Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 

Akademia Sztuki w Szczecinie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Sztuki w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 

1. 15.05.2019 - 07.06.2019r. elektroniczna rekrutacja

 

2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej  do 07.06.2019 r.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 odpowiada maksymalnej opłacie określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. 150 PLN.

 

3. Przesłanie kandydatom przez Komisje rekrutacyjne informacji o szczegółowym harmonogramie egzaminów wstępnych (egzaminy dla studiów I i II stopnia odbędą się w terminie od 17 do 28 czerwca 2019r. w siedzibie uczelni; bardziej szczegółowe informacje zostaną przekazane kandydatom po zamknięciu rekrutacji elektronicznej).

 

4. Przystąpienie do egzaminu wstępnego (kandydat przedstawia dowód osobisty oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej).

 

5. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego.

 

6. Uzupełnienie danych w systemie elektronicznym (dane dot. matury oraz dyplomów – po egzaminach wstępnych).

 

7.  Wydruk podania (Kwestionariusz osobowy to podanie drukowane z konta rekrutacyjnego kandydata).

 

8.   Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie (do 5 lipca 2019 r.). Liczy się data wpływu do uczelni.

 

Przypominamy - składanie kompletu dokumentów: od momentu ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych do 05.07.2019 r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 77/2018 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 13.12.2018r.

WARUNKI, TRYB, SPOSÓB ORAZ TERMINY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2019 / 2020

 

§ 4

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące dokumenty:

a)    Podanie, wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisane osobiście. Konsekwencje błędnego wypełnienia podania-ankiety lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

b)    W przypadku kandydata na studia I stopnia - dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

c)    W przypadku kandydata na studia II stopnia – dyplom ukończenia studiów (do momentu otrzymania dyplomu wystarczy złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów).

d)    Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

e)    W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek wokalistyka – zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu  i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku.

f)    Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach 35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.

g)  Oryginał dowodu opłaty za egzamin wstępny lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty.

 

 

Komentarze (0)