Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 97/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i  zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U., poz. 1668 z późn. zm.) Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie postanawia, co następuje:

 

§ 1.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Uchwała ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  na  pierwszy  rok  studiów  pierwszego  i   drugiego  stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w AGH.

 2. Przyjęcie na pierwszy rok studiów w AGH na podstawie potwierdzania efektów uczenia się regulują odrębne przepisy.

 3. Przyjęcie na  pierwszy  rok  studiów  w  AGH  w  wyniku  przeniesienia  z innej uczelni lub uczelni zagranicznej reguluje Regulamin studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im.  Stanisława   Staszica w Krakowie.

 4. Planowaną liczbę miejsc na pierwszym roku studiów na poszczególnych kierunkach w roku  akademickim  2020/2021  określi   Rektor  AGH   w drodze zarządzenia.

 

§ 2.

 

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok studiów prowadzi Rektor AGH poprzez działających z jego upoważnienia Pełnomocnika lub Pełnomocników ds. Rekrutacji.

 2. Pełnomocnika/Pełnomocników    Rektora    ds.    Rekrutacji    powołuje  i odwołuje Rektor AGH w liczbie niezbędnej do zapewnienia ciągłości procesu rekrutacyjnego, przy czym każdy powołany Pełnomocnik jest równorzędny. Rektor AGH określa zakres udzielonych upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad działalnością Pełnomocnika oraz sposób zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i administracyjnej.

 3. Organami pomocniczymi Pełnomocników Rektora ds. Rekrutacji są Wydziałowe Zespoły ds. Rekrutacji jednostek rekrutujących na dany kierunek studiów, zwane dalej „WZR”.

 4. WZR powołuje Rektor AGH określając zakres ich zadań.

 5. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Centrum  Rekrutacji  AGH,  Centrum  Studentów  Zagranicznych  AGH   i dziekanaty jednostek rekrutujących.

 

§ 3.

 

Tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021 odbywa się w tym samym trybie.

 2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest  w cyklach   rekrutacyjnych   obejmujących    rejestrację    kandydatów w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, zwanym dalej „systemem e-Rekrutacja”, oraz:

  1. złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja przez kandydata deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na dany kierunek studiów, zwanej dalej „deklaracją”;

  2. w  przypadku  kandydatów   na   studia   drugiego   stopnia   udział  w egzaminie wstępnym lub złożenie przez kandydata oświadczenia absolwenta AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego;

  3. wstępną  kwalifikację  kandydatów,   której   wyniki   ogłaszane   są w postaci informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego przesłanej na osobiste konto kandydata  w  systemie  e-Rekrutacja. W przypadku kandydata kwestionującego wynik postępowania kwalifikacyjnego lub jego część w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może on wnieść do Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia tego wyniku wniosek o jego sprostowanie;

  4. złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;

  5. wpis kandydata na listę studentów na dany kierunek pierwszego roku po wcześniejszym uzupełnieniu przez niego wszystkich wymaganych dokumentów  określonych  odrębnym  zarządzeniem  Rektora  AGH,  o którym mowa w §8.

 3. Niezłożenie przez kandydata,  który  został  wstępnie  zakwalifikowany w danym cyklu  rekrutacyjnym,  w  wyznaczonym  terminie  podanym  w kalendarzu rekrutacji, o którym mowa w §4 ust. 4, wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów w tym cyklu rekrutacyjnym.

 4. Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji z upoważnienia Rektora AGH:

  1. dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów na pierwszy rok studiów w danym cyklu rekrutacyjnym w terminach podanych w kalendarzu rekrutacji,

  2. podejmuje decyzję o nieprzyjęciu kandydata na dany kierunek studiów,

  3. rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy o nieprzyjęciu kandydata na pierwszy rok studiów,

  4. decyduje o zakończeniu i wznowieniu rekrutacji na dany kierunek studiów w porozumieniu z WZR,

  5. podejmuje decyzję o nieuruchomieniu danego kierunku w przypadku zbyt małej liczby kandydatów na ten kierunek.

 1. Od  decyzji  o  nieprzyjęciu  na  pierwszy  rok  studiów  służy  wniosek  o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora AGH, który należy złożyć    w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

 2. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, a nie zostali na niego zakwalifikowani, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania złożonego w OKE (zgodnie  z  art.  44zzz  ust.  7  ustawy  z  dnia  7  września  1991  r.   o systemie oświaty), będą ponownie kwalifikowani zgodnie z kryteriami przyjętymi w danym dniu kwalifikacji, w której ci kandydaci brali udział.

 

§ 4.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów

 

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 będzie prowadzona w dwóch okresach – letnim i zimowym.

 2. Rekrutacja w okresie letnim rozpocznie się 1 czerwca 2020 r. i zakończy się 25 września 2020 r.

 3. Rekrutacja  w  okresie  zimowym  rozpocznie  się  4  stycznia  2021  r.  i zakończy się 19 lutego 2021 r.

 4. Szczegółowy  kalendarz   rekrutacji   w   okresach   podanych   w   ust. 2 i 3 określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 5. Na dany kierunek studiów rekrutacja prowadzona jest do momentu wypełnienia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów, o której mowa w §1 ust. 4, lub podjęcia decyzji o zakończeniu rekrutacji na  ten  kierunek.   Zakończona   rekrutacja   może   być   wznowiona  w przypadku rezygnacji kandydatów już przyjętych na studia.

 

§ 5.

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie według tych samych warunków.

 2. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2020/2021, zawiera tabela 1.

 3. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2020/2021, zostaną określone w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2020/2021.

 4. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.

 5. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (1).

 1. Przedmioty główne uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacyjnego (1) dla kierunków studiów pierwszego stopnia zawiera tabela 1.

Tabela 1. Kierunki studiów pierwszego stopnia oraz przedmioty główne uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacyjnego (1).

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

 

Przedmiot główny

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

1.

Automatyka i Robotyka (EAIiIB)

 

 

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

2.

Elektronika (IEiT)

3.

Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)

4.

Elektrotechnika (EAIiIB)

5.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB)

EKONOMIA I FINANSE

6.

Informatyka i Ekonometria (Z)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

7.

Computer Science (EAIiIB)

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

8.

Cyberbezpieczeństwo (IEiT)

9.

Informatyka (IEiT+EAIiIB)

10.

Informatyka i Systemy Inteligentne (EAIiIB)*

11.

Informatyka Stosowana (FiIS)

12.

Informatyka Techniczna (IMiIP)

13.

Teleinformatyka (IEiT)

 

14.

Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (IEiT+H+IMiC)

15.

Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

16.

Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

 

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

 

Przedmiot główny

INŻYNIERIA CHEMICZNA

17.

Ceramika (IMiC)

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

18.

Chemia Budowlana (IMiC)

19.

Paliwa i Środowisko (EiP)

20.

Technologia Chemiczna (EiP+IMiC)

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

21.

Budownictwo (GiG)

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

22.

Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)

23.

Geoinformacja (GGiIŚ)

24.

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (GiG)

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

25.

Edukacja Techniczno - Informatyczna (IMiIP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

26.

Inżynieria Materiałowa (IMiC+IMiIP)

27.

Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN)

28.

Inżynieria Procesów Odlewniczych (O)

29.

Inżynieria Produkcji i Jakości (MN)

30.

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (O)

31.

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MN)

32.

Metalurgia (IMiIP)

33.

Recykling i Metalurgia (MN)

34.

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (O)

INŻYNIERIA MECHANICZNA

35.

Automatyka i Robotyka (IMiR)

matematyka lub fizyka lub chemia lub

 

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

 

Przedmiot główny

36.

Inżynieria Akustyczna (IMiR)

informatyka

37.

Inżynieria Ciepła (IMiIP)

38.

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (IMiR)

39.

Inżynieria Mechatroniczna (IMiR)

40.

Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

41.

Energetyka (EiP)

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

42.

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (EiP)

43.

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WNiG)

44.

Inżynieria Górnicza (GiG)

45.

Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ)

46.

Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ)

47.

Inżynieria Kształtowania Środowiska (GiG)

48.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG)

 

49.

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (GiG)

MATEMATYKA

50.

Matematyka (MS)

matematyka

NAUKI FIZYCZNE

51.

Fizyka Medyczna (FiIS)

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

52.

Fizyka Techniczna (FiIS)

53.

Nanoinżynieria materiałów* (FiIS+IMiC)

54.

Mikro- i Nanotechnologie

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

 

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

 

Przedmiot główny

 

w Biofizyce (FiIS)

 

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

 

55.

 

Kulturoznawstwo (H)

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny lub język polski

lub wiedza o społeczeństwie

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

56.

Zarządzanie (Z)

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

57.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z)

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

58.

Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)

 

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

59.

Geofizyka (GGiOŚ)

60.

Geoinformatyka (GGiOŚ)

61.

Geologia Stosowana (GGiOŚ)

62.

Geoturystyka (GGiOŚ)

63.

Inżynieria i Analiza Danych (GGiOŚ)

NAUKI SOCJOLOGICZNE

64.

Informatyka Społeczna (H)

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny lub język polski

lub wiedza o społeczeństwie

 

65.

 

Socjologia (H)

* - kierunek planowany do utworzenia

 1. Jeżeli na świadectwie dojrzałości kandydat ma wyniki z egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu wymienionego w tabeli 1, to do wskaźnika rekrutacyjnego wybierany jest wynik najlepszy.

 2. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (1) równą lub większą niż 300 pkt.

 3. Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są laureaci i  finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z uchwałą Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich.

 1. Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego  stopnia  lub  jednolitych  studiów  magisterskich  w  AGH  z pominięciem   postępowania   kwalifikacyjnego   w   oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego jest dokonanie rejestracji w systemie e-Rekrutacja i przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady, albo laureata konkursu do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia w danym cyklu rekrutacyjnym.

 2. Z uprawnień, o których mowa w ust. 9, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

 3. Wskaźnik rekrutacji ustalany jest według następujących zasad:

1)dla  kandydatów,  którzy  posiadają  świadectwo  dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100% punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru:

W = 4 · G + M                                                         (1)

gdzie:

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym), według następujących zasad:

 1. jeżeli  na  świadectwie  dojrzałości  umieszczony  jest  wynik  tylko  z poziomu podstawowego  z  przedmiotu  innego  niż  matematyka w wysokości N1 punktów procentowych, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:

G = N1                                                 (2)

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu rozszerzonego w wysokości N2 punktów procentowych, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:

N2                      dla             N2 < 30%

 

G =   {N2 + 2 ∙ (N2 − 30)       dla     30% ≤ N2 ≤ 80%

N2 + 100               dla             N2 > 80%

 

(3)

 

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów podstawowego w  wysokości  N1  punktów  procentowych i   z   rozszerzonego   w wysokości    N2    punktów   procentowych, z przedmiotu innego niż matematyka, to składnik G obliczany jest jako suma tych punktów:

G = N1 + N2                                                        (4)

Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

2)dla   kandydatów   posiadających    świadectwo    dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali ocen 1-6 lub 2-5 wskaźnik rekrutacji obliczony jest zgodnie ze wzorem (1), gdzie:

G – liczba  punktów  uzyskanych  z  przeliczenia  ocen  według  tabeli   2 z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden  z  przedmiotów  wymienionych  w  tabeli  1  lub w przypadku, gdy do żadnego z nich kandydat nie przystępował na egzaminie maturalnym, z przeliczenia ocen ze świadectwa dojrzałości z  przedmiotu  innego  niż  matematyka  wymienionego w tabeli 1. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

M – liczba punktów uzyskanych  z przeliczenia według tabeli  2  oceny  z matematyki zdanej w części  ustnej  egzaminu  maturalnego  lub w przypadku, gdy kandydat nie przystępował do ustnego egzaminu  z matematyki, z przeliczenia oceny z matematyki ze świadectwa dojrzałości. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

Tabela 2. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5.

Ocena

Liczba punktów

rok wydania świadectwa

przed 1992 r.

od 1992 r.

Celujący

-

200

Bardzo dobry

200

160

Dobry

133

120

Dostateczny

67

80

Dopuszczający

-

40

3)dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad matury międzynarodowej wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 3 wyniku    z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym  jest  jeden  z  przedmiotów  wymienionych  w  tabeli   1.   W przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie HL. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi

200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 1, to wybierany jest wynik najlepszy.

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 3 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie SL. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

Tabela 3. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej.

Ocena

poziom SL

poziom HL

liczba punktów

7

100

200

6

86

171

5

71

143

4

57

114

3

43

86

2

29

57

1

14

29

 

4)dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli

1 – w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym, według wzorów (2), (3) lub (4), w których liczby punktów N1 i N2 są wynikami przeliczenia oceny ze świadectwa na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (5). W przypadku, gdy na dokumencie nie został określony poziom egzaminu jego wynik będzie uznany jako równoważny poziomowi podstawowemu  polskiego  egzaminu   maturalnego.   W   krajach, w których kandydat może zdawać egzamin zewnętrzny, jako dodatkowy egzamin kwalifikacyjny na studia pierwszego stopnia, wynik takiego egzaminu może być uznany jako równoważny poziomowi rozszerzonemu polskiego egzaminu maturalnego. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

M –podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru

(5) wyniku z części pisemnej egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

Algorytm przeliczania ocen na skalę procentową 0 – 100 stosowaną w Polsce

gdzie:

 

N = 30 + 70 N0 - Nmin

Nmax-Nmin

 

(5)

 

N – ocena po przeliczeniu

N0 – ocena umieszczona na świadectwie dojrzałości lub dokumencie równoważnym

Nmin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w danym państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo dojrzałości lub dokument jemu równoważny

Nmax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w danym państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo dojrzałości lub dokument jemu równoważny

 

§ 6.

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia

 

 1. Rekrutacja na studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  drugiego  stopnia w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie według tych samych warunków.

 2. Kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2020/2021  zawiera  tabela 4.

 3. Kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2020/2021 zostaną określone w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2020/2021.

 1. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.

 2. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według wzoru:

 

W = wE · E + wS · S                                                                   (6)

gdzie:

E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów  kształcenia  (EKK)  w  zakresie  wiedzy,  umiejętności     i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku  studiów;  egzamin  wstępny  oceniany  będzie  w skali 0-100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;

S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych  studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej  dyplom  skala  ocen  wynosiła  2-5)  lub  16,67  (gdy  w uczelni   wydającej   dyplom   skala    ocen    wynosiła    2-6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;

wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego;

wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz:

wE + wS = 10                                                  (7)

 1. W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski, dającym prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w Polsce, dokonuje się przeliczenia średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.

 2. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (6) dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia drugiego stopnia zawiera tabela 4.

 

Tabela 4. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (6) dla kierunków drugiego stopnia studiów.

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek

(skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępneg o

[wE]

z przeliczeni a średniej ocen

[wS]

 

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek

(skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępneg o

[wE]

z przeliczeni a średniej ocen

[wS]

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

1.

Automatyka i Robotyka (EAIiIB)

 

 

 

6

 

 

 

4

2.

Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)

3.

Elektrotechnika (EAIiIB)

4.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB)

EKONOMIA I FINANSE

5.

Informatyka i Ekonometria (Z)

6

4

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

6.

Cyberbezpieczeństwo (IEiT)

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

3

7.

Informatyka (IEiT+EAIiIB)

8.

Informatyka-Data Science* (IEiT)

9.

Informatyka i Systemy Inteligentne* (EAIiIB)

10.

Informatyka Stosowana (FiIS)

11.

Informatyka Techniczna (IMiIP)

12.

Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP)

13.

Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (IEiT+H+IMiC)

14.

Teleinformatyka (IEiT)

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

15.

Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)

6

4

INŻYNIERIA CHEMICZNA

16.

Ceramika (IMiC)

 

5

 

5

17.

Paliwa i Środowisko (EiP)

18.

Technologia Chemiczna (EiP+IMiC)

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

19.

Budownictwo (GiG)

5

5

 

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek

(skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępneg o

[wE]

z przeliczeni a średniej ocen

[wS]

20.

Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)

 

 

21.

Geoinformacja (GGiIŚ)

22.

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (GiG)

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

23.

Edukacja Techniczno - Informatyczna (IMiIP)

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

24.

Inżynieria Materiałowa (IMiIP+IMiC)

25.

Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN)

26.

Inżynieria Procesów Odlewniczych (O)

27.

Inżynieria Produkcji i Jakości (MN)

28.

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (O)

29.

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MN)

30.

Metalurgia (IMiIP)

31.

Recykling i Metalurgia (MN)

INŻYNIERIA MECHANICZNA

32.

Automatyka i Robotyka (IMiR)

 

 

5

 

 

5

33.

Inżynieria Akustyczna (IMiR)

34.

Inżynieria Ciepła (IMiIP)

35.

Inżynieria Mechatroniczna (IMiR)

36.

Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

37.

Energetyka (EiP)

 

 

5

 

 

5

38.

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (EiP)

39.

Geoinżynieria i Górnictwo

 

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek

(skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępneg o

[wE]

z przeliczeni a średniej ocen

[wS]

 

Otworowe (WNiG)

 

 

40.

Inżynieria Górnicza (GiG)

41.

Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ)

42.

Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ)

43.

Inżynieria Kształtowania Środowiska (GiG)

44.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG)

45.

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (GiG)

MATEMATYKA

46.

Matematyka (MS)

6

4

NAUKI CHEMICZNE

47.

Chemia w Kryminalistyce* (IMiC)

5

5

NAUKI FIZYCZNE

48.

Fizyka Medyczna (FiIS)

 

 

 

5

 

 

 

5

49.

Fizyka Techniczna (FiIS)

50.

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (FiIS)

51.

Nanoinżynieria materiałów* (FiIS+IMiC)

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

52.

Kulturoznawstwo (H)

6

4

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

53.

Zarządzanie (Z)

 

6

 

4

54.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z)

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

 

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek

(skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępneg o

[wE]

z przeliczeni a średniej ocen

[wS]

55.

Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)

 

 

4

 

 

6

56.

Geofizyka (GGiOŚ)

57.

Geoinformatyka (GGiOŚ)

58.

Geologia Stosowana (GGiOŚ)

59.

Geoturystyka (GGiOŚ)

NAUKI SOCJOLOGICZNE

60.

Informatyka Społeczna (H)

 

6

 

4

61.

Socjologia (H)

* - kierunek planowany do utworzenia

 1. Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji (6) może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia.

 2. Zakres egzaminu kierunkowego, o którym mowa w ust. 8, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

 3. Decyzję o możliwości skorzystania z zapisów ust. 8 podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji po zaopiniowaniu przez WZR.

 4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub tytuł równoważny, z zastrzeżeniem ust. 12.

 5. W przypadku niespełniania warunku określonego w ust. 11 uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich następuje na zasadach określonych przez Dziekana Wydziału.

 

§ 7.

 

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej

 

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji oraz wysokość opłaty za postępowanie związane z  przyjęciem  na  studia  określi  Rektor  AGH w drodze zarządzenia.

 

§ 8.

 

Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców

 

Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby niebędące obywatelami polskimi określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 

§ 9.

 

Postanowienia końcowe

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)