Zasady rekrutacji na UJ 2019/2020

Zasady rekrutacji na UJ 2019/2020

Uniwersytet Jagielloński rekrutacja 2019 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: dostosowania uchwał w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Działając na podstawie art. 266 ustawy z 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym  i  nauce  (t.j.:  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1669)  ustala  się,  co następuje:

 

§ 1

Niniejsza uchwała określa:

 1. dostosowanie uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020,

 2. dostosowanie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i  trybu rekrutacji,  w tym limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2019/2020,

 3. dostosowanie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, na okres 4 lat począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020,

 • do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

 

§ 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 2. Tracą moc uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 70/V/2017 z 31 maja 2017 roku oraz 49/V/2018 i 50/V/2018 z 30 maja 2018 roku.

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 115/XII/2018 Senatu UJ z 19 grudnia 2018 roku

 

Warunki  i  tryb  rekrutacji  na  pierwszy  rok  jednolitych   studiów   magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

 

 1. Niniejszy załącznik określa:

 

Dział I Przepisy wstępne

 

§ 1

 1. termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji;

 2. warunki, tryb oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji;

 3. zasady ustalania wyników będących podstawą przyjęcia na studia;

 4. zasady przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów  lub odwołania.

 1. Użyte pojęcia oznaczają:

  1. ustawa o systemie oświaty – ustawa z 7  września 1991 roku  o systemie oświaty  (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.);

  2. rektor – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego lub upoważniona przez niego osoba;

  3. jednostka – jednostka prowadząca nabór na studia;

  4. dziekan – kierownik jednostki organizacyjnej;

  5. dział – Dział Rekrutacji na Studia;

  6. nowa matura – egzamin maturalny kończący się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

  7. stara matura – egzamin dojrzałości kończący się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

  8. matura    IB    –    matura    międzynarodowa    przeprowadzana    przez               International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie;

  9. matura EB – matura europejska przeprowadzana przez Szkoły Europejskie zgodnie  z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu 21 czerwca 1994 roku o statusie Szkół Europejskich;

  10. inna  matura  zagraniczna  –  egzamin  zagraniczny   potwierdzony   świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się w Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie na studia wyższe, inny niż matura IB i matura EB;

  11. system ERK – system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów;

  12. konto ERK – indywidualne konto kandydata w systemie ERK;

  13. opłata  rekrutacyjna  –  opłata   za   przeprowadzenie   rekrutacji,   o   której   mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1861).

 

Dział II Przepisy ogólne

 

§ 2

 1. Rekrutację w Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi rektor.

 2. Rekrutacja na studia rozpoczyna się nie później niż 30 czerwca i kończy się nie później niż 1 października 2019 roku.

 3. Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie naboru po 1 października. Warunkiem uzyskania zgody jest wskazanie, że prowadzenie naboru nie spowoduje naruszenia właściwej realizacji procesu dydaktycznego oraz że osoby przyjęte na studia w tym naborze będą miały możliwość skorzystania z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.

 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji  na  studia  oraz  listę  dokumentów  wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym określa rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 3

 1. Rekrutacja na studia prowadzona jest w oparciu o dwie grupy zasad:

  1. dla obywateli polskich;

  2. dla cudzoziemców.

 2. Sporządza się odrębne listy rankingowe obywateli polskich i cudzoziemców, za wyjątkiem studiów, dla których został określony łączny limit przyjęć.

 3. Dla wybranych studiów jednostka może określić także odrębne zasady rekrutacji dotyczące osób ubiegających się o przyjęcie na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się.      W przypadku braku określenia takich zasad nie prowadzi się rekrutacji na tej podstawie.

 

Dział III

Wydziałowe zespoły rekrutacyjne

 

§ 4

 1. W celu zabezpieczenia potrzeb organizacyjnych rekrutacji rektor powołuje jeden wydziałowy zespół rekrutacyjny w jednostce organizacyjnej.

 2. Jeżeli w jednostce organizacyjnej prowadzone są studia w językach obcych, rektor powołuje także odrębny wydziałowy zespół rekrutacyjny dla  przeprowadzenia  naboru  na studia prowadzone w językach obcych.

 3. Pracą wydziałowego zespołu rekrutacyjnego kieruje dziekan lub wskazana przez niego osoba.

 4. Egzaminy przeprowadza wydziałowy zespół rekrutacyjny. Uwzględniając potrzeby wynikające ze szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, rektor na wniosek dziekana może powołać zespół lub zespoły egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów.

 

§ 5

 1. Wydziałowy zespół rekrutacyjny realizuje czynności związane z ustaleniem wyników kwalifikacji osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Wydziałowy zespół rekrutacyjny oraz zespoły egzaminacyjne realizują czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

 3. W uzasadnionych przypadkach wydziałowy zespół rekrutacyjny lub zespół egzaminacyjny może zadecydować o przeprowadzeniu egzaminu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 4. Wydziałowy zespół rekrutacyjny oraz zespoły egzaminacyjne dokumentują przebieg każdej z części postępowania kwalifikacyjnego sporządzając z nich stosowny protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie wydziałowego zespołu rekrutacyjnego lub zespołu egzaminacyjnego   biorący    udział    w danej    czynności    postępowania.    Protokoły  są przekazywane do jednostki i archiwizowane w dokumentacji przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

 

Dział IV Warunki i tryb rekrutacji

 

§ 6

 1. Rekrutację na pierwszy rok studiów prowadzi się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ERK.

 2. Kandydat zakłada w systemie ERK jedno, indywidualne konto ERK, wypełniając formularz elektroniczny, w którym przekazuje wymagane dane osobowe oraz dane teleadresowe.

 3. Zakładając konto ERK kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym na publikowanie w sieci Internet list rankingowych, oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i powoduje umorzenie postępowania.

 1. Kandydat za pośrednictwem konta ERK przekazuje oraz zatwierdza informacje wymagane w postępowaniach kwalifikacyjnych na poszczególne studia.

 2. Kandydaci są zobowiązani do przekazania, w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji na studia, następujących danych, wymaganych w celu ustalenia wyniku kwalifikacji:

  1. dla jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia:

   1. kandydat posiadający świadectwo nowej matury, dyplom matury IB lub świadectwo matury EB przekazuje za pośrednictwem konta ERK wyniki uzyskane z pisemnej części egzaminu maturalnego,

   2. kandydat posiadający świadectwo starej matury dostarcza do działu skan świadectwa  egzaminu  dojrzałości  lub  skan  zaświadczenia,  o   którym   mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

   3. kandydat posiadający świadectwo innej matury zagranicznej dostarcza do działu skan tego świadectwa lub dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz innych dokumentów zawierających informację o wynikach egzaminu wraz z ich poświadczonym tłumaczeniem na język polski,

   4. kandydat będący laureatem albo finalistą olimpiady lub konkursu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym przekazuje za pośrednictwem konta ERK informację o posiadanych osiągnięciach,

   5. kandydat będący laureatem konkursu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym dostarcza do działu skan zaświadczenia o posiadanych osiągnięciach;

  2. dla studiów drugiego stopnia:

   1. kandydat na studia, dla których w postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę wyniki studiów wyższych przekazuje za pośrednictwem konta ERK posiadane  oceny  z dyplomów,  prac  i egzaminów  dyplomowych  oraz  średnie   z ukończonych studiów wyższych,

   2. kandydat na studia, dla których bierze się pod uwagę inne osiągnięcia przekazuje wszystkie informacje o takich osiągnięciach w sposób określony w karcie studiów w systemie ERK.

 3. Fakt podania w przeszłości powyższych danych w ramach udziału w rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim lub studiowania w Uniwersytecie Jagiellońskim obecnie lub  w przeszłości  nie  zwalnia  kandydata  z  obowiązku  podania  danych  określonych w ust. 5.

 4. Dane przekazane za pośrednictwem konta ERK są automatycznie i ostatecznie zatwierdzane  w terminach  określonych  w  szczegółowym  harmonogramie  rekrutacji  na studia. W dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym dane te będą uwzględniane w postaci wprowadzonej przez kandydatów do systemu ERK zgodnie z ich stanem w chwili ostatecznego   zatwierdzenia,   po   którym   nie   będzie   możliwe   ich   uzupełnianie   lub dokonywanie w nich zmian.

 5. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki.

 6. Informacje   dotyczące   procesu    rekrutacyjnego    są    przekazywane    kandydatom    za pośrednictwem systemu ERK lub wyznaczonych  w tym celu stron internetowych,      w szczególności www.rekrutacja.uj.edu.pl. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem konta ERK oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 

§ 7

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę kandydaci, którzy deklarują posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wyższych na odpowiednim poziomie oraz dopełnili wymaganych czynności w sposób zgodny z określonymi procedurami.

 2. Kandydat za pośrednictwem konta ERK dokonuje rejestracji na studia poprzez ich wybór z udostępnionego katalogu studiów oraz wypełnienie odpowiadającego tej rejestracji formularza elektronicznego, a następnie zatwierdzenie podanych w nim wymaganych danych.

 3. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę tylko ci kandydaci, których rejestracje zostały potwierdzone.

 4. Dla uzyskania potwierdzenia rejestracji, w zależności od studiów, należy:

  1. wnieść opłatę rekrutacyjną i/lub

  2. doręczyć do  jednostki  podanie  o  przyjęcie  na  studia  wydrukowane  z  konta  ERK i podpisane przez kandydata, zwane dalej podaniem ERK, wraz z załącznikami.

 5. Opłatę rekrutacyjną pobiera się odrębnie za każdą dokonaną rejestrację. Dla każdej rejestracji wyznaczany jest odrębny, unikatowy numer rachunku bankowego przeznaczony wyłącznie do wniesienia opłaty rekrutacyjnej powiązanej z tą rejestracją.

 6. Opłata rekrutacyjna może być wniesiona w złotych polskich lub w walucie obcej: euro lub dolara amerykańskiego, w wysokości określonej z uwzględnieniem średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego,  odpowiednio  20  euro  lub  22  dolarów amerykańskich, a w przypadku studiów, dla których istnieje konieczność przeprowadzania egzaminu wstępnego, odpowiednio 23 euro lub 26 dolarów amerykańskich. Kandydat wskazuje walutę dokonując rejestracji. Raz wskazana waluta nie może zostać zmieniona.

 7. Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków  nadpłaconych  w postępowaniu  kwalifikacyjnym  z   przyczyn   nieleżących   po stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 8. Rektor może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty rekrutacyjnej, w szczególności z uwagi na udokumentowaną trudną  sytuację  materialną  kandydata.  Kandydat  składa  wniosek o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem działu do ostatniego dnia rejestracji zgodnie z szczegółowym harmonogramem rekrutacji na studia. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty w określonym terminie.

 9. Zwalnia się w części z opłaty rekrutacyjnej kandydata, który wniósł opłatę rekrutacyjną   w złotych polskich w pełnej wysokości i wskazał formę odbioru pism w sprawie przyjęcia na studia w formie  elektronicznej  zgodnie  z  §12  ust.  1  pkt  2.  Opłata  rekrutacyjna  po zwolnieniu wynosi 60 złotych polskich, a w przypadku studiów, dla których istnieje konieczność przeprowadzania egzaminu wstępnego – 75 złotych polskich.

 10. W przypadku, gdy po przeprowadzonym postępowaniu studia nie zostają uruchomione, wniesiona opłata rekrutacyjna jest kandydatowi zwracana.

 11. Zwrot środków nadpłaconych w  postępowaniu  kwalifikacyjnym,  a  także  wynikający  ze zwolnienia w ust. 8 i 9, następuje po całkowitym rozliczeniu rekrutacji na wszystkie studia prowadzące nabór na rok akademicki 2019/2020.

 12. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego środki zostały wpłacone, chyba że jest to niemożliwe lub  niecelowe  lub  kandydat  w  wyznaczonym  terminie  wskazał w systemie ERK inny numer rachunku bankowego do dokonania zwrotu.

 13. Dane oraz instrukcje niezbędne  dla  prawidłowego  spełnienia  warunków  określonych  w ust. 4 są udostępniane kandydatowi za pośrednictwem konta ERK lub pozostałych stron internetowych systemu ERK.

 1. Potwierdzenie rejestracji następuje z chwilą łącznego spełnienia w systemie ERK warunków wynikających z wymagań określonych w ust. 4 pkt 1 i 2, odpowiednio:

  1. zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej;

  2. potwierdzenia przez wydziałowy zespół rekrutacyjny lub dział otrzymania kompletu wymaganych dokumentów.

 2. Czynności, o których mowa w ust. 4 należy dokonać w terminie  rejestracji, a podstawą do ustalenia dotrzymania terminu są odpowiednio:

  1. data złożenia dyspozycji przelewu;

  2. data złożenia dokumentów w jednostce lub data wpływu przesyłanych dokumentów, lub data przesłania ich drogą elektroniczną.

 3. Jeżeli  w  ostatnim  dniu  rejestracji   brak   jest   zaksięgowania   opłaty   rekrutacyjnej  lub potwierdzenia otrzymania kompletu wymaganych dokumentów, kandydat zobowiązany jest  do  dostarczenia  odpowiednio  dowodu  wniesienia   opłaty   do   siedziby   działu lub dokumentów do jednostki nie później niż w terminie wyznaczonym na potwierdzanie rejestracji.

 4. Kandydat dokonujący więcej niż jednej rejestracji w obrębie ustalonej grupy studiów jest zobowiązany dla każdej z nich określić priorytet ważności, wyrażony liczbą całkowitą    od 1 do n, gdzie n jest liczbą wszystkich rejestracji dokonanych przez kandydata na dany rodzaj studiów.

 5. Priorytety wyrażają ważność dla kandydata rejestracji w kontekście pierwszeństwa zamiaru podjęcia odpowiadających jej studiów w stosunku do pozostałych studiów z danej grupy, na które kandydat także dokonał rejestracji, gdzie 1 oznacza najwyższy priorytet ważności, a n – najniższy.

 6. Określane priorytety ważności nie mają wpływu na wyniki kwalifikacji, miejsca zajmowane na listach rankingowych, a także na kolejność przyjęcia.

 

§ 8

 1. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są wyniki egzaminu, kandydat otrzymuje informację o miejscu, dacie oraz godzinie egzaminu za pośrednictwem swojego konta ERK.

 2. Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie skutkuje uzyskaniem 0 punktów z tego egzaminu.

 3. Przy dokonywaniu rejestracji na więcej niż jedne studia kandydat powinien uwzględnić brak możliwości jednoczesnego przystąpienia do egzaminów, które mogą być przeprowadzone w tym samym czasie, skutkujący uzyskaniem odpowiednio niższego wyniku lub wykluczeniem z kwalifikacji – jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki odrębnie przeprowadzanych egzaminów.

 4. Kandydat może ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminu do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

 5. Kandydat zgłasza zamiar złożenia wniosku o zaadaptowanie formy egzaminu w systemie ERK w trakcie rejestracji i nie później niż na trzy dni przed zakończeniem właściwego  dla siebie terminu rejestracji w danym naborze składa wniosek do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych. W przypadku niedotrzymania procedury wniosek nie jest rozpatrywany.

 6. Sposób adaptacji formy egzaminu ustalany jest w sposób indywidualny, na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dostarczonej przez niego aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności.

 7. Decyzję o sposobie adaptacji formy egzaminu podejmuje odpowiednio przewodniczący zespołu   egzaminacyjnego   lub    wydziałowy   zespół   rekrutacyjny   w   uzgodnieniu    z kierownikiem Działu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

§ 9

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, kandydat ma w danym postępowaniu ustalany jeden liczbowy wynik kwalifikacji wyrażony liczbą z zakresu od 0  do 100  z  dokładnością do dwóch  miejsc  po przecinku. Wyniki kandydatów są umieszczane na liście rankingowej uporządkowanej malejąco ze względu na liczbowy wynik kwalifikacji.

 2. W przypadku studiów, o których mowa w §16 ust. 11 oraz §17 ust. 11 nie określa się liczbowego wyniku kwalifikacji.

 3. Rektor podejmuje decyzję o odmowie przyjęcia na studia kandydata, który nie spełnia warunku formalnego, jeżeli taki jest przewidziany warunkami i trybem rekrutacji.

 4. Rektor ustala minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia kandydata na studia najpóźniej w dniu publikacji pierwszej listy rankingowej dla danych studiów, z tym że może go ustalić odmiennie dla obywateli polskich i dla cudzoziemców. Raz ustalony minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia kandydata na studia obowiązuje we wszystkich naborach prowadzonych na te studia. W odniesieniu do wszystkich kandydatów, których wynik jest niższy, rektor wydaje decyzję o odmowie przyjęcia z powodu zbyt małej liczby punktów.

 5. Listy osób kwalifikowanych do przyjęcia  w  kolejnych  terminach  wpisów  są  ustalane w oparciu o algorytm uwzględniający: wyniki kwalifikacji, priorytety ważności rejestracji, liczbę kandydatów przyjętych na więcej niż jedne studia oraz wypełnienie ustalonego górnego limitu przyjęć.

 6. Listy rankingowe, wyniki kwalifikacji oraz informacje o przyjęciu na studia publikowane są w systemie ERK.

 7. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

§ 10

 1. Kandydat otrzymuje  za  pośrednictwem  konta  ERK  informację  o  zakwalifikowaniu  do przyjęcia na studia oraz o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dokonać wpisu na listę studentów (zwanego dalej wpisem). Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia   i skutkuje wydaniem mu decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Kandydat po otrzymaniu w koncie ERK komunikatu o zakwalifikowaniu do przyjęcia    na studia jest zobowiązany do dokonania wpisu we wskazanym w komunikacie terminie. Dokonanie wpisu polega na wypełnieniu udostępnionego w koncie ERK formularza elektronicznego w zakresie dodatkowych danych, a następnie, z zastrzeżeniem wpisu korespondencyjnego, o którym mowa w ust. 8, na osobistym stawieniu się w jednostce prowadzącej wpisy z dokumentami wymaganymi dla dokonania wpisu.

 3. Fakt dokonania wpisu na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w przeszłości nie zwalnia kandydata z obowiązku dokonania wpisu  na studia zgodnie z  warunkami  określonymi  w ust. 2.

 4. W przypadku kandydata, który jest niepełnoletni w dniu wpisu dokonanie wpisu jest możliwe po przedstawieniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

 5. Warunkiem dokonania wpisu jest pozytywna weryfikacja przez pracownika dokonującego wpisu:

  1. tożsamości kandydata;

  2. kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydata oraz

  3. potwierdzenie zgodności znajdujących się w nich danych z danymi wydrukowanymi na podaniu ERK.

 6. Wpis jest dokonywany poprzez ustaloną w tym celu procedurę przeniesienia danych osobowych kandydata z systemu ERK do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ.

 1. W przypadku stwierdzenia podczas wpisu niezgodności danych, pracownik wpisujący kandydata na studia przekazuje informacje do działu. Odpowiednio do rodzaju i zakresu ujawnionych nieprawidłowości, rektor może wydać decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Za zgodą jednostki kandydat na studia prowadzone w językach obcych oraz cudzoziemiec może dokonać wpisu korespondencyjnie. Podstawą do ustalenia dotrzymania przez kandydata wyznaczonego mu w chwili udzielenia zgody terminu wpisu jest data wpływu dokumentów do wskazanej jednostki.

 3. Niedopuszczalne jest ponowne dokonanie wpisu na kierunek i formę studiów, na którym w dniu wpisu kandydat posiada status studenta lub status osoby wpisanej na listę studentów.

 4. Procedury zawierania między Uniwersytetem Jagiellońskim a studentem umowy określającej warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne określają odrębne przepisy.

 5. W przypadku studiów, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat dokonując wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów do jednostki prowadzącej wpisy. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia podjęcie studiów.

 

§ 11

 1. W czynnościach związanych z rekrutacją na studia kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności każdorazowo przekazuje pełnomocnictwo podpisane przez kandydata lub jego przedstawiciela ustawowego oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem.

 2. Przy dokonywaniu wpisu pełnomocnik zobowiązany jest okazać kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata, zgodnego z dokumentem wymienionym w podaniu ERK.

 

§ 12

 1. Kandydat wskazuje formę doręczenia pism w sprawie przyjęcia na studia, w szczególności decyzji o odmowie przyjęcia, w koncie ERK spośród następujących form:

  1. list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;

  2. dokument elektroniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP.

 2. W celu odebrania decyzji za pośrednictwem ePUAP kandydat zobowiązany jest posiadać:

  1. konto w ePUAP oraz

  2. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

 

§ 13

Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Warunki i tryb składania ślubowania określają odrębne przepisy.

 

§ 14

 1. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, za wyjątkiem dyplomu matury IB, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski, przy czym dla wybranych studiów, w szczególności dla studiów w językach obcych, tłumaczenie może nie być wymagane lub może być dopuszczone dołączenie poświadczonego tłumaczenia na inny język.

 2. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:

  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

  2. osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

 1. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium  lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub

 2. akredytowane  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  przedstawicielstwo   dyplomatyczne   lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

 1. Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą oraz świadectwa innej matury zagranicznej powinny być:

  1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych  dokumentów  urzędowych  sporządzoną  w  Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) albo

  2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

 2. Jeżeli na świadectwie innej matury zagranicznej brak jest adnotacji stwierdzającej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w  państwie,  w  którego  systemie  edukacji  działa  instytucja  wydająca  świadectwo,   do świadectwa kandydat jest zobowiązany dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.

 3. Jeżeli na dyplomie ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą brak jest adnotacji stwierdzającej uprawnienie do kontynuacji kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.

 

§ 15

 1. Z chwilą przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego kandydat akceptuje jego warunki, w szczególności:

  1. oświadcza, że znane są mu zasady rejestracji, harmonogram oraz warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów, w szczególności, że zapoznał się z informacjami umieszczonymi na stronach www.erk.uj.edu.pl oraz www.rekrutacja.uj.edu.pl;

  2. przyjmuje do wiadomości, że kwalifikacja na studia jest przeprowadzana na podstawie danych przekazywanych drogą elektroniczną za pośrednictwem konta ERK oraz bierze pełną odpowiedzialność za przekazane podczas  rejestracji  dane  niepełne,  błędne  lub fałszywe, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy studentów;

  3. przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego, w szczególności dotyczące terminów, warunków postępowania  kwalifikacyjnego  oraz warunków dokonania wpisu na pierwszy rok są przekazywane za pośrednictwem konta ERK oraz wymienionych w pkt. 1 stron internetowych, a także zobowiązuje się do bieżącego odczytywania tych informacji oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku;

  4. przyjmuje   do   wiadomości,   że   każda   rejestracja   musi   zostać   potwierdzona   w obowiązującym terminie rejestracji na wybrane studia;

  5. zobowiązuje się w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia dotrzymać wszystkich warunków przewidzianych dla procedury wpisu na studia oraz przyjmuje do wiadomości, że ich niedotrzymanie jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia;

  6. przyjmuje  do  wiadomości,  że  niedopuszczalne  jest   ponowne  dokonanie  wpisu  na kierunek i formę studiów, na którym w dniu wpisu kandydat posiada status studenta lub status osoby wpisanej;

  7. zobowiązuje się do niezwłocznego informowania działu o wszelkich zauważonych błędach we wprowadzonych przez siebie danych lub o wykrytych nieprawidłowościach w pracy systemu i o otrzymywanych za jego pośrednictwem błędnych informacjach.

 2. Rektor rozpatruje skargi i wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Dział V

Szczegółowe zasady ustalania wyników będących podstawą rekrutacji dla obywateli polskich

Rozdział I

Jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia

 

§ 16

 1. Podstawę ustalenia liczbowego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz  studia  pierwszego  stopnia  stanowią  wyniki  egzaminu  maturalnego  z przedmiotów kwalifikacyjnych, których lista znajduje się w załączniku nr 2 (część A).

 2. W uzasadnionych przypadkach ustala się dodatkowe kryterium formalne, w szczególności konieczność uzyskania określonej liczby punktów z wyniku maturalnego z danego przedmiotu na określonym poziomie.

 3. Kandydaci posiadający:

  1. nową maturę są przyjmowani na podstawie przedstawionych w procentach wyników egzaminu maturalnego uzyskanych w części pisemnej na poziomie:

   1. rozszerzonym,

   2. dwujęzycznym (dla języków: angielskiego, niemieckiego,       hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego oraz włoskiego);

  2. maturę IB lub maturę EB są przyjmowani na podstawie ocen z pisemnej części egzaminu umieszczonych odpowiednio na dyplomie IB lub świadectwie EB;

  3. starą maturę są przyjmowani na podstawie wyników:

   1. egzaminu  maturalnego  umieszczonych  na   zaświadczeniu,   o   którym   mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

   2. egzaminu dojrzałości umieszczonych na świadectwie dojrzałości, przeliczonych według wzoru określonego w załączniku nr 2 (część D);

  4. inną maturę zagraniczną są  przyjmowani  na  podstawie  wyników  umieszczonych  na świadectwie lub dokumencie uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4–6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

 4. Z zastrzeżeniem ust. 11, ustala się dla poszczególnych studiów zestaw oraz istotność przedmiotów  branych  pod  uwagę  przy  obliczaniu  liczbowego  wyniku  kwalifikacji,  w oparciu o następujące zasady:

  1. dla każdego z przedmiotów kwalifikacyjnych z ustalonej listy, oznaczanego dalej przez i (dla i = 1, …, 19), ustala się wagę wi wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga wi stanowi mnożnik dla wyniku pi z przedmiotu i oraz odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia. Przedmioty i, które nie są brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują wagi wi równe 0 – ustalane w ten sposób domyślnie w przypadku braku wskazania innej wagi;

  2. przedmioty, dla których  ustalono  niezerowe  wagi  dzieli  się  na  rozłączne  grupy,  w  obrębie  których   znajdują   się   przedmioty   posiadające   podobne   znaczenie   w postępowaniu rekrutacyjnym oraz określa liczby wyników przedmiotowych branych pod uwagę w każdej z nich;

  3. jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji wiedzy kandydata w zakresie przedmiotów nieobjętych egzaminem maturalnym, określa się nazwę takiego przedmiotu kwalifikacyjnego (i przypisuje się mu oznaczenie i = 20) oraz wagę. Przedmiot ten brany pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji wszystkim kandydatom  stanowi  samodzielnie  odrębną  grupę  w rozumieniu pkt. 2;

 1. w uzasadnionych przypadkach ustala się wymagany poziom dla przedmiotu i branego pod uwagę przy obliczaniu liczbowego wyniku kwalifikacji.

 1. Liczbowym wynikiem kwalifikacji kandydata, stanowiącym podstawę dalszego postępowania kwalifikacyjnego, jest średnia ważona z czynnikiem normującym:

 

??(1) × ?1(1) + ⋯ + ??(?) × ??(?)

?

gdzie W jest sumą n wag, wybranych zgodnie z ustaleniami ust. 4, odpowiadających

w poszczególnych  grupach  przedmiotom  z  najwyższymi  wagami.  Łącznego  wyboru n przedmiotów z odpowiednich grup, zgodnie z ust. 4, dokonuje się w sposób najkorzystniejszy dla kandydata.

 1. Wynik przedmiotowy pi, obliczany kandydatowi odrębnie dla każdego z przedmiotów      i = 1, …, 19, wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100, oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według następującego wzoru, z uwzględnieniem ust. 4 pkt 4:

  1. dla nowej matury:

4

??: = max{?, min {3 ?, 100}}

gdzie R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi z pisemnej części egzaminu na poziomie odpowiednio: rozszerzonym, dwujęzycznym (wyłącznie dla i = 10, 11, 12, 14, 16, 17);

 1. dla starej matury:

1               4

??: = max{2 ?, ?, min {3 ?, 100}}

gdzie P, R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi z pisemnej części egzaminu na poziomie odpowiednio: podstawowym, rozszerzonym, dwujęzycznym (wyłącznie dla i = 10, 11, 12, 14, 16, 17);

 1. dla matury IB:

1               4                100

??: = max{2 ?, ?, min {3 ?, 100}} × 7

gdzie P, R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego

z przedmiotu i na poziomie przyporządkowanym według tabeli określonej w załączniku nr 2 (część B). W przypadku, gdy w postępowaniu kwalifikacyjnym brane pod uwagę są wyniki z przedmiotu kwalifikacyjnego i = 7 lub 8, lub 19, wynikiem przedmiotowym pi kandydata jest najkorzystniejsza dla kandydata wartość przyporządkowana zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 2 (część A);

 1. dla matury EB:

1    1               4

??: = max{4 ?, 2 ?, ?, min {3 ?, 100}} × 10

gdzie E, P, R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi z pisemnej części egzaminu z przedmiotu i na poziomie przyporządkowanym  według  tabeli  określonej   w   załączniku   nr   2   (część   C). W przypadku, gdy w  postępowaniu  kwalifikacyjnym  brane  pod  uwagę  są  wyniki z przedmiotu kwalifikacyjnego  i  =  9  lub  16,  lub  19,  wynikiem  przedmiotowym  pi kandydata jest najkorzystniejsza dla kandydata wartość przyporządkowana zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 2 (część A);

 1. dla innej matury zagranicznej:

1

??: = max{2 ?, ?}

gdzie  P,  R  są  posiadanymi  przez  kandydata  wynikami  uzyskanymi  z  przedmiotu

i na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyrażonymi z zachowaniem proporcji  w  skali  od  0  do  100.  W przypadku,  gdy  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym brane pod uwagę są wyniki z przedmiotu kwalifikacyjnego i = 9 lub 15, lub 19, wynikiem przedmiotowym pi kandydata jest najkorzystniejsza dla kandydata wartość przyporządkowana  zgodnie  z  tabelą   określoną   w załączniku   nr   2   (część   A). O ostatecznym przyporządkowaniu wyników z przedmiotów posiadanych przez kandydata do przedmiotów i oraz do poziomów P i R decyduje rektor lub wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie analizy dostarczonego świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 1. Brak wyniku z egzaminu maturalnego jest podczas obliczania wyniku przedmiotowego przyjmowany jako wynik równy 0.

 2. Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych studiów, w tym zestaw oraz istotność przedmiotów branych pod uwagę przy ustalaniu liczbowego wyniku kwalifikacji kandydata, określa załącznik nr 5.

 3. Zasady uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach określa załącznik 4.

 4. Na wniosek kandydata, który  ubiegał  się  o  przyjęcie  na  studia  pierwszego  stopnia  lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty, uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tych studiów. Wniosek powinien być złożony do rektora nie później niż do 20 września 2019 roku, pod rygorem odmowy jego uwzględnienia.

 5. W przypadku studiów, dla których nie określa się liczbowego wyniku kwalifikacji, warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. dokonanie i potwierdzenie rejestracji w systemie ERK,

  2. posiadanie z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego określonej w załączniku   nr 5 liczby punktów możliwych do uzyskania,

  3. dokonanie wpisu na studia.

 

Rozdział II

Studia drugiego stopnia

 

§ 17

 1. Podstawą ustalenia liczbowego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na studia drugiego stopnia są wyniki elementów kryteriów kwalifikacji (zwanych dalej elementami), których lista znajduje się w załączniku nr 2 (część E).

 2. W uzasadnionych przypadkach ustala się dodatkowe kryterium formalne, w szczególności konieczność posiadania dyplomu ukończenia określonych studiów lub konieczność przystąpienia i pozytywnego zaliczenia egzaminów.

 3. Dla każdych studiów ustala się zestaw studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok.

 4. W   uzasadnionych  przypadkach  zestaw  studiów  dzieli  się  na  grupy:   podstawową      i dodatkowe. W przypadku takiego podziału dla każdej wyodrębnionej grupy dodatkowej ustala się  współczynnik  α będący liczbą większą od  zero i  mniejszą od  jeden,  podaną  z dokładnością do dwóch miejsc  po  przecinku.  Dla  grupy podstawowej  współczynnik α  wynosi  1.  Współczynnik  α  stanowi  mnożnik  dla  liczbowego  wyniku  kwalifikacji  i odzwierciedla istotność tych wyników w postępowaniu.

 5. Z zastrzeżeniem ust. 11, dla poszczególnych studiów ustala się zestaw oraz istotność elementów branych pod uwagę przy ustalaniu liczbowego wyniku kwalifikacji, w oparciu o następujące zasady:

 

 1. dla każdych studiów ustala się co najwyżej dwa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach co najwyżej trzy elementy brane pod uwagę przy rekrutacji i oznaczane dalej przez i (dla i = 1, …, 7);

 2. dla każdego z ustalonych wyżej elementów i określa się wagę wi będącą liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 100 wyrażającą procentowy udział wyniku pi z elementu i w wyniku kwalifikacji kandydata. Waga wi stanowi mnożnik dla wyniku pi za element i odzwierciedlający istotność wyniku z tego elementu w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia. Elementy, które nie są brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują wagi wi równe 0 – ustalane domyślnie w przypadku braku wskazania innej wagi;

 3. jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji  wiedzy  lub  uzdolnień  kandydata  w  zakresie  spoza  listy  elementów    i = 1, …, 7, określa się nazwę co najwyżej jednego elementu (i = 8), w ramach którego taka dodatkowa weryfikacja wiedzy może nastąpić;

 4. w przypadku wyboru elementu i = 5, 6, 7 w szczegółowych warunkach i trybie rekrutacji określa się zakres i tematykę egzaminu.

 1. Liczbowym wynikiem kwalifikacji kandydata jest średnia ważona wyników pi z wagami wi ustalonymi zgodnie z ust. 5 pkt 2 liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów należących do grup dodatkowych tak uzyskany wynik mnoży się przez odpowiadający danej grupie współczynnik α, ustalony zgodnie z ust. 4.

 2. Kandydat posiadający więcej niż jeden dyplom studiów wyższych, których ukończenie uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok danych studiów, podczas rejestracji wskazuje, na podstawie którego dyplomu oblicza się wszystkie wyniki pi z ustalonych elementów i.

 3. Wynik  pi  z każdego z elementów  i z listy ustalonej w załączniku 2 (część E) jest liczbą  z zakresu od 0 do 100 podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i ustalaną odpowiednio dla elementów:

  1. i = 1, 2, 3, 4, zgodnie ze wzorem:

??: =

????? − ???

× 100

??? − ???

 

gdzie: ocena – jest uzyskaną przez kandydata oceną, min – jest najniższą, a max – najwyższą oceną możliwą do uzyskania w skali, w której wystawiona została ocena kandydata;

 1. i = 5, 6, 7, w skali od 0 do 100, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako liczba  procent  punktów  możliwych  do   uzyskania.   Nieprzystąpienie   kandydata do egzaminu skutkuje uzyskaniem z niej 0 punktów;

 2. i = 8, w skali od 0 do 100, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w sposób opisany w szczegółowych warunkach i trybie rekrutacji.

 1. W przypadku braku:

  1. pracy dyplomowej – uwzględniana jest ocena z projektu, na podstawie którego kandydat otrzymał dyplom studiów wyższych.  W przypadku braku zarówno oceny    z pracy dyplomowej, jak i oceny z projektu, uwzględniana jest średnia ze studiów ustalona zgodnie z regulaminem uczelni, w której kandydat ukończył studia;

  2. egzaminu dyplomowego – uwzględniana jest ocena z obrony projektu (forma egzaminu ustna lub pisemna), na podstawie którego kandydat otrzymał dyplom studiów wyższych. W przypadku braku zarówno oceny z egzaminu dyplomowego, jak i oceny z  obrony   projektu,   uwzględniana   jest   średnia   ze   studiów   ustalona   zgodnie   z regulaminem uczelni, w której kandydat ukończył studia;

 

 1. średniej ze studiów lub oceny na dyplomie, bądź braku możliwości ich jednoznacznego ustalenia – uwzględniany jest wynik ustalony przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie przedłożonych dokumentów. Wynik ustalony przez wydziałowy zespół rekrutacyjny jest ostateczny.

 1. Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych studiów, w tym zestaw oraz istotność elementów  branych  pod   uwagę   przy   ustalaniu   liczbowego   wyniku   kwalifikacji dla poszczególnych studiów, określa załącznik nr 7.

 2. W przypadku studiów, o których mowa w załączniku nr 7, dla których nie określa się liczbowego wyniku kwalifikacji, warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. dokonanie i potwierdzenie rejestracji w systemie ERK,

  2. dokonanie wpisu na studia.

Dział VI Cudzoziemcy

 

§ 18

 1. W uzasadnionych przypadkach określa się dodatkowe kryterium formalne, w szczególności konieczność posiadania wyniku z określonego przedmiotu, konieczność posiadania dyplomu ukończenia  określonych  studiów,  znajomość  języka  polskiego  lub  obcego  na określonym poziomie lub konieczność przystąpienia i pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Kolejność kandydatów na liście rankingowej ustalana jest na podstawie:

  1. dla jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia:

   1. wyników egzaminu maturalnego i/lub

   2. wyniku egzaminu w zakresie przedmiotów nieobjętych egzaminem maturalnym;

  2. dla studiów drugiego stopnia:

   1. wyniku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do podjęcia studiów i/lub

   2. wyniku ustalonego na podstawie przedłożonych dokumentów, i/lub

   3. innych warunków określonych przez jednostkę.

 3. Podstawę ustalenia wyniku kwalifikacji w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów, których lista znajduje się w załączniku numer 2 (część F).

 4. O przyporządkowaniu wyników z przedmiotów posiadanych przez kandydata, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a do przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w ust. 3 decyduje rektor lub wydziałowy zespół rekrutacyjny, na podstawie analizy świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie  na studia wyższe.

 5. Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia, w tym zestaw oraz istotność przedmiotów branych pod uwagę przy ustalaniu liczbowego wyniku kwalifikacji kandydata określa załącznik nr 6.

 6. Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych studiów drugiego stopnia określa załącznik nr 8.

 7. Cudzoziemcy mogą podjąć studia, jeżeli:

  1. posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub

  2. posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

  3. są objęci powszechnym  ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia   27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub

  4. posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

 

Dział VII Limity przyjęć

 

§ 19

 1. Limity przyjęć na poszczególne studia jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia określone są w załącznikach nr 5, 6, 7 i 8.

 2. Użyte określenia oznaczają:

  1. górny limit przyjęć – maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się o przyjęcie na zasadach dla obywateli polskich;

  2. limit przyjęć cudzoziemców – maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się o przyjęcie na zasadach dla cudzoziemców;

  3. dolny  limit  przyjęć  –   najmniejszą   łączną   liczbę   osób   przyjętych   wymaganą do uruchomienia studiów.

 3. Rektor podejmuje decyzje w sprawie:

  1. zmian  limitów  przyjęć  ustalonych  niniejszą  uchwałą  w   celu  ich   dopasowania  do bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa;

  2. nieuruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż dolny limit przyjęć.

Komentarze (0)