Zasady rekrutacji na UE w Krakowie na rok 2019/20

Zasady rekrutacji na UE w Krakowie na rok 2019/20

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.    

 

Tekst jednolity US nr 13/2018 z dnia 21.05.2018 r. US nr 25/2018 z dnia 17.12.2018 r.

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 25/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich  w roku akademickim 2019/2020

Działając na podstawie art. 266 ust.1  ustawy z dnia 2 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz §29 ust.1 pkt.7 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się, co następuje:

W uchwale nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich  w roku akademickim 2019/2020 wprowadza się następujące zmiany:

 

Rozdział  I

Studia stacjonarne

 

§1

1.    Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego oceny z egzaminu    maturalnego.

2.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia mogą kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków, zgodnie z wymaganiami §2, przy czym są zobowiązani uporządkować te kierunki wg indywidualnych priorytetów. Kandydat zostaje przyjęty na jeden spośród wybranych kierunków, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale. Kolejność wskazanych przez kandydata kierunków będzie uwzględniana w postępowaniu kwalifikacyjnym (wypełnianiu limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów). Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe.

 

§2

1.    Postępowanie kwalifikacyjne na jednolite studia magisterskie obejmuje następujące dwa przedmioty:

 

Kierunek studiów

Przedmiot pierwszy

Przedmiot drugi

Prawo

 

 

historia

lub wiedza o społeczeństwie

lub matematyka

 

język obcy

 

 

2.    Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia obejmuje następujące dwa przedmioty:

 

Kierunek studiów

Przedmiot pierwszy

Przedmiot drugi

1. Analityka gospodarcza

2. Finanse i rachunkowość

    (studia realizowane w języku polskim    i w języku angielskim)

3. Rachunkowość i controlling

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informatyka stosowana (w języku polskim)

5. Applied Informatics (Informatyka stosowana w języku angielskim)

 

 

matematyka

lub informatyka

6. Logistyka międzynarodowa

 

matematyka

lub geografia

 

7. Innowacje w biznesie

8. Marketing i komunikacja rynkowa

9. Zarządzanie

10. Modern business management (studia w języku angielskim)

 

 

matematyka

lub geografia

lub historia

 

11.  Administracja

12.  Ekonomia

13.  Europeistyka 

14. Gospodarka i administracja publiczna

15. Gospodarka przestrzenna

16. Inżynieria organizacji i zarządzania

17. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

(studia realizowane w języku polskim  i w języku angielskim)

18. Stosunki międzynarodowe

19. Studia miejskie

20. Turystyka i rekreacja 

 

 

 

 

 

matematyka

lub geografia

lub historia

lub wiedza o społeczeństwie

 

21.Innowacyjność produktu                          22. Towaroznawstwo

 

 

matematyka

lub chemia

lub fizyka

               lub biologia

lub wiedza o społeczeństwie

 

 

23. Zarządzanie i inżynieria produkcji

matematyka

lub chemia

lub fizyka

 

Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 200.

 

§3

1.    Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do przeliczenia według następującego algorytmu:

 1. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym to uzyskaną przez niego liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6,
 2. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.

2.    W przypadku, gdy język obcy i matematyka zdawane są na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe) bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.

 1. Z uzyskaną łączną liczbą punktów (za dwa przedmioty objęte postępowaniem) kandydaci wchodzą na listy kierunkowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

 

§4

1.    Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów na zasadach określonych w Uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

2.    Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate - IB) biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego procesem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:

 

 

Matura „IB”

skala ocen

 

Punkty kwalifikacyjne

 

Poziom SL

 

Poziom HL

7

60

100

6

55

 90

5

50

 80

4

45

 70

3

40

 60

2

30

 50

 

3.    W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia
oraz obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą – uczelniana komisja rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie w każdym przypadku i podejmie ostateczną decyzję w sprawie liczby punktów.

4.    Kandydaci, obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, otrzymują maksymalną liczbę punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym zdawany był egzamin maturalny.

 

§5

 1. O umieszczeniu na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata mieszcząca go w ustalonym limicie miejsc.
 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę  studentów po doręczeniu wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne ze skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową i będą mogli zostać wpisani na listę zakwalifikowanych do przyjęcia
  na studia po zwolnieniu miejsc przez osoby, które nie potwierdzą chęci podjęcia studiów
  w określonym terminie. W tym celu będą mogli złożyć wniosek o przyjęcie na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.
 4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi uczelniana komisja rekrutacyjna.
 5. Od decyzji odmowy przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.

 

§6

 1. Ustala się następujące terminy rekrutacji:
 2. od 17 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.,
 3. od 18 września 2019 r. do 20 września 2019 r. – rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia, a ich wynik z egzaminu maturalnego w wyniku odwołania został podwyższony.
 4. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i wykaz wymaganych dokumentów ogłoszony będzie na stronie internetowej uczelni.

 

Rozdział  II

Studia niestacjonarne

 

§7

 1. Przyjęcie na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia, prowadzone
  w formie niestacjonarnej, odbywać się będzie na podstawie wyników konkursu świadectw dojrzałości, tj. procentu punktów uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego  z dwóch przedmiotów:
  1. nowożytnego języka obcego,
  2. do wyboru: z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii lub wiedzy
   o społeczeństwie.
  3. w przypadku, gdy na egzaminie maturalnym zdawany był więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, wybiera się ten, który daje korzystniejszy wynik.
 2. Z uzyskaną łączną liczbą punktów kandydaci wchodzą na listy kierunkowe.

 

§8

 1. Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń według następującego algorytmu:
  1. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym, to uzyskaną przez niego liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6,
  2. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.
 2. W przypadku gdy język obcy i matematyka zdawane są na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe), bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.

 

§9

1.    Jednolite studia magisterskie w formie niestacjonarnej prowadzone są wyłącznie na  kierunku prawo.

2.    Studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej prowadzone są
na kierunkach:

 1. administracja,
 2. analityka gospodarcza,
 3. ekonomia,
 4. europeistyka,
 5. finanse i rachunkowość,
 6. finanse i rachunkowość – specjalność: Corporate finance and accounting (studia realizowane w języku angielskim),
 7. gospodarka przestrzenna,
 8. informatyka stosowana,
 9. innowacje w biznesie,
 10. innowacyjność produktu,
 11. inżynieria organizacji i zarządzania,
 12. logistyka międzynarodowa,
 13. marketing i komunikacja rynkowa,
 14. międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 15. międzynarodowe stosunki gospodarcze - specjalność: International Business (studia realizowane w języku angielskim),
 16. rachunkowość i controlling,
 17. stosunki międzynarodowe,
 18. studia miejskie,
 19. towaroznawstwo,
 20. turystyka i rekreacja,
 21. zarządzanie,
 22. zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

§10

 1. Termin rekrutacji ustala się na okres od 17 czerwca 2019 r. do 13 września 2019 r.
 2. Termin rekrutacji na kierunek prawo, ustala się na okres od 17 czerwca 2019 r. do 27 września 2019 r.
 3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i wykaz wymaganych dokumentów ogłoszony będzie na stronie internetowej uczelni.
 4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia
  lub jednolitych studiów magisterskich, po upływie terminu rekrutacji.

 

§11

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę  studentów po doręczeniu wymaganych dokumentów.

 

Rozdział  III

Postanowienia wspólne

 

§12

 1. W przypadku, gdy kandydatem ubiegającym się o przyjęcie na studia jest osoba, która ukończyła szkołę średnią za granicą, może ona zostać przyjęta na I rok studiów,
  na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, pod warunkiem, że posiadane przez nią świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości  na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej, lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratorium Oświaty w Polsce. Wymagane jest, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez uprawnione instytucje lub tłumacza przysięgłego
 2. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do „matury międzynarodowej”, w przypadku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości, mogą być warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego
  po przedłożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości oraz warunkowo przyjęci. Osoby takie zobowiązane są złożyć kserokopię świadectwa  (oryginał do wglądu), wraz z jego tłumaczeniem na język polski, w terminie
  do 27 września 2019 roku.

 

§13

 1. O przyjęcie na studia na dany kierunek studiów z potwierdzeniem efektów uczenia się może ubiegać się osoba, która w terminie określonym niniejszą uchwałą wypełni ankietę osobową i złoży ją wraz z dokumentami potwierdzającymi zdobycie efektów uczenia się poza systemem studiów.
 2. Warunkiem przyjęcia na studia w wyniku pozytywnego przejścia procedury potwierdzania efektów uczenia się jest przystąpienie do procesu rekrutacji.

 

§14

 1. Kandydat będący studentem pierwszego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.
 2. Od decyzji odmowy przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.
 3. Szczegółową procedurę rejestracji elektronicznej jak i terminy rekrutacji oraz wymagane dokumenty określa zarządzenie Rektora w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji oraz terminarz zamieszczony na stronie internetowej uczelni.

 

§15

Kandydaci niepełnosprawni podlegają kwalifikacji na pierwszy rok studiów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§16

 1. Limity przyjęć zostaną ustalone do dnia 30 kwietnia 2019 r. i zamieszczone na stronie internetowej uczelni.
 2. Zasady i tryb przyjmowania na studia publikowane są w formie ogólnie dostępnego informatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, ostateczną decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

 

§17

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

 

§18

Wprowadza się tekst jednolity warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Komentarze (0)