Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 140/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KANDYDATÓW LEGITYMUJĄCYCH SIĘ ŚWIADECTWEM DOJRZŁOŚCI WYDANYM NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, DYPLOMEM IB, DYPLOMEM EB, A TAKŻE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA POSIADAJĄCYCH TYTUŁ LICENCJATA, MAGISTRA, INŻYNIERA LUB RÓWNORZĘDNY UZYSKANY NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

DZIAŁ I

WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

§ 1

 1. Uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym oceny ze świadectwa dojrzałości uzyskanego  w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) oraz oceny końcoworoczne przeliczane są na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

 

dopuszczająca (2)

 

30

 

----------

 

----------

 

dostateczna (3)

 

50

 

dostateczna (3)

 

40

 

dobra (4)

 

70

 

dobra (4)

 

70

 

bardzo dobra (5)

 

90

 

bardzo dobra (5)

 

100

 

celująca (6)

 

100

 

----------

 

-----------

 

 1. Wyniki  procentowe  uzyskane   podczas   egzaminu   maturalnego   (tzw.   „nowej   matury”)   z poszczególnych przedmiotów maturalnych przeliczane są na punkty w następujący sposób:

1% = 1 pkt.

 1. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego podawany jest w skali punktowej 0 - 100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.

 2. W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) ocena końcoworoczna jest oceną ze świadectwa ukończenia szkoły.

 3. Dla kandydatów na kierunki studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich z wyłączeniem kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku lekarskiego, legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) przyjmuje się, że jeśli kandydat, który zdał według formuły tzw. „nowej matury” przedmiot brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, to przy obliczaniu wyniku rekrutacyjnego punktacja z tego przedmiotu może - na wniosek kandydata składany poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w systemie IRK - zastąpić punktację z tego przedmiotu uzyskaną w wyniku zdania „starej matury” bądź ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na egzaminie dojrzałości, zgodnie z następującym schematem oraz z zastrzeżeniem ust. 6:

 • punktacja z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyrażona w skali 0-100% przed przemnożeniem przez przelicznik ujęty w tabelach zawartych w § 3 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. b, pkt 7 lit. b, pkt 8 lit. b, pkt 9 lit. b, pkt 10 lit. b zostaje przemnożona przez 0,75, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2,

 • punktacja z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyrażona w skali 0-100% przed przemnożeniem przez przelicznik ujęty w tabelach zawartych w § 3 pkt. 1 lit. b, 2 lit. b, 3 lit. b, 4 lit. b, 5 lit. b , 6 lit. b, 7 lit. b, 8 lit. b ,9 lit. b, 10 lit. b zostaje przemnożona przez 1, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.

 1. Postanowienia ust. 5 nie stosuje się do sytuacji, w której kandydat wnioskuje o zastąpienie punktacji uzyskanej w ramach „starej matury” punktacją uzyskaną przez niego w ramach „nowej matury” dla wszystkich przedmiotów wymaganych do rekrutacji na kierunek. W takiej sytuacji kandydat traktowany jest jak osoba, która zdała „nową maturę” ze wszystkich przedmiotów wymaganych w rekrutacji na dany kierunek, a więc podlega kryteriom rekrutacyjnym obowiązującym dla „nowej matury”.

 2. W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. starej matury), dla których przedmiot brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na określony kierunek studiów będzie przedmiotem, którego kandydat nie zdawał na egzaminie dojrzałości oraz nie ma z tego przedmiotu oceny na świadectwie ukończenia szkoły, dopuszczalne jest, aby przy obliczeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego - na wniosek kandydata składany poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w systemie IRK - została wzięta pod uwagę punktacja z tego przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, o ile kandydat przystąpił do takiego egzaminu.

 3. Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym, o ile kandydat zdawał język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym,  przelicza się na wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym według wzoru:

 

Pr = Pd * 1,25

gdzie:

Pr - wynik z poziomu rozszerzonego Pd - wynik z poziomu dwujęzycznego z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100 punktów. W przypadku, gdy wynik przekracza 100 punktów, przyjmuje się maksymalną możliwą liczbę punktów, tj. 100.

 

 1. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

 2. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

 1. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;

 • dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo),  a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

 

 1. Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

 2. Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

 • business i management

 • ekonomia

 • historia

 • filozofia

 • psychologia

 • antropologia

 • filozofia

 • historia

 • geografia

 • ekonomia

historia sztuki

 • historia

 • przedmiot z grupy „sztuka”

 • historia

 • sztuka

 • muzyka

historia muzyki

 • historia

 • przedmiot z grupy „sztuka”

 • historia

 • sztuka

 • muzyka

 

 1. Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.

 

§ 2

 1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji na kierunek studiów stacjonarnych jest zdawanie przez kandydata na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości wszystkich przedmiotów określonych w § 3 jako wymagane przedmioty dla tego kierunku z wyłączeniem sytuacji, w której dopuszczalne jest uwzględnienie oceny końcoworocznej z przedmiotu niezdawanego na egzaminie dojrzałości („starej maturze”), przy czym jeśli wymagany przedmiot rozumiany jest jako przedmiot do wyboru, wówczas na egzaminie maturalnym kandydat powinien zdawać co najmniej jeden z listy przedmiotów do wyboru dla danego kierunku.

 2. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji na kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia, o których mowa w § 6 pkt 5 jest zdawanie przez kandydata na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości wszystkich przedmiotów określonych w § 3 pkt 6 jako wymagane.

 3. W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, o których mowa w § 8, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego oblicza się jako sumę iloczynów punktacji z wymaganych przedmiotów i przypisanych tym przedmiotom oraz poziomom przeliczników.

 

§ 3

Ustala się następujące zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na poszczególnych wydziałach:

 

 1. WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU

KIERUNKI:

biologia

studia I stopnia

inżynieria środowiska

studia I stopnia (studia 3,5-letnie inżynierskie)

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

 

Dla kierunku biologia:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy            p1 = 0,15 albo rozszerzony  p1 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy            p2 = 0,40

albo rozszerzony      p2 = 0,80

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, geografia.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego, p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 

Dla kierunku inżynieria środowiska:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

matematyka - część pisemna

podstawowy

p1 = 0,25

 

albo rozszerzony

p1 = 0,40

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy

p1 = 0,15

 

albo rozszerzony

p1 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy

p2 = 0,25

 

albo rozszerzony

p2 = 0,40

 • uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z matematyki (część pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z przedmiotu do wyboru (część pisemna), p1 – przelicznik dla poziomu z matematyki,

p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 

Informacja dla wszystkich powyższych kierunków, tj. biologii, inżynierii środowiska: jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

 • uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, informatyka, fizyka , chemia, geografia.

 

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie     z tabelą zawartą w §1.ust. 1,

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego, p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 

2)WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

KIERUNKI:

filozofia

studia I stopnia

ochrona środowiska

studia I stopnia

psychologia

jednolite studia magisterskie

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy

p1 = 0,20

 

albo rozszerzony

p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy

p2 = 0,15

 

albo rozszerzony

p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy

p3 = 0,30

 

albo rozszerzony

p3 = 0,50

* dla kierunku filozofia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: filozofia, WOS, geografia, biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, język łaciński i kultura antyczna, chemia.

 

 • dla kierunku ochrona środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, filozofia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, WOS, geografia, chemia.

 • dla kierunku psychologia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, chemia, geografia, filozofia.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego, p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

 • dla kierunków filozofia i ochrona środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka, historia, WOS, geografia, chemia.

 • dla kierunku psychologia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka, historia, chemia, geografia.

 

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego, p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 

3)WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH

KIERUNKI:

chemia

studia I stopnia

fizyka

studia I stopnia

informatyka

studia I stopnia

matematyka

studia I stopnia

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy            p1 = 0,1 albo rozszerzony   p1 = 0,2

-> dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych: matematyka (część pisemna)

-> dla matur 2005-09:

przedmiot do wyboru * (część pisemna)

podstawowy            p2 = 0,4 albo rozszerzony   p2 = 0,8

 • uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:: matematyka, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego (część pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z matematyki (dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych) (część pisemna), lub przedmiotu do wyboru (dla matur 2005-09) (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

 • uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: matematyka, informatyka, fizyka, chemia.

 

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie     z tabelą zawartą w §1.ust. 1,

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego, p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 

4)WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

KIERUNKI:

archeologia

studia I stopnia

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

studia I stopnia

bezpieczeństwo wewnętrzne

studia I stopnia

ekonomia

studia I stopnia

europeistyka

studia I stopnia

historia

studia I stopnia

historia sztuki

studia I stopnia

ochrona dóbr kultury i środowiska

studia I stopnia

politologia

studia I stopnia

praca socjalna

studia I stopnia

socjologia

studia I stopnia

zarządzanie dziedzictwem kulturowym

studia I stopnia

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

 

Dla kierunków -> politologia, europeistyka:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski lub matematyka* - część pisemna

podstawowy

p1 = 0,20

 

albo rozszerzony

p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy

p2 = 0,15

 

albo rozszerzony

p2 = 0,20

przedmiot do wyboru**

podstawowy

p3 = 0,30

 

albo rozszerzony

p3 = 0,50

* kandydat wskazuje jeden z przedmiotów

** dla kierunków politologia, europeistyka uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia.

 

Dla kierunków -> socjologia, historia, historia sztuki, archeologia, praca socjalna, ochrona dóbr kultury i środowiska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy

p1 = 0,20

 

albo rozszerzony

p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy

p2 = 0,15

 

albo rozszerzony

p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy

p3 = 0,30

 

albo rozszerzony

p3 = 0,50

* dla kierunków socjologia, historia, historia sztuki, archeologia, praca socjalna, zarządzanie dziedzictwem kulturowym uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

 

* dla kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia, biologia.

 

Dla kierunków -> ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy

p1 = 0,15

 

albo rozszerzony

p1 = 0,25

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy

p2 = 0,15

 

albo rozszerzony

p2 = 0,25

przedmiot do wyboru*

podstawowy

p3 = 0,30

 

albo rozszerzony

p3 = 0,50

* dla kierunku ekonomia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: matematyka, WOS, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, informatyka.

 

 • dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, geografia, informatyka, WOS.

 

dla wszystkich kierunków i specjalności wymienionych powyżej:

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z:

 • języka polskiego lub matematyki w przypadku politologii i europeistyki (część pisemna),

 • języka polskiego w przypadku socjologii, historii, historii sztuki, archeologii, pracy socjalnej, ochrony dóbr kultury i środowiska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, ekonomii, bezpieczeństwa wewnętrznego,

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego, p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:

 

Dla kierunków -> politologia, europeistyka, socjologia, historia, historia sztuki, archeologia, praca socjalna, ochrona dóbr  kultury i środowiska, zarządzanie  dziedzictwem kulturowym, archiwistyka     i zarządzanie dokumentacją:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

 • uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.

 

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Dla kierunków -> ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

 • dla kierunku ekonomia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: WOS, geografia, fizyka, historia, informatyka, matematyka.

 • dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, geografia, informatyka, WOS.

 

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

dla wszystkich wyżej wymienionych kierunków i specjalności:

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie     z tabelą zawartą w §1.ust. 1,

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego, p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 

5)WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

KIERUNKI:

filologia

studia I stopnia

-> w tym SPECJALNOŚCI:

 • filologia klasyczna

 • filologia włoska

filologia polska

studia I stopnia

kulturoznawstwo

studia I stopnia

muzeologia

studia I stopnia

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy

p1 = 0,40

 

albo rozszerzony

p1 = 0,50

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy

p2 = 0,15

 

albo rozszerzony

p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy

p3 = 0,20

 

albo rozszerzony

p3 = 0,30

 • uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, informatyka

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego, p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,30

część ustna

p2 = 0,30

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,20

p4 = 0,10

 • uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, geografia, historia, język łaciński, matematyka, WOS, fizyka.

 

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie     z tabelą zawartą w §1.ust. 1,

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego, p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 

6)WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

pedagogika

studia I stopnia

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia jednolite magisterskie

pedagogika specjalna*

studia jednolite magisterskie

* rekrutacja zostanie przeprowadzona pod warunkiem wyrażenia zgody przez MNiSW

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy

p1 = 0,20

 

albo rozszerzony

p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy

p2 = 0,15

 

albo rozszerzony

p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy

p3 = 0,30

 

albo rozszerzony

p3 = 0,50

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego, p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia.

 

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie     z tabelą zawartą w §1.ust. 1,

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego, p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 

7)WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI

KIERUNKI:

administracja

studia I stopnia

człowiek w cyberprzestrzeni

studia I stopnia

prawo

jednolite studia magisterskie

stosunki międzynarodowe

studia I stopnia

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy

p1 = 0,25

 

albo rozszerzony

p1 = 0,40

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy

p2 = 0,15

 

albo rozszerzony

p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy

p3 = 0,25

 

albo rozszerzony

p3 = 0,40

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia, matematyka.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego, p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:: historia, WOS, geografia, matematyka.

 

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie     z tabelą zawartą w §1.ust. 1,

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego, p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 

8)WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO

KIERUNKI:

prawo kanoniczne

jednolite studia magisterskie

-> w tym SPECJALNOŚCI:

 • kanoniczno-cywilna

 • kanoniczna administracyjno-sądowa

migrantologia

studia I stopnia

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy

p1 = 0,20

 

albo rozszerzony

p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy

p2 = 0,15

 

albo rozszerzony

p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy

p3 = 0,30

 

albo rozszerzony

p3 = 0,50

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia, matematyka.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego, p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

 • uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia, matematyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie     z tabelą zawartą w §1.ust. 1,

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego, p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 

9)WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ

KIERUNKI:

nauki o rodzinie

studia I stopnia

gerontologia rodzinna z poradnictwem zdrowotnym

studia I stopnia

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy

p1 = 0,20

 

albo rozszerzony

p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy

p2 = 0,15

 

albo rozszerzony

p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy

p3 = 0,30

 

albo rozszerzony

p3 = 0,50

 • uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, geografia, historia, WOS, matematyka.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego, p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

 • uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, geografia, historia, WOS, matematyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie     z tabelą zawartą w §1. ust. 1,

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego, p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 

10)WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

 

KIERUNKI:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia I stopnia

-> w tym SPECJALNOŚCI:

 • dziennikarstwo ogólne

 • komunikacja medialno-kulturowa

 • komunikacja medialno-religijna

religioznawstwo

studia I stopnia

teologia

jednolite studia magisterskie

-> w tym SPECJALNOŚCI:

 • teologia ogólna

 • coaching i mediacje społeczne

 • teologia (specjalność nauczycielsko-katechetyczna)

 

 1. Zasady kwalifikacji  dla  kandydatów  legitymujących  się  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym  w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy            p1 = 0,15 albo rozszerzony  p1 = 0,20

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy            p2 = 0,08

albo rozszerzony      p2 = 0,10

egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej

p3 = 0,50

przedmiot do wyboru*

podstawowy            p4 = 0,15

albo rozszerzony      p4 = 0,20

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

 

Dla kierunku teologia przeprowadzany jest egzamin z zakresu religii, który obejmuje wiadomości o Piśmie św., wierze i historii Kościoła oraz moralności katolickiej.

 

Dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przeprowadzany jest egzamin z zakresu edukacji medialnej obejmujący podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wychowanie do odpowiedzialnego korzystania z internetu, wiadomości na temat mediów w Polsce: znajomość rynku medialnego w Polsce, znajomość najważniejszych tytułów prasowych - dzienników i tygodników opinii, najważniejszych nadawców telewizyjnych i stacji radiowych, najpopularniejszych portali internetowych oraz mediów społecznościowych - na podstawie tez podanych wcześniej przez jednostkę rekrutującą, oraz prezentację własnych dokonań kandydata w zakresie edukacji medialnej.

 

Dla kierunku religioznawstwo zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiadomości o chrześcijaństwie, religiach świata, dialogu międzyreligijnym.

 

Wydział może sformułować oraz opublikować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.teologia.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

 

Punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej jest przeliczana ze skali 2-5, na skalę 0-100, zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 2-5)

Punkty kwalifikacyjne

2

0

2,25

10

2,5

20

2,75

30

3

40

3,25

48,75

3,5

57,5

3,75

66,25

4

75

4,25

81,25

4,5

87,5

4,75

93,75

5

100

 

Warunkiem przeliczenia wyniku postępowania kwalifikacyjnego (W) jest przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) kandydatów, którzy przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W3 – punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100),

W4 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego, p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego, p3 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej,

p4 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 

Informacja dla wszystkich powyższych kierunków, tj. teologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, religioznawstwa: jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 1. Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5:

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,18

część ustna

p2 = 0,12

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,10

p3 = 0,05

rozmowa kwalifikacyjna

p4 = 0,50

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p5 = 0,10

p5 = 0,05

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński.

 

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Dla kierunku teologia przeprowadzany jest egzamin z zakresu religii, który obejmuje wiadomości o Piśmie św., wierze i historii Kościoła oraz moralności katolickiej.

 

Dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przeprowadzany jest egzamin z zakresu edukacji medialnej obejmujący podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wychowanie do odpowiedzialnego korzystania z internetu, wiadomości na temat mediów w Polsce: znajomość rynku medialnego w Polsce, znajomość najważniejszych tytułów prasowych - dzienników i tygodników opinii, najważniejszych nadawców telewizyjnych i stacji radiowych, najpopularniejszych portali internetowych oraz mediów społecznościowych - na podstawie tez podanych wcześniej przez jednostkę rekrutującą, oraz prezentację własnych dokonań kandydata w zakresie edukacji medialnej.

 

Dla kierunku religioznawstwo zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiadomości o chrześcijaństwie, religiach świata, dialogu międzyreligijnym.

 

Wydział może sformułować oraz opublikować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.teologia.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

 

Warunkiem przeliczenia wyniku postępowania kwalifikacyjnego (W) jest przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4+ p5W5

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie     z tabelą zawartą w §1. ust. 1,

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100),

W5 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 - przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego, p2 - przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 - przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej, p4 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej,

p5 - przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 

11)WYDZIAŁ MEDYCZNY. COLLEGIUM MEDICUM.

KIERUNKI:

pielęgniarstwo*

studia I stopnia

pielęgniarstwo (nursing – studia w języku angielskim)*

studia I stopnia

kierunek lekarski*

studia I stopnia

 

* rekrutacja zostanie przeprowadzona, o ile kierunek zostanie utworzony i Uczelnia uzyska zgody odpowiednich instytucji na prowadzenie kierunku

 

a)Zasady kwalifikacji dla kandydatów na pielęgniarstwo (studia w języku polskim):

 

 • Zasady kwalifikacji dla kandydatów:

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”);

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację z dwóch przedmiotów wymaganych (tj. języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów do wyboru):

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy            p1 = 0,2 albo rozszerzony                              p1 = 0,4

przedmiot do wyboru spośród zestawu: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

- część pisemna

podstawowy            p2 = 0,3 albo rozszerzony                              p2 = 0,6

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego. p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 • Zasady kwalifikacji dla kandydatów:

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”);

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację tylko z jednego przedmiotu wymaganego)

 

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik dla

„starej matury”**

Przelicznik dla kandydata ze „starą maturą”, który zdał dany przedmiot w formule „nowej matury” na

poziomie rozszerzonym***

język obcy nowożytny

część pisemna albo część ustna*

P1 = 0,20

P1 = 0,10

P1 = 0,40

przedmiot do wyboru spośród zestawu: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia,

informatyka

część pisemna albo

ocena końcoworoczna*

P2 = 0,30

P2 = 0,15

P2 = 0,60

 

 • do wyboru przez kandydata (ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wówczas, jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na egzaminie dojrzałości);

 

** kandydat samemu dokonuje wyboru punktacji, która będzie uwzględniona do przeliczenia wyniku rekrutacyjnego: czy będzie uwzględniona ocena z egzaminu dojrzałości („starej matury”), czy punktacja uzyskana w ramach egzaminu maturalnego („nowej matury”), jeśli przedmiot był zdawany według formuły „nowej matury” na poziomie podstawowym;

 

*** przelicznik analogiczny do poziomu rozszerzonego na „nowej maturze” jest stosowany, w sytuacji gdy dany przedmiot był zdawany według formuły „nowej matury” na poziomie rozszerzonym.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości („starej matury”) z języka obcego nowożytnego (w części pisemnej lub ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowej matury”) z języka obcego nowożytnego (część pisemna), jeśli kandydat zdawał przedmiot w formule „nowej matury”;

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości („starej matury”) z przedmiotu do wyboru (w części pisemnej lub ustnej), bądź oceny końcoworocznej, jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu do wyboru na egzaminie dojrzałości („starej maturze”), po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowej matury”) z przedmiotu do wyboru (część pisemna), jeśli kandydat zdawał przedmiot w formule „nowej matury”;

p1 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej z języka obcego nowożytnego,

p2 – przelicznik dla części pisemnej albo oceny końcoworocznej z przedmiotu do wyboru. Przeliczenie skali „starej matury” na skalę „nowej matury” odbywa się na podstawie tabeli:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczająca (2)

30

----------

----------

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

70

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

----------

-----------

 

b)Zasady kwalifikacji dla kandydatów na pielęgniarstwo (studia w języku angielskim):

 

 • Zasady kwalifikacji dla kandydatów:

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”);

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację z dwóch przedmiotów wymaganych (tj. języka angielskiego oraz jednego z przedmiotów do wyboru):

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język angielski - część pisemna

podstawowy            p1 = 0,2 albo rozszerzony                              p1 = 0,4

przedmiot do wyboru spośród zestawu: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

- część pisemna

podstawowy            p2 = 0,3 albo rozszerzony                              p2 = 0,6

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka angielskiego (część pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka angielskiego.

p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 • Zasady kwalifikacji dla kandydatów:

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”);

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację tylko z jednego przedmiotu wymaganego)

 

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik dla

„starej matury”**

Przelicznik dla kandydata ze „starą maturą”, który zdał dany przedmiot w formule „nowej matury” na poziomie rozszerzonym***

język angielski

część pisemna albo część ustna*

P1 = 0,20

P1 = 0,10

P1 = 0,40

przedmiot do wyboru spośród zestawu: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia,

informatyka

część pisemna albo

ocena końcoworoczna*

P2 = 0,30

P2 = 0,15

P2 = 0,60

 • do wyboru przez kandydata (ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wówczas, jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na egzaminie dojrzałości);

 

** kandydat samemu dokonuje wyboru punktacji, która będzie uwzględniona do przeliczenia wyniku rekrutacyjnego: czy będzie uwzględniona ocena z egzaminu dojrzałości („starej matury”), czy punktacja uzyskana w ramach egzaminu maturalnego („nowej matury”), jeśli przedmiot był zdawany według formuły „nowej matury” na poziomie podstawowym;

 

*** przelicznik analogiczny do poziomu rozszerzonego na „nowej maturze” jest stosowany, w sytuacji gdy dany przedmiot był zdawany według formuły „nowej matury” na poziomie rozszerzonym.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości („starej matury”) z języka angielskiego (w części pisemnej lub ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowej matury”) z języka angielskiego (część pisemna), jeśli kandydat zdawał przedmiot w formule „nowej matury”;

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości („starej matury”) z przedmiotu do wyboru (w części pisemnej lub ustnej), bądź oceny końcoworocznej, jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu do wyboru na egzaminie dojrzałości („starej maturze”), po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowej matury”) z przedmiotu do wyboru (część pisemna), jeśli kandydat zdawał przedmiot w formule „nowej matury”;

p1 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej z języka angielskiego,

p2 – przelicznik dla części pisemnej albo oceny końcoworocznej z przedmiotu do wyboru. Przeliczenie skali „starej matury” na skalę „nowej matury” odbywa się na podstawie tabeli:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczająca (2)

30

----------

----------

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

70

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

----------

-----------

 

c)Zasady kwalifikacji dla kandydatów na kierunek lekarski

 

 • Zasady kwalifikacji dla kandydatów:

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”);

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację z trzech przedmiotów wymaganych (tj. biologii, chemii, matematyki):

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

biologia - część pisemna

podstawowy

p1 = 0,2

 

albo rozszerzony

p1 = 0,4

chemia - część pisemna

podstawowy

p1 = 0,2

 

albo rozszerzony

p1 = 0,4

matematyka - część pisemna

podstawowy

p2 = 0,1

 

albo rozszerzony

p2 = 0,2

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z biologii (część pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z chemii (część pisemna),

W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z matematyki (część pisemna), p1 – przelicznik dla poziomu z biologii,

p2 – przelicznik dla poziomu z chemii,

p3 – przelicznik dla poziomu z matematyki.

 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 • Zasady kwalifikacji dla kandydatów:

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”);

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację z jednego lub dwóch przedmiotów wymaganych:

 

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik dla

„starej matury”**

Przelicznik dla kandydata ze „starą maturą”, który zdał dany przedmiot w formule nowej matury na poziomie rozszerzonym***

biologia

część pisemna albo część ustna*

P1 = 0,30

P1 = 0,25

P1 = 0,40

 

chemia

część pisemna albo część ustna albo ocena

końcoworoczna*

P2 = 0,30

P2 = 0,25

P2 = 0,15

P2 = 0,40

matematyka

część pisemna albo część ustna albo ocena

końcoworoczna*

P3 = 0,10

P3 = 0,07

P3 = 0,05

P3 = 0,20

 • do wyboru przez kandydata (ocena końcoworoczna z chemii lub matematyki uwzględniana tylko wówczas, jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na egzaminie dojrzałości);

 

** kandydat samemu dokonuje wyboru punktacji, która będzie uwzględniona do przeliczenia wyniku rekrutacyjnego: czy będzie uwzględniona ocena z egzaminu dojrzałości („starej matury”), czy punktacja uzyskana w ramach egzaminu maturalnego („nowej matury”), jeśli przedmiot był zdawany według formuły „nowej matury” na poziomie podstawowym;

 

*** przelicznik analogiczny do poziomu rozszerzonego na „nowej maturze” jest stosowany, w sytuacji gdy dany przedmiot był zdawany według formuły „nowej matury” na poziomie rozszerzonym.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z biologii (w części pisemnej lub ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z biologii (część pisemna);

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z chemii (w części pisemnej lub ustnej), bądź oceny końcoworocznej, jeśli kandydat nie zdawał chemii na egzaminie dojrzałości, po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z chemii (część pisemna);

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z matematyki (w części pisemnej lub ustnej), bądź oceny końcoworocznej, jeśli kandydat nie zdawał matematyki na egzaminie dojrzałości, po przeliczeniu zgodnie    z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z matematyki (część pisemna);

p1 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej z biologii,

p2 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej/oceny końcoworocznej z chemii,

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczająca (2)

30

----------

----------

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

70

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

----------

-----------

 

p3 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej/oceny końcoworocznej z matematyki. Przeliczenie skali „starej matury” na skalę „nowej matury” odbywa się na podstawie tabeli:

 

DZIAŁ II

WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

§ 4

 1. Studia stacjonarne drugiego stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

 2. Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na poszczególnych wydziałach odbywa się na następujące kierunki według poniższych kryteriów:

 3. WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU kierunki:

biologia

inżynieria środowiska

 

 1. Kwalifikacja na kierunek biologia odbywa się w następujący sposób:

 

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków wymienionych poniżej, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, obliczany jest zgodnie ze wzorem, z zastrzeżeniem ust. 3,4.

W = s*20 gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów.

Kierunki pokrewne: biotechnologia, behawiorystyka zwierząt, biochemia, biofizyka, bioinżynieria zwierząt, bioinżynieria żywności i środowiska wodnego, biologia człowieka, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, nauki ścisłe, neurobiologia, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ochrona środowiska, przyroda, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody, stosowana psychologia zwierząt, zootechnika.

 

Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata w zakresie biologii na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów na kierunku biologia. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wbns.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

 

Ocena (skala 2-5)

Punkty

kwalifikacyjne

2

0

2,25

10

2,5

20

2,75

30

3

40

3,25

48,75

3,5

57,5

3,75

66,25

4

75

4,25

81,25

4,5

87,5

4,75

93,75

5

100

 

 1. Kwalifikacja na kierunek inżynieria środowiska odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków wymienionych poniżej, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, wyrażony w skali 0-100, obliczany jest zgodnie ze wzorem, z zastrzeżeniem ust. 3,4.

W = s*20 gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów.

 

Kierunki pokrewne: biotechnologia, biogospodarka, budownictwo, energetyka, gleboznawstwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria (gospodarka) wodna, inżynieria materiałowa, melioracje, ochrona środowiska, technologia chemiczna.

 

Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata w zakresie inżynierii środowiska na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów na kierunku inżynieria środowiska. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wbns.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

 

Ocena (skala 2-5)

Punkty

kwalifikacyjne

2

0

2,25

10

2,5

20

2,75

30

3

40

3,25

48,75

3,5

57,5

3,75

66,25

4

75

4,25

81,25

4,5

87,5

4,75

93,75

5

100

 

 1. WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

kierunki:

filozofia

ochrona środowiska

filozofia (specjalność: Philosophy And Culture Of East-Central Europe – studia w języku angielskim) ochrona środowiska (specjalność: Sustainability Studies – studia w języku angielskim)

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3,4. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów.

 

 1. WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

kierunki: chemia fizyka informatyka matematyka

Kwalifikacja na wszystkich kierunkach odbywa się w następujący sposób:

 

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów,  na  który  się  rekrutują,  kwalifikowani  są  w  oparciu  o  średnią  z  toku  studiów, z zastrzeżeniem ust. 3,4. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów.

 

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiedzę z następujących przedmiotów/dziedzin/zagadnień:

 • dla kierunku chemia: matematyka (analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa), fizyka, chemia organiczna, chemia analityczna, spektroskopia, biochemia oraz chemia fizyczna;

 • dla kierunku fizyka: matematyka (analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa), fizyka klasyczna, metodyka badań fizycznych, termodynamika, optyka, mechanika kwantowa, zjawiska fizyczne (ich opis oraz modelowanie);

 • dla kierunku informatyka: matematyka (analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa), statystyka, programowanie, analiza algorytmów, bazy danych oraz sieci komputerowe;

 • dla kierunku matematyka: analiza matematyczna, algebra, topologia, równania różniczkowe, analiza wektorowa, rachunek prawdopodobieństwa, analiza zespolona i statystyka matematyczna.

 

Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wmp.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli

 

Ocena (skala 2-5)

Punkty kwalifikacyjne

2

0

2,25

10

2,5

20

2,75

30

3

40

3,25

48,75

3,5

57,5

3,75

66,25

4

75

4,25

81,25

4,5

87,5

4,75

93,75

5

100

 

 1. WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:

kierunki:

archeologia

ekonomia menedżerska europeistyka

historia historia sztuki

ochrona dóbr kultury i środowiska politologia

socjologia

 

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3,4. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów.

 

5)WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:

kierunki:

filologia polska

filologia (specjalność: filologia klasyczna) filologia (specjalność: filologia włoska) kulturoznawstwo

 

Kwalifikacja  na  kierunku  filologia  polska  odbywa  się  w  oparciu  o  średnią  z  toku  studiów,   z zastrzeżeniem ust. 3,4. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów.

 

Kwalifikacja na kierunkach filologia (specjalność: filologia klasyczna), filologia (specjalność: filologia włoska), kulturoznawstwo odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów,  na  który  się  rekrutują,  kwalifikowani  są  w  oparciu  o  średnią  z  toku  studiów, z zastrzeżeniem ust. 3,4. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów.

 

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.  Rozmowa  kwalifikacyjna  sprawdza  osiągnięcie  efektów  kształcenia  z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów I stopnia na kierunku, na który rekrutuje  się  kandydat.  Wydział  może  sformułować  szczegółowe  tezy  egzaminacyjne.  W przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wnh.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

 

Ocena (skala 2-5)

Punkty kwalifikacyjne

2

0

2,25

10

2,5

20

2,75

30

3

40

3,25

48,75

3,5

57,5

3,75

66,25

4

75

4,25

81,25

4,5

87,5

4,75

93,75

5

100

 

 1. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH: kierunek:

pedagogika

 

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3,4. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów.

 

7)WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

kierunki:

administracja

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe (Master in International Relations - studia w języku angielskim)

 

Dla studiów prowadzonych w języku polskim:

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3,4. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów.

 

Dla studiów prowadzonych w języku angielskim (Master in International Relations): Kwalifikacja odbywa się w oparciu o punktację uzyskaną podczas egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim. Rozmowa ma na celu weryfikację znajomości zagadnień z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych oraz weryfikację znajomości języka angielskiego. Kandydat otrzymuje punktację w skali 0-100.

Egzamin wstępny przeprowadza komisja egzaminacyjna złożona z trzech nauczycieli akademickich wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu Prawa Międzynarodowego, UE oraz Stosunków Międzynarodowych WPiA UKSW. W skład komisji egzaminacyjnej mogą wchodzić osoby niebędące członkami Komisji Rekrutacyjnej WPiA.

 

 1. WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:

kierunki:

nauki o rodzinie

 

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3,4. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów.

 

9)WYDZIAŁ TEOLOGICZNY: kierunki:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

-> w tym specjalności:

 • komunikacja medialno-marketingowa

 • media i komunikowanie społeczno-kulturalne z elementami dyplomacji

komunikacja kultury i religii*

 • rekrutacja zostanie uruchomiona, o ile wyrazi zgodę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Kwalifikacja na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna odbywa się w następujący sposób: wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:

 • punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego),

 • punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego).

 

Kandydaci są kwalifikowani według wzoru, z zastrzeżeniem ust. 3,4:

W = (s*20)/2 + e/2

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów.

e - punktacja z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, wyrażona w skali 0-100, powstała w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

 

Ocena (skala 2-5)

Punkty kwalifikacyjne

2

0

2,25

10

2,5

20

2,75

30

3

40

3,25

48,75

3,5

57,5

3,75

66,25

4

75

4,25

81,25

4,5

87,5

4,75

93,75

5

100

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

 • własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (praktyka lub praca w mediach, medialne koła naukowe, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych etc. - wymagane udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy),

 • sprawdzenie  kompetencji  z  zakresu  wiedzy  o  komunikacji  społecznej  i  dziennikarstwie,     w szczególności z zakresu stylistyki i kultury języka polskiego oraz ogólnej wiedzy o polskim rynku medialnym, a także: polityki, ekonomii, promocji i reklamy, PR-u oraz nowych mediów.

 

Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.teologia.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

 

Kwalifikacja na kierunku komunikacja kultury i religii odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3,4. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów.

 

 1. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

 2. Przez  średnią  z toku   studiów   należy   rozumieć   arytmetyczną   średnią ocen   uzyskanych  z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Do średniej z toku  studiów  nie  wlicza  się  oceny pracy  licencjackiej  (magisterskiej)  ani  oceny  z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

 

§ 5

 1. Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia,      o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega.

 2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją     o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.

 3. Szczegółowe warunki osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia przez kandydata, o którym mowa w ust. 1 określa rada wydziału.

 4. Kandydat zobowiązany jest pisemnie poświadczyć odbiór tabeli, o której mowa w ust. 2. Pisemne poświadczenie zostaje włączone do teczki osobowej studenta wraz z wyżej wymienioną tabelą.

 

DZIAŁ III

WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA NIESTACJONARNE

 

§ 6

Studia niestacjonarne są prowadzone na następujących kierunkach:

 

 1. WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

filozofia studia I stopnia studia II stopnia

ochrona środowiska

studia I stopnia studia II stopnia

psychologia

jednolite studia magisterskie

 

 1. WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

informatyka studia I stopnia studia II stopnia

matematyka studia I stopnia studia II stopnia

 

3) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:

bezpieczeństwo wewnętrzne

studia I stopnia studia II stopnia

ekonomia

studia I stopnia

ekonomia menedżerska

studia II stopnia

europeistyka studia I stopnia studia II stopnia

europejski rynek pracy

studia I stopnia

historia sztuki studia I stopnia studia II stopnia

politologia studia I stopnia studia II stopnia

praca socjalna

studia I stopnia

socjologia studia I stopnia studia II stopnia

 

4)WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:

filologia polska studia I stopnia studia II stopnia

kulturoznawstwo

studia I stopnia studia II stopnia

 

5)WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:

pedagogika studia I stopnia studia II stopnia

pedagogika specjalna*

studia jednolite magisterskie

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia jednolite magisterskie

 • rekrutacja zostanie przeprowadzona pod warunkiem wyrażenia zgody przez MNiSW

 

6)WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

administracja studia I stopnia studia II stopnia

człowiek w cyberprzestrzeni

studia I stopnia

prawo

jednolite studia magisterskie

 

7)WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO:

prawo kanoniczne (specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa)

jednolite studia magisterskie

migrantologia

studia I stopnia

 

8)WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:

nauki o rodzinie studia I stopnia studia II stopnia

 

9)WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:

teologia (specjalność: teologia ogólna)

jednolite studia magisterskie

religioznawstwo

studia I stopnia

 

§ 7

 1. Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc, z wyłączeniem kierunków: pedagogika (studia I stopnia), pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie), dla których obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne jak dla studiów I stopnia stacjonarnych, bądź jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na tych kierunkach.

 2. Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc, z wyłączeniem kierunku pedagogika, dla którego obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne jak dla studiów II stopnia stacjonarnych prowadzonych na tym kierunku.

 

§ 8

Dla kierunków studiów niestacjonarnych: pedagogika (studia I stopnia), pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie) w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują analogiczne zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zasad kwalifikacji przyjętych dla tych kierunków prowadzonych jako studia stacjonarne, zawartych w § 3 pkt 6.

 

§ 9

Dla kierunku studiów II stopnia niestacjonarnych pedagogika w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują analogiczne zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zasad kwalifikacji przyjętych dla tego kierunku prowadzonego jako studia stacjonarne, zawartych  w § 4 ust. 2 pkt 6.

 

Komentarze (0)