Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 2021

Studia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia myśli pedagogicznej
 • pedagogika społeczna
 • psychologia rozwojowa i osobowości
 • socjologia wychowania
 • komunikacja interpersonalna
 • dydaktyka ogólna
 • negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

 

Większość osób postrzega pedagogikę jako dyscyplinę, która wspomaga wychowanie i edukację dziecka. Naturalnie, to prawda, ale jest to tylko jedno z zadań, jakie stawia przed sobą ta dziedzina. XXI wiek oraz charakter życia we współczesnym świecie sprawia, że różnego rodzaju wsparcia potrzebują po prostu wszyscy, niezależnie od wieku. Chcąc poznać dogłębniej współczesną pedagogikę należy wybrać ją na swój kierunek kształcenia. A w której uczelni? W Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie zakłada pozyskanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej oraz psychologicznej, niezbędnej do rozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej. Umożliwia opanowanie umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, korzystania z nowoczesnych środków przekazu informacji, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, tworzenia własnego warsztatu metodycznego i przygotowują do stałego wzbogacania wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz twórczego, innowacyjnego podejścia do rzeczywistości pedagogicznej.

Jakie przedmioty znajdują się w programie kształcenia na kierunku Pedagogika w szczecińskiej WSH? Na przykład: historia myśli pedagogicznej, pedagogika społeczna, psychologia rozwojowa i osobowości, socjologia wychowania, komunikacja interpersonalna, dydaktyka ogólna, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka zachowań patologicznych, diagnoza i terapia niedostosowania społecznego, współczesne kierunki pedagogiczne, metodologia badań społecznych, media w edukacji, współczesne problemy psychologii, pedagogika porównawcza.

Pedagogika w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie zakłada pozyskanie szeregu umiejętności, na czele z kompetencjami w zakresie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, tworzenia programów kształcenia uwzględniających najnowsze tendencje metodyczne, promowania strategii edukacyjnych uwzględniających twórczy rozwój przy zachowaniu i wspieraniu indywidualnych potrzeb i potencjału rozwojowego ucznia i wychowanka. Z tak solidnym bagażem wiedzy absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach doradztwa personalnego i zawodowego, firmach szkoleniowych, zakładach poprawczych, gminnych i powiatowych urzędach pracy, domach seniora, domach dziennego pobytu.

Studia w Szczecinie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pedagogikę warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do tego zawodu.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie opinie?

Monika, studentka Pedagogiki mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie to coś więcej niż nauka. To poznawanie życia, które dotyczy się dookoła nas, a nie zawsze mamy o nim pojęcie. To zwrócenie uwagi na innych ludzi oraz ich problemy i potrzeby. Jeśli studiować Pedagogikę, to tylko tutaj.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania problemów rozwojowych i wychowawczych dzieci i młodzieży,
 • oceny potrzeb szkoleniowych oraz prowadzenia zajęć uwzględniających specyfikę edukacji dorosłych,
 • konstruowania programów edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych,
 • prowadzenia działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 • komunikacji i relacji interpersonalnych,
 • prowadzenia procesu doradczego,
 • organizowania czasu wolnego seniorów,
 • metod pracy edukacyjnej i opiekuńczej z seniorami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • placówkach kształcenia ustawicznego,
 • firmach doradztwa personalnego i zawodowego,
 • firmach szkoleniowych,
 • zakładach poprawczych,
 • gminnych i powiatowych urzędach pracy,
 • domach seniora,
 • domach dziennego pobytu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)