Zasady rekrutacji na Akademię Muzyczną w Krakowie 2019/20

Zasady rekrutacji na Akademię Muzyczną w Krakowie 2019/20

Akademia Muzyczna w Krakowie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Muzycznej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity  miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 21/ 2018 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

Warunki, tryb oraz termin rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2019/2020

 

Rozdział I

Ogólne warunki i termin rekrutacji

 

§ 1

 1. Akademia Muzyczna w Krakowie dokonuje przyjęć na I rok studiów I i II stopnia na kierunki prowadzone w uczelni, w ramach ustalonych limitów.

 2. Uczelnia przeprowadza rekrutację na studia prowadzone w języku angielskim. O uruchomieniu studiów w języku angielskim decyduje rektor.

 3. Akademia Muzyczna w Krakowie wraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie przeprowadza rekrutację na kierunek Muzyka kościelna.

 4. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.

 5. Podstawę przyjęcia na studia I stopnia stanowią wyniki: z praktycznego egzaminu wstępnego oraz pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. W przypadku studentów zagranicznych jest to wynik z języka ojczystego.

 6. Podstawę przyjęcia na studia II stopnia stanowią wyniki z praktycznych egzaminów wstępnych oraz przedstawienie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub dokumentu równorzędnego.

 7. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku pisemnej rezygnacji z egzaminów na 3 dni przed wyznaczonym terminem.

 8. Kandydaci zdający egzamin maturalny w roku 2019 zobowiązani są do wyrażenia zgody (podczas wypełniania deklaracji maturalnej w szkole średniej) na przetwarzanie danych w Krajowym Rejestrze  Egzaminów  Maturalnych,   w   celu   odczytania   wyników   matury   przez   uczelnię, w ww. rejestrze.

 9. Uczelnia przeprowadza rejestrację kandydatów na studia I i II stopnia korzystając z systemu elektronicznego, w języku polskim i angielskim:

  1. elektroniczna rejestracja kandydatów rozpoczyna się 30 kwietnia 2019 r. i kończy 31 maja 2019 r.;

  2. link do systemu internetowej rejestracji kandydatów znajduje się na stronie internetowej: www.amuz.krakow.pl;

  3. kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie;

  4. w  celu  rejestracji  kandydat  wypełnia  i  zatwierdza  kwestionariusz  oraz  wyraża   zgodę   na przetwarzanie danych osobowych, wybiera kierunek/specjalność studiów oraz składa wydrukowane podanie (własnoręcznie  podpisane)  do  Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej, w wyznaczonym terminie;

  5. rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wygenerowanie i wysłanie kwestionariusza;

  6. osobiste konto kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji oraz przekazywania informacji dotyczących egzaminów wstępnych;

  7. uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 10. Rekrutacja na studia I i II stopnia na kierunki: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna, instrumentalistyka, wokalistyka, rozpoczyna się 14 czerwca 2019 r. i kończy 31 października 2019 r.

 11. Szczegółowe terminy egzaminów wstępnych zostaną ustalone przez odpowiednie wydziałowe komisje   rekrutacyjne   po   zakończeniu   elektronicznej   rejestracji   kandydatów   i   podane   do wiadomości na stronie internetowej: www.amuz.krakow.pl

 

§ 2

 1. Do egzaminu wstępnego dopuszczeni są kandydaci, którzy spełnią wymagania określone w § 1 oraz:

  1. w ogłoszonym przez uczelnię terminie wypełnią elektroniczny formularz rekrutacyjny,

  2. w ogłoszonych przez uczelnię terminach przedstawią wymagane dokumenty, o których mowa w § 13.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite  studia  magisterskie  na  pokrewnym   kierunku,   mogą   zostać   przyjęci   na   studia po pozytywnie zdanym egzaminie i uprzednim sprawdzeniu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zgodności programowej studiów na obu kierunkach w stopniu umożliwiającym realizację studiów II stopnia.

 3. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów I stopnia wydany za granicą przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach pod warunkiem przedłożenia ww. dokumentu w oryginale i tłumaczeniu na język polski przed egzaminami.

 4. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom studiów I stopnia wydany za granicą przez inną szkołę lub uczelnię niż wymienione w punkcie 3, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach, zgodnie z właściwą umową międzynarodową określającą równoważność wykształcenia. Kandydat z kraju, który nie podpisał umowy międzynarodowej przedkłada dokument   potwierdzający   nostryfikację.   Kandydat   jest   zobowiązany   do    przedłożenia ww. dokumentów w oryginale i tłumaczeniu na język polski przed egzaminami. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłożenie dokumentu potwierdzającego nostryfikację w terminie późniejszym, wyznaczonym przez  WKR  z  uwzględnieniem  innych  terminów  obowiązujących w rekrutacji.

 5. uchylony

§ 3

 1. Kandydaci na studia I stopnia nie muszą posiadać  świadectwa ukończenia szkoły muzycznej II stopnia. Podczas egzaminu wstępnego winni wykazać się umiejętnościami i wiedzą na poziomie odpowiadającym ukończeniu takiej szkoły.

 2. Studenci Akademii Muzycznej w Krakowie ubiegający się o podjęcie studiów w ramach kolejnego kierunku – zobowiązani są zdać wszystkie egzaminy obowiązujące kandydatów na I rok studiów danego kierunku.

 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.

 4. Kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej. Kandydaci mogą ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminów do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przy czym forma ta nie oznacza zwolnienia z egzaminu – ma jedynie na celu    wyrównanie    szans.    Forma    egzaminu    ustalana    jest    w    sposób    indywidualny,   z  Przewodniczącym  Wydziałowej   Komisji  Rekrutacyjnej,   w   drodze  szczegółowej   rozmowy z kandydatem oraz weryfikacji dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, dostarczonych przez kandydata na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

§ 4

Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego określonego w Rozdziale IV.

 

§ 5

 1. Kandydaci przyjmowani  są  na  poszczególne  kierunki/specjalności  według  kolejności  miejsc.  O kolejności decyduje liczba uzyskanych punktów.

 2. Kandydaci na studia są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

 3. W  przypadku  uzyskania   tej   samej   liczby   punktów  przez  dwóch  lub   więcej  kandydatów,  o kolejności przyjęć decyduje:

  1. w postępowaniu na studia I stopnia  – uzyskany procentowy wynik  na egzaminie maturalnym z języka polskiego (poziom podstawowy), a w przypadku wyniku tożsamego – uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy),

  2. w postępowaniu na studia II studia – uzyskana średnia ocen na studiach I stopnia.

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek dokonania wpisu na I rok studiów w wyznaczonym terminie. Brak wpisu oznacza rezygnację ze studiów.

 

§ 6

W przypadku uruchomienia studiów niestacjonarnych przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje:

 1. na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne,

 2. na podstawie odrębnego egzaminu w przypadku dodatkowej rekrutacji ogłoszonej przez rektora.

 

§ 7

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (zwane dalej WKR) – powołane przez dziekanów.

 2. Przewodniczącym WKR jest dziekan lub wyznaczony przez dziekana prodziekan.

 3. W skład WKR wchodzą: przewodniczący, sekretarz, z-ca sekretarza oraz co najmniej trzech członków.

 4. Przewodniczący    WKR    powołuje     komisje     egzaminacyjne     i     ich     przewodniczących  do  przeprowadzania   poszczególnych  egzaminów.   Komisje   egzaminacyjne   mogą  pracować w zespołach egzaminacyjnych.

 5. Dla poszczególnych specjalności przewodniczący WKR może powołać sekretarzy komisji egzaminacyjnych. Sekretarz WKR nadzoruje i koordynuje ich pracę.

 6. Komisja lub zespół muszą liczyć co najmniej trzy osoby.

 7. Do zadań WKR należy w szczególności:

  1. przyjmowanie zgłoszeń w systemie rejestracji elektronicznej oraz ich weryfikacja,

  2. przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia i kontrola ich kompletności,

  3. kontrolowanie zgodności danych wprowadzonych przez kandydatów podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w złożonych dokumentach,

  4. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia, na inny kierunek niż ukończony na studiach I stopnia lub studiach magisterskich – sprawdzenie zgodności programowej, o której mowa w § 2 ust. 2,

  5. ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego,

  6. przekazanie kandydatom informacji o miejscu i terminach egzaminów,

  7. organizacja oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników (etapowych i ostatecznych),

  8. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, w ramach przyznanego limitu miejsc,

  9. przygotowanie  i  ogłoszenie  list  kandydatów  przyjętych  na  I  rok  studiów,  nieprzyjętych    z powodu niewystarczającej liczby punktów w ramach posiadanych limitów miejsc oraz listy osób, które nie zdały egzaminu wstępnego,

  10. zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego w formie wiadomości mailowej (uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skuteczne doręczenie), z zastrzeżeniem, iż decyzje administracyjne (wydawane tylko w przypadku nieprzyjęcia na studia) będą doręczone pocztą,

  11. wydawanie (na prośbę kandydata) zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

  12. sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego,

  13. przesyłanie odwołań od decyzji odmownych wraz z aktami sprawy do rektora.

 8. Za prawidłowe wykonanie zadań określonych w ust. 7, z wyłączeniem punktu 8 odpowiadają sekretarze WKR.

 9. Po zakończeniu egzaminów wstępnych WKR sporządza i ogłasza listę kandydatów, którzy:

  1. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),

  2. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetyczną).

 10. Po otrzymaniu danych o wyniku egzaminów maturalnych wydziałowe komisje rekrutacyjne przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne i ogłaszają:

  1. listę kandydatów przyjętych na I rok studiów (alfabetyczną),

  2. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a z powodu niewystarczającej liczby punktów nie zostali przyjęci na I rok studiów w ramach posiadanych limitów miejsc (w kolejności uzyskanych punktów).

 11. uchylony

 12. W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny na dany kierunek, a nie zostały przyjęte z powodu niewystarczającej liczby punktów w ramach posiadanych limitów miejsc.

 

§ 8

Do przeprowadzenia  egzaminów  wstępnych  uprawnieni  są  nauczyciele  akademiccy  zatrudnieni  w uczelni.

 

§ 9

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.

 2. W protokole indywidualnym wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów. Protokół podpisują przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub zespołu egzaminacyjnego i sekretarz komisji egzaminacyjnej. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego komisji i sekretarza komisji.

 3. Na podstawie indywidualnych protokołów, sekretarze sporządzają zbiorczy protokół dla danego kierunku/specjalności, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty, nieprzyjęty). Protokół podpisują wszyscy członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 10

 1. Egzaminy z gry na instrumencie i egzaminy wokalne są otwarte. Ze względu na warunki lokalowe oraz celem zapewnienia komfortu dla zdającego, przewodniczący komisji egzaminacyjnych może ograniczyć liczbę publiczności.

 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, z zagwarantowaniem ochrony danych osobowych wymaganej przepisami.

 

§ 11

Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów.

 

§ 12

 1. Organem nadzorującym postępowanie rekrutacyjne jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.

 2. W skład UKR wchodzą: przewodniczący, co najmniej jeden prorektor, sekretarz oraz przedstawiciele poszczególnych wydziałów.

 3. Przewodniczącym UKR jest wyznaczony przez rektora prorektor.

 4. Do zadań UKR należy w szczególności:

  1. podejmowanie ustaleń dotyczących prac WKR,

  2. kontrola przestrzegania przez WKR warunków i trybu rekrutacji,

  3. kontrola poprawności przeprowadzania egzaminów na studia I i II stopnia,

  4. sporządzenie projektu decyzji administracyjnej w przypadku odwołania kandydata od decyzji WKR o nieprzyjęciu na studia.

 5. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia kandydaci mają prawo złożyć odwołanie do rektora.

 6. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem komisji, która wydała decyzję.

 7. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zobowiązane są w terminie 7 dni od dnia, w którym odwołanie zostało złożone, przekazać je wraz z aktami sprawy do rektora.

 8. Rektor rozpatruje odwołania kandydatów w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji WKR.

 9. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor. Decyzja rektora jest ostateczna.

 10. uchylony

 

Rozdział II Wymagane dokumenty

 

§ 13

1.Do formularza rekrutacyjnego wymagane jest:

 1. kolorowe   zdjęcie,  jak   do  dowodu  osobistego,  tj.   o  wymiarach  35x45  mm,  wykonane   na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące  wyraźnie  oczy,  zwłaszcza  źrenice  i  przedstawiające  osobę  w pozycji  frontalnej,  bez  nakrycia  głowy  i  okularów  z  ciemnymi  szkłami,  patrząca  wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

 1. skan suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub inny dokument potwierdzający przebieg tych studiów – dotyczy kandydatów zdających na inny niż ukończony kierunek na studiach I stopnia, z wyłączeniem absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie.

 1. Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat powinien przedłożyć komisji egzaminacyjnej:

  1. dowód tożsamości – do wglądu,

  2. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni,

  3. ponadto na specjalność kompozycja:

na STUDIA I STOPNIA

co najmniej trzy samodzielnie wykonane prace kompozytorskie, preferowane różne składy: instrumentalne, wokalne lub mieszane.

na STUDIA II STOPNIA

wybór partytur, nagrań kompozycji własnych o zróżnicowanej obsadzie (orkiestrowe, kameralne, solowe, wokalne, instrumentalne, elektroakustyczne) zrealizowanych w ostatnich latach, dowodzących znajomości warsztatu kompozytorskiego na poziomie ukończonych studiów I stopnia w specjalności kompozycja.

 

 1. Po pozytywnie zdanym egzaminie, w wyznaczonym przez WKR terminie kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia II stopnia, który nie był zobligowany do dołączenia do formularza rekrutacyjnego skanów dokumentów wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 2, przesyła je drogą elektroniczną lub składa osobiście do sekretarza WKR. Niedostarczenie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje decyzją WKR o nieprzyjęciu kandydata na studia z powodu nieprzedstawienia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub dokumentu równorzędnego. Z  obowiązku  tego  zwolnieni  są  absolwenci  Akademii  Muzycznej  w Krakowie.

 

4.Aby dokonać wpisu na studia należy złożyć następujące dokumenty:

 1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub uwierzytelnioną notarialnie kopię – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia,

 2. oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich lub uwierzytelnioną notarialnie kopię – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia,

 3. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia Szkoły Muzycznej II stopnia – dotyczy absolwentów szkół muzycznych II stopnia – nieobowiązkowo,

 4. dowód tożsamości – do wglądu,

 5. 3 kolorowe fotografie zgodnie z wymaganiami z § 13 ust. 1.

 1. Kandydaci – obcokrajowcy oraz kandydaci wybierający studia w języku angielskim składają dokumenty w tłumaczeniu na język polski.

 2. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 zostały uzyskane za granicą, kandydat przedstawia je w oryginale i tłumaczeniu na język polski, wraz z dokumentem stwierdzającym ich nostryfikację (jeżeli jest wymagana).

 

Rozdział III

 

§ 14

 

ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNEGO

 

 1. Komisje egzaminacyjne mają prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

 2. Szczegółowe wymagania programowe stanowią załącznik nr 1 i 2 do WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020.

 3. Do  egzaminu  przystępuje   się  z  własnymi  materiałami  nutowymi.  Kandydat  może   wystąpić   z własnym akompaniatorem lub skontaktować się przed egzaminem z akompaniatorem uczelni. Dotyczy również sekcji rytmicznej.

 

Rozdział IV

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

§ 15

 1. Egzaminy wstępne, zależnie od kierunku/specjalności lub stopnia są jedno- dwu- lub trzyetapowe.

 2. Kandydaci, którzy w pierwszym lub drugim etapie nie uzyskają wymaganej liczby punktów nie są dopuszczani do dalszego etapu egzaminu wstępnego. Egzamin uważa się za niezdany.

 3. Listę kandydatów (w kolejności alfabetycznej) dopuszczonych do II lub III etapu, podpisaną przez wszystkich członków WKR ogłasza sekretarz.

 4. Oceny poszczególnych egzaminów dokonuje się systemem punktacji od 0 do 25 pkt.

 

punkty

ocena

25

bardzo dobrze ++

24

bardzo dobrze +

23

bardzo dobrze

22

bardzo dobrze -

21

bardzo dobrze - -

20

dobrze ++

19

dobrze +

18

dobrze

17

dobrze -

16

dobrze - -

15

dostatecznie ++

14

dostatecznie +

13

dostatecznie

12

dostatecznie -

11

dostatecznie - -

0-10

niedostatecznie

 

 1. W przypadku egzaminów na studia I stopnia, w zależności od rodzaju zdawanej matury (stara, nowa, międzynarodowa lub inny egzamin równoważny) oceny, wartości procentowe lub  literowe  z egzaminu z przedmiotu maturalnego przelicza się na punkty wg poniższego systemu:

 

Wartości procentowe

Wartości literowe

Ocena

Ilość punktów

100% – 90%

A

celujący, bardzo dobry

3

89% – 60%

B

dobry

2

59% – 30%

C

dostateczny,

dopuszczający (mierny)

1

 

§ 16

 

Zasady obliczania wyniku egzaminu wstępnego

 

 1. Na kierunkach Dyrygentura, Muzyka kościelna (studia I i II stopnia) oraz kierunkach Kompozycja  i teoria muzyki i Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia), wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:

 • do liczby punktów uzyskanych z egzaminu kierunkowego lub średniej liczby punktów uzyskanych z grupy egzaminów kierunkowych stosuje się mnożnik „x 3”,

 • w grupie egzaminów uzupełniających do uzyskanej  liczby punktów lub średniej  liczby punktów z grupy egzaminów uzupełniających nie stosuje się mnożnika,

 • do sumy punktów z egzaminów dodaje się punkty za przedmiot maturalny.

 

 1. Na kierunku kompozycja i teoria muzyki w rekrutacji na studia II stopnia dla kandydatów, których obowiązuje wyłącznie etap I, wynik egzaminu stanowi średnia punktów z komponentów egzaminu kierunkowego. W przypadku pozostałych kandydatów wynik egzaminu stanowi średnia składowych: średniej punktów z poszczególnych komponentów egzaminu kierunkowego  (etap I)  i średniej wyników etapu II.

 

 1. Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w rekrutacji na studia II stopnia wynik egzaminu stanowi suma punktów I i II etapu, z zastrzeżeniem, że przy wyborze dwóch lub więcej modułów w II etapie, do wyliczenia końcowej punktacji jest brany pod uwagę tylko moduł z najwyższą punktacją

 1.  Na kierunku instrumentalistyka wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:

 

 • do liczby punktów uzyskanych z egzaminu z gry na instrumencie stosuje się mnożnik „x 3”,

 • do liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej nie stosuje się mnożnika,

 • do liczby punktów uzyskanych z pozostałych komponentów egzaminu stosuje się mnożnik „x 1/2”,

 • do sumy punktów z egzaminów dodaje się punkty za przedmiot maturalny.

 

 1.  Na kierunku Wokalistyka wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:

 

 • do liczby punktów uzyskanych z egzaminu kierunkowego lub średniej liczby punktów uzyskanych z grupy egzaminów kierunkowych stosuje się mnożnik „x 3”,

 • w grupie egzaminów uzupełniających do uzyskanej liczby punktów lub średniej liczby punktów z grupy egzaminów uzupełniających nie stosuje się mnożnika,

 • do sumy punktów z egzaminów dodaje się punkty za przedmiot maturalny.

 

 1. Minimalne wymagania punktowe:

dyrygentura

studia I stopnia

egzamin kierunkowy – min.18 pkt

egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt, w tym z kształcenia słuchu min. 18 pkt,

z pozostałych egzaminów min. 13 pkt

 

studia II stopnia

egzaminy kierunkowe – min. średnia 18 pkt, w tym z dyrygowania oraz z wiedzy podstawowej  w  zakresie dyrygentury  na   poziomie   ukończonych   studiów   I   stopnia z dyrygentury – min. 18 pkt, pozostałe egzaminy – min. 13 pkt

 

kompozycja i teoria muzyki

studia I stopnia

egzamin kierunkowy – min.18 pkt

egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt, w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

studia II stopnia

egzamin kierunkowy – min. średnia 18 pkt, w tym z każdego komponentu min. 14 pkt egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt, w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

studia I stopnia

egzaminy kierunkowe – min. 14 pkt z każdego egzaminu

egzaminy uzupełniające – modułowe – min. 16 pkt z każdego egzaminu

 

studia II stopnia

 

egzamin kierunkowy, etap I – min. 18 pkt

egzaminy kierunkowe – modułowe , etap II – min. 16 pkt z każdego egzaminu

 

*   przy   wyborze   dwóch    lub   więcej   modułów,   do    końcowej   punktacji   liczony   jest          moduł z najwyższą punktacją

 

 muzyka kościelna

studia I i II stopnia

egzaminy kierunkowe – min. 14 pkt z każdego egzaminu

egzaminy uzupełniające – min. 14 pkt z każdego egzaminu

instrumentalistyka

studia I i II stopnia

egzamin z gry na instrumencie, rozmowa kwalifikacyjna – min. 18 pkt.      pozostałe egzaminy – min. 13 pkt

wokalistyka

studia I i II stopnia

egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt z każdego egzaminu egzaminy uzupełniające – min. 14 pkt z każdego egzaminu.

 

§ 17

 

Rekrutacja dodatkowa i uzupełniająca

 

 1. Rektor może ogłosić dodatkową rekrutację na określone kierunki/specjalności studiów:

  1. na wniosek właściwego dziekana – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach pierwszego lub drugiego stopnia,

  2. jako rekrutację uzupełniającą dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki na który jest przeprowadzana rekrutacja oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 2. Terminy egzaminów w ramach dodatkowej rekrutacji ogłasza właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna na stronie internetowej uczelni, nie później niż do dnia 1 września.

 3. Przyjęcie na I rok studiów w ramach rekrutacji uzupełniającej w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydata spełniają kryteria punktowe, ustalone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym, następuje przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie decyzje podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne.

 

§ 18

 

Studia niestacjonarne

 

 1. Zainteresowani podjęciem studiów niestacjonarnych zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji w odpowiednich dziekanatach w terminie ogłoszonym przez uczelnię.

 2. O uruchomieniu studiów niestacjonarnych decyduje rektor.

 3. Wydziałowe komisje rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu na I rok studiów niestacjonarnych oraz ogłaszają listę przyjętych na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne  lub  na  podstawie  wyników  dodatkowej  rekrutacji  (tryb  postępowania  jak w §2).

 

Komentarze (0)