Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

30.01.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w WSB CHORZÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • ekonomia globalna
 • zarządzanie strategiczne
 • metodologia badań nad bezpieczeństwem
 • metody i formy działalności terrorystycznej

 

Bezpieczeństwo narodowe można tłumaczyć jako stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Oznacza także korzystanie z autonomii społecznej, korzystanie z określonego statusu społecznego, oczekiwanie społeczne na zapewnienie możliwości korzystania z dobrobytu ekonomicznego. Bezpieczeństwo narodowe to także kierunek kształcenia, który można znaleźć w ofercie dydaktycznej Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Prowadzony jest on na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz rozwinięcie umiejętności wykorzystywania zdobytych wiadomości w pracy zawodowej. Istotą jest nauczenie się jak prawidłowo funkcjonować w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa i systemie bezpieczeństwa narodowego, a na tej podstawie studenci poznają zasady planowania, organizowania i koordynowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zasady funkcjonowania mundurowych i cywilnych instytucji bezpieczeństwa państwa, reguły zarządzania sztabem kryzysowym, czy też zasady kierowania procesami w podsystemach bezpieczeństwa narodowego oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: zarządzanie bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwo systemów informatycznych, ekonomia globalna, zarządzanie strategiczne, metodologia badań nad bezpieczeństwem, metody i formy działalności terrorystycznej, podstawy prawne zwalczania terroryzmu, bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych, wybrane rodzaje przestępczości, patologie społeczne, komunikacja w sytuacjach kryzysowych, podstawy funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP, podsystemy w systemie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo w aglomeracjach i konurbacjach.

Bezpieczeństwo może posiadać wiele definicji, ale niezależnie od ich wiadome jest, że składa się z różnych elementów. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdą zatrudnienie w roli specjalistów do spraw bezpieczeństwa, analityków do spraw bezpieczeństwa, pracowników centrum zarządzania kryzysowego, inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną osób i mienia, wymiarze sprawiedliwości, agencjach detektywistycznych, firmach ubezpieczeniowych, służbach policyjnych, zespołach reagowania kryzysowego.

Kierunki studiów w Chorzowie tworzą razem listę dyscyplin, spośród których wybierać mogą kandydaci na studia. Co oczywiste, Bezpieczeństwo narodowe również się na niej znajduje, a oferowane jest, między innymi, przez omawianą przez nas uczelnię.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie opinie?

Wiktor, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Wybrałem studia w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, ponieważ zależało mi na studiach praktycznych, czyli takich, które prowadzą do konkretnego zawodu, kierują na konkretną ścieżkę zawodową.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Katowice

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bankowej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • systemów bezpieczeństwa państwa,
 • opisywania i analizowania potencjalnych i realnych zagrożeń oraz koncepcji przeciwdziałania im,
 • organizacyjno- prawnych aspektów przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu w Polsce, Europie i na świecie,
 • zarządzania systemami lokalnymi i sieciowymi,
 • podstaw prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • przeprowadzania i wykorzystywania analizy kryminalnej,
 • sposobów działania administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • służbach policyjnych,
 • organach administracji publicznej,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną osób i mienia,
 • wymiarze sprawiedliwości,
 • agencjach detektywistycznych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • korporacjach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Komentarze (0)