Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  I SPORTU NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE 3-LETNIE STUDIA  PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE  I NIESTACJONARNE

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

 2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

 

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5 – 100%

6 – 100%

4 – 70%

5 – 80%

3 – 30%

4 – 60%

 

3 – 40%

 

2 – 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę).

 2. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich jest jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

100 pkt – klasa sportowa I.

Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę  nadania  klasy  sportowej  (za  jakie  osiągnięcia   sportowe),  podpis    i  pieczęć  prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie   z kodeksem postępowania administracyjnego, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR).

 1. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na  studia, decyduje suma punktów za wynik matury     i za klasę sportową.

 2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku  2018   i 2019 – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - będą przyjmowani na studia.

 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 1. LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE         DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I  KIERUNKÓW POKREWNYCH

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku wychowania fizycznego lub studia na kierunku pokrewnym, jeżeli zrealizowały w toku studiów zakres kształcenia odpowiadający efektom kształcenia dla kierunków studiów wychowanie fizyczne. Dopuszcza się przyjęcie na studia osób wykazujących niewielkie różnice programowe w stosunku do efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji  dla  studiów  wyższych,  pod  warunkiem  złożenia  deklaracji o uzupełnieniu tych różnic do końca pierwszego roku studiów.

 2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek wychowania fizycznego będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

 

KIERUNEK SPORT

 

 1. LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

Na kierunek sport mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną,  co najmniej III klasę sportową w olimpijskich dyscyplinach i konkurencjach  sportu.

 1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

 2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formuła przedstawioną w tabelce a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

 

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5 – 100%

6 – 100%

4 – 70%

5- 80%

3 – 30%

4 – 60%

 

3 – 40%

 

2 – 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje: pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę);

 2. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I  klasy  sportowej  w  dyscyplinach  i  konkurencjach  olimpijskich  zwalnia  z egzaminu z pływania i jest jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

 

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

100 pkt – klasa sportowa I, 50 pkt – klasa sportowa II,

0 pkt – klasa sportowa III.

 

Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę  nadania  klasy  sportowej  (za  jakie  osiągnięcia   sportowe),  podpis     i  pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie   z kodeksem postępowania administracyjnego, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia       z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności pozostałych klas jak również klas sportowych uzyskanych za granicą decyduje WKR.

 1. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na  studia, decyduje suma punktów za wynik matury     i za klasę sportową.

 2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku  2018   i 2019 – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - będą przyjmowani na studia.

 

KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na  poziomie  rozszerzonym,  wyniki  przeliczane  są  na  punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

 2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej j. polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formuła przedstawioną w tabelce a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

 

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5 – 100%

6 – 100%

4 – 70%

5- 80%

3 – 30%

4 – 60%

 

3 – 40%

 

2 – 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę).

 2. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich jest jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

 

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

100 pkt – klasa sportowa I.

 

Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę  nadania  klasy  sportowej  (za  jakie  osiągnięcia  sportowe),  podpis     i  pieczęć  prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje WKR.

 1. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na  studia, decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

 2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku  2018   i 2019 – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - będą przyjmowani na studia.

 

KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

 

 1. LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKÓW STUDIÓW MIESZCZĄCYCH  SIĘ  W  OBSZARZE  NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU  I  NAUK  O  KULTURZE  FIZYCZNEJ

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia   pierwszego   stopnia   (licencjackie)    na    kierunkach    mieszczących    się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek kultura fizyczna osób starszych będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z  egzaminów  i  zaliczeń  z  przedmiotów  kończących  się  zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

 1. LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

 2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej j. polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formuła przedstawioną w tabelce a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

 

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5 – 100%

6 – 100%

4 – 70%

5- 80%

3 – 30%

4 – 60%

 

3 – 40%

 

2 – 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

  • pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną          i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę);

  • bieg na 1500 m dla mężczyzn i 800 m dla kobiet. Uzyskanie  czasu powyżej  4 min 06 s dla kobiet i 6 min 59 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;

  • skok w dal z miejsca;

  • bieg po kopercie

 

Dla osób, które uzyskały rezultat mieszczący się w podanych powyżej limitach, wyniki prób sprawności fizycznej są przeliczane na punkty (poza wynikiem uzyskanym w pływaniu) a następnie sumowane.

 

 1. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich może być podstawą zwolnienia z egzaminu z pływania przy jednoczesnym przyznaniu punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą gradacją:

 

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

100 pkt – klasa sportowa I.

 

O przystąpieniu lub odstąpieniu od  egzaminu  decyduje  kandydat. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę  nadania  klasy  sportowej  (za  jakie  osiągnięcia   sportowe),  podpis i  pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje WKR.

 1. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury, wynik egzaminu sprawnościowego lub za klasę sportową.

 2. Laureaci i finaliści olimpiad  przedmiotowych szczebla centralnego z roku  2018 i 2019 – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego – będą przyjmowani na studia.

 

4-LETNIE STUDIA TRZECIEGO  STOPNIA STACJONARNE (STUDIA DOKTORANCKIE)

Studia doktoranckie prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i trwają osiem semestrów (4 lata). Umożliwiają osiągnięcie specjalistycznej wiedzy w zakresie kultury fizycznej, przygotowują do samodzielnej i twórczej pracy naukowo – badawczej, a kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej. O przyjęcie na studia trzeciego stopnia ubiegać się mogą osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej, a także laureaci „Diamentowego Grantu” nieposiadający tytułu zawodowego magistra, a w przypadku studentów studiów jednolitych – również tytułu licencjata.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich dokonuje weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do odbywania studiów doktoranckich.

 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, mającą na celu ocenę zainteresowań badawczych i predyspozycji do pracy naukowej, a w szczególności dotyczącą:

  1. przedłożonego projektu badawczego (jego tematyki, realności projektu badawczego),

  2. motywacji podjęcia studiów doktoranckich,

  3. dotychczasowych osiągnięć zawodowych,

  4. zainteresowań naukowych i preferencji co do specjalności,

  5. możliwości prowadzenia badań związanych z pracą doktorską.

Integralną częścią tego etapu egzaminu jest ocena zgodności tematyki projektu   z naukami o kulturze fizycznej.

 1. Wyliczenie ilości punktów za ocenę na dyplomie magisterskim.

 2. Wyliczenie ilości punktów za osiągnięcia twórcze i naukowe.

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia doktoranckie

 1. Kandydat za rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenę zgodności tematyki projektu z naukami o kulturze fizycznej może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Wynika to z faktu, że w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi 6 egzaminatorów powołanych  przez  dziekana  wydziału  odpowiednim  zarządzeniem,  a  każdy  z nich może przyznać kandydatowi za tę część egzaminu od 0 do 10 punktów (punkty przyznane przez poszczególnych egzaminatorów są sumowane):

  • przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej komisja egzaminacyjna (każdy jej  członek) ocenia  w  ujęciu punktowym zgodność tematyki projektu z dziedziną nauk o kulturze fizycznej, według kryterium:

słaba – 0,                    średnia – 1,                dobra – 2,                   bardzo dobra – 3;

 

 • rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę złożonego projektu rozprawy doktorskiej   pod    względem    podjętej    przez    kandydata    tematyki,    jak i możliwości zrealizowania zamierzonych badań, przeanalizowanie motywacji podejmowania studiów doktoranckich ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowo – badawczych kandydatów, a także powzięcie informacji szczegółowych o osiągnięciach naukowych i zawodowych kandydatów. Każdy z egzaminatorów może przyznać kandydatowi za tę część egzaminu od 0 do 7 punktów.

Uzyskanie przez Kandydata za zgodność projektu z naukami o kulturze fizycznej mniejszej ilości punktów niż 10 lub uzyskanie za samą rozmowę kwalifikacyjną mniejszej ilości punktów niż 17 eliminuje kandydata z dalszego postępowania.

 1. Kandydat za ocenę na dyplomie ukończenia studiów magisterskich otrzymuje punkty według następującej skali:

 

ocena 5,0            -          10 pkt

4,5           -            6 pkt

4,0           -            3 pkt

3,5           -            2 pkt

3,0           -            1 pkt

 

 1. Za osiągnięcia twórcze i naukowe w formie publikacji kandydat otrzymuje punkty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pomnożone przez współczynnik 3 (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalność statutową – (Dz.U. Nr 218, poz. 1438 z późn. zm.) oraz Komunikaty MNiSW w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację). Za każdą publikację w czasopiśmie recenzowanym nieobjętym wyżej wymienioną punktacją ministerstwa przyznaje się 1 pkt.

 2. Laureaci „Diamentowego Grantu” otrzymują dodatkowo 30 punktów za swoje osiągnięcia.

 3. O ostatecznej pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego. Listę przyjętych ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich.

 

ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIALE REHABILITACJI RUCHOWEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

 

 1. LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) JEDNOLITE (MAGISTERSKIE)

 

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, fizyki, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony – jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2018 i 2019 z biologii, fizyki, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

oceny uzyskane na maturze

do 1991 roku włącznie

oceny uzyskane na maturze

po 1991 roku

 

 

celujący (6,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 80 pkt.

dobry (4,0)

= 70 pkt.

dobry (4,0)

= 60 pkt.

dostateczny (3,0)

= 30 pkt.

dostateczny (3,0)

= 40 pkt.

 

 

dopuszczający (2,0)

= 30 pkt.

 

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

 1. LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

 

Nabór na studia stacjonarne odbywać się będzie na podstawie egzaminu testowego z podstaw oraz teorii i praktyki fizjoterapii z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test będzie się składał z 50 pytań. Zasady oceny testu: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi – 0 pkt. Suma punktów z egzaminu będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

Nabór na studia niestacjonarne (zaoczne) odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku fizjoterapia na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

 1. LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony – jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2018 i 2019 z biologii, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

oceny uzyskane na maturze

do 1991 roku włącznie

oceny uzyskane na maturze

po 1991 roku

 

 

celujący (6,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 80 pkt.

dobry (4,0)

= 70 pkt.

dobry (4,0)

= 60 pkt.

dostateczny (3,0)

= 30 pkt.

dostateczny (3,0)

= 40 pkt.

 

 

dopuszczający (2,0)

= 30 pkt.

 

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

 1. LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU KOSMETOLOGIA

 

Nabór na studia stacjonarne odbywać się będzie na podstawie egzaminu testowego z podstaw oraz teorii i praktyki kosmetologii z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test będzie się składał z 50 pytań. Zasady oceny testu: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi – 0 pkt. Suma punktów z egzaminu będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

Nabór na studia niestacjonarne (zaoczne) odbywać się będzie na podstawie średniej

ocen uzyskanej na kierunku kosmetologia na studiach pierwszego stopnia, zgodnie   z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

 1. LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony – jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2018 i 2019 z biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej   z   wynikiem 150 punktów.

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

oceny uzyskane na maturze

do 1991 roku włącznie

oceny uzyskane na maturze

po 1991 roku

 

 

celujący (6,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 80 pkt.

dobry (4,0)

= 70 pkt.

dobry (4,0)

= 60 pkt.

dostateczny (3,0)

= 30 pkt.

dostateczny (3,0)

= 40 pkt.

 

 

dopuszczający (2,0)

= 30 pkt.

 

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

 1. LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

Nabór na studia stacjonarne odbywać się będzie na podstawie egzaminu testowego z podstaw oraz teorii i praktyki terapii zajęciowej z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test będzie się składał z 50 pytań. Zasady oceny testu: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi – 0 pkt. Suma punktów z egzaminu będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

Nabór na studia niestacjonarne (zaoczne) odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku terapia zajęciowa na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza  się  oceny  uzyskanej  z  pracy  dyplomowej  i  egzaminu  dyplomowego].   W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

 1. LETNIE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) W JĘZYKU ANGIELSKIM (Studia będą finansowane ze środków unijnych otrzymanych na realizacje projektu wdrożeniowego pod numerem: POWR.03.05.00-00-Z233/17 na lata 2018-2022)

 

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki. W przypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej za granicą. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa. Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony – jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1% = 1,5 pkt. Laureaci  i finaliści olimpiad  przedmiotowych  szczebla centralnego  z roku 2018 i 2019 z biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów. Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla nowej i starej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do  najniższej  ilości punktów.  Pozycja rankingowa  decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

Wymagana jest znajomość języka angielskiego np. potwierdzona przez świadectwo maturalne lub jeden z certyfikatów: CAE, CPE, TOEFL, SEFIC lub inny międzynarodowy egzamin z języka angielskiego zdany na poziomie rozszerzonym, w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów AWF przeprowadzi własny test znajomości języka.

 

Od  kandydatów  niebędących  obywatelami  polskimi  wymagana  jest  kopia   wizy/karta   pobytu/inny    dokument    uprawniający    do    pobytu    na    terenie    RP (w  przypadku  cudzoziemców).  Osoby  niebędące  obywatelami  polskimi  przyjmowane są na studia zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym roku akademickim  (Rozporządzenie  Ministra  Nauki   i   Szkolnictwa   Wyższego   z   dnia  12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1501).

 

ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

 1. Zasady przyjęć na studia kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą:

  1. zasady przyjęć na studia kandydatów, obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą na dany kierunek studiów są takie same jak kandydatów, którzy zdawali „starą maturę”. Szczegóły w zasadach rekrutacji na dany kierunek;

  2. osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, przyjmowane będą na studia zgodnie z zasadami określonymi w art. 43 i 44 ustawy   z   dnia   27   lipca   2005   r.    –    Prawo   o   szkolnictwie   wyższym    (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów  i  szkoleń  oraz  uczestniczenia  w  badaniach  naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12 października 2006 roku (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1501);

  3. kandydaci wymienieni w punkcie 1) i 2) winni złożyć wymagane dokumenty w terminach rekrutacji obowiązujących w Uczelni.

 2. Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych na pierwszy rok, kandydat zobowiązany jest – w terminie określonym przez WKR – dokonać potwierdzenia podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego   obowiązku   jest   równoznaczne   z   rezygnacją   kandydata   ze   studiów  i skreśleniem jego nazwiska z listy osób zakwalifikowanych. Na miejsca zwolnione przez osoby, które nie potwierdzą podjęcia studiów na określonym kierunku w wyznaczonym terminie, będą przyjmowane osoby z listy osób nie przyjętych z braku miejsc wg kolejności listy rankingowej.

 3. W przypadku, gdy na określonym kierunku i trybie studiów liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, dodatkowa rekrutacja odbędzie się do wyczerpania limitu zatwierdzonego  przez  Senat  AWF,  nie  dłużej  niż  do 25 września 2019 roku, według zasad obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji.

 4. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w Elektronicznym Systemie Rejestracji (ESR) a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (kandydat będzie mógł dokonać opłaty rekrutacyjnej drogą elektroniczną). Opłata musi zostać zaksięgowana na rachunku AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji.

 5. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art.170e – 170g), kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia I i II stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się. Przewiduje się do 20% miejsc na studiach stacjonarnych      i niestacjonarnych I i II stopnia.

 

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE  I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 1. Dla kandydatów z nową  maturą  podstawą oceny  będzie  wynik  nowej  matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B

– jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego,       z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.

Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.

 1. Dla kandydatów ze starą maturą przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z kandydatami z nową maturą.

 2. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z 2018 i 2019 roku z geografii  i nautologii, biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy ekologicznej, języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

 

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

 1. LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) lub studia jednolite magisterskie i uzyskały dotychczas efekty kształcenia umożliwiające kontynuowanie   nauki   na   studiach   drugiego   stopnia   kierunku   Turystyka   i Rekreacja i osiąganie efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów.

 2. Szczegółowy wykaz efektów kształcenia umożliwiających podjęcie studiów drugiego stopnia   na   kierunku   Turystyka   i   Rekreacja   zostanie   podany   w informatorze dla kandydatów. Kandydat składa oświadczenie o uzyskaniu wymaganych efektów kształcenia. W przypadku stwierdzenia, że wymagane efekty nie zostały osiągnięte, Dziekan może skierować kandydata na zajęcia uzupełniające.

 3. Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia (lub studiach jednolitych magisterskich), zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń  z przedmiotów kończących  się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

 

KIERUNEK TURYSTYKA PRZYGODOWA/*

 1. LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE  I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 1. Dla kandydatów z nową  maturą  podstawą oceny  będzie  wynik  nowej  matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski,  niemiecki,  francuski,  rosyjski,  hiszpański  lub  włoski  (przedmiot  B – jeden język do wyboru). Wyniki z  części pisemnej egzaminu maturalnego,   z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.

Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.

 1. Dla kandydatów ze starą maturą przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z kandydatami z nową maturą.

 2. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z 2018 i 2019 roku z geografii i nautologii, biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy ekologicznej, języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

 

*/ Rekrutacja na kierunek „Turystyka przygodowa”, w roku akademickim 2019/20120, będzie uruchomiona po uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Komentarze (0)