Zasady rekrutacji na Politechnikę Krakowską 2019/2020

Zasady rekrutacji na Politechnikę Krakowską 2019/2020

Politechnika Krakowska rekrutacja 2019 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Krakowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/d/01/2019 

 

Warunki i tryb rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Politechnika   Krakowska   (zwana   dalej   PK)   przeprowadza   rekrutację   na   stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia rozpoczynające się na poszczególnych kierunkach w  roku akademickim 2019/20.

 

§ 2

Poniższe zasady przyjęć obowiązują wyłącznie kandydatów posiadających obywatelstwo polskie.

 

§ 3

Przyjęcie na  I  rok  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  studiów  I  i  II  stopnia  odbywa  się  w  ramach  liczby  miejsc,  która  zostanie  określona  w  drodze  zarządzenia  Rektora  PK  w terminie do 15 maja 2019 r.

 

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia przeprowadzane jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 2. Rektor PK ustala w drodze zarządzenia harmonogram rekrutacji obejmujący w szczególności:

  1. terminy elektronicznej rejestracji,

  2. terminy egzaminów wstępnych,

  3. terminy przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,

  4. terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, list studentów, list osób przeniesionych do kolejnej tury rekrutacyjnej oraz list osób nieprzyjętych na studia,

  5. terminy dokonywania wpisu na listę studentów,

  6. czas trwania tur rekrutacyjnych.

 3. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej PK w terminie:

  1. do 15 maja 2019 r. dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym,

  2. do 15 grudnia 2019 r. dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.

 4. Termin rozpoczęcia rekrutacji na studia uruchamiane w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 ustala się na czerwiec 2019 r., a termin jej zakończenia na wrzesień 2019 r., z zastrzeżeniem, iż postępowanie odwoławcze zostanie przeprowadzone w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 5. Termin rozpoczęcia rekrutacji na studia uruchamiane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 ustala się na styczeń 2020 r., a termin jej zakończenia na luty 2020  r.,  z  zastrzeżeniem,  iż  postępowanie  odwoławcze  zostanie   przeprowadzone   w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 5

 1. Kandydat może zostać przyjęty na I rok studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje czynności odpowiednich komisji rekrutacyjnych, zmierzające do ustalenia listy rankingowej kandydatów.

 2. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mogą być udostępnione jedynie kandydatom, których dotyczą.

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Każdy kandydat, wobec którego przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne i który nie został wpisany na listę studentów, otrzymuje decyzję komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na I rok studiów na PK.

 2. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

§ 6

 1. Każdy kandydat na studia zobowiązany jest, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, do wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

 2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji określa § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z  dnia  27  września  2018 r.  w sprawie  studiów (Dz.  U.  z 2018 r. poz. 1861). Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów na PK, zasady wnoszenia opłaty oraz jej zwracania ustala w drodze zarządzenia Rektor PK.

 

Organy postępowania rekrutacyjnego

 

§ 7

 1. Rekrutację na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia, włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym, przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (zwane dalej komisjami rekrutacyjnymi).   Komisje   rekrutacyjne   powoływane   są   przez   dziekana   wydziału   z wyjątkiem komisji Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, którą powołuje Rektor PK lub działający z jego upoważnienia prorektor właściwy do spraw rekrutacji. Komisje rekrutacyjne dokonują wpisu na listę studentów i podejmują decyzje o odmowie przyjęcia na studia.

 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  1. przewodniczący – nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy,

  2. sekretarze  w liczbie  1-2  osoby – nauczyciele  akademiccy zatrudnieni na  wydziale   w pełnym wymiarze czasu pracy,

  3. pozostali członkowie – minimum 3 osoby, z zastrzeżeniem, iż co najmniej połowę tej grupy stanowią nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy.

 3. Na wydziale mogą zostać powołane dwie komisje rekrutacyjne – oddzielnie dla studiów stacjonarnych i oddzielnie dla studiów niestacjonarnych.

 4. Obowiązki komisji rekrutacyjnych obejmują w szczególności:

  1. obsługę programu do elektronicznej rejestracji i rekrutacji kandydatów,

  2. kontrolę  kompletności  dokumentów  przyjmowanych   od  kandydatów  oraz   kontrolę i zapewnienie zgodności danych zamieszczonych w systemie elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w złożonych dokumentach,

  3. wprowadzanie danych nieuzupełnionych przez kandydatów do systemu elektronicznej rejestracji na podstawie złożonych dokumentów,

  4. przygotowywanie list rankingowych kandydatów na podstawie kryteriów obowiązującychw rekrutacji na dany kierunek studiów,

 5. organizację oraz przeprowadzanie testu sprawdzającego efekty kształcenia oraz postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego w zasadach rekrutacji wobec kandydatów na studia II stopnia, z następującymi zastrzeżeniami:

  1. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunkach inżynieria   środowiska   oraz   energetyka   na   Wydziale   Inżynierii   Środowiska    i Energetyki  ocenę  zgodności  osiągniętych  przez kandydata  efektów kształcenia z efektami kształcenia wymaganymi na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK przeprowadza powołana przez dziekana wydziału komisja kwalifikacyjna,

 1. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki architektura oraz architektura krajobrazu na Wydziale Architektury oceny portfolio dokonuje powołana do tego celu komisja kwalifikacyjna,

 2. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na 4-semestralne  stacjonarne     studia     na    kierunku     informatyka     na    Wydziale     Informatyki i Telekomunikacji test sprawdzający efekty kształcenia na poziomie szóstym PRK przeprowadza powołana do tego celu komisja egzaminacyjna, pracująca w składzie określonym w drodze zarządzenia Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,

 3. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na Wydziale Mechanicznym weryfikacji zgodności uzyskanych przez kandydatów efektów kształcenia dokonuje komisja weryfikująca efekty kształcenia powołana przez dziekana wydziału dla danego kierunku studiów.

 4. zawiadamianie kandydatów na studia II stopnia o terminie oraz miejscu przeprowadzenia testu sprawdzającego efekty kształcenia; do zadań Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Informatyki i Telekomunikacji należy ponadto proces kodowania prac, przekazania prac do oceny komisji egzaminacyjnej oraz proces rozkodowania prac,

 5. ustalanie minimalnej wartości wskaźnika rekrutacyjnego, uprawniającej do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów,

 6. dokonywanie wpisu na listę studentów zgodnie z procedurą opisaną w § 20 oraz podejmowanie decyzji w sprawie odmowy przyjęcia na I rok studiów,

 7. ogłaszanie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, list studentów, list osób przeniesionych do kolejnej tury rekrutacyjnej oraz list osób nieprzyjętych na studia,

 8. sporządzanie i rozsyłanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia na studia,

 9. opiniowanie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych,

 10. sporządzanie sprawozdań z rekrutacji.

 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury oraz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego należy ponadto:

 • zawiadomienie kandydatów o terminie egzaminu wstępnego na studia I stopnia na kierunkach: architektura oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego,

 • organizacja  egzaminu  wstępnego  oraz  przeprowadzenie  czynności  związanych     z kodowaniem i rozkodowywaniem prac egzaminacyjnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na ww. kierunki studiów.

 1. Komisje rekrutacyjne zostaną powołane do 30 kwietnia 2019 r. dla potrzeb rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim.

Komisje rekrutacyjne działają do 11 października 2019 r. dla potrzeb rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym oraz do 16 marca 2020 r. dla potrzeb rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.

Praca każdej komisji rekrutacyjnej uregulowana jest harmonogramem rekrutacji. Wznowienie  prac  komisji   rekrutacyjnych   po   zakończeniu   działań   przewidzianych  w harmonogramie rekrutacji może odbyć się wyłącznie na polecenie Rektora PK.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale rozstrzygają komisje rekrutacyjne.

 

§ 8

 1. Koordynację oraz kontrolę prac komisji rekrutacyjnych sprawuje Rektor PK lub działający z jego upoważnienia prorektor właściwy do spraw rekrutacji.

 2. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnych rozpatruje, zgodnie z procedurą opisaną w § 22, Rektor PK lub działający z jego upoważnienia prorektor właściwy do spraw rekrutacji.

 

Studia I stopnia

(za wyjątkiem kierunków architektura i inżynieria wzornictwa przemysłowego)

 

§ 9

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na wszystkich kierunkach za wyjątkiem kierunków: architektura i inżynieria wzornictwa przemysłowego.

 2. O przyjęcie na studia I stopnia na PK może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości bądź inny dokument, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 3. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia określa załącznik nr 3.

 4. Rekrutacja przeprowadzana jest w turach, których czas trwania określa harmonogram rekrutacji. Do komisji rekrutacyjnej należy podjęcie decyzji o liczbie przeprowadzanych tur rekrutacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów.

 5. Na każdą turę rekrutacyjną składają się:

  1. elektroniczna rejestracja,

  2. postępowanie kwalifikacyjne,

  3. ogłoszenie list:

   • osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów;

   • osób przeniesionych do kolejnej tury rekrutacyjnej;

   • osób nieprzyjętych na studia,

  4. wpis na listę studentów, zgodnie z § 20,

  5. ogłoszenie listy studentów i listy osób nieprzyjętych na studia z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów.

 6. Każdy kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów w każdej turze rekrutacyjnej.

Podczas  dokonywania   elektronicznej   rejestracji   kandydaci   na   studia   I   stopnia   (z zastrzeżeniem ust. 7-9) mają możliwość wybrania kierunku podstawowego i kierunku alternatywnego prowadzonego na tym samym wydziale. Kandydaci mogą zostać przyjęci na kierunek alternatywny, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym wartość wskaźnika rekrutacyjnego okaże się niewystarczająca do podjęcia przez komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na kierunek podstawowy albo gdy kierunku podstawowego nie uruchomiono.

 1. Kandydaci na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury nie mają możliwości wyboru kierunku alternatywnego.

 2. Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.

 3. Kandydaci na kierunek studiów I stopnia gospodarka przestrzenna mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego spośród kierunków oferowanych w rekrutacji na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki i na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego spośród kierunków oferowanych w rekrutacji na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki.

Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego spośród kierunków oferowanych w rekrutacji na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji.

 1. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów – oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów. Komisje rekrutacyjne  określają  kryterium  punktowe,  stanowiące  podstawę  sporządzenia  list,  o których mowa w ust. 5 lit. c).

 2. Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, każdy kandydat wymieniony na tej liście, zobowiązany jest – w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji – dokonać czynności niezbędnych do uzyskania wpisu na listę studentów.

 3. Po zakończeniu procedury dokonywania wpisu komisje rekrutacyjne ogłaszają listy studentów. Listy te są podstawą do sporządzenia list immatrykulacyjnych.

 4. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, listy studentów, listy osób przeniesionych do kolejnej tury rekrutacyjnej oraz listy osób nieprzyjętych na studia w formie zgodnej z ustaleniami Rektora PK lub działającego z jego upoważnienia prorektora właściwego do spraw rekrutacji.

 1. Uruchomienie studiów I stopnia  jest  możliwe  pod  warunkiem  przyjęcia  co  najmniej  36 osób na dany kierunek studiów. W przypadkach szczególnych, komisja rekrutacyjna, za zgodą dziekana wydziału, ma prawo obniżyć wyżej wymienioną minimalną liczbę przyjętych, wymaganą do uruchomienia studiów.

 

Studia I stopnia

(kierunki architektura i inżynieria wzornictwa przemysłowego)

 

§ 10

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunkach architektura i inżynieria wzornictwa przemysłowego.

 2. O przyjęcie na studia I stopnia na PK może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości bądź inny dokument, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 3. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia określa załącznik nr 3.

 4. Każdy kandydat zobowiązany jest dokonać elektronicznej rejestracji oraz przystąpić do egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 5. Na postępowanie rekrutacyjne składają się:

  1. elektroniczna rejestracja,

  2. postępowanie kwalifikacyjne,

  3. ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów,

  4. wpis na listę studentów, zgodnie z § 20,

  5. ogłoszenie listy studentów i listy osób nieprzyjętych na studia.

 6. Każdy kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów.

Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego mają możliwość wybrania, oprócz kierunku podstawowego, kierunku alternatywnego prowadzonego na Wydziale Mechanicznym. Kandydaci mogą zostać przyjęci na kierunek alternatywny, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym wartość wskaźnika rekrutacyjnego okaże się niewystarczająca do podjęcia przez komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na kierunek podstawowy albo gdy kierunku podstawowego nie uruchomiono.

Kandydaci na studia I stopnia na kierunku architektura na Wydziale Architektury nie mają możliwości wyboru kierunku alternatywnego.

 1. Na podstawie danych pozyskanych drogą elektroniczną oraz w oparciu o wyniki egzaminu z uzdolnień artystycznych komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów – oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów. Komisje rekrutacyjne określają kryterium punktowe, stanowiące podstawę sporządzenia list, o których mowa w ust. 5 lit. c) i e).

 2. Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, każdy kandydat wymieniony na tej liście, zobowiązany jest – w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji – dokonać czynności niezbędnych do uzyskania wpisu na listę studentów.

 3. Po zakończeniu procedury dokonywania wpisu komisje rekrutacyjne ogłaszają listy studentów. Listy te są podstawą do sporządzenia list immatrykulacyjnych.

 4. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, listy studentów oraz listy osób nieprzyjętych na studia w formie zgodnej z ustaleniami Rektora PK lub działającego z jego upoważnienia prorektora właściwego do spraw rekrutacji.

 5. Uruchomienie studiów I stopnia  jest  możliwe  pod  warunkiem  przyjęcia  co  najmniej  36 osób na dany kierunek studiów. W przypadkach szczególnych, komisja rekrutacyjna, za zgodą dziekana wydziału, ma prawo obniżyć wyżej wymienioną minimalną liczbę przyjętych, wymaganą do uruchomienia studiów.

 

§ 11

Odpowiedzialność za zapewnienie zasady zachowania tajemnicy w trakcie przygotowywania tematów egzaminacyjnych i ich przechowywania do dnia egzaminu wstępnego na studia na kierunku:

 • architektura - ponosi Dziekan Wydziału Architektury;

 • inżynieria wzornictwa przemysłowego - ponosi Dziekan Wydziału Mechanicznego.

 

§ 12

Politechnika Krakowska pobiera wyniki egzaminu maturalnego z Krajowego Rejestru Matur zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 23 czerwca 2016 r. między Uniwersytetem Warszawskim a Politechniką Karkowską im. Tadeusz Kościuszki.

 

§ 13

 1. Od kandydatów na studia I stopnia wymagane są następujące dokumenty:

  1. dokument stanowiący podstawę rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz opcjonalnie kserokopia aneksu do tego świadectwa, w przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w aneksie (oryginał do wglądu) albo

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią oraz opcjonalnie kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty, w przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w zaświadczeniu (oryginał do wglądu) albo

 • kserokopia innego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (oryginał do wglądu),

  1. formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów PK oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),

  2. zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek nanotechnologie i nanomateriały prowadzony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz na wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),

  3. kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być  wykonana zgodnie      z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

 1. Komisje rekrutacyjne potwierdzają za  zgodność z oryginałem  kserokopie  dokumentów,  o których mowa w ust. 1 pkt 1. W wyjątkowych sytuacjach, po zakończeniu prac przez komisje rekrutacyjne, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów może dokonać pracownik dziekanatu.

 2. Świadectwa uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP oraz powinny zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille. Powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie. Jeśli świadectwo nie zawiera informacji o zastosowanej skali ocen, wraz ze świadectwem dostarczyć należy dokument zawierający skalę ocen, przetłumaczony i zalegalizowany (opatrzony apostille) w sposób analogiczny do świadectwa.

 3. Kandydat, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że jego wykształcenie będzie podlegało uznaniu z mocy prawa na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznaniu na mocy umów międzynarodowych bądź uznane zostanie w drodze decyzji administracyjnej.

 

§ 14

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała Senatu PK z 23 maja 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I  stopnia rozpoczynających się w latach akademickich: 2019/20, 2020/21,2021/22 i 2022/23 z późniejszymi zmianami.

 

§ 15

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określa uchwała Senatu PK z 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w latach akademickich: 2019/20, 2020/21,2021/22 i 2022/23.

 

§ 16

 1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia I stopnia i którym, w wyniku odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej wniosek o przeprowadzenie rekrutacji  uzupełniającej. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia I stopnia. Wniosek można składać do 30 września 2019 r. dla potrzeb rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym oraz do dnia poprzedzającego rozpoczęcie  semestru  letniego  dla  potrzeb  rekrutacji  na  studia  rozpoczynające  się   w semestrze letnim.

 2. W stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 1, komisje rekrutacyjne zobowiązane są    uwzględnić     zweryfikowany     wynik     egzaminu     maturalnego.     Przyjęcie     na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydatów spełniają kryteria punktowe, ustalone przez komisje rekrutacyjne w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2019/20 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.

 4. Wzór wniosku o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej określi w drodze zarządzenia Rektor PK.

 

Studia II stopnia

 

§ 17

 1. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na PK może ubiegać się wyłącznie osoba, która ukończyła co najmniej studia I stopnia – inżynierskie lub licencjackie, z uwzględnieniem wymogów określonych w załączniku nr 4.

 2. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia zawiera załącznik nr 4.

 3. Każdy kandydat  zobowiązany jest dokonać elektronicznej  rejestracji,  w tym  zamieścić  w programie do elektronicznej rejestracji skany dokumentów, o których mowa załączniku nr 4, niezbędnych do ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego.

 4. Na postępowanie rekrutacyjne składają się:

  1. elektroniczna rejestracja,

  2. postępowanie kwalifikacyjne,

  3. ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów,

  4. wpis na listę studentów, zgodnie z § 20,

 1. ogłoszenie listy studentów i listy osób nieprzyjętych na studia.

 1. Każdy kandydat na studia II stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa kierunki studiów.

Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji na kierunek, do którego przypisana jest więcej niż jedna specjalność, kandydat ma możliwość (z zastrzeżeniem ust. 6) wskazania specjalności podstawowej i specjalności alternatywnej, prowadzonej w obrębie tego samego kierunku. Kandydat może zostać przyjęty na specjalność alternatywną, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym wartość wskaźnika rekrutacyjnego okaże się niewystarczająca do podjęcia przez komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu go na specjalność podstawową albo gdy specjalności podstawowej nie uruchomiono.

 1. Osoby przyjęte na studia II stopnia na kierunki: matematyka i informatyka (4-semestralne studia stacjonarne) na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji, zostaną przydzielone na poszczególne specjalności po ukończeniu pierwszego semestru studiów.

Osoby przyjęte na studia II stopnia na kierunki: fizyka techniczna i inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki zostaną przydzielone na poszczególne specjalności, zgodnie z ustaleniami obowiązującymi na wydziale.

Osoby przyjęte na studia II stopnia na kierunek informatyka (3-semestralne studia stacjonarne    i    4-semestralne    studia    niestacjonarne)    na    Wydziale    Informatyki   i Telekomunikacji,   zostaną   przydzielone   na   poszczególne   specjalności,   zgodnie    z ustaleniami obowiązującymi na wydziale.

Osoby przyjęte na studia stacjonarne II stopnia na kierunki budownictwo oraz transport na Wydziale Inżynierii Lądowej, zostaną przydzielone na poszczególne specjalności zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 4.

 1. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów – oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów. Komisje rekrutacyjne  określają  kryterium  punktowe,  stanowiące  podstawę   sporządzenia  list, o których mowa w ust. 4 lit. c) i e).

 2. Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, każdy kandydat wymieniony na tej liście, zobowiązany jest – w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji – dokonać czynności niezbędnych do uzyskania wpisu na listę studentów.

 3. Po zakończeniu procedury dokonywania wpisu komisje rekrutacyjne ogłaszają listy studentów. Listy te są podstawą do sporządzenia list immatrykulacyjnych.

 4. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, listy studentów oraz listy osób nieprzyjętych na studia w formie zgodnej z ustaleniami Rektora PK lub działającego z jego upoważnienia prorektora właściwego do spraw rekrutacji.

 5. Uruchomienie studiów II stopnia możliwe jest pod warunkiem przyjęcia co najmniej 24 osób na dany kierunek studiów bądź specjalność. W przypadkach szczególnych, komisja rekrutacyjna, za zgodą dziekana wydziału, ma prawo obniżyć wyżej wymienioną minimalną liczbę osób wymaganą do uruchomienia studiów.

 6. Ilekroć w niniejszej uchwale (z wyłączeniem załącznika nr 5) jest mowa o efektach kształcenia należy przez to rozumieć także efekty uczenia się, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§ 18

 1. Od kandydatów na studia II stopnia wymagane są następujące dokumenty:

  1. kserokopia   dyplomu   ukończenia    studiów    wyższych    (oryginał    do    wglądu),  a w przypadku jego braku zaświadczenie o ukończeniu studiów (dyplom należy dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu),

  2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów (oryginał do wglądu), w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4,

  3. zaświadczenie o średniej arytmetycznej albo średniej ważonej z toku ukończonych studiów, w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4,

  4. formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów PK oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),

 1. zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),

 2. kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

 1. Komisje rekrutacyjne potwierdzają  za  zgodność z oryginałem kserokopie  dokumentów,  o których mowa w ust. 1 pkt 1-2. W wyjątkowych sytuacjach, po zakończeniu prac przez komisje rekrutacyjne, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów może dokonać pracownik dziekanatu.

 2. Dyplomy uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP oraz powinny zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille. Powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba, że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.

 3. Zasady uznawania do celów akademickich dyplomów uzyskanych za granicą reguluje art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz umowy międzynarodowe.

 

§ 19

Odpowiedzialność za zapewnienie zasady zachowania tajemnicy w trakcie przygotowywania tematów egzaminacyjnych i ich przechowywania do dnia testu sprawdzającego efekty kształcenia na 4-semestralne stacjonarne studia II stopnia na kierunku informatyka na Wydziale    Informatyki    i    Telekomunikacji     ponosi    Dziekan    Wydziału    Informatyki     i Telekomunikacji. Przygotowanie szczegółowych tematów egzaminacyjnych oraz ocena zakodowanych prac egzaminacyjnych dokonywane są przez komisję egzaminacyjną powołaną zarządzeniem Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji.

 

Procedura wpisu na listę studentów

 

§ 20

 1. Wpis na listę studentów polega na nadaniu przez komisję rekrutacyjną w systemie elektronicznej rejestracji PK statusu „wpisany na listę studentów” na koncie kandydata.

 2. Komisja rekrutacyjna dokona  wpisu  na  listę  studentów  pod  warunkiem,  że  kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji osobiście (z zastrzeżeniem ust. 3) stawi się w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej oraz:

  1. okaże dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata;

  2. złoży komplet wymaganych dokumentów;

  3. okaże dowód wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej albo okaże posiadaną legitymację studencką.

 3. Dopuszcza się dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2 przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata.

 4. Niedopełnienie w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji obowiązków wskazanych w ust. 2 skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 5. Podstawą do odmowy dokonania wpisu na listę studentów może być stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną:

 

 • niezgodności danych podanych podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata;

 • występowania przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku, uwidocznionych w zaświadczeniu lekarskim.

 1. Kandydat, który aktualnie jest już na PK studentem tego kierunku, o przyjęcie na który ponownie się ubiega, nie może zostać wpisany na listę studentów tego kierunku.

 2. Na życzenie kandydata komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.

 

Kandydaci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności

 

§ 21

 1. Dopuszcza się możliwość indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego i testu sprawdzającego   efekty kształcenia dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 2. Organizacja egzaminu wstępnego i testu sprawdzającego efekty kształcenia dla osób,o których mowa w ust. 1, ustalana jest w sposób indywidualny, na podstawie dostarczonej przez kandydatów aktualnej dokumentacji potwierdzającej rodzaj i zakres niepełnosprawności.

 3. Decyzję w sprawie indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego i testu sprawdzającego efekty     kształcenia     podejmuje     przewodniczący      komisji      rekrutacyjnej      wraz z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

 4. Kandydaci wymagający zapewnienia indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego i testu sprawdzającego efekty kształcenia zgłaszają taką potrzebę co najmniej miesiąc przed ustalonym terminem egzaminu wstępnego i testu sprawdzającego efekty kształcenia.

 

Postępowanie odwoławcze

 

§ 22

 1. Każdy kandydat na studia ma prawo złożyć do Rektora odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej.

 2. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, która wydała  decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Do odwołania należy dołączyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia odpowiednio I i II stopnia, o ile dokumenty te nie zostały uprzednio złożone w siedzibie komisji rekrutacyjnej.

 3. Komisja rekrutacyjna, która wydała decyzję, obowiązana jest przesłać do Rektora odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymała odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydała nowej decyzji w myśl art. 132 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Odwołanie kandydata musi być zaopiniowane przez komisję rekrutacyjną.

 4. Rektor stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

 5. Rektor, po zbadaniu zasadności odwołania, podejmuje decyzję w przedmiotowej sprawie. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Komentarze (0)