Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Praca socjalna – Akademia Ignatianum w Krakowie

Studia na kierunku praca socjalna w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komunikacja społeczna
 • etyka zawodowa
 • psychologia społeczna
 • psychologia kliniczna
 • socjologia ogólna
 • historia i teoria pracy socjalnej
 • socjologia społeczności lokalnych

 

Praca socjalna to działalność mająca na celu pomoc osobom, rodzinom, grupom i środowiskom społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb, lepsze dostosowanie do zasad życia społecznego, poprawę pozycji społecznej, czy też sposób przywracania harmonii w życiu jednostki i jej relacjach z grupą społeczną. Nie wymaga głębszego wyjaśnienia, że praca socjalna nie należy do najłatwiejszych dziedzin. Aby sprawdzić się w niej należy posiadać nie tylko określoną wiedzę i umiejętności, lecz również cechy osobowości. To wszystko można zdobyć wybierając kierunek Praca socjalna, w Akademii Ignatianum w Krakowie, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Praca socjalna w Akademii Ignatianum w Krakowie zakłada pozyskanie wiedzy pozwalającej poznać istotę ludzką i procesy społeczne, a także przygotowanie do pracy w instytucjach pomocy społecznej oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu interwencyjnego. Studenci zdobywają podstawowe wiadomości w zakresie wiedzy filozoficznej, przyrodniczej, ekonomiczno-prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej niezbędnej do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek-środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Rozwijają umiejętności niezbędne do realizacji zadań pracownika socjalnego i zrozumienia człowieka funkcjonującego na granicy wykluczenia społecznego lub wykluczonego społecznie.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: komunikacja społeczna, etyka zawodowa, psychologia społeczna, psychologia kliniczna, socjologia ogólna, historia i teoria pracy socjalnej, socjologia społeczności lokalnych, biomedyczne podstawy rozwoju i życia społecznego, współczesne kierunki pracy socjalnej, polityka społeczna, praca socjalna w środowisku, interwencja kryzysowa, komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, organizacja pracy socjalnej w Polsce i na świecie.

Kierunek Praca socjalna oraz specjalności w nim zawarte mają na celu rozwijanie konkretnych umiejętności. Studenci uczą się dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań. Uczą się także nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami, placówkami, instytucjami pomocowymi, władzą lokalną oraz organizacjami pozarządowymi w celu optymalizacji procesów socjalizacyjnych, wychowawczych i readaptacyjnych. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Pracy socjalnej w Akademii Ignatianum w Krakowie znajdą zatrudnienie w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, klubach seniora, domach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ośrodkach pomocy społecznej.

Studia w Krakowie to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia miewają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem.

 

Jakie ma Akademia Ignatianum w Krakowie opinie?

Patrycja, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Studiuję w Akademii Ignatianum, aby jak najlepiej przygotować się do zawodu, który wybrałam. Ucząc się pod okiem doświadczonych praktyków wiem, że będę potrafiła jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną w Akademii Ignatianum w Krakowie:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Akademii Ignatianum w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • zjawisk społecznych,
 • projektowania i wykonywania działań badawczych,
 • procesów społeczno- ekonomicznych,
 • technik motywowania,
 • analizy zaburzeń rozwojowych,
 • rozróżniania rodzajów i przejawów patologii społecznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Akademii Ignatianum w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • klubach seniora,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • fundacjach.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)