Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

29.01.2022

Pedagogika – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2022

Studia na kierunku pedagogika w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika w KAAFM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Program kształcenia na kierunku Pedagogika opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę ogólną i wiedzę specjalistyczną, jak również szereg umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Bogaty program sprawia, że studenci mogą poruszać się po zagadnieniach pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z logopedią, pedagogiką resocjalizacyjną z elementami kryminologii, czy też pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z metodą Marii Montessori. Realizowane zajęcia dotyczą między innymi: prawnych i organizacyjnych podstaw wychowania, psychologii wychowawczej, konstruowania programów w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej, czy funkcji i warsztatu pracy pedagoga szkolnego.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika wyróżniają się obszerną wiedzą, licznymi umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Przygotowani są do pełnienia obowiązków w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo- wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz zakładach pracy na stanowiskach wymagających przygotowania pedagogicznego.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne
 • prawne i organizacyjne podstawy wychowania
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia pracy umysłowej i twórczości
 • komunikacja interpersonalna

 

Czy Pedagogika zajmuje się tylko wychowywaniem i edukacją dzieci? Nie. To znacznie szersza dyscyplina, która obejmuje także zagadnienia resocjalizacji, funkcjonowania na rynku pracy, animacji kultury, czy promocji zdrowia. Studia na kierunku Pedagogika prowadzi Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Pedagogika w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego łączy w sobie nauki społeczne i humanistyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny i kładą nacisk także na rozwój umiejętności, dzięki którym możliwe jest odnalezienie się w warunkach gwałtownych przemian społeczno- kulturowych.

W programie studiów na kierunku Pedagogika odnajdziemy między innymi takie przedmioty jak: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne, prawne i organizacyjne podstawy wychowania, psychologia wychowawcza, psychologia pracy umysłowej i twórczości, komunikacja interpersonalna, pedagogika kultury.

Jak może wyglądać droga zawodowa absolwenta? Osoby, które ukończyły Pedagogikę w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą mogły podjąć pracę pedagoga, doradcy do spraw wychowawczych, pedagoga szkolnego, kuratora sądowego, pedagoga pracy, pedagoga resocjalizacyjnego. Wiedza z obszaru prawno- organizacyjnego pozwala także na podjęcie własnej działalności, polegającej na tworzeniu samodzielnych firm o charakterze usługowym oraz zajmujących się diagnozowaniem i kreowaniem działań edukacyjnych.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PEDAGOGIKA  - ważne informacje

Pedagogika studia Kraków

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Pedagogika w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • filozoficznych, psychologicznych i społecznych koncepcji człowieka,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • rodzajów więzi społecznych,
 • funkcjonowania instytucji życia społecznego,
 • tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych,
 • diagnostyki pedagogicznej,
 • funkcji systemu edukacji,
 • projektowania ścieżek własnego rozwoju,
 • zasad i norm etycznych stosowanych w praktyce pedagogicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • pedagog,
 • doradca do spraw wychowawczych,
 • pedagog szkolny,
 • kurator sądowy,
 • pedagog pracy,
 • pedagog resocjalizacyjny.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)