Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

09.02.2022

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Studia na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Humanistyczno-Pedagogicznym w Częstochowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika specjalna w UHP
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika specjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoretyczne podstawy wychowania
 • socjologia
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • kontakt interpersonalny
 • pedagogika opiekuńcza
 • diagnostyka pedagogiczna
 • metodyka resocjalizacji

 

Pedagogika specjalna, to wedle definicji dyscyplina pedagogiki obejmująca problematykę wychowawczo- leczniczą jednostek odbiegających od normy biologicznej, psychicznej lub społecznej w stopniu utrudniającym prawidłowy rozwój i współżycie w środowisku społecznym. Nie trzeba być specjalistą, aby zrozumieć, że jest to niezwykle trudna dyscyplina i nie każdy nadaje się do tego, aby działać w ramach jej przestrzeni. Na tych, którzy posiadają określone cechy i chcą nabyć szeroką wiedzę czeka kierunek Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk Społecznych. Założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Kierunek prowadzony jest zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym.

Studia na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie dzielą się na dwie specjalności: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu, Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie.

Specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu zakłada przygotowanie do wykonywania czynności o charakterze diagnostycznym i wspomagającym oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Specjalność Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności resocjalizacyjnej, socjoterapeutycznej, opiekuńczo- wychowawczej i wspierającej funkcjonowanie społeczne jednostek niedostosowanych społecznie.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Pedagogika specjalna? Na przykład: teoretyczne podstawy wychowania, socjologia, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, kontakt interpersonalny, pedagogika opiekuńcza, diagnostyka pedagogiczna, metodyka resocjalizacji, subkultury młodzieżowe, międzynarodowe standardy opieki instytucjonalnej nad nieletnimi, readaptacja społeczna, podstawy pracy socjoterapeutycznej, pedagogika czasu wolnego, psychologia kliniczna, diagnoza i profilaktyka zaburzeń osobowości.

A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym znajdą zatrudnienie w placówkach oświatowo- wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia, sądownictwie.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – takie oraz podobne pytania zadają sobie kandydaci na studia. Porównują oferty dydaktyczne, plany zajęć, propozycje specjalności. Studia w Częstochowie to coraz większa i ciekawsza przestrzeń edukacyjna, zatem dokonanie wyboru może niektórym sprawiać niemałe trudności. Jeśli chcemy studiować Pedagogikę specjalną, warto sprawdzić jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy opinie? Ola, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„Dyscyplina, którą studiuję jest nie tylko bardzo ważna, ale i bardzo trudna, dlatego należy poznawać ją w odpowiednim miejscu, a wiedzę czerpać od najlepszych praktyków. Dlatego wybrałam studia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym.”

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - ważne informacje

Pedagogika specjalna studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodnicz

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy zaburzeń rozwojowych,
 • rozpoznawania czynników wspomagających rozwój człowieka,
 • wykonywania czynności o charakterze diagnostycznym i wspomagającym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowo- wychowawczych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • placówkach opieki,
 • agendach służb socjalnych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • sądownictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)