.

 3. Organami pomocniczymi Pełnomocników Rektora ds. Rekrutacji są Wydziałowe Zespoły ds. Rekrutacji jednostek rekrutujących na dany kierunek studiów, zwane dalej „WZR”.

 1. WZR powołuje Rektor AGH w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Rekrutacji określając zakres ich zadań.

 2. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Centrum Rekrutacji AGH, Centrum Studentów Zagranicznych AGH i dziekanaty jednostek rekrutujących.

 

§ 3.

 

Tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 odbywa się w tym samym trybie.

 2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych obejmujących rejestrację kandydatów w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, zwanym dalej „systemem e-Rekrutacja”, oraz:

  1. złożenie przez kandydata lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja przez kandydata deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na dany kierunek studiów, zwanej dalej „deklaracją”;

  2. w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia udział w egzaminie wstępnym lub złożenie  przez  kandydata  oświadczenia  absolwenta  AGH  w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego;

  3. wstępną kwalifikację kandydatów, której wyniki ogłaszane są w postaci informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego przesłanej na osobiste konto kandydata w systemie e-Rekrutacja. W przypadku kandydata kwestionującego  wynik  postępowania  kwalifikacyjnego  lub  jego  część   w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może on wnieść do Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia tego wyniku wniosek o jego sprostowanie;

  4. złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;

  5. wpis kandydata na listę studentów na dany kierunek pierwszego roku po wcześniejszym uzupełnieniu przez niego wszystkich wymaganych dokumentów określonych odrębnym zarządzeniem Rektora, o którym mowa w § 8.

 3. Niezłożenie  przez   kandydata,   który   został   wstępnie   zakwalifikowany,  w wyznaczonym terminie podanym w kalendarzu rekrutacji, o którym mowa w § 4  ust.  4,  wymaganych  dokumentów  jest  równoznaczne  z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów w tym cyklu rekrutacyjnym.

 4. Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji z upoważnienia Rektora AGH:

  1. dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów na pierwszy rok studiów    w danym cyklu rekrutacyjnym w terminach podanych w kalendarzu rekrutacji,

  2. podejmuje decyzję o nieprzyjęciu kandydata na dany kierunek studiów,

  3. rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy o nieprzyjęciu kandydata na pierwszy rok studiów,

 1. decyduje o zakończeniu rekrutacji na dany kierunek studiów,

 2. podejmuje decyzję o nieuruchomieniu danego kierunku w przypadku zbyt małej liczby kandydatów na ten kierunek.

 1. Od decyzji o nieprzyjęciu na pierwszy rok studiów służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora, który należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

 2. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, a nie zostali na niego zakwalifikowani, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania złożonego w OKE (zgodnie z art. 44zzz ust.

7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), będą ponownie kwalifikowani zgodnie z kryteriami  przyjętymi  w  danym  dniu  kwalifikacji, w której ci kandydaci brali udział.

 

§ 4.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów

 

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 będzie prowadzona w dwóch okresach – letnim i zimowym.

 2. Rekrutacja w okresie letnim rozpocznie się 3 czerwca 2019 r. i zakończy się 27 września 2019 r.

 3. Rekrutacja w okresie zimowym rozpocznie się 7 stycznia 2020 r. i zakończy się 21 lutego 2020 r.

 4. Szczegółowy kalendarz rekrutacji w okresach podanych w ust. 2 i 3 określi Rektor w drodze zarządzenia.

 5. Na dany kierunek studiów rekrutacja prowadzona jest do momentu wypełnienia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów, o której mowa w §1 ust. 4, lub podjęcia decyzji o zakończeniu rekrutacji na ten kierunek. Zakończona rekrutacja może być wznowiona w przypadku rezygnacji kandydatów już przyjętych na studia. Decyzję w tej sprawie podejmuje z upoważnienia Rektora AGH Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji.

 

§ 5.

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020 odbywać się będzie według tych samych warunków.

 2. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2019/2020, zawiera tabela 1.

 3. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2019/2020 zostaną określone    w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2019/2020.

 4. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.

 1. Podstawą kwalifikacji  dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia  w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (1) lub (4) w zależności od posiadanego świadectwa dojrzałości.

 2. Przedmioty główne uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacyjnego (1) i (4) dla kierunków studiów pierwszego stopnia zawiera tabela 1.

 

Tabela   1.   Kierunki studiów pierwszego stopnia oraz przedmioty  główne uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacyjnego (1) i (4).

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Przedmiot główny

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

1.

Automatyka i Robotyka (EAIiIB)

 

 

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

2.

Elektronika (IEiT)

3.

Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)

4.

Elektrotechnika (EAIiIB)

5.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB)

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

6.

Computer Science* (EAIiIB)

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

7.

Cyberbezpieczeństwo* (IEiT)

8.

Informatyka (EAIiIB + IEiT)

9.

Informatyka Stosowana (FiIS)

10.

Informatyka Techniczna (IMiIP)

11.

Teleinformatyka (IEiT)

12.

Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce* (IEiT)

13.

Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

14.

Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

INŻYNIERIA CHEMICZNA

15.

Ceramika (IMiC)

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologa

16.

Chemia Budowlana (IMiC)

17.

Paliwa i Środowisko* (EiP)

18.

Technologia Chemiczna (EiP+ IMiC)

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

19.

Budownictwo (GiG)

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

20.

Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)

21.

Geoinformacja (GGiIŚ)

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Przedmiot główny

22.

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (GiG)

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

23.

Edukacja Techniczno - Informatyczna (IMiIP)

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

24.

Inżynieria Materiałowa (IMiC+ IMiIP)

25.

Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN)

26.

Inżynieria Procesów Odlewniczych (O)

27.

Inżynieria Produkcji i Jakości (MN)

28.

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (O)

29.

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych* (MN)

30.

Metalurgia (IMiIP)

31.

Recykling i Metalurgia (MN)

32.

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne* (O)

INŻYNIERIA MECHANICZNA

33.

Automatyka i Robotyka (IMiR)

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

34.

Inżynieria Akustyczna (IMiR)

35.

Inżynieria Ciepła (IMiIP)

36.

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (IMiR)

37.

Inżynieria Mechatroniczna (IMiR)

38.

Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)

39.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z)

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

40.

Energetyka (EiP)

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

41.

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (EiP)

42.

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WNiG)

43.

Inżynieria Górnicza (GiG)

44.

Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ)

45.

Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ)

46.

Inżynieria Kształtowania Środowiska (GiG)

47.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG)

48.

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (GiG)

 

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Przedmiot główny

MATEMATYKA

49.

Matematyka (MS)

matematyka

NAUKI FIZYCZNE

50.

Fizyka Medyczna (FiIS)

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

51.

Fizyka Techniczna (FiIS)

52.

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce* (FiIS)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

 

53.

 

Kulturoznawstwo (H)

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza

o społeczeństwie

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

54.

Informatyka i Ekonometria (Z)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia

55.

Zarządzanie (Z)

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

56.

Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)

 

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

57.

Geofizyka (GGiOŚ)

58.

Geoinformatyka (GGiOŚ)

59.

Geologia Stosowana (GGiOŚ)

60.

Geoturystyka (GGiOŚ)

61.

Inżynieria i Analiza Danych (GGiOŚ)

NAUKI SOCJOLOGICZNE

62.

Informatyka Społeczna (H)

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza

o społeczeństwie

63.

Socjologia (H)

* - kierunek planowany do utworzenia

 

 1. Jeżeli na świadectwie dojrzałości kandydat ma wyniki z egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu wymienionego w tabeli 1, to do wskaźnika rekrutacyjnego wybierany jest wynik najlepszy.

 2. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (1) lub (4) równą lub większą niż 300 pkt.

 3. Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z uchwałą Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

 4. Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w AGH z pominięciem postepowania kwalifikacyjnego jest dokonanie rejestracji w systemie e-Rekrutacja i przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia w danym cyklu rekrutacyjnym.

 1. Z uprawnień, o których mowa w ust. 9, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

 2. Wskaźnik rekrutacji ustalany jest według następujących zasad:

 

1)Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane w 2019 roku, z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100 punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1):

W = 4 · G + M                                                            (1)

 

gdzie:

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego - w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym, według następujących zasad:

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu podstawowego z przedmiotu innego niż matematyka w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru (2):

G = N                                                            (2)

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru (3):

 

ìN                       dla

G =íN

ï    + 2 × (N - 30) dla

N < 30%

30% £ N £ 80%

ïN +100

dla

 

N > 80%

(3)

 

Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

2)Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane przed 2019 rokiem, z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0- 100 punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1) i wzoru (4), przy czym do rankingu brany jest wynik najlepszy:

W = 4 · G + J                                                              (4)

gdzie:

 

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, według następujących zasad:

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu podstawowego z przedmiotu innego niż matematyka w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest zgodnie ze wzorem (2) określonym w pkt 1;

 2. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest zgodnie ze wzorem (3) określonym w pkt 1.

 

Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

J – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) przeliczona według zasad podanych dla wyliczania wartości składnika G.

3)Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali ocen 1-6 lub 2-5 wskaźnik rekrutacji obliczony jest zgodnie ze wzorem (4), gdzie:

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według tabeli 2 z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 lub w przypadku, gdy do żadnego z nich kandydat nie przystępował na egzaminie maturalnym, z przeliczenia ocen ze świadectwa dojrzałości. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

J – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 2 oceny z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) w części pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub w części ustnej (w drugiej kolejności); jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to wartość składnika J odpowiada liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego wymienionego powyżej, umieszczonego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.

 

Tabela 2. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5.

Ocena

Liczba punktów

rok wydania świadectwa

przed 1992 r.

od 1992 r.

Celujący

-

200

Bardzo dobry

200

160

Dobry

133

120

Dostateczny

67

80

Dopuszczający

-

40

 

Jeżeli kandydat  posiadający  świadectwo  dojrzałości  w  skali  ocen  1-6  lub  2-5 przedstawi certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym, to dopuszcza się określenie na jego podstawie wartości składnika J zgodnie z zasadami regulowanymi odrębnymi przepisami obwiązującymi w AGH w sprawie zasad nauki języków obcych.

4)Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad matury międzynarodowej wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (4), gdzie:

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 3 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1; jeżeli przedmiotem głównym jest matematyka, to przeliczenie następuje według tabeli 4. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 1, to wybierany jest wynik najlepszy.

J – wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka angielskiego.

 

Tabela 3. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej dla przedmiotu głównego innego niż matematyka.

 

Ocena

poziom SL

poziom HL

liczba punktów

7

100

200

6

86

171

5

71

143

4

57

114

3

43

86

2

29

57

1

14

29

Tabela 4. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej dla przedmiotu matematyka.

 

Ocena

poziom SD

poziom SL

poziom HL

liczba punktów

7

100

200

200

6

86

171

200

5

71

143

200

4

57

114

200

3

43

86

150

2

29

57

100

1

14

29

50

5)Dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznany za

 

równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (4), gdzie:

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1, według wzoru

(2) lub (3), w których liczba punktów N jest wynikiem przeliczenia oceny ze świadectwa na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (5). Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

J – wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka obcego.

 

Algorytm przeliczania ocen na polską skalę procentową 0 – 100%

? = 30 + 70    N0−Nmin

Nmax-Nmin

 

(5)

 

gdzie:

N – ocena po przeliczeniu

N0 – ocena umieszczona na świadectwie dojrzałości lub dokumencie równoważnym

Nmin – najniższa ocena pozytywna w skali obwiązującej w danym państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo dojrzałości lub dokument jemu równoważny

Nmax – najwyższa ocena pozytywna w skali obwiązującej w danym państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo dojrzałości lub dokument jemu równoważny

 

§ 6.

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 odbywać się będzie według tych samych warunków.

 2. Kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2019/2020 zawiera tabela 5.

 3. Kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2019/2020 zostaną określone    w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2019/2020.

 4. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.

 5. Podstawą kwalifikacji dla  wszystkich  kierunków  studiów  drugiego  stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według wzoru (6):

 

W = wE  · E + wS · S                                                                   (6)

gdzie:

E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;

S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;

wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego;

wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz:

wE  + wS = 10                                                       (7)

Wagi składników wzoru (6) określone są w tabeli 5.

 1. W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski, dającym prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w Polsce, dokonuje się przeliczenia średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.

 2. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (6) dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia drugiego stopnia zawiera tabela 5.

 

Tabela 5. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (6) dla kierunków drugiego stopnia studiów.

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępnego

[wE]

z przeliczenia średniej ocen

[wS]

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

1.

Automatyka i Robotyka (EAIiIB)

 

 

6

 

 

4

2.

Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)

3.

Elektrotechnika (EAIiIB)

4.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB)

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

5.

Informatyka (EAIiIB + IEiT)

 

 

 

5

 

 

 

5

6.

Informatyka Stosowana (FiIS)

7.

Informatyka Techniczna (IMiIP)

8.

Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP)

9.

Teleinformatyka (IEiT)

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

10.

Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)

6

4

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępnego

[wE]

z przeliczenia średniej ocen

[wS]

INŻYNIERIA CHEMICZNA

11.

Ceramika (IMiC)

 

5

 

5

12.

Paliwa i Środowisko* (EiP)

13.

Technologia Chemiczna (EiP+IMiC)

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

14.

Budownictwo (GiG)

 

 

5

 

 

5

15.

Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)

16.

Geoinformacja (GGiIŚ)

17.

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (GiG)

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

18.

Edukacja Techniczno - Informatyczna (IMiIP)

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

19.

Inżynieria Materiałowa (IMiIP+ IMiC)

20.

Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN)

21.

Inżynieria Procesów Odlewniczych (O)

22.

Inżynieria Produkcji i Jakości (MN)

23.

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (O)

24.

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych* (MN)

25.

Metalurgia (IMiIP)

26.

Recykling i Metalurgia (MN)

INŻYNIERIA MECHANICZNA

27.

Automatyka i Robotyka (IMiR)

 

 

 

5

 

 

 

5

28.

Inżynieria Akustyczna (IMiR)

29.

Inżynieria Ciepła (IMiIP)

30.

Inżynieria Mechatroniczna (IMiR)

31.

Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)

32.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z)

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

33.

Energetyka (EiP)

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

34.

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (EiP)

35.

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WNiG)

36.

Inżynieria Górnicza (GiG)

37.

Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ)

38.

Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ)

39.

Inżynieria Kształtowania Środowiska (GiG)

 

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępnego

[wE]

z przeliczenia średniej ocen

[wS]

40.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG)

 

 

41.

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (GiG)

MATEMATYKA

42.

Matematyka (MS)

6

4

NAUKI CHEMICZNE

43.

Chemia w Kryminalistyce* (IMiC)

5

5

NAUKI FIZYCZNE

44.

Fizyka Medyczna (FiIS)

 

5

 

5

45.

Fizyka Techniczna (FiIS)

46.

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce* (FiIS)

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

47.

Kulturoznawstwo (H)

6

4

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

48.

Zarządzanie (Z)

 

7

 

3

49.

Informatyka i Ekonometria (Z)

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

50.

Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)

 

 

 

4

 

 

 

6

51.

Geofizyka (GGiOŚ)

52.

Geoinformatyka (GGiOŚ)

53.

Geologia Stosowana (GGiOŚ)

54.

Geoturystyka (GGiOŚ)

NAUKI SOCJOLOGICZNE

55.

Informatyka Społeczna* (H)

 

6

 

4

56.

Socjologia (H)

* - kierunek planowany do utworzenia

 

 1. Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji (6) może być wynik egzaminu kierunkowego na studiach pierwszego stopnia składanego w formie pisemnej.

 2. Zakres egzaminu kierunkowego, o którym mowa w ust. 8 musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

 3. Decyzję o możliwości skorzystania z zapisów ust. 8 podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji.

 4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub tytuł równoważny, z zastrzeżeniem ust. 12.

 1. W przypadku niespełniania warunku określonego w ust. 11 uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich możliwe jest tylko w oparciu o program studiów z co najmniej dodatkowym semestrem „wyrównawczym” opublikowanym w Bazie Syllabus AGH minimum 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.

 

§ 7.

 

Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców

 

Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby niebędące obywatelami polskimi określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 

§ 8.

 

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej

 

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji oraz wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 

§ 9.

 

Postanowienia końcowe

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Komentarze (0)