Ogólne zasady rekrutacji na SGSP na rok 2019/20

Ogólne zasady rekrutacji na SGSP na rok 2019/20

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/05/2018 Senatu SGSP z dnia 16 maja 2018r.

Warunki i tryb rekrutacji na studia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

 

Rozdział 1.

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa:

 

Specjalność:

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
 • inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa.

 

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. Przystępując do postępowania   rekrutacyjnego  kandydat  powinien  posiadać oceny z przedmiotów:
 3. matematyka;

2)język obcy;

 1. fizyka i astronomia albo chemia, albo biologia, albo informatyka.
 1. Oceny z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:
 1. oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7eP lub 1eR, gdzie:

P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym, R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

 1. oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 2 do 6 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości        Punkty rekrutacyjne PR

6,0                            100

5,0                             90

4,0                             70

3,0                             50

2,0                             30

 

 1. oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali ocen od 3 do 5, przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

Ocenaz pisemnego egzaminu dojrzałości           Punkty rekrutacyjne PR

5,0                           100

4,0                            75

3,0                            30

 

W przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, że punkty rekrutacyjne liczone są PR x 0,8.

W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z fizyki i astronomii lub chemii lub biologii lub informatyki, otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3, w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości kandydat posiada oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru: 1,0 e (PR z matematyki) + 0,8 e (PR z fizyki i astronomii albo chemii albo biologii albo informatyki) + 0,5 e (PR z języka obcego).

W przypadku posiadania przez kandydatów równej sumy punktów opisanych w ust. 7, o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z:

 1. matematyki;
 2. fizyki i astronomii albo chemii, albo biologii, albo informatyki,
 3. języka obcego.

Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby, które:

 1. uzyskały co najmniej 80 PR według kolejności na liście rankingowej, obliczonej na

zasadach określonych w rozdziale 1 ust. 3-8, aż do wypełnienia limitu miejsc,

 1. uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

Na studia w dodatkowym naborze kwalifikowane są osoby, według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc.

W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia

się nie stosuje się postanowień ust. 2-8.

Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określonym rodzaju studiów. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów iskutkować          będzie skreśleniem  z listy zakwalifikowanych   na studia. Dopuszcza  się przesłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisjawibpOsgsp.edu.pl.

 

Rozdział 2.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie stałej:

 

 1. Na studia będą przyjmowane wyłącznie osoby posiadające:
  1. świadectwo dojrzałości,
  2. dokument potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa,
  3. dokument potwierdzający ukończenie nauki w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, albo Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej, albo Szkole Chorążych Pożarnictwa (świadectwo ukończenia lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu kwalifikacji Z.22 i Z.23).
 2. Przystępując do postępowania   rekrutacyjnego  kandydat  powinien posiadać oceny z przedmiotów:
  1. matematyka,

b)język obcy,

 1. fizyka i astronomia albo chemia, albo biologia, albo informatyka.
 1. Oceny z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:
  1. oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7eP lub1eR, gdzie:

P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym, R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym;

 1. oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali ocen od 2 do 6 przelicza się na PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena 

6,0                             100

5,0                             90

4,0                             70

3,0                             50

2,0                             30

 

 1. oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali ocen od 3 do 5, przelicza się na PR zgodnie z poniższą tabelą:.

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości  Punkty rekrutacyjne

5,0                  100

4,0                   75

3,0                   30

 

 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, że punkty rekrutacyjne liczone są PR x 0,8.

W przypadku punktów rekrutacyjnych PRz fizyki i astronomii lub chemii lub biologii lub informatyki, otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3, w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości kandydat posiada oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

Sumę punktów rekrutacyjnych PR z poszczególnych przedmiotów oblicza się według wzoru:

1,0 e (PR z matematyki) + 0,8 * (PR z fizyki i astronomii albo chemii, albo biologii, albo

informatyki) + 0,5 e (PR z języka obcego).

W przypadku posiadania przez kandydatów równej sumy punktów opisanych w ust. 7, o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z:

 1. matematyki,
 2. fizyki i astronomii albo chemii, albo biologii, albo informatyki,
 3. języka obcego.

Na  studia  kwalifikowane  są osoby  skierowane  przez  właściwego   przełożonego

(obowiązuje droga służbowa: KP/KM PSP>KW PSP—KG PSP, KW PSP—KG PSP, szkoła

PSP—KG PSP), które:

 1. uzyskały co najmniej 80 PR obliczonych   na zasadach  określonych w rozdziale 2 ust. 3-8, aż do wypełnienia limitu miejsc,
 2. uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
 1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym naborze, na studia w dodatkowym naborze kwalifikowane są osoby skierowane przez właściwego przełożonego (obowiązuje droga służbowa:  KP/KM PSP>KW PSP—KG  PSP, KW PSP—>KG PSP, szkoła PSP—>KG PSP) aż do wypełnienia limitu miejsc.
 2. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
 3. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień rozdziału 2 ust. 2-8.
 4. Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określonym rodzaju studiów.
 5. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni do ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisjawibp©sgsp.edu.pl.

 

Rozdział 3.

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

Specjalność:

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego.

 

1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli co najmniej studia

wyższe pierwszego stopnia, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Na studia kwalifikowane  są osoby według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na określonym rodzaju studiów.

O przyjęcie na studia stacjonarne mogą ubiegać się absolwenci studiów | stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, którzy nie zostali skierowani do służby stałej, posiadający tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa, aż do wypełnienia limitu miejsc dla strażaków w służbie kandydackiej.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez dziekana wydziału uczelni wydającej dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określonym rodzaju studiów.

Na studia wstępnie kwalifikowani są absolwenci studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, w ramach ustalonego limitu, którzy nie zostali skierowani do służby stałej i uzyskali co najmniej średnią ocen 3,50 za okres 7 semestrów studiów, według kolejności na liście rankingowej.

Ostateczną listę rankingową kandydatów spośród absolwentów studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, o których mowa w ust. 8, tworzy się na podstawie oceny wpisanej  na dyplomie  ukończenia  studiów wyższych. W przypadku   ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez dziekana wydziału, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisjawibp© sgsp.edu.pl.

 

Rozdział 4.

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa prowadzone, na podstawie art. 168 ustawyz dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, wspólnie z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia

 

Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

 

 1. Rekrutacja prowadzona  będzie na zasadach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy stronami, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszych warunkach.

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli co najmniej studia wyższe

pierwszego stopnia, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub kwalifikacje bakalawra — w przypadku obywateli ukraińskich lub dyplom ukończenia studiów  wyższych,  który może   zostać  uznany w   Polsce  na  podstawie umów międzynarodowych zawartych z państwem, w którym dyplom został wydany lub — w przypadku ich braku - na podstawie przepisów krajowych (ustaw lub rozporządzeń o nostryfikacji), jako tożsamy z tytułem zawodowym inżynier.

Kandydaci na studia, prowadzone w języku polskim, będący cudzoziemcami muszą posiadać:

 1. ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez  Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 3. potwierdzenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Na studia kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc, zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu.

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez dziekana (lub inny organ w przypadku cudzoziemców) wydziału uczelni wydającej dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określonym rodzaju studiów.

Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisjawibpQ©sgsp.edu.pl.

Ust. 5, 7, 8 stosuje się wyłącznie do kandydatów posiadających obywatelstwo polskie.

 

Rozdział 5.

Informacje dodatkowe - dotyczy studiów pierwszego stopnia:

 

Wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla matury uzyskanej na terytorium RP. Wyniki na świadectwie maturalnym uzyskanym poza granicami Polski są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla świadectw maturalnych uzyskanych na terytorium RP.

Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury międzynarodowej na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury uzyskanej poza granicami Polski na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji i będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554 z późn. zm.).

Decyzję o uruchomieniu danej specjalności podejmuje Dziekan WIBP w porozumieniu z Rektorem-Komendantem SGSP.

 

Rozdział 6.

Informacje dodatkowe - dotyczy studiów drugiego stopnia:

 

Wyniki wpisane na dyplomie ukończenia studiów wyższych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla dyplomów ukończenia studiów na terytorium RP.

Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji i będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554 z późn. zm.).

Decyzję o uruchomieniu danej specjalności podejmuje Dziekan WIBP w porozumieniu z Rektorem-Komendantem SGSP.

 

Rozdział 7.

Terminy i wykaz dokumentów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

Specjalność:

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
 • inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa (dla osób cywilnych).

 

 1. Termin:
  1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 01 marca 2019 r.,
  2. termin zakończenia  rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 29 marca 2019 r.,

termin rozpoczęcia rekrutacji: 08 kwietnia 2019 r.,

termin zakończenia rekrutacji: 05 lipca 2019 r.,

termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12 sierpnia 2019 r.,

termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 20 września 2019 r.

 

Wykaz dokumentów:

 1. podanie do Rektora-Komendanta — formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. świadectwo dojrzałości — oryginał lub odpis wydany przez szkołę,
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej — oryginał lub odpis wydany przez szkołę

(dotyczy kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, o których mowa w rozdziale 1 ust. 2),

 1. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne,
 2. dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - do wglądu,
 3. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się  zobowiązany  jest  dołączyć  do  dokumentów  wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
 4. 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, (jedna podpisana  imieniem i nazwiskiem),
 5. płyta CD ze zdjęciem — plik podpisany nr PESEL, płyta — nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów.

 

Rozdział 8.

Terminy i wykaz dokumentów

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

Specjalność:

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
 • inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa (dla osób cywilnych).

 

 1. Termin:
  1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 01 marca 2019 r.,
  2. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 29 marca 2019 r.,
  3. termin rozpoczęcia rekrutacji: 13 maja 2019 r.,
  4. termin zakończenia rekrutacji: 19 lipca 2019 r.,
  5. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12 sierpnia 2019 r.,
 2. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 20 września 2019 r.

 

 1. Wykaz dokumentów:
  1. podanie do Rektora-Komendanta — formularz podania własnoręcznie wypełniony,
  2. świadectwo dojrzałości — oryginał lub odpis wydany przez szkołę,
  3. świadectwo ukończenia szkoły średniej — oryginał lub odpis wydany przez szkołę (dotyczy kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, o których mowaw rozdziale 1 ust. 2),
  4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne,
  5. dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - do wglądu,
  6. kandydat ubiegający się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia  się  zobowiązany  jest  dołączyć,  do  dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
 2. 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 3. płyta CD ze zdjęciem — plik podpisany nr PESEL, płyta — nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów.

 

Rozdział 9.

Terminy i wykaz dokumentów

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie stałej

 

 1. Termin:
  1. termin rozpoczęcia  rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 01 marca 2019 r.,
  2. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 29 marca 2019 r.,

termin rozpoczęcia rekrutacji: 10 czerwca 2019 r.,

termin zakończenia rekrutacji: 19 lipca 2019 r.,

termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12 sierpnia 2019 r.,

termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 13 września 2019 r.

 

 1. Wykaz dokumentów:
  1. podanie do Rektora-Komendanta — formularz podania własnoręcznie wypełniony,
  2. skierowanie na studia przez właściwego przełożonego,
  3. świadectwo dojrzałości — oryginał lub odpis wydany przez szkołę,
  4. świadectwo ukończenia szkoły średniej — oryginał lub odpis wydany przez szkołę (dotyczy kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, o których mowa w rozdziale 2 ust. 2),
 2. dokument potwierdzający ukończenie nauki w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, albo Centralnej Szkołe Państwowej Straży Pożarnej, albo Szkole Chorążych Pożarnictwa (świadectwo ukończenia lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu kwalifikacji 2.22 i 2.23) — oryginał lub odpis,
 3. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik pożarnictwa — oryginał lub odpis,
 4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne,
 5. dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - do wglądu, kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany  jest  dołączyć, do  dokumentów  wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
 6. 2 kolorowe fotografie  3,5 x 4,5 cm, na białym tle w mundurze wyjściowym z aktualnym stopniem służbowym, podpisane imieniem i nazwiskiem,

płyta CD ze zdjęciem — plik podpisany nr PESEL, płyta — nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów.

 

Rozdział 10.

Terminy i wykaz dokumentów

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

Specjalność:

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego.

 

 • Termin:
  1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 01 marca 2019 r.,
  2. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 29 marca 2019 r.,

termin rozpoczęcia rekrutacji: 08 kwietnia 2019 r.,

termin zakończenia rekrutacji: 05 lipca 2019 r.,

termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12 sierpnia

2019 r.,

termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 20 września 2019r.

 

Wykaz dokumentów:

 1. podanie do Rektora-Komendanta — formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia — oryginał lub odpis,
 3. zaświadczenie   o  średniej  ocen  z przebiegu  studiów  pierwszego stopnia,

z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku — w przypadku absolwentów innych uczelni oraz WIBC SGSP,

 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany  jest  dołączyć  do  dokumentów  wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się, dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne,
 2. dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - do wglądu,
 3. 2 kolorowe fotografie 3,5 x 4,5 cm na białym tle — (funkcjonariusze PSP w mundurze wyjściowym), jedna fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem,
 4. płyta CD ze zdjęciem — plik podpisany nr PESEL, płyta — nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów.

 

Rozdział 11.

Terminy i wykaz dokumentów

Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

Specjalność:

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego.

 

L  Termin:

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 01 marca 2019 r.,
 2. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 29 marca 2019 r.,
 3. termin rozpoczęcia rekrutacji: 10 czerwca 2019 r.,
 4. termin zakończenia rekrutacji: 19 lipca 2019 r.,
 5. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12 sierpnia 2019 r.,
 6. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 20 września 2019 r.

 

Wykaz dokumentów:

 1. podanie do Rektora-Komendanta — formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia — oryginał lub odpis,
 3. zaświadczenie   o  średniej  ocen  z przebiegu   studiów  pierwszego stopnia z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku — w przypadku absolwentów innychnuczelni oraz WIBC SGSP,
 4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne,
 5. dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - do wglądu,

7) kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się  zobowiązany  jest  dołączyć  do  dokumentów  wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,deklaracja uiszczenia czesnego,

2 kolorowe fotografie 3,5 x 4,5 cm na białym tle — (funkcjonariusze PSP w mundurze wyjściowym), jedna podpisana imieniem i nazwiskiem,

płyta CD ze zdjęciem — plik podpisany nr PESEL, płyta — nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów.

 

Rozdział 12.

Terminy i wykaz dokumentów

Strażacy w służbie kandydackiej starający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

 1. Termin:
  1. termin rozpoczęcia rekrutacji: 11 lutego 2019 r.,
  2. termin zakończenia rekrutacji: 15 marca 2019 r.

 

 1. Wykaz dokumentów:
  1. podanie do Rektora-Komendanta — formularz podania własnoręcznie wypełniony,
  2. zaświadczenie o średniej ocen z siedmiu semestrów studiów pierwszego stopnia, podanej z dokładnością dwóch miejsc po przecinku,
  3. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne,
  4. poświadczona kopia dowodu osobistego — dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składania dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym — należy mieć ze sobą kserokopię dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu),
  5. 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm w mundurze wyjściowym (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 2. płyta CD ze zdjęciem — plik podpisany nr PESEL, płyta — nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów,
 3. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia — oryginał lub odpis — w terminie do dnia 27 kwietnia 2019 r.

 

Rozdział 13.

Terminy i wykaz dokumentów

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa prowadzone wspólnie z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia

 

 1. Termin:
  1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 01 marca 2019 r.,
  2. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 29 marca 2019 r.,

termin rozpoczęcia rekrutacji: 08 kwietnia 2019 r.,

termin zakończenia rekrutacji: 05 lipca 2019 r.,

termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12 sierpnia 2019 r.,

termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 20 września 2019 r.

 

 1. Wykaz dokumentów:
  1. podanie  do Rektora/Rektora-Komendanta — formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplom ukończenia studiów, o którym mowaw rozdziale 4 ust. 2 — oryginał lub odpis,
 3. zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku — w przypadku absolwentów innych uczelni oraz WIBC SGSP,
 4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne,
 5. dowód  osobisty do wglądu   łub paszport w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa — do wglądu,
 6. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany  jest  dołączyć  do  dokumentów  wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się (dotyczy obywatela polskiego),
 7. 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 8. płyta CD ze zdjęciem — plik podpisany nr PESEL/nr paszportu (dotyczy cudzoziemców), płyta — nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów.

 

Rozdział 14.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego:

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

 

Rozdział 15.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

Specjalność:

 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy,
 • inżynieria ciągłości działania.

 

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane oceny z przedmiotów:
  1. matematyka,

2)język obcy,

 1. wiedza o społeczeństwie albo informatyka, albo biologia, albo geografia, albo fizyka z astronomią, albo chemia.
 1. W przypadku Świadectwa  dojrzałości,  na  którym  brak jest oceny  z wiedzy o społeczeństwie albo informatyki, albo biologii, albo geografii, albo fizyki z astronomią, albo chemii, przyjmuje się, jako liczbę punktów wartość zero.Oceny z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:
  1. oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7eP albo 1eR,

gdzie: P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

 1. oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 2 do 6 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości         Punkty rekrutacyjne PR

 

6,0                            100

 

5,0                             80

 

4,0                             60

 

3,0                             40

 

2,0                             20

 

 

 1. Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali ocen od 3 do 5 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości       | Punkty rekrutacyjne PR

 

5,0                            100

4,0                             60     

3,0                             20

   

 1. w przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w punkcie 2 albo 3 z zastrzeżeniem, że punkty rekrutacyjne liczone są PR x 0,8.
 1. W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z wiedzy o społeczeństwie albo informatyki, albo biologii, albo geografii, albo fizyki z astronomią, albo chemii otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4, w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
 2. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości są ocenyz kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
 3. Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru: 1,0 e (PRz matematyki) + 0,8 * (PR z wiedzy o społeczeństwie albo informatyki albo biologii albo geografii albo fizyki iastronomii albo chemii) + 0,5 e (PR z języka obcego).
 4. W przypadku równej sumy punktów opisanych w ust. 7, o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z:
  1. matematyki,
  2. wiedzy o społeczeństwie, albo informatyki, albo biologii, albo geografii, albo fizyki z astronomią, albo chemii,
 5. języka obcego.
 6. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby, :
  1. według uzyskanej liczby punktów na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc,
 7. które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
 8. Na studia w dodatkowych naborach kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.
 9. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
 10. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 3 - 8.
 1. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10 % limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.
 2. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

 

Rozdział 16.

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Specjalność:

 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • ochrona infrastruktury krytycznej,
 • ochrona ludności.

 

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane oceny z przedmiotów:
  1. matematyka,

2)język obcy,

 1. wiedza o społeczeństwie albo geografia albo historia albo informatyka.
 1. W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest oceny z następujących przedmiotów: matematyka albo język obcy, albo wiedza o społeczeństwie, albo geografia, albo historia, albo informatyka, przyjmuje się, jako liczbę punktów wartość zero.
 2. Oceny z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:
  1. oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7eP albo 1eR,

gdzie: P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym, R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali ocen od 2 do 6 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości               Punkty rekrutacyjne PR

6,0                              100

5,0                              80

4,0                              60

3,0                              40

2,0                              20

 

oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości               Punkty rekrutacyjne PR

 

5,0                             100

4,0                             60

3,0                             20

 

w przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2 dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w punkcie 2 albo 3 z zastrzeżeniem, że punkty rekrutacyjne liczone są

PR » 0,8.

W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo historii albo informatyki, otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4 w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości są ocenyz kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru: 1,0 e (PR z matematyki) + 0,8 e (PR z wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo historii albo informatyki) + 0,5 * (PR z języka obcego).

W przypadku równej sumy punktów opisanych w ust. 7 o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z:

 1. matematyki,
 2. wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki,
 3. języka obcego.

Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby:

 1. według uzyskanej liczby punktów naliście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc aż do wypełnienia limitu miejsc,
 2. które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

Na studia w dodatkowych naborach kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.

W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 3 - 8.

Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10 % limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

 

Rozdział 17.

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (czas trwania: 4 semestry)

 

Specjalność:

 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
 • ochrona ludności i mienia,
 • bezpieczeństwo europejskie.

 

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez dziekana wydziału uczelni wydającej dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2.

Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10 % limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

 

 

Rozdział 18.

Informacje dodatkowe

Wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla matury uzyskanej na terytorium RP.

Wyniki na świadectwie maturalnym uzyskanym poza granicami Polski są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla świadectw maturalnych uzyskanych na terytorium RP. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury międzynarodowej na potrzeby rekrutacjj w SGSP rozstrzyga Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury uzyskanej poza granicami Polski na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji i będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554 z późn. zm.).

 

Rozdział 19.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

Specjalność:

 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy,
 • inżynieria ciągłości działania.

 

 1. Terminy:
  1. termin rozpoczęcia rekrutacji: 14 maja 2019 r.
  2. termin zakończenia rekrutacji: 12 lipca 2019r.
  3. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12 sierpnia 2019 r.
 2. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 20 września 2019r.
 3. termin rozpoczęcia  rekrutacji w przypadku   ogłoszenia trzeciego naboru: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP
 4. termin zakończenia  rekrutacjj w przypadku ogłoszenia trzeciego naboru: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP

 

Wykaz dokumentów:

podanie do Rektora-Komendanta SGSP — formularz podania własnoręcznie wypełniony,

świadectwo dojrzałości — oryginał albo odpis,

świadectwo ukończenia szkoły średniej — w przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, o których mowaw rozdziale 15 ust. 2,

dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,

dowód osobisty albo paszport w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego — do wglądu,

kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się albo uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,

 1. 2 kolorowe  fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 2. płyta CD ze zdjęciem — plik podpisany nr PESEL, płyta — nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295

pikseli wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów.

 

Rozdział 20. 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

Specjalność:

 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy,
 • inżynieria ciągłości działania.

 

 1. Termin:
  1. termin rozpoczęcia rekrutacji: 14 maja 2019 r.
  2. termin zakończenia rekrutacji: 12 lipca 2019 r.
  3. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12 sierpnia 2019 r.
  4. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 20 września 2019 r.
  5. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia trzeciego naboru: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP
  6. termin zakończenia  rekrutacji w przypadku ogłoszenia trzeciego naboru: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP

 

Wykaz dokumentów:

podanie do Rektora-Komendanta SGSP  —  formularz podania własnoręcznie wypełniony,

świadectwo dojrzałości — oryginał albo odpis,

świadectwo ukończenia szkoły średniej — w przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, o których mowaw rozdziale 15 ust. 2,

dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,

dowód osobisty ałbo paszport w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego — do wglądu,

kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się albo uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,

 1. 2 kolorowe  fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 2. płyta CD ze zdjęciem — plik podpisany nr PESEL, płyta — nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów.

 

Rozdział 21.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Specjalność:

 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • ochrona infrastruktury krytycznej,
 • ochrona ludności.

 

 1. Termin:
  1. termin rozpoczęcia rekrutacji: 14 maja 2019 r.
  2. termin zakończenia rekrutacji: 16 lipca 2019r.
  3. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12 sierpnia 2019 r.
 2. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 20 września 2019 r.
 3. termin rozpoczęcia rekrutacjj w przypadku ogłoszenia trzeciego naboru: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP
 4. termin zakończenia  rekrutacji w przypadku ogłoszenia trzeciego naboru: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP

 

Wykaz dokumentów:

podanie do Rektora-Komendanta SGSP — formularz podania własnoręcznie wypełniony,

świadectwo dojrzałości — oryginał albo odpis,

świadectwo ukończenia szkoły średniej — w przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, o których mowa w rozdziale 16 ust.2,

dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,

dowód osobisty albo paszport w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego — do wglądu,

kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się albo uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,

 1. 2 kolorowe  fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 2. płyta CD ze zdjęciem — plik podpisany nr PESEL, płyta — nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów.

 

Rozdział 22.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Specjalność:

 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • ochrona infrastruktury krytycznej,
 • ochrona ludności.

 

 1. Termin:
  1. termin rozpoczęcia rekrutacji: 14 maja 2019 r.
  2. termin zakończenia rekrutacji: 16 lipca 2019 r.
  3. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12 sierpnia 2019 r.
  4. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 20 września 2019 r.
  5. termin rozpoczęcia   rekrutacji w przypadku   ogłoszenia trzeciego naboru: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP
  6. termin zakończenia  rekrutacji w przypadku   ogłoszenia trzeciego naboru: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP

 

Wykaz dokumentów:

podanie do Rektora-Komendanta — formularz podania własnoręcznie wypełniony, świadectwo dojrzałości — oryginał albo odpis,

świadectwo ukończenia szkoły średniej — w przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, o których mowa w rozdziale 16 ust. 2,

dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,

dowód osobisty albo paszport w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego — do wglądu,

kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się albo uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,

 1. 2 kolorowe  fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 2. płyta CD ze zdjęciem — plik podpisany nr PESEL, płyta — nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów.

 

Rozdział 23.

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego  stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (czas trwania: 4 semestry)

 

 1. Termin:

a) termin rozpoczęcia rekrutacji: 14 maja 2019 r.

b) termin zakończenia rekrutacji: 16 lipca 2019 r.

c) termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12 sierpnia 2019 r.

d) termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 20 września 2019 r.

 

Wykaz dokumentów:

podanie do Rektora-Komendanta SGSP  —  formularz  podania własnoręcznie wypełniony,

świadectwo dojrzałości — oryginał albo odpis,

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia — oryginał albo odpis,

suplement do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia — oryginał albo odpis, zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia — w przypadku absolwentów innych uczelni oraz WIBC SGSP,

 1. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 2. dowód osobisty albo paszport w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego — do wglądu,
 3. 2 kolorowe fotografie 3,5 x 4,5 cm na białym tle — (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),

płyta CD ze zdjęciem — plik podpisany nr PESEL, płyta — nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów.

 

 

Rozdział 24.

Terminy rozpoczęcia  i zakończenia   poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019 r.

 

 

 

Komentarze (0)