Zasady rekrutacji na ASP w Krakowie 2019/20

Zasady rekrutacji na ASP w Krakowie 2019/20

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała nr 38/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Działając na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 69, art. 70, art. 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w związku z § 11 pkt 5 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) Senat ASP uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 1. Niniejszą uchwałą określa się szczegółowe warunki i tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2019/2020. Załączniki 1A-10 stanowią integralną część niniejszej uchwały
 2. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów określa odrębna uchwała Senatu ASP.

 3. Liczba studentów studiujących na studiach stacjonarnych nie może być mniejsza od liczby studentów studiujących na studiach niestacjonarnych.

 

§2

 1. Podstawę przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych.

 2. Podstawę przyjęcia na studia drugiego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku studiów lub kierunku pokrewnego wskazanego przez Wydział prowadzący kształcenie, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 3. Podczas egzaminu wstępnego kandydat przedstawia lub wykonuje prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podjęcia studiów na danym kierunku, niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.
 4. Określone niniejszą uchwałą postępowanie rekrutacyjne obowiązuje również:

 

 1. obywateli polskich i cudzoziemców posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą;

 1. kandydatów, których egzamin maturalny jest przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate).

 

§3

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia dotyczące laureatów oraz finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego Sekcja Plastyki, laureatów III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego, laureatów Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, a także osób, którym potwierdzono efekty uczenia się określają odrębne uchwały Senatu ASP.

 

§4

Senat ASP upoważnia Rektora do podejmowania wynikających z bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego decyzji w zakresie:

 

 1. zmian limitów przyjęć określonych uchwałą Senatu ASP (na pisemny wniosek Komisji Rekrutacyjnej);

 2. zawieszenia rekrutacji na kierunek, poziom lub formę studiów w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie gwarantuje przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego (na pisemny wniosek Komisji Rekrutacyjnej);

 3. nieuruchamiania studiów niestacjonarnych, jeżeli liczba przyjętych jest niższa niż ustalony dolny limit przyjęć, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3;

 4. innych zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

§5

 1. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy:

 

 1. przystąpili do określonego dla kierunku, poziomu kształcenia i formy studiów postępowania rekrutacyjnego;

 2. wzięli udział we wszystkich etapach/zadaniach egzaminu wstępnego i uzyskali wymaganą liczbę punktów;

 3. w ramach limitu przyjęć zajęli najwyższe kolejne miejsca na liście rankingowej ułożonej według wyników uzyskanych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na dany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów:

 

 1. przy równej liczbie punktów uzyskanych za trzyetapowy egzamin wyższą lokatę (miejsce na liście rankingowej) zajmuje kandydat wyżej oceniony w etapie II;

 2. przy równej liczbie punktów uzyskanych za trzyetapowy egzamin wstępny oraz za etap II egzaminu wyższą lokatę zajmuje kandydat wyżej oceniony za zadanie/przedmiot kierunkowy wskazany we właściwym załączniku do niniejszej uchwały, dotyczącym egzaminu na danym kierunku, poziomie kształcenia i formie studiów;

 3. przy równej liczbie punktów uzyskanych za dwuetapowy egzamin wyższą lokatę zajmuje kandydat wyżej oceniony w etapie praktycznym, w dalszej kolejności wyżej oceniony za przedmiot kierunkowy;

 4. przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów zdających egzamin jednoetapowy złożony z kilku zadań – zadanie punktowane priorytetowo określone we właściwym załączniku do niniejszej uchwały stanowi o wyższej lokacie zdającego;

 

 1. złożyli dokumenty określone w § 9 ust. 1 w terminie określonym w odrębnych przepisach.

 

§6

 1. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi przystępują do postępowania rekrutacyjnego obowiązującego ubiegających się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów.

 2. Do daty zakończenia rejestracji na studia kandydaci wymienieni w ust. 1 powinni złożyć we właściwym Dziekanacie orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. ASP w miarę możliwości technicznych i lokalowych postara się uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

 

§7

Szczegółowe zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców zostały określone w załączniku nr 10 do uchwały. Kandydatów cudzoziemców obowiązuje tryb egzaminu określony w załącznikach 1A-9B do uchwały.

 

§ 8

 1. Wszystkich kandydatów na pierwszy rok studiów, o obowiązuje rejestracja w systemie rekrutacji online https://rekrutacja.asp.krakow.pl, za pośrednictwem którego określone dla postępowania rekrutacyjnego o których mowa w § 1, na stronie internetowej: są realizowane procedury

 1. Rejestracja w systemie rekrutacji online oraz termin złożenia dokumentów dotyczy również wszystkich cudzoziemców oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie szczegółowych zasad ustalonych odrębnymi uchwałami Senatu, określonymi w § 3.

 2. Kandydat winien postępować zgodnie z informacjami otrzymywanymi na konto indywidualne w systemie rekrutacji online oraz bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.

 3. Kandydat może zarejestrować się w systemie rekrutacji online i zdawać egzamin tylko na jeden kierunek wybrany z oferty ASP prowadzony w formie studiów stacjonarnych.

 4. Kandydat może zarejestrować się w systemie rekrutacji online i zdawać egzamin na więcej niż jeden kierunek wybrany z oferty ASP prowadzony w formie studiów niestacjonarnych.

 5. Rekrutacja na studia w ASP w roku akademickim 2019/2020 rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 maja 2019 r. i kończy nie później niż 23 września 2019 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji określa Rektor w drodze zarządzenia.

 6. Senat upoważnia Rektora do zmiany terminów, o których mowa w ust. 6.

 

§9

 1. Kandydaci na studia mają obowiązek dostarczyć do właściwego Dziekanatu następujące dokumenty:

 

 1. kserokopię świadectwa dojrzałości (maturzyści 2019 składają świadectwo ukończenia szkoły   średniej lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości) – w przypadku kandydata na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia (oryginał dokumentu do wglądu w trakcie jego składania);

 2. kserokopię innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) - oryginał dokumentu do wglądu w trakcie jego składania;

 3. kserokopię świadectwa lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (oryginał dokumentu do wglądu w trakcie jego składania);

 4. kserokopię świadectwa lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. (oryginał dokumentu do wglądu w trakcie jego składania);

 5. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (z suplementem do dyplomu), studiów drugiego stopnia (z suplementem), jednolitych studiów magisterskich (z suplementem) lub innego równorzędnego (w przypadku braku dyplomu na dzień składania dokumentów absolwenci 2019 składają zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego) – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia;

 6. ankietę osobową rejestracyjną zawierającą zdjęcie kandydata (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka (wydruk z systemu rekrutacji online po zalogowaniu się i wypełnieniu ankiety);

 7. dowód wniesienia opłaty za postepowanie związane z przyjęciem na studia;

 8. laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki – zaświadczenie wydane przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej;

 9. laureaci III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego z roku 2018 – wynik, potwierdzony protokołem jury i podanie kandydata o przyjęcie na studia stacjonarne prowadzone w ASP w Krakowie na jeden z kierunków: malarstwo, rzeźba, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki jako jednolite studia magisterskie oraz architektura wnętrz jako studia pierwszego stopnia;

 10. laureaci Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz –dokument potwierdzający zdobycie Grand Prix Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz (Nagroda Rektora).

 

 1. Osoby przyjęte na studia mają obowiązek dostarczyć:

 

 1. poświadczoną przez ASP kserokopię świadectwa dojrzałości lub odpisu wydanego przez OKE (Dziekanat przyjmujący dokumenty może poświadczyć zgodność kserokopii pod warunkiem okazania oryginału) – w przypadku osób przyjętych na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia;

 2. poświadczoną przez ASP kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzającą uzyskanie tytułu zawodowego magistra, licencjata, inżyniera lub tytułu równorzędnego – w przypadku osób przyjętych na studia drugiego stopnia;

 3. aktualną kolorową fotografię;

 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów (skierowania na badania wydają Dziekanaty);

 5. oświadczenie gotowości podjęcia studiów w ASP od 1 października 2019 roku;

 6. kandydaci, którzy brali udział w procedurze potwierdzania efektów uczenia się – kserokopię decyzji odpowiedniej komisji.

 

 1. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 2, osoby przyjęte na studia prowadzone w języku angielskim mają obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymieniony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

 2. Kandydat, który nie może osobiście dostarczyć dokumentów, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, może udzielić osobie fizycznej pisemnego pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu czynności związanych z procesem rekrutacji na studia, w szczególności dostarczenia świadectwa dojrzałości, zaświadczenia lub dyplomu ukończenia studiów, a także innych dokumentów wymaganych od osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia. W tym zakresie pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego.

 3. W przypadku rezygnacji ze studiów, na wniosek kandydata, dostarczone dokumenty mogą zostać przesłane na adres wskazany we wniosku lub odebrane przez kandydata osobiście.

 

§10

 1. W razie niewypełnienia limitu przyjęć na studia stacjonarne lub dolnego limitu przyjęć na studia niestacjonarne ASP może ogłosić dodatkowy termin naboru na studia.

 2. ASP nie jest zobowiązana przyjąć na I rok studiów stacjonarnych liczby studentów określonej limitem, jeśli kandydaci nie będą prezentować wymaganego poziomu wiedzy oraz umiejętności i nie zdobędą wymaganego minimum punktów określonego dla poszczególnych poziomów i kierunków studiów.

 3. W przypadku, gdy nie zostanie osiągnięty dolny limit przyjęć na studia niestacjonarne Komisja Rekrutacyjna, przed ogłoszeniem wyników postępowania rekrutacyjnego, może wnioskować do Rektora o uruchomienie studiów.

 4. Kandydat, który zdał egzamin wstępny na studia stacjonarne w ASP w Krakowie, ale nie zmieścił się w limicie przyjęć, może ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku bez zdawania egzaminu wstępnego.

 5. Kandydat, o którym mowa w ust. 4, jest zobligowany do dokonania rejestracji na wybrany kierunek studiów niestacjonarnych, ponownego złożenia wymaganych dokumentów (kandydat nie wnosi drugiej opłaty rekrutacyjnej) oraz kserokopii decyzji Komisji Rekrutacyjnej uzasadniającej odmowę przyjęcia liczbą punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej w limicie. Kandydat spełniający wymienione warunki zostaje przyjęty na studia niestacjonarne.

 1. Kandydat, który nie zdał egzaminu wstępnego na studia stacjonarne w ASP w Krakowiemoże przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na studia niestacjonarne na jeden z kierunków prowadzących tę formę studiów (wnosi obowiązującą opłatę za egzamin).

 2. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do innej szkoły wyższej – bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego w tej szkole – zdają egzamin do ASP w Krakowie, obowiązujący na wybranym przez kandydata kierunku i poziomie kształcenia oraz formie studiów.

 3. Absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata w ASP w Krakowie, przystępują do postępowania rekrutacyjnego obowiązującego wszystkich kandydatów na studia drugiego stopnia.

 4. Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, którzy zdali egzamin wstępny na studia stacjonarne, a liczba uzyskanych przez nich punktów pozwoliłaby zmieścić się z limicie przyjęć, ale nie zostali przyjęci na studia z powodu niezłożenia w terminie kserokopii świadectwa dojrzałości, w przypadku gdy wynik ich egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia składając podanie do Komisji Rekrutacyjnej nie później niż do dnia zakończenia rekrutacji, o którym mowa w § 8 ust. 6. Decyzję o zmianie decyzji o nie przyjęciu na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 

§ 11

 1. Rekrutację na studia przeprowadza Komisja Rekrutacyjna (zwana także Komisją), w składzie i strukturze określonej przez Rektora.
 2. Postępowanie rekrutacyjne organizuje Przewodniczący Komisji.

 3. Przewodniczący Komisji deleguje osoby które będą prowadzić ewidencję kandydatów, sporządzać protokoły postępowania kwalifikacyjnego i powiadamiać kandydatów o decyzjach Komisji.

 4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia jednostka administracyjna Uczelni, właściwa dla prowadzenia spraw studenckich.

 5. Dla potrzeb usprawnienia przebiegu procesu rekrutacji Przewodniczący Komisji może zlecić pracownikowi Uczelni, nie będącemu członkiem Komisji, wykonanie ściśle określonych zadań administracyjnych i technicznych.

 6. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący Komisji.
 7. Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być naruszenie określonych przez Senat warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

§12

 1. Skład Komisji Rekrutacyjnej oraz zakres obowiązków Komisji jak i zasady postępowania rekrutacyjnego określa Rektor w drodze zarządzenia.

 2. Imienne listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów (II i III) egzaminu obowiązującego na poszczególnych kierunkach zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w gmachu głównym ASP odpowiednio po I i II etapie. Dziekanaty wywieszają listy jw. na wydziałowych tablicach ogłoszeń.

 3. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują na konto indywidualne założone w systemie rekrutacji online informację o dopuszczeniu do kolejnego etapu egzaminu, bez podania liczby uzyskanych punktów za poprzedni etap.

 4. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wyniki rekrutacji są podawane do wiadomości kandydatów za pośrednictwem konta indywidualnego w systemie rekrutacji online. W gmachu głównym ASP wywieszane są listy rankingowe dla poszczególnych kierunków, poziomów i form studiów uwzględniające wyłącznie kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny (uzyskali wymagane minimalne liczby punktów za poszczególne etapy/zadania egzaminu wstępnego) oraz złożyli wszystkie wymagane w procesie rekrutacji dokumenty.

 5. Komisja przyjmuje na I rok studiów liczbę kandydatów określoną limitem przyjęć, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 i 3. Imienne listy przyjętych są wywieszane na wydziałowych tablicach ogłoszeń oraz w gmachu głównym ASP.

 

§13

 1. Komisja prowadzi tradycyjną i elektroniczną dokumentację procesu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, poziomy kształcenia i formy studiów.

 2. Komisja prowadzi elektroniczną dokumentację wykonanych przez kandydatów zadań specjalistycznych, prac i obiektów.

 3. Dokumentację postępowania rekrutacyjnego egzaminu wstępnego, wyniki i kopie decyzji przechowuje właściwy Dziekanat.

 4. Kierownik Działu Informatycznego ASP obsługuje system elektronicznej rekrutacji i ustala zakres dostępu pracowników do wiadomości stanowiących informacje podlegające ochronie w przebiegu postępowania rekrutacyjnego na studia.

 5. Dokumenty procesu rekrutacji są archiwizowane zgodnie z obowiązującym w uczelni jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

§14

 1. Traci moc uchwała nr 21/2018 z dnia 23 maja 2018 r. Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie: warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 wraz załącznikami nr 9A-10.

 2. Niniejsza uchwała wraz załącznikami nr 1A-10 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Komentarze (0)